እታ ሽኻል ፈፂምና ክንስሕታ የብልናን !!

ኣብዚ መረባ ፌስቡክ ብዛዕባ ዕላማ ሰልፊ ቀፃሊ ቐዳም ብዙሕ ይዝረብ ቀንዩ እዩ፡፡ ጭርሖታት ኣቐዲምካ ምልጣፍን ምፅናዕን ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ መገረምቲ ተርእዮታት ሓደ እንተኾነ እውን እቶም ጭርሖታት ተባሂሎም ዝተለጠፉ ግና ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ቀልቢ ዝስሕቡን ውግንና ህዝቢ ዘረጋግፁን ዘይኮኑስ ተስፋ ህዝብታት ዝሰርቁን ናብ ሓድነት ዘየዕስሉን ኮይኖም ተረኺቦም፡፡ 

~ ~ ~ ~ ~
ስለዝኾነ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ሰልፊ ክገልፁ ሕቶ ዝቐረበሎም መራሕቲ ውድብን መንግስትን ዝስዕብ ሓበሬታ ከምዝሃቡ ይቃላሕ ኣሎ፡፡ እስኪ ነዞም ናይ ውድብን መንግስትን ዝተብሃሉ ሓሳባት ሓደብሓደ ኣሕፅር ኣቢልና ንርኣዮም፡-
~ ~ ~ ~ ~
1 ) “ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ መንግስትናን ዝካየድ ዘሎ ጥሕሰት ምኹናን፡፡”
~ ~ ~ ~ ~
ንምንታይ ኣድለየ? እንተተብሃሉ ድማ ፣

ሀ) ምእንተ ባዕልና ክንብል፣
ለ) ቅዋምና ዝፅበዩ ብዙሓት ሓይልታት ስለዘለዉ ነዚኦም ኣብ ጎንና ኣሰሊፍና ኢና ፀላእትና እንስዕር፡፡” ዝብል መልሲ ሂቦም ተባሂሉ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብመሰረቱ እዞም “ምኹናን”፣ “ፀላእትና” ፣ “ቅዋምና ዝፅበዩ ሓይልታት ወይ ፈተውትና” ዝብሉ ቓላት ብጣዕሚ ተኣፈፍቲ ነጥብታት ኣብ ልዕሊ ሙኻኖም ምስ ህልዊ ኹነታት ክልልና፣ ሃርናን ዞባናን እውን ፈፂሞም ኣይቃደዉን፡፡ Inclusive ዝኾነ ቅዋም ኣብ ክንዲ ምሓዝ ፈታውን ፀላእን ምፍጣር እንታይ ኣምፀኦ?
~ ~ ~ ~ ~
ዝብዝሕ ሰብ ኣብ ደንገርገርን ሰንፈላልን ኣብ ዘለሉ እዋን ከ ብሓቂ መን እዩ እቲ ፈታዊ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ? ቀደም ዘይነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈጠረ ሓዱሽ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ዶ እኒሆ እዩ? ንቶም ሓደሓደ ኣክቲቪስቲ ኢና በሃልቲ፣ ንወልቀ ሰባትን ጉጅለታት ተረፍ መረፍ ድርጊን ተባሉ ዶ ንህዝቢ ጨርሕ ትብሎ ኢኻ? ንምንታይ ሕዚ ኣሐዲሹና? ን27 ዓመታት ዝኣክል ዘይተቐየረ መዝሙር እናሃለወ ሓዱሽ ኣጀንዳ ኣምሲልና ኣብ ናታቶም ኣጀንዳ ጥሒልና ንምንታይ ናብ ግብረ-መልሲ ንሽመም?
~ ~ ~ ~ ~
“ሕዚ እኮ እዋኑ እዋን ለውጢ እዩ! እዋን ፍቕሪ እዩ! እዋን ዕርቂ እዩ!” እናተብሃለስ ካልእ ደርፊ ኣውፂእና በይንና እንተደረፍና መን እዩ ክለሃየሉ? እተን ብቀ/ሚ ሃገርና ዝስበኻ ዘለዋ ነጥብታት እዚአን እየን፡፡ እቲ ሰልፊ ናይ ህዘቢ እንተኾይኑ ድማ እዘን ስብከታት ከምዘለዋ ወሲድካ ጌጋ የብለንን፡፡ እዙይ እውን ብቐጥታ ወሲድካ ነቶም ቀ/ሚ ዘሸልመኦም እንበር ዘንቅፈኦም ኣይኮናን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብዓይኒ ፖሊቲከኛታትን ኣክቲቪስትን ግና ገለ ተዓቅቦታት ክህልዎም ይኽእል እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ብሰልፊ ዘይኮነስ ብፅንዓትን እየን ዝፍተሓ፡፡ ናይ ብሓቂ ድየን ኣይኮናን ዝብል ነጥቢ ንጊዘኡ ንጎድኒ ሓዲግና ጊዜን ትንተናን ዘድልዮ እዩ፡፡ ሕዚ ድማ ሽርሒ ዶ ገሎ ዶ እናበልካ ሃቃቂር እተውፀአሉ እዋን ኣይይከነን፡፡ “ሕዚ እኮ ፀላኢ እትፈጥረሉ ጊዜ ኣይኮነን!” ኢሉ ነይሩ ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ ቀረባ እዋን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) “ህዝቢ ኤርትራ ዘርእዮ ናይ ሰላም ድልውነትን ባህግን ናእዳን ኣወንታዊ ምላሽን ንምግላፅን ዘላቒ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ውሑስ ንምግባር ድማ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጀመረ ብሩህ ተስፋ ሰላም ብመላእ ህዝብታት ኢትዮጰያን ኤሪትራን ክውነን፣ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዘለና ሕውነታዊ ባህጊን ቅሩብነትን ምግላፅ፡፡”
~ ~ ~ ~ ~
እዚኣ ወርቂ ዝኾነት ሓሳብ እያ፡፡ እዚኣ ድማ ህዝቢ ከምድላዩ ብነፃነት “ብፍኑው መንገዲ” ክገልፃ ይኽእል እዩ፡፡ ሰላም ኣብ ምፍጣር ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላትን ወልቀ ሰባትን ዋላ ንፕረዝደንት ኢሳያስ ሓዊሱ ከምድላዩ ከመስግን ነቲ ህዝቢ ሰፊሕ ዕድል ክወሃቦ ይግባእ፡፡ ሰብ ነፃ እንተኾይኑ እዩ ሓዱሽ ምህዞታት ሚሂዙ ናይ ሰላም መዝሙር ዝዝምር እንበር ብካድረታት ዝተፅሓፈ ጭርሖ ዝተለጠፎ ቲ-ሸርት ሓቲምካ ብምዕዳል ኣይኮነን፡፡ ካብ ዝተለመደ ነገር እስኪ ውፅእ ንበል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
3) “ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ፈተሸን መጥቃዕትን ምኹናን፡፡ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ቅዋም ንምድጋፍ፡፡”
እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ብኽልተ መንገዲ ፍሽልቲ እያ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
1) ብተደጋጋሚ ይጥቃዕ ኣለኹ እናበልካ ብኽያትን ኣንፀርፅሮትን መፍትሒ ፀገም ኣይኮነን፡፡ ንተጋሩ እውን ኣይገልፀናን! ብመሰረቱ ተጠቃዓይነት ንህዝቢ ትግራይን ንውድብን (ዋላ ሓዱሽ ውድብ) ዝወሃብ ናይ ነዊሕ እዋን ገዛ ዕዮ እዩ፡፡ ተኸባርን ተሓፋርን ህዝቢ ንሙኻን ማንም ኣካል ፎትዩ ዝተኹብልካ ዘይኮነስ፣ ተወዲብካ ብምቅላስ፣ ብቑጠባ ተወዳዳሪ ብምኻን፣ ብትምህርቲ ሳይነስን ቴክኖለጅን በሊፅካ ብምርካብ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ብዓለም ለኸ ተደላይን ተመራፅን ህዝቢ ብሙኻን እዩ ባዕሉ ተቐንጢጡ ዝኸይድ፡፡ ብናይ ሓደ መዓልቲ ጭርሖ ዝፍታሕ ኣይኮነን፡፡ ዝፀንሐን ዘሎን ዓብዪ ዋኒን እዩ፡፡ ተወዲብና ናይ 20፣ 30ን 50ን ዓመታት ትልሚ ኣውፂእና እንተዘይ ተንቃሳቒስና ድማ ክቕፅል እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ቅዋም ብመሰረቱ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ወይ እውን ቀ/ሚ ዶ/ር ኣብዪ ካብ ዝሓዙዎ ቅዋም ብምንታይ እዩ ዝፍለ? ኣብ ኣናእሽቱ ነጥብታት ንምንታይ ነተኩር ኣሎና? እቲ መትከል እኮ ንሱ እዩ ዘሎ፡፡ እንተተቐየረ ድማ ነርክበሉ፡፡ ናበይ ከይኸደና? ሓንቲ ቐዳም ጥራሕ ድያ ዘላትና? ኣብ ቁፅሪ-1 ካብ ዝተጠቐሰ ብዛዕባ ሕገ-መንገስቲን ኣብ ቁፅሪ-2 ካብ ዝተጠቐሰ ብዛዕባ ኢትዮ-ኤርትራን ወፃእ እንታይ ኣፋላላይ ነይርዎ? ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ በቢዝተኣከቦን ዝኾነ ቅዋም ብዝወሰዶን ቁፅሪ እናተሰለፍና ክንነብር ኢና ማለት ድዩ?
~ ~ ~ ~ ~
እንበኣርከስ ናይ ቀፃሊ ቐዳም ሰልፊ ብዛዕባ ሰላምን ሰላምን ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝግባእ ንብል፡፡ ውደብናን መንግስትናን ሆይ! ባጃኹም በጃኹም ንህዝብኹም ኣዳምፁ ንብል ኣሎና፡፡ ስልጣን ሓላፊ እዩ ንብል ኣሎና፡፡ ዘመናት ተቐያየርቲ እዮም ንብል ኣሎና፡፡ ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ፡፡ ብዛዕባ ሰላም እንተዘሚርና እኮ ሰላም ብዙሕ ነገር እያ፡፡ ደጋጊምና እንተዘሚርናያ ኩሉ ምሽጥራት ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ሰላም ፍልፍል ኩሎም ባህግታት ህዝቢ ዓለም እያ፡፡ ሰላም ኣብ ውልቀ ሰብ (ምስ ነብስኻ/ኺ)፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስድራ፣ ምስ ጎረቤት፣ ኣብ ስራሕ ቦታ፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ኣብ ማሕበራዊ ርክብ፣ ኣብ ክልል፣ ከም ሃገር፣ ምስ ጎረቤት ክልላትን ሃገራትን ወዘተ ወዘተ ተብሃጊት እያ፡፡ ናይ ኩሉ ዜጋ ቅኑዕን ብሩህን መንፈስ እያ እትደሊ፡፡ ተንኮል ፀሊኢኣ እዩ፡፡ እስኪ ብዛዕባ ሰለም ዝምልከቱ ዜማታት፣ መዝመራትን ግጥምታትን መሊኦም ይፍሰሱ፡፡ እስኪ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝህቦ ተወዳዳሪ ኣልቦ ዝኾነ ክቡር ዋጋ ካብ ኣድማስ – ኣድማስ ሰንጢቑ ናብ ኩለን ዓለማት ይጋዋሕ! ኣጀንዳና ሰላም እንተኾይኑ ባዕሉ እንዶ ክሳብ 7 ሰማያት ክጋዋሕ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ከምዙይ እንተገይርና እዩ እቶም ዋጋ ሓርነት፣ ዋጋ ሰላምን ዴሞክራስን ዝኸፈልናዮም መላምል ደቂ ህዝቢ ንዘለኣለም ኣለም እናተዘከሩን እናተኾልዑን ዝነብሩ! ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚኣ እያ ቀዳመይቲ ድሌቱ፡፡ ሰላም እንተሃሊኡ ከሉ ነገር ከም ዘርክበሉ ኣንዳዕዲዑ ይፈለጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ፡፡ እዛ ሽኻል እዚኣ ድማ ፈፂምና ፈፂምና ክንሰሕታ የብልናን! ውለቀ ድሌታትና ንግዚኡ ዓጊትና ኣብ ጎድነ ህዝቢ ንሰለፍ! ንሰለም ንዕሰል! ህዝቢ

ንሰላም ! ሰላም ንህዝቢ!

ፅቡቕን (መንታ ገፅ) ብመንገዲ ጉዕዞ ኣባጋዉየ…ኣየዋፅእን!!!!!

ዝዉጠን ሓሳብ ዝዝረግን ብግብሪ ዘይሽረፍን ነንባዕልና ካብ ምንዕዓቕን ምንቋርን ሓራ ብዘይምዉፃእና ዝኽሰትን ንዉድቀትና ቐንዲ ምኽንያትን እዩ። ብብርሃን ፍጥነት ንዝረአ ዘሎ ለዉጢ ክፍኣትን ፅቡቕን (መንታ ገፅ) ብመንገዲ ጉዕዞ ኣባጋዉየ ነቲ ፅቡቕ ክትድግፎ፣ ነቲ እከይ ክትወዳደሮን ክትምክቶን ዝካኣል ኣይኮነን።

ብግዘ የብልናን ስምዒትን ተበግሶን ነቲ ሰናይ ንምድጋፍን ኣካሉ ንምዃንን ኮነ ፤ ነቲ ብዝተኣደነ ክፍእ / ሸርሒ / ዝሕምበብ ዘሎን እከይ ተግባር ከም ፀገም ዘይኮነስ ከም ዕድል ተጠቒምካ ናብ ፀጋ ንምቕያር ሓድነት ይጠልብ።ነንባዕልኻ ካብ ምትፍናንን ምፍጋእን ሓራ ወፂኻ ረብሓ ህዝቢ ምቕዳም የድሊ።

መሊእና ካብ ድቃስና ንበራበር። ደቂ ሓዊ ሓሞኽሽቲ ኣይኹን ስምና። ህዝብና ርእሱ ከየድንን ዘዝካኣለና ንግበር። ምስ ተቐደምካን ምስተበለፅካን ንኻልእ ምስባብ ኣየድልን።ብኹፍልካ ካልኦት ተበግሶ ወሲዶም እንትነጥፉ እዉን ሕንጫጨ፣ ምስንኻልን ነገራት ምፍዃስን ይኣክል። እታ መርከብ እንተተሰጥም ዝተርፍ የለን። ነታ መርከብ ኣንኩይሉ ዝኣተወ ማይ በቢንኽእሎ ጨንጉዕና ነድሕና። ምእንተ መን ምእንተ ባዕልና በቃ።

ካብ ክባ ፈንፂሕና ንወፅእ ከምታ ናይ ትማሊ ብሕብረትና፣ ፅንዓትናን እንትምርሽን ፤ ኣንዊሕኻ ናይ ምርኣይ ዓቕምናን እንትጉልብትን እዩ።
(ግዛቸው ግርማይ)

ኣብ ሓደ መትከል ንተኣኻኸበሉ ሰራሕ ልዕሊ ሰልፊ’ዩ ዘድምፅ !!

ንምንታይ ኢና እንስለፍ ?

ኣብቲ ሰልፊ እነመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ’ዩ? ሰልፊ ምክያድና እወታዊ ዶ ኣሉታዊ ትርጉም ይህበና ?

ኣብዞም ቁምነገራት ዝሰመረ ምርድዳእ ከይፈጠርና ኣደባባይ ክንወፅእ ኣይግባእን እንተወጺና’ውን ዕውት ውጽኢት ኣይክንረኽበሉን ፡፡

ገሊኦም እቲ ሰልፊ ንኣቦመንበር ህወሓት ኣቶ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል /ዶ/ር ዘለና ደገፍ እንገልጸሉ እዩ ይብሉ።

ካልኦት ነቲ ኣብ ባህርዳር ዝነበረ ኢሕገመንግስታዊ ሰልፊ እንኹንነሉ እዩ ይብሉ
ገሊኦም ንኣካይዳ ቀ/ሚኒስትር ኣብይ እንቃወመሉ ሰልፊ እዩ ይብሉ።

እዞም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከምቲ ዝተበገሱሉ ዕላማ ዝፈላለ ውጽኢት ክህቡ ዝኽእሉ እዮም ፡፡ ኣብ ባይታ ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ረስኒ ድማ ዝተፈላለየ ትርጉም ክርከበሎም ዝኽእሉ እዮም ዝኾኑ፡፡

ንኣብነት ንደብሪጽ ዝድግፍ ገዛኢ ዕላማ ዘለዎ ሰልፊ ክካየድ እንተኾይኑ ኣብ ውሽጣዊ ምቅልላስ ህወሓት ፅልዋ ዘሐድር ትርጉም እዩ ዝህልዎ ፡፡ እዚ ማለት ደብሪጽ ጀሚሩዎ ኣብ ዘሎ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ዝዓስል ሓይሊ ከምዘሎ ንውሽጥን ደገን ንጹር መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ ይኸውን ኣሎ ማለት’ዩ፡፡

ንሰልፊ ባህርዳር ዝኹንን ዕላማ ሒዙ እንተተበጊሱ ድማ – እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣሃዳዊ ስርዓት ዝቀበረ ሓይልና ኣብ ቦትኡ’ሎ ዝብል ቁምነገር ዘለዎ ኾይኑ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ’ሎ ፡ ንድሕነቱ ተለዓሉ ፡ ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ኣብ ጎንኹም ኣሎ ዝብል ቅኒት’ዩ ዝህልዎ።

ንኣካይዳ ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ እንቃወመሉ ሰልፊ እንተኾይኑ ድማ ብኣውርኡ – ምስቲ ምድማር ተሰምዩ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ፊት ንፊት እንላተመሉ ግሉጽ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ክኸውን ማለት’ዩ ፡፡

እዚ ሳልሳይ ኣማራጺ – ካብ ትግራይ ወጻኢ ንዘለዉ ወገናት ብዝዛየደ መልክዑ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ።

ኣብ መንጎ ኦሮማራ ክፍጠር ጀሚሩ ዘሎ ነቓዕ ዕድሚኡ ዘናውሐሉ መጣበቒ ኮላ ክረክብ ዝሕግዝን።

ብተነጻጻሪ ስትራቴጂያዊ መሓዛና ክኾኑ ንዝኽእሉ ኦሮሞቶቶ ምቕያምን ስለዝኸውን እዋኑ ኣይኮነን ክሕሰብ እውን የብሉን።

ስለዚ ሰልፊ ይካየድ ዶ ኣይካየድ ክንበሃሃል እንተኾይና እንተውሓደ ሓበራዊ ምርድዳእ ክህልወና ይግባእ፡፡

ስለዝተሰለፉ ብህልኽ ክንስለፍ ኣለና እንተኾይኑ ክንስለፍ ንኽእል ኢና ግን ዘድሚ ውጽኢት ኣይክንረኽበሉን ፡፡ ድላዩ ዓይነት ዕላማ ዘለዎ ሰልፊ ይኹን ምትእምማን ፈጢርና ዝወፈርናሉ እንተኾይኑ ድማ ሰልፍና ዓዲ ዝነቕነቐ ይኸውን ፡ ንዝኽሰቱ ምዕባለታት ዝጸውር ድልውነት አእውን ይህልወና፡፡

ናይ ኦሮሚያ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣጸናጺና ናብ ረብሓና እነውዕለሉ ስራሕ ይሰራሕ
ሰልፊ ባህርዳር ኣብቲ ብኣዴንን ኦህዴድን ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ዕርክነት ኣግሂድዎ ዘሎ ናይ ምጥርጣር ስምዒት ናብ ዝርአ ኣፈላላይ ንዝዓብየሉ ጉዕዞ ንዘይምኹላፍ ንጠንቀቕ
ሰልፊ ባህርዳር ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ስርዓትና ዘነጻጸረ ሓደጋ ከምዝኾነ ህዝብታት እዛ ሃገር ክግንዘብዎ ንውፈረሉ።

እዞም ኩሎም ፃዕርታት ዓቕልን ትዕግስትን እምበር ሰልፍን ስምዒትን ኣየድልዮምን ፡፡ ውሽጣዊ ሓጓፋትና ክጸብብ ስምረትና ከም ዓረ ክጸንዕን ክተርርን ዝፅበየና ውራይ እውን ውሽጣዊ ትብዓትን ዘይገንፈለ ኣካይዳን እዩ ዝጠልብ።

ስለዚ ንትግራይ ብነዊሕ ዘርብሕ ፡ ንህዝቢ ትግራይ ውሑስን ዘላቕን ረብሓ ዘረጋግፅ ፡ ስክፍታታቱ ዝቕንጥጥ ውራያት እዩ ክቕድም ዘለዎ እዚ ድማ ኣጽቂጥካ ኣብ ስቕታ ተጸሚድካ ከየዕረፍካ ዝሰስራሕ ዕዮ ገዛ እዩ።

(  ዮሴፍ ኪዳነ )

ዘይውዕል ዘይሓድር ጉዳይ !!

ከም ተጋሩን ትግራይን ካብ ‘ዛ ካልኢት እዚኣ ጀሚርና ክንሰርሐን ዝግበኣና ነጥብታት፦
1) ብወገን ህዝቢ ዝፍፀሙ፦
★★፠፠★★፠፠★★

ትግራዋይነትናን ትግራዋይ መስረትናን ክበታትኑ ካብ ዝኽእሉ ኣጉል ምኽንያታት ርሒቕና ንሓድነትናን ስምረትናን ግቡእ መስዋእቲ ምኽፋል፡፡

በቢዘለናዮ ሸነኽን በቢዝተዋፈርናሉ ዓውድን ስሉጥን ስጡምን ዕዮ ምስልሳል (ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ባህልታት ቁጠባ ፣ ፍቕሪ ስራሕ ፣ ንባብን ትምህርትን ትኹረት ምግባር፡፡)

ክቕድም ዝግብኦ ድሕንነት ህዝቢ ምርግጋፅ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እዛ ሃገር ዘለው ተጋሩ ይወርዱ ንዘለው ግፍዕታት ንምቕናስን ብዘለውዎ ጠጠው ንምባልን ዘኽእል ሓድሽ ስልቲ ምቕያስ፡፡

ምስ መሪሕ ውድብና ህወሓት ይኹን ምስ ካልኦት ተጋሩ ውድባትና ዘሎ ኣፈላላይ ሓሳብ ንግዚኡ ንጎኒ ብምግዳፍ ሓደ ክገብረና ኣብ ዝኽእል ጉዳይ ኣሽኪልና መፃኢ ኩነታት ትግራይና ክልምልም ምግባር፡፡
ብወገን ውድብና:-
★፠፠★፠፠★

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እዛ ሃገር ዝርከቡ ተጋሩን ተወለድቲ ትግራይን ንዕረፍቲ ነናብ ዓዶም ኣብ ዝመፅኡሉ ግዘ ከምቲ ልሙድ ኣብ ክረምታዊ ማእቶት ክሳተፉ ብምዕዳም ድሕሪ እቲ ወፍሪ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይን መፃኢ ዕፃኣን ምዝታይን ኣብ ሓደ መረዳድኢ ብምብፃሕ ንተግባራውነቱ ምኽታት፡፡ ኣብቲ ዘተ ንምሕዋይ ይኹን ንምውዳቕ ቀፃሊት ትግራይ ሰብ ዋና ንሳቶም (እቶም ተምሃሮ) ከምዝኾኑ ተረዲኦም ኣብ ጉዳይ ዓዶም ትኹረት ክህቡ ምርድዳእ ምፍጣር፡፡ ድሕሪ እዚ እንተነዊሑ ንክልተ ዓማውቲ ‘ምበር ካብኡ ንደሓር በቢዓዶም ዝመሃሩሉ ዕድል ከምዝፍጠር ምሕባር፡፡
እዚኣተን ወዓል ሕደር ዘየድልየን ክኾና ዘለወን ህፁፃት ጉዳያት እየን፡፡
መፃኢ ግዘ ትግራይ ውሑስ ክኸውን እዩ፡፡

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዛ ሃገር ዘለው ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ መዛተዪ መድረኽ ብምፍጣር ሓሳቦም ማእኸል ዝገብር ሓለፋታት (ምንካይ ግብሪ ፣ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መሬትን መስርሕን ብምፍቃድ ፣ ልቓሕ ብምምችቻው ፣ ነቲ ዘሎ ቢሮክራሲ ክሓፅር ብምግባር…) ኣብ ክልሎም ክሰርሑ ምግባር፡፡

እቶም በቢዓዱ ዘለው ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ንብረታት ሸይጦም ናብ ዓዶም ክኣትው ክግበር ዝግበኦ ኮይኑ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጋሩ ብምኽዋኖም ጥራሕ ንብረቶም ዝገዝኦም ዘይክህሉ ስለዘይኽእሉ ካልኦት መማረፅታት ምጥቃም፡፡ (ንኣብነት ዘለዎም ንብረት ገዛ ይኹን መኪና ኣትሒዞም ካብ ባንኪ ወይ ካብ ፌደራል ገንዘብ ክልቅሑ ብምግባር ናብ ዓዶም ምእታው፡፡)ነ

ባራት ነይሮም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስርሖም ዝተኣለዩ ተጋሩ ወተሃደራት ይኹኑ ሰብ ሞያ ካልእ ዓውዲ ምስቶም ኣብ ግብሪ ዘለው ሰብ ስራሕን ሓዊስካ ኣብ ጉዳይ ክልሎም ጠመተ ዝገብሩሉ ዕድል ንምፍጣር ናይ መዛተዪ መድረኽ ኣመቻቺኻ ምስኣቶም ምልዛብ፡፡

ካብ ሕጂ ብግብሪ ይኹን ብኻልእ ጥቕማ ጥቕሚ ካብ ‘ዛ ክልል ዝተረኸበ ኣታዊ መሳለጢ ስራሕቲ ፌደራል ክኸውን ዘይምፍቃድ፡፡ (ሃፍቲ ትግራይ ንትግራይን ተጋሩን ጥራሕ ክውዕል ምግባር)

ሃፍትታት ትእምት ብንፁር ኦዲት ተገይሮም ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦምን በቢዝኸኣሎ ብርኪ በዓል ዋና ዝገብሮ ኣክስዮን ክገዝእ ዘኽእሎ ኩነታት ምምችቻው፡፡

ከምቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝግበር ዘሎ ንዶክተር ኣብይ ንምድጋፍ ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ‘ውን ክግበር ብምግባር “ፖለቲካል ጌም” ብምፅዋት ፈተውቶምን ደገፍቶምን ንመስለሉ ግዘ ብምፍጣር ንኸረጋግኡ ገይርካ ብውሽጣ ውሽጢ ትግራይ ማእኸል ዝገብር ኩለመዳያዊ ዕዮ ምፍፃም የድሊ፡፡ እዚ እንትንገብር ከምዚ ኸማና ምፍራስ ፌደራሊዝምን ዘየድሊ ባንዴራታትን ዘይተቐበላ ደገፍትና ዝኾና ጎረባብቲ ክልላት ዓፋር ፣ ሶማል ፣ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ትርጉም ድጋፍና ብዘይምርዳእ ከይቕየማና ትሕዝቶ ሰልፍና ጥንቓቐ ዝተመለኦን ኣብ ፌደራሊዝም ኣፅንኦት ዝህብን ክኸውን ምግባር፡፡

ዓብደልፈታሕ መሓመድ (ሓበሻዊ)

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህዝቢ ትግራይ !!


ህወሓት ብዕምቆት ተሃዲሰ እየ ዝበለትና እኳ እንተኾነት እቲ ዝኣተወቶ ሱባኤ ንዝፆረቶ ሓጥያት ዝምጥን ድዩ ክትቅበሎ ዘፀግም እዩ፡፡ ምኽንያቱ ዝነፀረ ኣንፈትን ዝሰመረ መርገፂን ሒዛ’ላ ክትብል ዘየድፍረካ ምልክታት ስለዝርኣያ፡፡

ንኣብነት ገሊኦም ስራሕ ፈፀምቲ ህወሓት ሎሚ ፡ ፅባሕን ዘልኣለምን እንኮ ኣማራፂት ህዝቢ ትግራይ እያ ኣብ ዝብል እምነት ዘትከሉ እንትኾኑ እቶም ገሊኦም ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣማራፅታት ዝርእየሉ ኣፍደገ ነርሕወሉ ብምርጭኡ ኣብ ዙርያ ህወሓት ይዕሰል ዝብል መርገፂ ዘንፀባርቁ እዮም ፡፡

ካብ ፈፃሚ ስራሕ ብተዋረድ ብማእከላይ ኮሚቴ ገይሩ ናብ ኩሎም ካድረታት ፡ ኣባላትን ገባራትን ዝበፅሐ ስሙርን ፅኑዕን መርገጺ ይርኣያ ኣብ ዝነበረት ሚስጢራውነት ዝመለለይኣ ኣብ ዝገበረትን ህወሓት ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ምርኣይ ድማ ንጥርጣረኻ ዝያዳ የበርኾ ፡፡

ሕዚ ኣብ ኢህወደግ ዘሎ መሪሕነትን ንህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ትርጉምን ብዝምልከት እውን እዚ ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ መሪሕነት ዘሎ ኣካል – ንጹር ስሙር መርገፂ ሒዙ’ሎ ክትብል ‘ውን ሕልናኻ ኣይፈቕደልካን ፡፡

ህዝቢ ክቕበሎ ጀሚሩ ምስ ዘሎ መሪሕነት ፊት ንፊት ክትላተም ምፍታን ሳዕቤኑ ዘይጠፍኦም እኳ እንተኾነ ኣብቲ ሓድሽ ቅኒት ተሳኒኻ ረብሓ ህዝብኻ ከተረጋግፅ ኣብ ክንዲ ምፍታን ንክብርኻ ቅድሚት ሰሪዕኻ ምንቅስቃስ ክመርጹ ንርኢን ንሰምዕን ኣለና ፡፡

እዚ መሪሕነት ከመይ ኢሉ መፅዩ ኣብ ዝብል ጉዳይ ሕቶታት ምልዓል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተበልዐ ዕቁብ እቲ ኣጀንዳ ኣልዒልካ ምዝራብ ትርጉም ኣይህልዎን ፡፡

ኣብ ውሽጣዊ ቃልሲ ዝእመንን ዝስማዕን መርገፂን እምነትን ሒዝካ ሚዛን ማዕርነቱ ዘይሰሓተ ተረባሕነት ህዝብኻ ግሁድ ምግባር እዩ እቲ ሕዚ ዝድለ ውራይ።

እዚ ክሰምር ግን ቅድም ቀዳድም ካብ ቀራና መንገዲ ምንጋፍ ይግባእ ፡፡ ሓድሽን ዝበልሐን ናይ ምቅልላስ መድረኽ ምፍጣር ፡ እቲ ትርግታ ልቢ ህዝቢ ዝድመፀሉ ውራይ ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ ተሳትፎ ዝወቀበ ምኳኑ ምርግጋፅ ፡ጅግና ምኳን ማለት ኣሰር ርጋፅካ ስዒቡ ብሓድሽ መንፈስ ተዓፃፃፊ ጉዕዞ ዝገብር ዘይዛርይ ሓይሊ ምፍራይ ማለት’ውን ምኳኑ ዝኣምን ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክነግስ ምግባር ወዘተ ወዘተ ትኹረት ይግብኦም።

ህወሓት ኣብ ምትኽኻእ መሪሕነት ዘለዋ ጋግ ብዘይቀልዓለም ክትርእዮ እንተኽኢላ እውን እቲ ቀራና መንገዲ መኣዝኑ ንዝሕዘሉ ጉዕዞ ዝያዳ ዘሳልጦ እዩ።

ህወሓት ኣብ ቀራና መንገዲ ዶ ኣላ ዝብል ሕቶ ግን ብዘየዳግም ምላሹ እወ ዝብል’ዩ፡፡ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህዝቢ ትግራይ ክትሰርዕ ምኽኣል ግን ሚስጢርን ፈውሲን ኩሎም መሰረታዊ ፀገማትና ምኳኑ ምእማን’ዩ እቲ ዋና።

(ዮሴፍ ኪዳነ )

ብኣዴን ፅልኢ ህዝቢ ትግራይ ዝጭጭሕ ውድብ’ዩ !!

ብኣዴን ፅልኢ ህዝቢ ትግራይ ዝጭጭሕ ውድብ’ዩ። ሕልምታቱ ዝመክን ድማ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ተዓዋታይ ብዘግብር ኣንፈት እዩ።

ንህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ንምንፃል ዝግበሩ ኩሎም ፈተነታት ኣብ ላባራቶሪ እንዳ ብኣዴን እዮም ዝቕመሙ ፡፡ ምስ ኦህዴድ ዝፈጠርዎ ምሕዝነት ዋላ’ኳ ግዜ ሓልዩ ዝመክንን ዘይዘልቕን ምኳኑ ዘየጠራጥር እንተኾነ ኣብ ፕላን A ንዘቐመጥዎ ሸቶ ግን የዐዊቶሙሉ እዮም ፡፡

እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸሓነ ፅልኢት ከምዘለዎ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ንዝተፈፀመ ታሪኽ ዘይርስዖ ጥልመት ብምፍፃም ዘረጋገጸ ውድብ ኣብ እዋን’ዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ደምበ ትምክሕቲ ተጸምቢሩ ህላወ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ናይ ዘይቕበሉ ሓይልታት መሳሰዪ ኮይኑ’ሎ ፡

ንህላወ ህዝብታት ዓፊኑ ልዕልነትን ረብሓን ሓደ ብሔር ጥራይ ዘተኣናግድ ኣሃዳዊ ስርዓት ክተክል ሓሊሙ ካባ ኢህወደግ ዝደርበየ ብኣዴን – ንህወሓት ኣዳኺምካ ቅስሙ ምስባር ቅድሚት ዝስራዕ ዕዮ ገዛ ኾይንዎ እምበር በዚ ዝረውይ ሸውሃት የብሉን ፡፡

ሓደ እዋን ቀዳማይ ምዕራፍ ልእኽቶይ ፈጺመዮ እየ ኢሉ እንትኣምን ድማ ገጹ ናብ ኦህዴድ ኣዚሩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንዝብል ብልዕልነቱ ዝምእዘዝ ኣሃዳዊ ስርዓት ናይ ምትካል ምንቅስቃሱ ከምዝጅምር ከይተሓልመ ዝተፈትሐ’ዩ ፡፡

እዚ ባህጉ እንተሰሚሩ እንታይ ዓይነት ኢትዮጵያ ከምትፍጠር ምግማት ኣየጸግምን ፡፡ መሬት ትግራይ ዝምነየሉ ዘሎ ስሱዕ ሸውሃት ኣብ ወለዶታት ክሰርጽ ዝገብረሉ ዘሎ ኩነታት ሓደ እዋን ሰዓት ሓልዩ ዝፍንጀር ሳዕቤን ዘለዎ ምኳኑ ንምግማት ድማ ፖለቲከኛ ምኳን ኣይሓትትን ፡፡
ስለዚ ብኣዴን ሕዚ ኦህዴድ ኣብ ዝገበሮም ድግሳት ዘኳድድ ዘሎ ብውሽጡ ብእህታ እናተቐንዘወ እዩ ማለት’ዩ ፡፡

ዶ/ር ኣብይ ኣብ መሪሕነት ህወሓት ዝነበሮ ቂምስ ይኹን ብፅዕንቶን ድፍኢትን ዘቀላቅሎም ነገራት ናበይ ኮን እዮም ከምርሑ ዘሰክፉኻ እኳ እንተኾኑ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ርድኢት ብኣካል ነይሩሉ ካብ ዘስተማቐሮ ሓቂ ዝብገስ ንምኳኑ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ዓቐብ ክኾኖ ዝኽእል ነገር ከምዝፈጠረሉ ምዕዛብ ይከኣል ፡

ህወሓት ክልተ ኣማራጽታት ኣለውዋ ፡፡ እቲ ሓደ ኦሮሚያ ይመርሕዎ ምስዘለዉ ብኣዴን ምእንተ ረብሕኡ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ይዋስአሉ ምስ ዘሎ ሓይሊ ፊት ንፊት ምልታም ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ግና ኣብ ውሽጣዊ ቁመነኣ ምምዕርራይ እትገብረሉ ድፍረት ኣጥርያ ኣብ ውሻጠ ኢህወደግ ኮይና ብኣዴን ብተዘዋዋሪ ብኦህዴድ ኣቢሉ ከፈፅሞም ንዝፍትኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነፃፀሩ ፈተነታት ምምካን።

ኣነ እታ ምልታም ነቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ዝተርፍ መዘዝ ስለዝህልዋ ኣይመርፃን ጥራይ ዘይኮነስ እተቲ መንገዲ ንህወሓት ምስ ህዝቢ እትላተመሉ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል’ዩ ፡፡

ህወሓት ቁመነኣ ከተመዓራርይ እትግደደሉ ምኽንያት ምስቲ ኻልኣይ ብሕታዊ ኣማራጺ ሓቢሩ ክስጉም ዘይኽእል ሓይሊ ኣብ ውሻጥኣ ስለዘሎ እዩ ፡፡ ስለዚ ሰዓራይን ተሰዓራይን ብዘይብሉን ነቲ ኩነታት ብህድኣት ዝከታተሎ ዘሎ ወረጃ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝዕወተሉ መስሓቅ ሸራፋት ዘይገብረና ምምዕርራይ ምግባር ኣብ ምርጫ ኣይኣቱን፡፡

እዚ ምምዕርራይ’ዚ ነዊሕ ብዝኣመተ ግን ድማ ውዓል ሕደር ከይበለ ብዝጅምር ፃዕሪ ኣብ ሃገራዊ ውራይ እንተወሓደ ናይ ወገናትና ስግኣት ቀንጢጡ ንዝሓሸን ተንኮላት ብኣዴን ዘምክንን ስራሕ ብዝምጥን ዝርአን ዝጭበጥን ውጽኢት ከተግብር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ፡፡

ስለዚ ተራ ሰብ ዝሓስቦ እብል ከምዘለኹ ግምት ብዘይምሃብ ህወሓት ካብ ቀራና መንገዲ ክትወፅእ ፡ ኣበራታ በሰላ ብዘይገድፍ ስልጡን መንገዲ ብቅልጡፍ ክትኣሊ እምሕጸና፡፡

እቲ ዋና ዘይድቅሰልና ፀላኢ ኦህዴድ ዘይኮነስ ብኣዴን እዩ ፡፡ ነዚ ዝምክት ሓይሊ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምኳኑ ዘየጠራጥር እኳ እንተኾነ ብህልኽ ተላቲምካ ፀላኢ ምብዛሕ ዘይኮነስ ምስዚ እዋናዊ መድረኽ ዝምጥን ቁመናዊ ምምዕርራይ ምግባርን ስትራቴጂያዊ መሓዙትካ ኣብ ዙርያኻ ክዓስሉ ምግባር ከምዘድሊ ኣይጠፍኣኩምን፡፡

ስለዚ ሰዓራይን ተሰዓራይን ብዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ብዝዕወተሉ መዐቀኒ ግን ብዘይዋገ መስርሕ ህወሓት ትሕለፍ።

( ዮሴፍ ኪዳነ )

ሓለፋ ተሓለቕቲ ምኳን ኣይጠቐመናን !!

እዛ ሃገር እዚኣ ካብ ኣሃዳዊ ስርዓት ተገላጊላ ኩሎም ህዝብታታ ናትና ዝብልዎ ስርዓት ክተኽሉ ህዝቢ ትግራይ ረዚን ዋጋ ከፊሉ እዩ ፡፡ ፍረ መስዋእቱ ዋጋ ረኺቡሉ ድማ ልዕልነት ውሑዳት ጥራይ ዘረጋግፅ ኣተሓሳስባ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ሓመድ ድበ ለቢሱ እዩ ፡፡

ደጊም ኣብዛ ሃገር እዚኣ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ዝፀዓነሉ ዕድል ኮነ ምኽንያት ስለዘየለ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ካልእ እናተዘከረ ዝነብር ታሪኽ ከቲቡ’ሎ።

ደጊም ብኣውርኡ ብውሽጣዊ ዓቕምና ክንሃንፃ ጀሚርና ኣብ ዘለና ምዕብልቲ ትግራይ ዘተኮረ ውራይ’ዩ ዝፅበየና ፡፡ ፍትሓዊ ተጠቃምነትና ኣብ ዘረጋገፀልና ፌደራላዊ ስርዓት ዝህልወና ተሳትፎ እውን ኣብ ሕልምታትና ዝሽረፍ ትርጉም ስለዘለዎ ኣቃልቦ ሂብና ንዋስአሉ እዩ፡፡

ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝተኸለ መስርሕ ቃልሲ ሓለፋ ዋጋ ስለዝኸፈልና ሓለፋ ተሓለቅትን ዋርድያታቱን እንተኾና ንቡርን ግቡእን’ኳ እንተኾነ ሕዚ ግን እዋኑ ከብቅዕ ይግብኦ ፡፡ ምኽንያቱ ውፅኢት ማዕርነትን ንዑኡ ዘውሓሰ ስርዓትን ዘስተማቀርዎ ህዝብታት ጉዕዞ እንትኽበስ የእዳዎም ኣጣሚሮም ከይርእዩ ዘገድዶም እኹል ግንዛበ ስለዝወነኑ ፡፡
ሓለፋ ተሓለቕቲ ምኳን ይኣኽለና።

(ዮሴፍ ኪዳነ)

ዘለና ዝምድና ካብ ጉርብትና ሰጊሩ ሕውነታዊ እዩ !!

ህዝብታት ዝርብሕሉ ርክብ’ዩ ውሑስ ዝኸውን። ርክብ ሃገራት – ህዝብታት ዝርብሕሉ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክሳብ ዘይፈጠረ ውሑስ ጥንካረ ኣለዎ ምባል ኣየድፍርን ፡፡ ኢትዮጵያ ምስ ግልጋሎት ወደብ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ኢድ ጅቡቲ ምስወደቐት እቲ ብወገን ጅቡቲ ዝነበረ ርድኢት ዝተዛብዐ ምንባሩ ኣብ ታሪፍ ዝርአ ዝነበረ ምቅይያር ምስክር እዩ፡፡ 

~ ~ ~ ~ ~
ኢትዮጵያ ድማ ኣማራፂ ወደባት ብምርኣይ እቲ ኣማኢት ሚልዮናት ዝኽፈሎ ግልጋሎት ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክትረኽቦ ከምትኽእል ትገልፀሉ ኩነታት ነይሩ’ዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ደሓር ደሓር ግን ኢትዮጵያ ብጀካ ካብቶም ንጅቡቲ እተቕርቦም መሰረታዊ ጠለባት ብተወሳኺ ቀረብ ዝስተ ማይን ግልጋሎት ኤሌክትሪክን ናብ ጅቡቲ ሰደድ ብምግባር ሚዛን እቲ ርክብ ከተመዓራርዮ ፀቲና እያ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ነድልዮም የድልዩና ዝብል ስምዒት ዝፈጠረ ኩነታት ርክብ ክልቲአን ሃገራት ህዝብታተን ናብ ዝርብሑሉ ደረጃ ክዓብይ ብምግባሩ ንዝምድንአን ኣብ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ኣንቢሩዎ’ሎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ምስ ሱዳን ዘለና ርክብ እውን – ኢትዮጵያ ወደብ ግልጋሎት እትጥቀመሉ ሱዳን ድማ ኤሌክትሪሲቲ ካብ ኢትዮጵያ እትዕድገሉ ዕድላት ድሕሪ ምፍጣሩ ናብ ፀጥታዊ ምትሕብባር ተሰጋጊሩ’ሎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ዶባት ሓበራዊ ፀጥታዊ ሓለዋ ዘካይድ ሓይሊ ክሳብ ምዉፋር ዝበፅሐ ምትእምማንፈጢረን ዘለዋ ድማ ህዝብታተን ዝርብሕሉ ዝምድና ኣብ ምፍጣር ነዊሕ ርሕቀት ስለዝተጎዓዛ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ምስ ጎረባብትና ዝመስረትናዮ ምትእምማን ዝዓሰሎ ዝምድና ሕዚ ኣብቲ ምስ ኣሕዋት ኤርትራውያን ንገብሮ ርክብ ከም ተሞክሮ ክንጥቀመሉ ይግባእ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ምስ ኤርትራውያን ዘለና ዝምድና ካብ ጉርብትና ሰጊሩ ሕውነታዊ እዩ ፡፡ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚ’ዚ ቁስልና ንዘይምሕካኽ ክንጥቀመሉ ይግባእ ፡፡
መሬት ዘዋግአና እኳ እንተኾነ ልዕሊ መሬት ግን ነቶም ኣብ ዶባት ዘለዉ ህዝብታት ዘላቂ ሰላምን ረብሓን ብዝህብ መንገዲ ክንሰርሕ ይግባእ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ወደባት ኤርትራ ተወሰኽቲ ኣማራፅታት ክኾኑና ከምዝኾኑ ዘይክሓድ ኮይኑ ኤርትራውያን እውን መሰረታዊ ናይ ኤሌክትሪክ ጠለብ ወሲኽካ ተረባሕቲ ዝኾኑሎም ናይ ኢትዮጵያ ፀጋታት ከምዘለዉ ኣይጠፍኦምን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ካብ መንግስታት ሰጊሩ ኣብ ዕለታዊ ጠለብ ህዝብታት ትርጉም ዝህብ ምትእስሳር ክንፈጥር እንተኽኢልና ጥራይ’ዩ ንሰላምናን ፀጥታናን ተሓለቕቲ ዝገብረና ኣተሓሳስባ እነንግስ።
(ዮሴፍ ኪዳነ)

ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ !!

ብስእነት ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ዝተጎደአ ህዝቢ፡ ህዝቢ ትግራይ እዩ፤ ሰላም እንክፍጠር ልዕሊ ኹሉ ዝጥቀም ድማ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኸባቢ 20 ዓመት ብወታደር እንዳተሓለወ ዝነበረ እኮ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እንታይስ’ኳ ናብራ ክበሃል! ሰላም እንክፍጠር ህዝቢ ትግራይ፡

1- ከምሃገሩ ይጥቀም፣

2- ኣብ ዶብ ከምዝነብር ህዝቢ ድማ ብዝበለፀ ይጥቀም፣

3- ምስ ተዛረብቲ ትግርኛ፣ ኩናማን ሳሆን ኤርትራውያን ብዘለዎ ፍሉይ ተፈጥራውን ማሕበራውን ዝምድና እውን ብዝበለፀ ይጥቀም።

ስለዚ እቲ ንኸባቢ 20 ዓመት ዝፀንሐ ሃዋህው ኣይኲናት ኣይሰላም (Stalemate) ከብቅዕ ኣለዎ ኢልና ልዕሊ ኩሉ ክንቃለስ ዘለና ንሕና ተጋሩ ኢና። እቲ መዘራረቢ ክኸውን ዝግባእ ከመይ የብቅዕ? ዝብል ጥራይ እዩ። ነዚ ድማ ቅድሚ ሽኻል ሒዝካ ናብ ዶብ ምኻድ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ምልዛብ የድሊ። ምልዛብ እንተልዩ እቲ ከቢድ ዝመስል ፀገም ብቐሊሉ ዝፍታሕ እዩ።

ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ናብ ጠረጴዛ ክመፅእ እየ፤ ኣብ ዙርያ ሰላም ክላዘብ እየ ምባሉ መርሓባ ክበሃል ኣለዎ። መርሓባ ኢልካ ግን መሬት ቆሪስካ ምሃብ ኣይኮነን። ቀንዲ መበገሲ እቲ ፀገም መሬት ስለዘይነበረ መሬት ቆሪስካ ምሃብ መፍትሒ ኣይኸውንን። ሱር ናይቲ ፀገም፡ “ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣነ ይጉብልል፣ ኣነ ይጉብልል” ዝብል ዜሮ ድምር ፀወታ እዩ ምባል ይከኣል። ብሓፂሩ ክልተ ድኻ ሃገራት ኣብ ክንዲ ተሓባቢረን ድኽነተን ዝቐርፋ ኣነ ይጉብልል ኣነ ይጉብልል እንዳበላ ብንሕንሕ ዝኸሰረኦ ሰላምን ዘጥፈአኦ ግዜን ዕሽነት እዩ።

ዕሽነት እንዳደገምካ ምንባር ድማ ዝገደደ ዕሽነት እዩ። እዚ ዝልወጥ ንሕንሕ ኣህድእ ኣቢልካ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ብምዝታይ እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብስኒት ምልዛብ እንተጀሚሮም እቲ ውጥረት ይዝሕል፤ ጉዳይ ዶብ ቀሊል ይኸውን።

ከመይ? ንኣ.

1- ዘየከራኽሩ ቦታታት ብቐሊሉ ይፍለዩ፣

2- ዘከራኽሩ ግን ህዝቢ ዝሰፈሮም ቦታታት ብድሌት እቲ ህዝቢ ይውሰኑ (ንኣ. ኣብ ባድመ ወይ ኢሮብ ዝነብር ህዝቢ ኢትዪጵያዊ እየ እንዳበለ ኣይፋል ኤርትራዊ ኢኻ ክትብሎ፤ ወይ ኣብ ፀሮና ዝነብር ህዝቢ ኤርትራዊ እየ እንዳበለ ኣይፋል ኢትዮጵያዊ ኢኻ ክትብሎ ስምዒት ዘይህብን ንኽልቲኡ ህዝቢ ዘላቒ ሰላም ከምፅእ ዘይኽእልን ስለዝኾነ ብፍፁም ክግበር ዘይኽእል እዩ።)

3- ዘከራኽሩ ግን ህዝቢ ዘይሰፈሮም ቦታታት ብስምምዕነት ወይ በቲ ውሳነ ዶብ ምሕንፃፅ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ፀገም የለን።
ምልዛብ እንተጀሚርካ ኩሉ ስሉጥ እዩ። እቲ ልዝብ ብሓፈሻ ኣብ ምጥቕቓምን ሓለዋ ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃን ስለዝኸውን ጉዳይ ዶብ ደቂቕ እዩ ዝኸውን።

ንኣ. ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወደብ እትጥቀመሉ፤ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትጥቀመሉ ኣብ ሂብካ ምቕባል (Reciprocity) ዝተደረኸ ንኽልቲአን ሃገራት ዝጠቅም ኢኮኖሚያዊ ርክብ ምፍጣር ይከኣል። ኣብ ፀጥታን ፀረ-ራዕድን እውን ከምኡ። ካሊእ ካሊእ እውን ምጥቃስ ይከኣል።

ዋላ ደንጉዩ እንተኾነ እውን እንኳዕ ሃዋህው ጠረጴዛ ተፈጠረ ክበሃል ዝግበኦ እዩ። ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ስለዝኾነ ንሕና ተጋሩ ብትስፉውነት ክንሪኦን ሓንጎፋይ ኢልና ክንቅበሎን ይግባእ እብል።

ሰላም ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን!
ብሩኽ ምሸት!
. . .//. . .
ዓወት ልጃለም

ዜና ሰላም !! የሰላም ዜና !!

መንግስቲ ኤርትራ ንፃውዒት ሰላም ኢትዮጵያ ብኣወንታ ከምዝተቐበሎን ኣብ ቀረባ ናይ ሰላም ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝልእኽ ይግለፅ ኣሎ።

ንዕርቅን ሰላምን ካብ ኤርትራ ሽማግለታት ዓዲ ብመራሒ ሃገር ተወኪሎም ኢትዮዽያ ከመፁ ከም ዝኾኑ ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ንጉሆ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ዝተዛረብዎ መግለፂ ይሕብር።

ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፃኢ ዕድል ሃገሮም ምስ ኢትዮዽያ ምስ ዘለዎም ሰላማዊ ርክብ ከም ዝድረኽ ኣስሚረሙሉ።

ምቕናይ ጥዑም።

*** [] [] [] [] [] [] ***

ለ20 ዓመታት ያህል በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ምክያንት በሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ጥያቄ በየዓመቱ በኤርትራ የሚከበረውን የሰማእታት ቀን በዓል ላይ የኤርትራው ኘሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰላም ጥሪ ተቀብለናል የሰላም ልኡክ ቡድንም ከዚች ሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ እየላኩ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

“ሰላም ሰላም ሰላም”

የሰላም ባለቤት የሆነው ፈጣሪ አምላክ ፍጻሜውን እንዲያሳምር እንማጸናለን!! ወንድማችሁ አምባሳደር ሐድጉ ወልዳይ ነኝ (መፍቀሬ ሰብእ) ሰው ወዳድ።