ብሩህ መፃኢ ትግራይ !!ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታትና ኣብ ዝኸፍአ ቅልውላው ምስ ምህላው ተታሓሒዙ ትግራይ ግዳይ ናይቲ ክፍጠር ዝኽእል ህውከት ከይትኸውን ንኣብዛሓ ትግራዋይ ናብ ፍርሕን ስግኣትን ሸሚምዎ ይርከብ፡፡ብወገነይ እዚ ጭንቀት እዚ ትኽክል ኣይመስለንን ዝብለሉ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክዝርዝር

 

1.ህዝቢ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ወሸጢ ውድብ ህወሓት ዘጋጥም ብዝነበረ ሓደጋ ምብስባስ ተስፋ እናቆረፁን ኣብ መንጎኦም ኣፈላላያት እናተራእየን ኣብ ዝመፀሉ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ብግልፂ ምምጓት ኣብ ዝጀመረሉ እቲ ኩነታ

ክዕብብን ክጠናኸርን ጀሚሩ ጥራሕ እንተይኮነስ እታ ፀገማታ ንምእላይ ዳግማይ ብዕምቆት ምሕዳስ ኣሳሊጣ ኣብ ትግበራ ዝቀረዩዋ ነገራት ኣብ ምትዕርራይ ዝነበረት ውድብ ህወሓት ተወሳኺ ዓቅምን ትምህርትን ስለ ዝረኸበት ዓቅምታታ ዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ ፅኑዕ መሰረት ንምርጋፅ ዘኽእላ ኣጋጣሚ ዝተጠቀመትሉ ብምኳና፡

2.ዋላ እኳ ኦህዴድ ኣብ ውድባዊ ጉባኤ ንምስላጥ ዘኽእልዎ ምድላዋት እንተዛዘመ ይኹን እምበር ናይ ቄሮ ምንቅስቃስ ካብ ደገ ብዝመፁን ኣብ ውሽጢ ብዝፀንሑን ሓይልታት ናይ ስልጣን ህረፍ ምንቋት ብፍላይ ድማ ኦነግ ብርክት ዝበላ ከባቢታት ብዕጡቅ ሓይሊ ምውራሩ ተታሓሒዙ ካሊእ ቅልውላው ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገራዊ ፖለቲካ ንምፅላውን ንምቅያርን ዝወጠንዎ ስለ ዝኸሽፍ፡፡

3.ብኣዴን ፅኑዕ መርገፂ ዝሓዘ ኣይመስልን ካሊእ ይትረፍ ጉባኤ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ እኳ ክሳብ ሐዚ ኣይገለፀን፡፡ በቲ ካሊእ ገፅ ፋኖ ዓቅሞም ባንዴራ ሒዝካ ካብ ምፍካር ንላዕሊ ዝኸይድ ኣይመስልን እቲ ምንታይ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ናይ ኣምሓራ ልዕልነት ብኦሮሚያ እናተመንጠለ ብፀሓይ ቀትሪ ብምርኣዮም በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኣብ ጎኖም ዝስለፍ ህዝቢ ኣምሓራ ውሑድ ብምኳኑ ከም ኣብነት ቅማንትን ኣገውን ልኣላውነትና ተኸቢሩ ዓርስና እንመሓድረሉ ክልል ናይ ምኳን ሕቶ ይመለሰልና ይብሉ ስለ ዘለው፡፡እቲ ካሊእ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ኣካይደኦም ምንፃግ ዝጀመረ ምኳኑ፡

4.ዛጊድ ዘይተደመሩ ክልል ሱማሊ፡ዓፋር፡ብኽፋል ደቡብን ካልኦቶምን ህዝብታት ንሰላም ቅሩባት ምኳኖም ካሊእ ውፁዕ ደላይ ሰላም ህዝቢ ውን ብዙሕ ምኳኑ ካሊእ ይትረፍ ምስ ትግራይ ኣብ ዝጎራበቱ ከባብታት ዝርከብ ህዝቢ ኣምሓራ ሽማግለታትን ዓበይቲ ዓድን መሪፁ ብግልፂ ዕርቂ ምሕታት ጀሚሩ ኣሎ፡

5.ኣብ መሪሕነት ዶ/ር ኣብይ ዝተጀመሩ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ጥዕና ከም ዘይብሎም ሰለ ዝተነቃሓሎምን ኣብታ ሃገር ተደጋጋሚ ቅልውላው ይኽሰት ምስ ምህላው እቲ “ለውጢ” ብዝብል መርቂኑ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ልቡ ምምላስ ምጅማሩ፡፡

6.ወዮ ደኣ ንሕና ተጋሩ ክንዲ እቲ ታሪኽ እንሰርሖ ኣይንስንድን ወይ ኣይንዛረብን እምበር ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ናብ ክልላዊ መሪሕነት ካብ ዝመፅእ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ተመዝጊቦም እዮም፡፡ቅድሚ ኩሉ ለውጢ ክለዓል ዘለዎ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለው ተጋሩ ኣብ ጉዕዞ መሪሕነት ደብሪፅ ዓርሰ እምነት (self confidence) ከሕድሩ ምኽኣሎም ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ንመናእሰይ ብዝህቦ ትኸረትን ዴሞክራሲያዊ መትከሉን ንህዝባዊ ተቀባልነት ጉልበት ክውስኽ ዝገበርዎ እዮም፡፡

ክንዲ እቲ ውሽጣዊ ዓቅሙን ናይ ስራሕ ውፅኢቱን ብዙሕ ዘይተዘመረሉ ደብሪፅ ልዕሊ ቃላት ናይ ተግባር መራሒ ምኳኑ ብዙሓት ዝመስከርዎ ሓቂ ኮይኑ ናብ ኣውራ መሪሕነት ህወሓት ካብ ዝኣቱ መብዛሕትኦም ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምም/ርን ስራሕቲ ብመፅናዕቲ ክስርሑ ስለ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ግዱሳት ሙሁራት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ብዝተፈላለየ ዘፈራት ብምውዳብ መፅናዕቲታት ክካየዱ ገይሩ እዩ፡፡

መብዛሕትኦም ዝተኻየዱ መፅናዕቲታት ዝተዛዘሙ ኮይኖም ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ከይዲ (Process) ይርከቡ፡፡ ናይቶም ውፅኢቶም ዝተነፀሩ መፅናዕቲታት በቢ ብርኩ ርኢቶታት እናተዋሃበሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ መበል 13 ጉባኤ ቀሪቦም ክፀድቁን ናብ ተግባር ክውዕሉን ትፅቢት ይግበር፡፡

በቲ ካሊእ ገፅ ዋላ ‘ኳ ካብ ደገ ዝመፁን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፀንሑን ንመስመር ህወሓት ዝቃወሙ ስልጣን ንምሽዋም ኣፈላላይ ከይፈጥሩ ዘስግእ እንተኾነ ይኹን በቲ ሐዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ እሂን ምሂን ጉዕዞ ዴሞክራሲ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ብቀንዱ መናእሰይን ሙሁር ሓይልን መሰረት ዝገበረ፡ተሳትፎ ደ/ኣንስትዮ ብኮታ እንተይኮነስ ብተግባር ዝበቅዓሉ መስርሕ ዘዋደደ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ስርዓት መዋቅር ምሕደራ ብምትእትታው ነቲ ብውሽጥን ብደገን ዝለዓል ዝነበረ ፈተና ኣብ ውሽጢ ስጡም ሕብረት ብምፍጣር ሽርሒ ፀላእቲ ግዳም ብምብርዓን ሕልሚ መፃኢት ትግራይ ከምዝጋሃድ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡

—————-//—————-

(ኪሮስ ለገሰ)

ንሕበር ! ንስመር ! ንደማመፅ !!

“ዝገብርስ’ያ ነድኡን ኣይነግር !” ክቡራትን ክቡራንን! ከም ተጋሩ መለለይና ዝኾነ ዓብዪ ክብሪ ኣያታትና ኣስጢምና ክንሕዝ ይግባእ እብል ኣለኹ፡፡ ከም ወለድና ናይ ተግባር ሰባት ንኹን። ኣብ ዘይረብሑ ኣጀንዳታት ተፀሚድና ግብረ-መልሲ ክነወንጭፍን ሒሳብ ክነወራርድን ሒር-ዲግ እናበልና ወርቂ ዝኾነ ጊዜና ክነባኽን ኣይግባእን እብል ኣለኹ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብብዙሓት ሰባት ክበሃል ፀኒሑ እዩ፡፡ ግናኸ ሕዚ እውን ክደግሞ ! ክስልሶ ! እቲ ኩነታት ክሳብ ዘይተፈትሐ እንተተዘራረብናሉ ፅቡቕ እዩ፡፡ብፍላይ ኣብ ሚድያ እንነጥፍ ኣካላት ንሕበር ! ንስመር ! ንደማመፅ ! ምእንተ ምንታይ? ፈለማ ከም ሰብ መጠን ምእንተ ባዕልና !!!! ቐፂሉ ድማ ምእንተ እቲ ለባምን መስተውዓልን ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ።
~ ~ ~ ~ ~
ሕዚ ኮ “ኣነ ይበልፅ ! ኣነ’ባ ይቕድም ! ኣነ’ባ ፈላጢ ውሽጠ ምሽጥር ! ወዘተ” ዝበሃለሉ እዋን ኣይኮነን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
“ዓደየ ዓደየ፣ ትግራይ ዝዓደየ፣
ወዮ እንሓብረሉ፣ ወዮ እንሰምረሉ ሎሚ ዶ ኣይኮይ የ!”
ዝብል ዘይሃስስ ድሙቕ ዜማ ወለድና እስኪ ነዳምፅ! ነተግብር!!!!
~ ~ ~ ~ ~
እንበኣር ከሳይ ብሽም 11 ለከቲት 11 ዝኾነ መበገሲ ሓሳባት እኒሀላትኩም እሞ ኣማዕቢልና ንጠቐመለን፡- ንመጀመሪ እየን ዋኢ ናይ ኣይተስተዋሕድዋተን ሃየ !
~ ~ ~ ~ ~
“Less is More!” እዩ ዝብል ኣብ ናይ John Hopkins University Communication Strategy እንረኽቦ ቓላት፡፡ “Think BIG, Start SMALL, act NOW!” እውን ይብል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
1) ጥላል ሓበሬታ፡- ሓደ ነገር ቅድሚ ምልጣፍና ብዕቱብ ክነፃርዮ ይግባእ፡፡ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ክንገብሮም እንኽእል መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ፡- ፍልፍላቱ? ኣድላይነቱ? ሓደግኡ? ጥቕሙ ወዘተ ምዕዛብ ይከኣል፡፡ ብመንፊት እንተዘይፈለናዮስ ዋላ ብሚሐ እውን ዶ ዝሩቕ ዝሩቕ ኣቢልና ምልጣፍ ክኣብየና እዩ?! እንተወሓደ እቶም ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ገስረጣት ኣወጊድና ነመሓላልፎ ንማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) ዓይነት ሓበሬታ፡- ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይነዓቕን፡፡ ብፍላይ ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን፡፡ ግን ድማ እንታይ? መን? ንመን? መዓዝ? ብኸመይ? ዝብሉ ነገራት ምርኣዮመ ኣይኸፍእን፡፡
3) ክብደት ሓበሬታ፡- ረዘንቲ ሓበሬታታት እንተኾይኖም ቕድሚ ምልጣፍና ፈለማ ብውሽጢ መስመራት ነንባዕልና ክንነጋገረሎም ይምረፅ፡፡ ዋላ ቴሌፎን ንጠቐም፡፡ ምልጣፍ ዘየድሊ ኮይኑ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና፡፡ ቀሊል እንተኾይኑ ወይ ድማ ሓደገኛ እንተኾይኑ (ንኻልእ ተልእኾ ዘፍሽል/ዘዕውት) ማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
4) ሜላታት ርክብ፡- ንኹሉ ዓይነት ሓበሬታ ፌስቡክ ምጥቃም ናይ ግድን ኣይኮነን፡፡ ንኣብነት ብቐሊሉ “ዋርደን” ሲስተም ክንጥቀም ንኽእል ኢና፡፡ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 10 ደቓይቕ ናብ ኣሻሓት ሰባት በፂሑ ብተመሳሳሊ ናባና ክምለስ ይኽእል እዩ፡፡ SMS ምጥቃም ወይ ምድዋል (ተመራፂ) ይከኣል እዩ፡፡ ምስ እዙይ ተተሓሒዙ ኣብ kንk ዘሎ ዘይምዕሩይ ኣጠቓቕማ አዩ፡፡ እንተተኻኢሉ ንናይ ባዕልና ዋኒን እንተኾይኑ ናይ ባዕልና ንጠቐም፡፡ ኣዚዩ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምጥቃም ሓደግኡ እዩ ዘመዝን ዘሎ፡፡ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
5) ምድግጋም (ምቅብባል)፡- እዙይ ኣዚዩ ኣድላይን ከም በዝሒ ሰራዊት ኩናት ዝጠቅምን ሜላ ኣተሓላልፋ ሓበሬታ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ሓደ (ሓንቲ) ምስ ለጠፋ(ፈታ) ብሓንሳእ ክንቀባበላ ይግባእ፡፡ ብወገነይ ኣብዚኣ ዓባይ ድኽመት ዘላትና ኮይኑ ይስመዐኒ፡፡ ፈለማ እቲ ሓበሬታ ብቶም ልዕል ክብል ዝተጠቐሱ ሜላታት እንተ ደኣ አረጋጊፅናዮ እንተነኣሰ ኣብ ሓቃውነቱ ኣይንጠራጠሮን ማለት እዩ፡፡ ናትና ስለዝኾነ፡፡ እዙይ ድማ ብዘይ ሰጋእ መጋእ ናበ ኩሉ ነባፅሖ የኽእለና ኣሎ ማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
6) ኣጀንዳና ናይ ባዕልና፡- ብወሳናይ መልክዑ ዝበዝሕ ጊዜና ኣብ ናይ ትግራይና ኣጀንዳ ክንፃወት ይግባእ፡፡ ኢትዮጵያዊ ኣተሓሳስባ ክፀልወና ግድን እዩ፡፡ ናትና ኣጀንዳ እውን ፎተና ፃላእና ካብቲ ሃገራዊ ዛዕባታት እዩ ዝፍልፍል፡፡ ኮይኑ ግና ዝኾነት ሓበሬታ ምስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕን ጥራሕን ክነተኣሳስራ ኣለና፡፡

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ናይ ሞትን ሕውየትን ጌርና ስለ ዝወሰድናዮስ እዋን ኣዝመራን ክረምትን እውን ሪሰዕናዮ ኢና ዘለና፡፡ ስለዚ ሓበራዊ ኣጀንዳታት (ዛዕባታት) ክህልዉና ይግባእ፡፡ እቲ ሰብኣይ ኮነ ኢሉ ዘዝደርበየልና ሓደገኛ ዘረባታት ከም ቆሎ ሓረስታይ እናተቓባበልና ቐዘምምም እናበልናየን ንቕኒ ኣለና፡፡ እዙይ ብቕልጡፍ ክእረም ዘለዎ ጉዳይ እዩ፡፡ ንሕና ኢና መቐነይን ዘየደቅስን ዛዕባ እናሰንደውና ጫው ጫው ክነብሎም ዝግበአና፡፡ ብዝተፀንዐን ብዝተወበን መንገዲ ክንገብሮ ይግባእ! ሕዚ!
~ ~ ~ ~ ~
7) አዝመራስያ ቀቅድሚኣ ዝኸደ እንበር ደድሕሪኣ ዝኸደስ ኣይጥቀመላን፡- ምስላ ተጋሩ ወለድና እዩ፡፡ ንነገራት ቀቅድሚኦም እንበር ደድሕሪኦም ክንከይድ ኣይብልናን፡፡ እዙይ ማለት ግና ዝተነገረ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት መን ቀዲሙ ለጠፈ ኣይኮነን እቲ ቁም ነገር፡፡ በጃኹም እናጎየና ናብ ምልጣፍ ኣይንኺድ፡፡ ዝተፈፀመ ፍፃመ እንተኾይኑ እማ ሃፂፅካ ምልጣፍ ጉድኣቱ እዩ ዝዓዝዝ፡፡

ንስሕተት እውን ይዳርገካ፡፡ “ ሓረስታይ ሃገርና እኮ ኣንፈት ንፋስተ ተዓዚቡ፣ ዳመና ሪኡ፣ ዓውደ-ኣዋርሕ ቖፂሩ እዩ ዘርኢ ኣስጢሑ ንኣዝመራ ቀቅድሚኣ ኾይኑ ዝፅበያ! በሉ ሓበሬታ ቐዲምካ ምርካብ፣ ወይ ኣጀንዳ ቐዲምካ ምቕራፅ ኸምዚኣ እያ ደቂ ሩባይ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
8) እሩምን ርቱእን ኣንደበት ይሃልወና፡- መዳመፅቲ ንኹን! እንተኽኢልና ሽዱሽቲኦም ህዋሳት ስምዒት ፀንቂቕና ንጠቐመሎም! (6th Sense organ is about Systems Thinking)፡፡ ሓደ ሓደ ተኣነፍቲ (ተኣፈፍቲ) ነገራት ካብ ምድብራይ ንቆጠብ፡፡ ጊዜያዊ ኣእምሮና ካብ ምፍሳሕ ወፃኢ ንህዝብና እንድሕር ዘይጠቕምዎሲ ንምንታይ ዘይተርፈና? ንምንታይ ሕልፍ/ሸልል ዘይንብሎ?? (ትግራዋይ ዶ ሸለል ይብል እዩ ዶ ኢልኩም ሓቀይ?) ንልመዳ ደኣ!!!! ነስተውዕል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ባዕልና ዘየድሊ ክፍተት ንዘይምፍጣር ምጥንቃቕ የድሊ፡፡ ሕዚ ዘለዉ ነገራት ከም ዝኣረገ ኩዋና ባዕላቶም ከምዝፈርሱ ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚ ግና ጊዜ ዝሓትትን ብትልሚ ዝፍፀምን ክኸውን ይግባእ፡፡ ነዙይ እውን ብትዕግስትን ብጥንቃቐን ክንመርሖ እዩ ዘለና፡፡ ትዕግስቲ ማለት ድማ ኣስተርሒኻ፣ እግርኻ ሰቒልካ፣ ዊስኪ እናጨለጥካ ምድቃስ ኣይኮነን፡፡ “ምስ ጊዜ ንጉየ” ኢልካ ድማ ከም ሓዊ ሃር ሃር እናበልካ ኣፍካ ዘዘምፀአልካ ምዝራብ፣ ምልጣፍ/ ምፅሓፍ፣ ሼር ምግባር፣ ላይክ ምግባር እውን ኣይኮነን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብፍፁም! ብኣግባቡ ዝተመርሐን ዝተወደበን ተግባራዊ ምንቅስቓስ እዩ ዘዕውተና፡፡ “ኣዋጅ ኩናት ሓንቲ መዓልቲ እያ እተድልያ!” እኮ ኢሉና እቲ መስተውዓሊ መራሒና! ልክዕ ከምኣ እያ ማለተይ ዘይኮነስ “ኣዋጅ ጥፋኣት” ብተነፃፃሪ ዝቐለለ እዩ ንምባል ተደልዩ ይመስለኒ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
9) ስትራተጂካዊ መሓዙትና ነለሊ፡- ኣብ ካልእ ቦታታት (ብደቡብ ይኹን ብሰሜን)፣ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኔት ወርክታትና ምዝርጋሕ የድሊ፡፡ እዙይ ከመይ ከምዝዕመም ድማ ትፈልጡዋቶ ኢኺም ደቂ ኣያይ (ተጋዳላይ ቃል ኣሚን ወይ ሓጂ ዙፋር ኣብ ውሽጠይ)፡፡ ዋላ ዕረ እናጠዓመና ምሳና ዘይቃደው ዕላማ ዘሎዎም ኣካላት እውን ኣስተብሂልና ንቕረቦም፡፡ “ናይ ፀላእየይ ፀላኢስ ፈታውየይ!” ዝበሃል ምስላ እውን ንጠቐመሉ፡፡ እወ ብደንቢ ንጠቐመሉ! ዝነበረ፣ ዘሎም ዝቕፅልን ኣካይዳ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
10) ብራንድ፡- ሓበራዊ ዝኾኑ ዘረዳድኡ ቃላት ይሃልዉና፡፡ ከከም ወቕቱ ዝቀያየሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ከምቲ “ድራር ምሸት” ዝበሃል ዝነበረ . . . ሎሚ ድማ ድራር ሰሙን ወይ ድራር ወርሒ ክንብሎ ንኽእል፡፡ ንኣብነት ኣብዚ ለምቕነ፡- “ዝበሃል ሰብ፣ ሓደ ሳውየ፣ እቲ ሰብኣይ፣ ወዘተ…
~ ~ ~ ~ ~
11) ስልጠና! ስልጠና! ስልጠና! መብዛሕትኡ ኣብዚ ማሐበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሰብ ብተራ ስምዒትን ብፍቕሪ ሃገርን ልቡ ዝረሰነ እንበር ሞያ ኮምዩኒኬሽን ሃሊኡዎ ኣይኮነን ዝሳተፍ ዘሎ፡፡ ኩነታት ስለ ዘገደዶ እዩ፡፡ ኮምዩኒኬሽን ድማ ዓብዪ ሞያ እዩ፡፡ ኣብዚ ሎሚ እዋን ድማ ሰዓቤኑ ክንደየናይ ከቢድ ሙኻኑ ኩላትና እንሪኦ ዘለና ግሁድ ሓቂ እዩ፡፡ ካብ ብረታዊ ኩናት ንላዕሊ ይዛይድ ኣሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ኣንቱም ዝሓሸ ሞያ ኮምዩኒኬሽን ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን በጃኹም ሕፅር ዝበሉ ናይ ስልጠና መድረኻት ኣዳልዉልናታ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ኣዳራሽ እንበር ካልእ ወፃኢ ኣይሓትትን! በቢ ንኡሳን ውዳባታት (ጉጅለታት) ምክያድ ይከኣል እዩ፡፡ ዋላ ኣብ መቐለ ትጀመር፡፡ እታ ናይ እኒ መሓሪ ዮሃንስ ውዳበ ክትጅምሮ ትኽእል እያ፡፡ ሎምቕነ ድማ ሓደ ሓደ News Netwrokታት እውን ንርኢ ኣለና፡፡ ስለዚ ንሳተን ንሓግዘን! ንወደብ! ምብትታን ይትረፍ! ይኣክል!
የቐንየለይ !
ፍረጀጋኑ

ደብርፅ ሰቒሉ !!ላ እኳ ኣብ ቅንዕንኡ፣ ሓቀኝነቱ፣ ትሕትንኡ፣ ዓቕሙን ኩለመድያዊ ስብእንኡን ዝኾነ ይኹን ጥርጣረ ነይሩኒ ኣይፍለጥ ኣብ ክእለት ዘረባን ህዝባዊ መደረ ምግባርን(articilation and public speech) ግን ዝጎድሎ ከም ዝነበረ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዝስማዕማዕ ይመስለኒ።

ቅንጥብጣብ ተባሂሉ እውን ተዘቂሩ እዩ(ቅንጥብጣብ= ደብረፅዮን፣ ምላስና ሰንበር= ኣብይ ተባሂሎም ተሰይሞም ሰሚዕና ኢና)። ትሕዝቶ ዘረባ ደብረፅዮን ግን ኩሉ ሻዕ ዝወፆ የብሉን፣ በዚኣ ድማ ሐዚ እውን ዳርጋ ኩሉ ዝስማዕማዕ ይመስለኒ።

ክእለት ዘረባ ብተሞክሮን ልምድን ዝማሓየሽ ምዃኑ ካዓ ካብዘን ናይ ለመቕነ ኮንፈረሳት(ፎረም ምሕደራ ትግራይን ዓለም-ለኻዊ ዓብዪ ኮንፈረን ሙሁራት ተጋሩን) ደብርፅ ከም ተሳታፊ ዝህበን ዝነበረ ሪኢቶታት ኮነ ከም መራሒ ኣብ መእተውን መደምደምታን ዝገበሮ ዝነበረ መደረታት ምርኣይ ዝካኣል ይመስለኒ።

እቱ ንኹሉ ሓቛፋይ፣ ልዝብ ዝበለን ትሕትኛ ዝተመለኦን ኣዘራርብኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘረባዊ ክእለቱ እውን ግን ከምቱ ልዕል ኢለ ዝገለፅክዎ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሳቓሊ እዩ ነይሩ። ውሕዘት ዘረብኡ(coherence) ዝገርም እዩ ነይሩ።

እዙይ ኢለ ግን ሐዚ እውን ደጊመ ደጋጊመ ንደብርፅ ዝብሎ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ነቱ ልዑል ትፅቢትን ተስፋን ዝገበረሉ ህዝቢ ዝመጣጠን ተግባርን ስጉምትን ክገብር ከም ዘለዎ እየ ዝምሕፀኖ። ብስሩ እውን ካብ ብጥቕሉል ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢልካ ቃል ምእታው ምእንታን ንኣና ንዜጋታት እውን ንቑፅፅር ክጥዕመና ናይ ሓፂር፣ ማእኸላይን ነዊሕን ትልሚ ተባሂሉ ብዝርዝር እንታይ ክግበሩ ከም ዝተሓሰቡ ብግልፂ እዩ ክቐርበልና ዝግባእ።ምእንታን እቱ ህዝቢ ኣመኔታ ክህልዎን ነቶም ኣብ ነዊሕ እዋን ክስርሑ ዝሕሰቡ እውን ብተስፋ ክፅበን ግን ሐዚ ግዜ እንተይሃበ እቶም ናይ ሓፂር እዋን ዝብሃሉ ስጉምትታት ብተግባር ከሪአና ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እንተዘይኮይኑ ልዑል ትፅቢት ናብ ልዑል ቅልውላውን ተስፋ ምቑራፅን ከይሰጋገር ስግኣት ኣለኒ።

እዛ ከምቲ ኣቦይ ዜናዊ(ኣቦ መለስ) ቅድሚ 14 ዓመት(ብ1996 ዓ/ም) ንኢንፎቴመንት ዝብሃል መፅሄት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ-መሕትት “ኣብ ዓድዋ ዝሰረቐን ስራሕ ዘበላሸወን ብዘጥፍኦ ገበን ክሕተት እናተገበኦ ካብ ዓድዋ ኣልዒልካ ናብ እንትጮ ምምዳብ እዩ ዘኒሀ” ዝበልዋ ግን ሐዚ እውን ክትተርፍ እዩ ዘለዋ። ሐዚ እውን እዛ ተግባር እዚኣ ቀፂላ ንሪኣ ኣለና ኢና።

ንኣብነት ኣብ ዓድግራት ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ኣጥፊኡ ተባሂሉ ካብ ሓላፍነቱ ዝተባረረን “ብሕጊ እውን ክሕተት ይእለሽ ኣሎ” ዝብሃል ዝነበረን ስብኣይ ናብ መቐለ ኣምፂእኻ ኣብ ጓጓኻ ሓቚፍካ ከምኡ እውን ንቐፃሊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ኣለዋ ተባሂላ ተስፋ ዝግበረላ ትካል መፅናዕትን ምርምርን “ክመርሕ” ምግባር ንዓይ ክስረት እዩ።

እዚኣ ዝገበረ ድማ ብዋናነት ደብርፅ እዩ ይብሃል ኣሎ(እቶም ናይ ቀደም ከምኡ ዝልማዶም ከምኡ ምግባሮም እውን ብዙሕ ስለ ዘይገርመኒ)፣ ሐዚ እውን ከምኡ እንተቐፂሉ እቱ trend ካዓ ሓደገኛ እዩ ዝብል ሪኢቶ ኣለኒ እሞ ከምቱ “ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ” ዝብሃል ንደብረፅዮን እውን ብገንኡ ክንእርሞ ይግባእ ይብል። ኣያም በል ደብርፅ ዋ!!

( ኣብርሃ ሃ/ዝጊ)

ባህላዊ ሚድያ ተምቤን !!

አብ ተምቤን፡- 

√ ፍልሰታ
√ አውርስ
√ ሕምበጣ
√ አሸንዳን
√ ንዓስታሊለይን አብ ወርሒ ነሓሰን መስከረምን ዝንፀባረቑ ባህላውን ሃይማኖታውን ትውፊታት እዮም፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ተምቤነይቲ ባህሎም አውርስን ሕምበጣን ኩሉ ግዜ ካብ ነሓሰ 16 ክሳብ መስቀል /መስከረም 17 / ቐትሪ ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ዕለት 16 ከሳብ 21 ነሓሰ ካብ ንጉሆ ክሳብ ምሸት ይፅወት ፡፡ ቀዳምን ሰንበትን እንትቕፅል ድማ ካብ 16-24 ይቕፅል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ሃገርና ብዙሓት ሕብራውያን ሃይማኖታውን ባህላውን ብዓላት ዝንፀባረቑ እንትኸውን ካብአቶም ሓደ ወርሒ ነሓሰ ዝንፀባረቕ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
√ እዚ ናይ ፍልሰታ ሰሙን አውደ አመት
“አዋልዲሃ—-”
√ አብ ክልል አምሓራ ከባቢ ላስታ/ዋግህምራ/ ሻደይ
√ አብ አኽሱም ከባቢ ዓይነዋሪ፡
√ አብ ኩሉ ካባቢታት ትግራይ አሸንዳ
√ አብ ገለ ከባቢታት ድማ ማርያ ብዝብል ይፅዋዕ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ትግራይን አምሓራን ባህላዊ እሴቱ ከም ተሓለወ ኮይኑ አብ ተምቤን ብፍሉይ አውርስን ሕምበጣን ዝፃወትሉ አብዙ እዋን እዙይ እዩ፡፡ አብ ተምቤን ባህላዊ ፀወታ አውርስን ሕምበጣን ብዓላት ፍልሰታን ናዓስታሊለይን /እሴቶም/ ከም ሓደ አባል ስድራ ቤቶም የዕርዮም ዝናፍቑዎን ብፍላይ ድማ ምስ ብዙሓት ፅቡቕታ ነገራት ሓቢሩ ዝመፅእ ምዃኑ የዕርዮም የስተማቕሩዎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብዙ እዋን እዙይ ሓቢሮም ዝዝከሩ ደርፎም፣ እንስሳ በሊዐን ፀጊበን ብዙሕ ፀባ ዝሕለባሉ ምዃነን፣ ናይ እንስሳ ውፅኢት አብ ውስን እዋን ዝርከብ ልግዐ አብዙ እዋንዚ ዝርከብ ምዃኑ፣ ምስ ውሽጣዊ ባህላዊ ዘይቤ ዘለዎ አገላልፃ ፍቕሮም፣ ምስ ሸዊት ቀውዒ ወዘተ ሓቢሩ ዝመፅእ ባህላውን ሃይማኖታውን ፀወትኦም ብምዃኑ ብፍሉይ ይናፍቑዎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ትግራይ አዋልድ ዓንቢበንን ፀቢቐንን ዝርኣያሉ እዋን እንትኸውን ባህላዊ ኽዳን ተኸዲነን፡አሻንዳ ተዓጢቐን ክዘላ ይቕንያ፡፡ አብ ተምቤን ድማ ፍልሰታ ዕለት 16 ፈላማ ኩሎም መናእሰ ወዳትን አዋልድን ዘለዎም ባህላዊ ኽዳን ተኸዲኖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ንቤተ ክርስቲያኖም 3+ ግዜ ይዘሩዋ፡፡ ብድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ምስላምን ምስጋና ምቕራብን ንቐፃላይ ዓመት ዕቖረንን ናብ መፃወቲ ሜድኦም ይኸዱ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እቱ ካብ ትግራይ ፍሉይ ዝገብሮ ህዝቢ ተምቤን ጥራሕ ናይ በይኑ ዝኾነ ፀወታ አውርስን ሕምበጣን ይፃወቱዎ፡፡ እዚ እውን እዩ ህዝቢ ተምቤን ብባህላዊ አፀዋውትኡ ፍሉይ ዝገብሮ፡፡ ኽረምቲ ብሕምበጣን አውርስን አሕሊፉ አብ እዋን ሓጋይ ከም ትግራዋይ ትልሂት ዝፃወት፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
እዙ ባህላዊ እሴትን ሃይማኖታዊ ትውፊትን ንመዐቀቢ ሕብረተሰባዊ ንቡር/Social Norm/ ይጥቀመሉ፡፡ ሕብረተሰብ ተምቤን ብሃይማኖቱን ብልማዳዊ ባህሉን ዘይቕበሎም ተግባራት እንተጋጥሙ ብሓባራዊ ደርፊ/ወናኒ ዘይብሉ ደርፊ/ ይኹንን፡፡ ካብ ሃይማኖቶም ቀፂሉ ዝርአን ዝኽበርን መሐለዊ ክብሪ ሕብረተሰብን ስነ-ምግባርን ገይሮም ይጥቀሙሉ፡፡ ውሽጣዊ ስምዒቶም ዝገልፁሉ ባህላዊ ሚድያ ተምቤን እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ክኾን ዝግብኦን ኾይኑ ዝተረኸበን እናገናዘቡ ይደርፉ፡፡ ውሽጣዊ ስምዒቶም ብዜማን ግጥምን ይገልፁዎ፡፡ ውልቀ ተሓታቲ ድማ የብሉን፡፡ እቱ ብጣዕሚ ዝገርም ባህላዊ ፀወታ ተምቤን አብ ዝሓለፉ ናይ ነገስታት ዘመን እውን ንመንግስታት ከይተረፈ ብሽሙር ይነቕፉ፡፡ አይሕተቱን ድማ፡፡ ምኽንያቱ እቱ ደርፊ ብእከለ ወፂኡ አይብሃልን፡፡ ውልቀ ተሓታቲ ዘይነበሮ ዓብይ ናይ ዴሞክራሲ መንፀባረቒ ባህሊ እዩ፡፡ መንግስታት እውን እቱ ዝተወቐሱሉ የስተኻኽሉ እምበር መን ምስ ቆልዑ ይጓየ ይብሉ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ባህላዊ ፀወታ አውርስ ፍልሰታ ንጉሆ ዕለት 16 ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ንጉሆ ክሳብ ምሸት ዝፃወቱዎ ኮይኑ ክሳብ ነሓሰ 21 ይፀንሕ፡፡ ንሓሰ 21 ክፃወቱ ውዒሎም መወዳእታ ስለዝኸውን ምሸት እውን ክፃወቱ ይሓድሩ፡፡ ኡዙይ ድማ ናዓስታሊለይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምሸታዊ ፀወታ ኾይኑ ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ክሳብ ድሮ መስቀል ዝፀንሕ እዩ፡፡ ድሮ መስቀል ሽግ አብሪሆም ዓኾ ዓኾኾይ እናበሉ ክፃወቱ ይመሰዩ፡፡ ደመራ 3+ግዜ ዘይሮም ናብ አውርስ መፃወቲ ሜድኦም ይኸዱ፡፡ ክፃወቱ ሓዲሮም ንጉሆ ሽግ ለኲሶም ናብ ደመራ ይኸዱ፡፡ መወዳእታ ንዓስታሊለይ ድማ ይኸውን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ምቅራብ ፍልሰታን ፍቕሪ ባህላዊ ፀወትኦምን ንምግላፅ ጓሶት በየሜድኡ ኮይኖም አንውሕ አቢሎም ብምዝያም ይገልፁ፡፡ ምናልባት ዝተፋቐሩ መናእሰያት በዙ ባህላዊ ደርፎም ፍቕሮም ይገልፁ፡፡ መን በበይ ከምዘሎ ብደርፊ ይድሃዩ፡፡ ክደርፉ ከለዉ እንስሳቶም አዕይሞም ይፃወቱ፡፡ ፍልሰታ ብናይ ዝሓለፈ ዓመት ዜማን ግጥምን ደርፊ እናደረፉን እናፋፀዩን ይናፍቑዋ፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ደናግል/አዋልድ/ ንዝፈትወኦ ወድ ዓደን አውርስ ክብል እንትአቱ ብሕምበጣ ይገልፃሉ፡፡ ዝፈትወኦ እንትአቱ ክሕምብጣ ይአትዋ፡፡ ሓደሓደ ግዜ ድማ ክልተ ኾይነን ይሕምብጣሉ፡፡ አዋልድ አሸንዳ መርበቢ ገመድ ከም ሎሚ ፋብሪካ ከይተስፋሕፍሐ ወዳት ዝፍሕሱዎ ነይሩ፡፡ ገመድ ፍሓሰለይ ልብለኦ ድማ ንቐረባ ቤተሰበን ወይ ዝፈትወኦ ወድ ዓደን እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ተምቤን ንፀወታ አውርስን ሕምበጣን ዝናፍቑዎ ፡-
1ይ/ ምስ ፅጋብ ፀባን ልጊዐን ዝመፅእ ምዃኑ፣
2ይ / ዳኛ ዘይብሉ ሓባራዊ ስምዒት ዝግለፀሉ ዴሞክራሲያዊ ባህሎም ምዃኑ፣
3ይ/ ምስ አፍላ ዕድመን ፍቕርን ዝጓዓዝ እውን ብምዃኑ፣
4ይ/ አድናቖቶም ዝገልፁሉ ግን ድማ ብናይ አዝማሪ ዓይነት ናይ ውልቀሰብ ወደሳ ዘይኮነስ ሕ/ሰባዊ ተቐባልነት ምዃኑ ካብ ብዙሓት ትሕዝቶታቱ እቶም ውሑዳት እዮም፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ከም ዝፍለጥ ወድ ሰብ ንሰለስተ ነገራት ተገዛኢ እዩ፡-
1ይ/ ንሕጊ-ሃይማኖት፣
2ይ/ ንሕጊ -መንግስቲ፣
3ይ/ ንሕብረተሰባዊ ንቡር/Social Norm/ ወዘተ ተገዛኢ ይኸውን፡፡ ካብዚኦም ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ከምሰብ ክትወስዶ የዕርዩ ይኸብድ እዩ፡፡ ክትመርሖ እውን ክመርሐካ እውን አፀጋሚ እዩ ዝኸውን፡፡ ካብዚ ብምብጋስ ሕ/ሰብ ተምቤን ካብ ዘንፀባረቖም መእረሚ ደርፍታት፡-
ሓንቲ አዶ ጓለን ቖኒነን ይልእኽአሞ ፀባ ዝፀገበ መንእሰ ይረኽባ ነጊፉ ነጊፉ ይሰዳ፡፡
ቖኒነ ሰዲደ፤ ባዕለይ ተዋሪደ፡ ተባሂሉ ተደሪፉለን፡፡
ሓንቲ ብዕድመ ዕብይ ዝበለት ሰብይቲ ንሓደ ንኡስ ትውሸም፡
ዓርሳ ክንድ ሰማይየ፡ውሽማኣ ማማይየ፤ ተባሂሉ ተደሪፉላ፡፡
እታ ናይ ቀረባ ድማ፡ መብራህቲ ብርእሲ ዓብይ ዓዲ ሓሊፉ እንትኸይድ፡
“ ፃዕዳ ሽራኹ መንእሰይ፤ ዘሊሉ ኸይዱ ብርእሰይ” ተባሂሉ ተደሪፉ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ፀወታ ተምቤን ዋዛ ምስ ቁምነገር እዩ፡፡ በቢዓመቱ ድማ ሓዱሽ ደርፊ አሎ፡፡ እንድያወም “ንሃፍታም ዝኸውን ጓሳን ንናዓስታሊለይ ዝኸውን ደርፍን አይስኣንን” ይብሉ ተምቤን፡፡ ብቻ ዘይተመቸዎም ካብ ንቡር ውፅእ ዝበለ ኩነታት እንተጋጥሞም እከለ ደሪፉዎ ከይተብሃለ መላእ ተፃዋታይ እናተቐባበለ ብምድራፍ የዳምቖ፡፡ ዝሰረቐ ይድረፈሉ፡፡ዝሸርሞጠ ይድረፈሉ፡፡ ብቻ ብባህላዊ መንገዲ ሕብረተሰባዊ ንቡር ይሕልዉሉ፡፡ ብዘይጠርናፊ ይእከቡ፡፡ ብዘይ ደራሲ ይገጥሙ፡፡ብዘይ ሙዚቀኛ ይፃወቱ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አውርስ መቦቆሉ ተምቤን ይኹን ድኣ እምበር ብኩታ ገጠም ዝፃወቱዎ ዓዴት ካብ አኽሱም፣ ፀለምቲ ካብ ሰሜን ጎንደር፣ ላስታ ዋግህምራ አገው፣ ስሓርትን ሳምረን ካብ እንደርታ፣ፅጌረዳን ገርዓልታን ይዝውተር ነይሩ፡፡አመፃፅአ እቲ ፀወታ ምስ ነገደ እስራኤል ዘተሓሕዙዎ አለዉ፡፡ ንዝበለፀ ፅንዓት ግን ዝተፈላለዩ መፅሓፍቱ ከምዘለዉ ዝሕብሩ አካላት አለዉ ።
( Biwa Hawi )

ብውነ ንዝተጠቐመሉ ናይ ቴሌቭዥን ሚድያ ምውናን ዳርጋ ናይ ኒኩለር ኣፅዋር ምዕጣቕ እዩ!!

ሎሚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን መንግስትታት ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝቦም ምምራሕ ወይ ናይ ኣውሮፓውያን ፖሊሲ ምቕባል እንተኣብዮም ኸምቲ ቀደም ናብ በረኻ ኣቲኻ ብረት፣ ታንኪ ፣ መድፍዕ ኣዕጢቕኻ ምቅላስ እንተይኮነስ ናይቲ ማሕበረሰብ ሳይኮሎጂ (ስነልቦና) ኣፅኒዒኻ ብመንግስታዊን ሶሻል ሚድያን ተጠቒሞም ናይ ቐለም ወያነ ምኽያድ እዩ ኮይኑ እቲ ቃልሲ።

ትማሊ ዘይድፈሩ ዝነበሩ መራሕቲ ኣዕራብ ሃገራት ኸም ኣብ ግብፂ ፣ ቱንዙያ ፣ሊብያ ፣ የመን መራሕቶም ብሶሻል ብሚድያ ካብ ወንበሮም ክዕለው ሪኢና ኢና። ኣብ ሃገርናውን ከም ኢሳትን VOA ዝመሳሰሉ ምስ ሶሻል ሚድያ ተሓባቢሮም “ሰላማዊ መፈንቕለ መንግስቲ” ዝመስል ከይዲ ኣብ ሃገርና ተፈፂሙ እዩ ዝብል ሓሜት ኣሎ።

ኣብዚ ሰዓት ብፌደራል መንግስቲ ዝውነኑን ክልላዊ ሚድያታትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሳራጭውዎ ዘለው መርዛማትን ዘርኣዊን ሓሳባት ግብረ መልሲ ዝህብ ፕሮግራም ብቴሌቭዥን ትግራይ እንተዘይተሰሪሒሎም ዘስዕብዎ ሓደጋ ኣዝዮም ከበድቲ እዮም።

በዚ መንፅር እዙይ ኹነታት ሓደሽቲ ፕሮግራማት ብኢንግሊዘኛ ፣ኦሮሞኛ ፣ኣማሕርኛ፣ ዓፋርኛ ብምጅማርን ነዚ ሽፋን ዝህቡ በላሕቲ ጋዜጠኛታትን ሪፖርተራትን ኣብ ኩሉ ኸባቢታት ኢትዮጵያ ኽህልዉ ብምግባር ዝኣረገ ፕሮፖጋንድኦም እውን ምፍሻል እትኽእል ክልል ምግባር ይካኣል እዩ።

ብዝኾነ TV ትግራይ ተፈራሕን ማእኸል ናይ ሚድያን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ንምግባር ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ብመፅናዕቲ ከም ብሓዱሽ ክዋቐር ዝግበኦ ትካል እዩ።
(ቴድሮስ ሓዱሽ)

እታ ሽኻል ፈፂምና ክንስሕታ የብልናን !!

ኣብዚ መረባ ፌስቡክ ብዛዕባ ዕላማ ሰልፊ ቀፃሊ ቐዳም ብዙሕ ይዝረብ ቀንዩ እዩ፡፡ ጭርሖታት ኣቐዲምካ ምልጣፍን ምፅናዕን ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ መገረምቲ ተርእዮታት ሓደ እንተኾነ እውን እቶም ጭርሖታት ተባሂሎም ዝተለጠፉ ግና ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ቀልቢ ዝስሕቡን ውግንና ህዝቢ ዘረጋግፁን ዘይኮኑስ ተስፋ ህዝብታት ዝሰርቁን ናብ ሓድነት ዘየዕስሉን ኮይኖም ተረኺቦም፡፡ 

~ ~ ~ ~ ~
ስለዝኾነ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ሰልፊ ክገልፁ ሕቶ ዝቐረበሎም መራሕቲ ውድብን መንግስትን ዝስዕብ ሓበሬታ ከምዝሃቡ ይቃላሕ ኣሎ፡፡ እስኪ ነዞም ናይ ውድብን መንግስትን ዝተብሃሉ ሓሳባት ሓደብሓደ ኣሕፅር ኣቢልና ንርኣዮም፡-
~ ~ ~ ~ ~
1 ) “ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ መንግስትናን ዝካየድ ዘሎ ጥሕሰት ምኹናን፡፡”
~ ~ ~ ~ ~
ንምንታይ ኣድለየ? እንተተብሃሉ ድማ ፣

ሀ) ምእንተ ባዕልና ክንብል፣
ለ) ቅዋምና ዝፅበዩ ብዙሓት ሓይልታት ስለዘለዉ ነዚኦም ኣብ ጎንና ኣሰሊፍና ኢና ፀላእትና እንስዕር፡፡” ዝብል መልሲ ሂቦም ተባሂሉ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብመሰረቱ እዞም “ምኹናን”፣ “ፀላእትና” ፣ “ቅዋምና ዝፅበዩ ሓይልታት ወይ ፈተውትና” ዝብሉ ቓላት ብጣዕሚ ተኣፈፍቲ ነጥብታት ኣብ ልዕሊ ሙኻኖም ምስ ህልዊ ኹነታት ክልልና፣ ሃርናን ዞባናን እውን ፈፂሞም ኣይቃደዉን፡፡ Inclusive ዝኾነ ቅዋም ኣብ ክንዲ ምሓዝ ፈታውን ፀላእን ምፍጣር እንታይ ኣምፀኦ?
~ ~ ~ ~ ~
ዝብዝሕ ሰብ ኣብ ደንገርገርን ሰንፈላልን ኣብ ዘለሉ እዋን ከ ብሓቂ መን እዩ እቲ ፈታዊ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ? ቀደም ዘይነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈጠረ ሓዱሽ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ዶ እኒሆ እዩ? ንቶም ሓደሓደ ኣክቲቪስቲ ኢና በሃልቲ፣ ንወልቀ ሰባትን ጉጅለታት ተረፍ መረፍ ድርጊን ተባሉ ዶ ንህዝቢ ጨርሕ ትብሎ ኢኻ? ንምንታይ ሕዚ ኣሐዲሹና? ን27 ዓመታት ዝኣክል ዘይተቐየረ መዝሙር እናሃለወ ሓዱሽ ኣጀንዳ ኣምሲልና ኣብ ናታቶም ኣጀንዳ ጥሒልና ንምንታይ ናብ ግብረ-መልሲ ንሽመም?
~ ~ ~ ~ ~
“ሕዚ እኮ እዋኑ እዋን ለውጢ እዩ! እዋን ፍቕሪ እዩ! እዋን ዕርቂ እዩ!” እናተብሃለስ ካልእ ደርፊ ኣውፂእና በይንና እንተደረፍና መን እዩ ክለሃየሉ? እተን ብቀ/ሚ ሃገርና ዝስበኻ ዘለዋ ነጥብታት እዚአን እየን፡፡ እቲ ሰልፊ ናይ ህዘቢ እንተኾይኑ ድማ እዘን ስብከታት ከምዘለዋ ወሲድካ ጌጋ የብለንን፡፡ እዙይ እውን ብቐጥታ ወሲድካ ነቶም ቀ/ሚ ዘሸልመኦም እንበር ዘንቅፈኦም ኣይኮናን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብዓይኒ ፖሊቲከኛታትን ኣክቲቪስትን ግና ገለ ተዓቅቦታት ክህልዎም ይኽእል እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ብሰልፊ ዘይኮነስ ብፅንዓትን እየን ዝፍተሓ፡፡ ናይ ብሓቂ ድየን ኣይኮናን ዝብል ነጥቢ ንጊዘኡ ንጎድኒ ሓዲግና ጊዜን ትንተናን ዘድልዮ እዩ፡፡ ሕዚ ድማ ሽርሒ ዶ ገሎ ዶ እናበልካ ሃቃቂር እተውፀአሉ እዋን ኣይይከነን፡፡ “ሕዚ እኮ ፀላኢ እትፈጥረሉ ጊዜ ኣይኮነን!” ኢሉ ነይሩ ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ ቀረባ እዋን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) “ህዝቢ ኤርትራ ዘርእዮ ናይ ሰላም ድልውነትን ባህግን ናእዳን ኣወንታዊ ምላሽን ንምግላፅን ዘላቒ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ውሑስ ንምግባር ድማ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጀመረ ብሩህ ተስፋ ሰላም ብመላእ ህዝብታት ኢትዮጰያን ኤሪትራን ክውነን፣ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዘለና ሕውነታዊ ባህጊን ቅሩብነትን ምግላፅ፡፡”
~ ~ ~ ~ ~
እዚኣ ወርቂ ዝኾነት ሓሳብ እያ፡፡ እዚኣ ድማ ህዝቢ ከምድላዩ ብነፃነት “ብፍኑው መንገዲ” ክገልፃ ይኽእል እዩ፡፡ ሰላም ኣብ ምፍጣር ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላትን ወልቀ ሰባትን ዋላ ንፕረዝደንት ኢሳያስ ሓዊሱ ከምድላዩ ከመስግን ነቲ ህዝቢ ሰፊሕ ዕድል ክወሃቦ ይግባእ፡፡ ሰብ ነፃ እንተኾይኑ እዩ ሓዱሽ ምህዞታት ሚሂዙ ናይ ሰላም መዝሙር ዝዝምር እንበር ብካድረታት ዝተፅሓፈ ጭርሖ ዝተለጠፎ ቲ-ሸርት ሓቲምካ ብምዕዳል ኣይኮነን፡፡ ካብ ዝተለመደ ነገር እስኪ ውፅእ ንበል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
3) “ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ፈተሸን መጥቃዕትን ምኹናን፡፡ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ቅዋም ንምድጋፍ፡፡”
እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ብኽልተ መንገዲ ፍሽልቲ እያ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
1) ብተደጋጋሚ ይጥቃዕ ኣለኹ እናበልካ ብኽያትን ኣንፀርፅሮትን መፍትሒ ፀገም ኣይኮነን፡፡ ንተጋሩ እውን ኣይገልፀናን! ብመሰረቱ ተጠቃዓይነት ንህዝቢ ትግራይን ንውድብን (ዋላ ሓዱሽ ውድብ) ዝወሃብ ናይ ነዊሕ እዋን ገዛ ዕዮ እዩ፡፡ ተኸባርን ተሓፋርን ህዝቢ ንሙኻን ማንም ኣካል ፎትዩ ዝተኹብልካ ዘይኮነስ፣ ተወዲብካ ብምቅላስ፣ ብቑጠባ ተወዳዳሪ ብምኻን፣ ብትምህርቲ ሳይነስን ቴክኖለጅን በሊፅካ ብምርካብ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ብዓለም ለኸ ተደላይን ተመራፅን ህዝቢ ብሙኻን እዩ ባዕሉ ተቐንጢጡ ዝኸይድ፡፡ ብናይ ሓደ መዓልቲ ጭርሖ ዝፍታሕ ኣይኮነን፡፡ ዝፀንሐን ዘሎን ዓብዪ ዋኒን እዩ፡፡ ተወዲብና ናይ 20፣ 30ን 50ን ዓመታት ትልሚ ኣውፂእና እንተዘይ ተንቃሳቒስና ድማ ክቕፅል እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ቅዋም ብመሰረቱ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ወይ እውን ቀ/ሚ ዶ/ር ኣብዪ ካብ ዝሓዙዎ ቅዋም ብምንታይ እዩ ዝፍለ? ኣብ ኣናእሽቱ ነጥብታት ንምንታይ ነተኩር ኣሎና? እቲ መትከል እኮ ንሱ እዩ ዘሎ፡፡ እንተተቐየረ ድማ ነርክበሉ፡፡ ናበይ ከይኸደና? ሓንቲ ቐዳም ጥራሕ ድያ ዘላትና? ኣብ ቁፅሪ-1 ካብ ዝተጠቐሰ ብዛዕባ ሕገ-መንገስቲን ኣብ ቁፅሪ-2 ካብ ዝተጠቐሰ ብዛዕባ ኢትዮ-ኤርትራን ወፃእ እንታይ ኣፋላላይ ነይርዎ? ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ በቢዝተኣከቦን ዝኾነ ቅዋም ብዝወሰዶን ቁፅሪ እናተሰለፍና ክንነብር ኢና ማለት ድዩ?
~ ~ ~ ~ ~
እንበኣርከስ ናይ ቀፃሊ ቐዳም ሰልፊ ብዛዕባ ሰላምን ሰላምን ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝግባእ ንብል፡፡ ውደብናን መንግስትናን ሆይ! ባጃኹም በጃኹም ንህዝብኹም ኣዳምፁ ንብል ኣሎና፡፡ ስልጣን ሓላፊ እዩ ንብል ኣሎና፡፡ ዘመናት ተቐያየርቲ እዮም ንብል ኣሎና፡፡ ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ፡፡ ብዛዕባ ሰላም እንተዘሚርና እኮ ሰላም ብዙሕ ነገር እያ፡፡ ደጋጊምና እንተዘሚርናያ ኩሉ ምሽጥራት ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ሰላም ፍልፍል ኩሎም ባህግታት ህዝቢ ዓለም እያ፡፡ ሰላም ኣብ ውልቀ ሰብ (ምስ ነብስኻ/ኺ)፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስድራ፣ ምስ ጎረቤት፣ ኣብ ስራሕ ቦታ፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ኣብ ማሕበራዊ ርክብ፣ ኣብ ክልል፣ ከም ሃገር፣ ምስ ጎረቤት ክልላትን ሃገራትን ወዘተ ወዘተ ተብሃጊት እያ፡፡ ናይ ኩሉ ዜጋ ቅኑዕን ብሩህን መንፈስ እያ እትደሊ፡፡ ተንኮል ፀሊኢኣ እዩ፡፡ እስኪ ብዛዕባ ሰለም ዝምልከቱ ዜማታት፣ መዝመራትን ግጥምታትን መሊኦም ይፍሰሱ፡፡ እስኪ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዝህቦ ተወዳዳሪ ኣልቦ ዝኾነ ክቡር ዋጋ ካብ ኣድማስ – ኣድማስ ሰንጢቑ ናብ ኩለን ዓለማት ይጋዋሕ! ኣጀንዳና ሰላም እንተኾይኑ ባዕሉ እንዶ ክሳብ 7 ሰማያት ክጋዋሕ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ከምዙይ እንተገይርና እዩ እቶም ዋጋ ሓርነት፣ ዋጋ ሰላምን ዴሞክራስን ዝኸፈልናዮም መላምል ደቂ ህዝቢ ንዘለኣለም ኣለም እናተዘከሩን እናተኾልዑን ዝነብሩ! ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚኣ እያ ቀዳመይቲ ድሌቱ፡፡ ሰላም እንተሃሊኡ ከሉ ነገር ከም ዘርክበሉ ኣንዳዕዲዑ ይፈለጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ፡፡ እዛ ሽኻል እዚኣ ድማ ፈፂምና ፈፂምና ክንሰሕታ የብልናን! ውለቀ ድሌታትና ንግዚኡ ዓጊትና ኣብ ጎድነ ህዝቢ ንሰለፍ! ንሰለም ንዕሰል! ህዝቢ

ንሰላም ! ሰላም ንህዝቢ!

ፅቡቕን (መንታ ገፅ) ብመንገዲ ጉዕዞ ኣባጋዉየ…ኣየዋፅእን!!!!!

ዝዉጠን ሓሳብ ዝዝረግን ብግብሪ ዘይሽረፍን ነንባዕልና ካብ ምንዕዓቕን ምንቋርን ሓራ ብዘይምዉፃእና ዝኽሰትን ንዉድቀትና ቐንዲ ምኽንያትን እዩ። ብብርሃን ፍጥነት ንዝረአ ዘሎ ለዉጢ ክፍኣትን ፅቡቕን (መንታ ገፅ) ብመንገዲ ጉዕዞ ኣባጋዉየ ነቲ ፅቡቕ ክትድግፎ፣ ነቲ እከይ ክትወዳደሮን ክትምክቶን ዝካኣል ኣይኮነን።

ብግዘ የብልናን ስምዒትን ተበግሶን ነቲ ሰናይ ንምድጋፍን ኣካሉ ንምዃንን ኮነ ፤ ነቲ ብዝተኣደነ ክፍእ / ሸርሒ / ዝሕምበብ ዘሎን እከይ ተግባር ከም ፀገም ዘይኮነስ ከም ዕድል ተጠቒምካ ናብ ፀጋ ንምቕያር ሓድነት ይጠልብ።ነንባዕልኻ ካብ ምትፍናንን ምፍጋእን ሓራ ወፂኻ ረብሓ ህዝቢ ምቕዳም የድሊ።

መሊእና ካብ ድቃስና ንበራበር። ደቂ ሓዊ ሓሞኽሽቲ ኣይኹን ስምና። ህዝብና ርእሱ ከየድንን ዘዝካኣለና ንግበር። ምስ ተቐደምካን ምስተበለፅካን ንኻልእ ምስባብ ኣየድልን።ብኹፍልካ ካልኦት ተበግሶ ወሲዶም እንትነጥፉ እዉን ሕንጫጨ፣ ምስንኻልን ነገራት ምፍዃስን ይኣክል። እታ መርከብ እንተተሰጥም ዝተርፍ የለን። ነታ መርከብ ኣንኩይሉ ዝኣተወ ማይ በቢንኽእሎ ጨንጉዕና ነድሕና። ምእንተ መን ምእንተ ባዕልና በቃ።

ካብ ክባ ፈንፂሕና ንወፅእ ከምታ ናይ ትማሊ ብሕብረትና፣ ፅንዓትናን እንትምርሽን ፤ ኣንዊሕኻ ናይ ምርኣይ ዓቕምናን እንትጉልብትን እዩ።
(ግዛቸው ግርማይ)

ኣብ ሓደ መትከል ንተኣኻኸበሉ ሰራሕ ልዕሊ ሰልፊ’ዩ ዘድምፅ !!

ንምንታይ ኢና እንስለፍ ?

ኣብቲ ሰልፊ እነመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ’ዩ? ሰልፊ ምክያድና እወታዊ ዶ ኣሉታዊ ትርጉም ይህበና ?

ኣብዞም ቁምነገራት ዝሰመረ ምርድዳእ ከይፈጠርና ኣደባባይ ክንወፅእ ኣይግባእን እንተወጺና’ውን ዕውት ውጽኢት ኣይክንረኽበሉን ፡፡

ገሊኦም እቲ ሰልፊ ንኣቦመንበር ህወሓት ኣቶ ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል /ዶ/ር ዘለና ደገፍ እንገልጸሉ እዩ ይብሉ።

ካልኦት ነቲ ኣብ ባህርዳር ዝነበረ ኢሕገመንግስታዊ ሰልፊ እንኹንነሉ እዩ ይብሉ
ገሊኦም ንኣካይዳ ቀ/ሚኒስትር ኣብይ እንቃወመሉ ሰልፊ እዩ ይብሉ።

እዞም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከምቲ ዝተበገሱሉ ዕላማ ዝፈላለ ውጽኢት ክህቡ ዝኽእሉ እዮም ፡፡ ኣብ ባይታ ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ረስኒ ድማ ዝተፈላለየ ትርጉም ክርከበሎም ዝኽእሉ እዮም ዝኾኑ፡፡

ንኣብነት ንደብሪጽ ዝድግፍ ገዛኢ ዕላማ ዘለዎ ሰልፊ ክካየድ እንተኾይኑ ኣብ ውሽጣዊ ምቅልላስ ህወሓት ፅልዋ ዘሐድር ትርጉም እዩ ዝህልዎ ፡፡ እዚ ማለት ደብሪጽ ጀሚሩዎ ኣብ ዘሎ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ዝዓስል ሓይሊ ከምዘሎ ንውሽጥን ደገን ንጹር መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ ይኸውን ኣሎ ማለት’ዩ፡፡

ንሰልፊ ባህርዳር ዝኹንን ዕላማ ሒዙ እንተተበጊሱ ድማ – እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣሃዳዊ ስርዓት ዝቀበረ ሓይልና ኣብ ቦትኡ’ሎ ዝብል ቁምነገር ዘለዎ ኾይኑ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ’ሎ ፡ ንድሕነቱ ተለዓሉ ፡ ህዝቢ ትግራይ ከም ወትሩ ኣብ ጎንኹም ኣሎ ዝብል ቅኒት’ዩ ዝህልዎ።

ንኣካይዳ ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ እንቃወመሉ ሰልፊ እንተኾይኑ ድማ ብኣውርኡ – ምስቲ ምድማር ተሰምዩ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ፊት ንፊት እንላተመሉ ግሉጽ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ክኸውን ማለት’ዩ ፡፡

እዚ ሳልሳይ ኣማራጺ – ካብ ትግራይ ወጻኢ ንዘለዉ ወገናት ብዝዛየደ መልክዑ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ።

ኣብ መንጎ ኦሮማራ ክፍጠር ጀሚሩ ዘሎ ነቓዕ ዕድሚኡ ዘናውሐሉ መጣበቒ ኮላ ክረክብ ዝሕግዝን።

ብተነጻጻሪ ስትራቴጂያዊ መሓዛና ክኾኑ ንዝኽእሉ ኦሮሞቶቶ ምቕያምን ስለዝኸውን እዋኑ ኣይኮነን ክሕሰብ እውን የብሉን።

ስለዚ ሰልፊ ይካየድ ዶ ኣይካየድ ክንበሃሃል እንተኾይና እንተውሓደ ሓበራዊ ምርድዳእ ክህልወና ይግባእ፡፡

ስለዝተሰለፉ ብህልኽ ክንስለፍ ኣለና እንተኾይኑ ክንስለፍ ንኽእል ኢና ግን ዘድሚ ውጽኢት ኣይክንረኽበሉን ፡፡ ድላዩ ዓይነት ዕላማ ዘለዎ ሰልፊ ይኹን ምትእምማን ፈጢርና ዝወፈርናሉ እንተኾይኑ ድማ ሰልፍና ዓዲ ዝነቕነቐ ይኸውን ፡ ንዝኽሰቱ ምዕባለታት ዝጸውር ድልውነት አእውን ይህልወና፡፡

ናይ ኦሮሚያ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣጸናጺና ናብ ረብሓና እነውዕለሉ ስራሕ ይሰራሕ
ሰልፊ ባህርዳር ኣብቲ ብኣዴንን ኦህዴድን ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ዕርክነት ኣግሂድዎ ዘሎ ናይ ምጥርጣር ስምዒት ናብ ዝርአ ኣፈላላይ ንዝዓብየሉ ጉዕዞ ንዘይምኹላፍ ንጠንቀቕ
ሰልፊ ባህርዳር ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ስርዓትና ዘነጻጸረ ሓደጋ ከምዝኾነ ህዝብታት እዛ ሃገር ክግንዘብዎ ንውፈረሉ።

እዞም ኩሎም ፃዕርታት ዓቕልን ትዕግስትን እምበር ሰልፍን ስምዒትን ኣየድልዮምን ፡፡ ውሽጣዊ ሓጓፋትና ክጸብብ ስምረትና ከም ዓረ ክጸንዕን ክተርርን ዝፅበየና ውራይ እውን ውሽጣዊ ትብዓትን ዘይገንፈለ ኣካይዳን እዩ ዝጠልብ።

ስለዚ ንትግራይ ብነዊሕ ዘርብሕ ፡ ንህዝቢ ትግራይ ውሑስን ዘላቕን ረብሓ ዘረጋግፅ ፡ ስክፍታታቱ ዝቕንጥጥ ውራያት እዩ ክቕድም ዘለዎ እዚ ድማ ኣጽቂጥካ ኣብ ስቕታ ተጸሚድካ ከየዕረፍካ ዝሰስራሕ ዕዮ ገዛ እዩ።

(  ዮሴፍ ኪዳነ )

ዘይውዕል ዘይሓድር ጉዳይ !!

ከም ተጋሩን ትግራይን ካብ ‘ዛ ካልኢት እዚኣ ጀሚርና ክንሰርሐን ዝግበኣና ነጥብታት፦
1) ብወገን ህዝቢ ዝፍፀሙ፦
★★፠፠★★፠፠★★

ትግራዋይነትናን ትግራዋይ መስረትናን ክበታትኑ ካብ ዝኽእሉ ኣጉል ምኽንያታት ርሒቕና ንሓድነትናን ስምረትናን ግቡእ መስዋእቲ ምኽፋል፡፡

በቢዘለናዮ ሸነኽን በቢዝተዋፈርናሉ ዓውድን ስሉጥን ስጡምን ዕዮ ምስልሳል (ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ባህልታት ቁጠባ ፣ ፍቕሪ ስራሕ ፣ ንባብን ትምህርትን ትኹረት ምግባር፡፡)

ክቕድም ዝግብኦ ድሕንነት ህዝቢ ምርግጋፅ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እዛ ሃገር ዘለው ተጋሩ ይወርዱ ንዘለው ግፍዕታት ንምቕናስን ብዘለውዎ ጠጠው ንምባልን ዘኽእል ሓድሽ ስልቲ ምቕያስ፡፡

ምስ መሪሕ ውድብና ህወሓት ይኹን ምስ ካልኦት ተጋሩ ውድባትና ዘሎ ኣፈላላይ ሓሳብ ንግዚኡ ንጎኒ ብምግዳፍ ሓደ ክገብረና ኣብ ዝኽእል ጉዳይ ኣሽኪልና መፃኢ ኩነታት ትግራይና ክልምልም ምግባር፡፡
ብወገን ውድብና:-
★፠፠★፠፠★

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እዛ ሃገር ዝርከቡ ተጋሩን ተወለድቲ ትግራይን ንዕረፍቲ ነናብ ዓዶም ኣብ ዝመፅኡሉ ግዘ ከምቲ ልሙድ ኣብ ክረምታዊ ማእቶት ክሳተፉ ብምዕዳም ድሕሪ እቲ ወፍሪ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይን መፃኢ ዕፃኣን ምዝታይን ኣብ ሓደ መረዳድኢ ብምብፃሕ ንተግባራውነቱ ምኽታት፡፡ ኣብቲ ዘተ ንምሕዋይ ይኹን ንምውዳቕ ቀፃሊት ትግራይ ሰብ ዋና ንሳቶም (እቶም ተምሃሮ) ከምዝኾኑ ተረዲኦም ኣብ ጉዳይ ዓዶም ትኹረት ክህቡ ምርድዳእ ምፍጣር፡፡ ድሕሪ እዚ እንተነዊሑ ንክልተ ዓማውቲ ‘ምበር ካብኡ ንደሓር በቢዓዶም ዝመሃሩሉ ዕድል ከምዝፍጠር ምሕባር፡፡
እዚኣተን ወዓል ሕደር ዘየድልየን ክኾና ዘለወን ህፁፃት ጉዳያት እየን፡፡
መፃኢ ግዘ ትግራይ ውሑስ ክኸውን እዩ፡፡

ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዛ ሃገር ዘለው ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ መዛተዪ መድረኽ ብምፍጣር ሓሳቦም ማእኸል ዝገብር ሓለፋታት (ምንካይ ግብሪ ፣ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መሬትን መስርሕን ብምፍቃድ ፣ ልቓሕ ብምምችቻው ፣ ነቲ ዘሎ ቢሮክራሲ ክሓፅር ብምግባር…) ኣብ ክልሎም ክሰርሑ ምግባር፡፡

እቶም በቢዓዱ ዘለው ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ንብረታት ሸይጦም ናብ ዓዶም ክኣትው ክግበር ዝግበኦ ኮይኑ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጋሩ ብምኽዋኖም ጥራሕ ንብረቶም ዝገዝኦም ዘይክህሉ ስለዘይኽእሉ ካልኦት መማረፅታት ምጥቃም፡፡ (ንኣብነት ዘለዎም ንብረት ገዛ ይኹን መኪና ኣትሒዞም ካብ ባንኪ ወይ ካብ ፌደራል ገንዘብ ክልቅሑ ብምግባር ናብ ዓዶም ምእታው፡፡)ነ

ባራት ነይሮም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስርሖም ዝተኣለዩ ተጋሩ ወተሃደራት ይኹኑ ሰብ ሞያ ካልእ ዓውዲ ምስቶም ኣብ ግብሪ ዘለው ሰብ ስራሕን ሓዊስካ ኣብ ጉዳይ ክልሎም ጠመተ ዝገብሩሉ ዕድል ንምፍጣር ናይ መዛተዪ መድረኽ ኣመቻቺኻ ምስኣቶም ምልዛብ፡፡

ካብ ሕጂ ብግብሪ ይኹን ብኻልእ ጥቕማ ጥቕሚ ካብ ‘ዛ ክልል ዝተረኸበ ኣታዊ መሳለጢ ስራሕቲ ፌደራል ክኸውን ዘይምፍቃድ፡፡ (ሃፍቲ ትግራይ ንትግራይን ተጋሩን ጥራሕ ክውዕል ምግባር)

ሃፍትታት ትእምት ብንፁር ኦዲት ተገይሮም ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦምን በቢዝኸኣሎ ብርኪ በዓል ዋና ዝገብሮ ኣክስዮን ክገዝእ ዘኽእሎ ኩነታት ምምችቻው፡፡

ከምቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝግበር ዘሎ ንዶክተር ኣብይ ንምድጋፍ ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ‘ውን ክግበር ብምግባር “ፖለቲካል ጌም” ብምፅዋት ፈተውቶምን ደገፍቶምን ንመስለሉ ግዘ ብምፍጣር ንኸረጋግኡ ገይርካ ብውሽጣ ውሽጢ ትግራይ ማእኸል ዝገብር ኩለመዳያዊ ዕዮ ምፍፃም የድሊ፡፡ እዚ እንትንገብር ከምዚ ኸማና ምፍራስ ፌደራሊዝምን ዘየድሊ ባንዴራታትን ዘይተቐበላ ደገፍትና ዝኾና ጎረባብቲ ክልላት ዓፋር ፣ ሶማል ፣ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ትርጉም ድጋፍና ብዘይምርዳእ ከይቕየማና ትሕዝቶ ሰልፍና ጥንቓቐ ዝተመለኦን ኣብ ፌደራሊዝም ኣፅንኦት ዝህብን ክኸውን ምግባር፡፡

ዓብደልፈታሕ መሓመድ (ሓበሻዊ)

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህዝቢ ትግራይ !!


ህወሓት ብዕምቆት ተሃዲሰ እየ ዝበለትና እኳ እንተኾነት እቲ ዝኣተወቶ ሱባኤ ንዝፆረቶ ሓጥያት ዝምጥን ድዩ ክትቅበሎ ዘፀግም እዩ፡፡ ምኽንያቱ ዝነፀረ ኣንፈትን ዝሰመረ መርገፂን ሒዛ’ላ ክትብል ዘየድፍረካ ምልክታት ስለዝርኣያ፡፡

ንኣብነት ገሊኦም ስራሕ ፈፀምቲ ህወሓት ሎሚ ፡ ፅባሕን ዘልኣለምን እንኮ ኣማራፂት ህዝቢ ትግራይ እያ ኣብ ዝብል እምነት ዘትከሉ እንትኾኑ እቶም ገሊኦም ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣማራፅታት ዝርእየሉ ኣፍደገ ነርሕወሉ ብምርጭኡ ኣብ ዙርያ ህወሓት ይዕሰል ዝብል መርገፂ ዘንፀባርቁ እዮም ፡፡

ካብ ፈፃሚ ስራሕ ብተዋረድ ብማእከላይ ኮሚቴ ገይሩ ናብ ኩሎም ካድረታት ፡ ኣባላትን ገባራትን ዝበፅሐ ስሙርን ፅኑዕን መርገጺ ይርኣያ ኣብ ዝነበረት ሚስጢራውነት ዝመለለይኣ ኣብ ዝገበረትን ህወሓት ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ምርኣይ ድማ ንጥርጣረኻ ዝያዳ የበርኾ ፡፡

ሕዚ ኣብ ኢህወደግ ዘሎ መሪሕነትን ንህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ትርጉምን ብዝምልከት እውን እዚ ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ መሪሕነት ዘሎ ኣካል – ንጹር ስሙር መርገፂ ሒዙ’ሎ ክትብል ‘ውን ሕልናኻ ኣይፈቕደልካን ፡፡

ህዝቢ ክቕበሎ ጀሚሩ ምስ ዘሎ መሪሕነት ፊት ንፊት ክትላተም ምፍታን ሳዕቤኑ ዘይጠፍኦም እኳ እንተኾነ ኣብቲ ሓድሽ ቅኒት ተሳኒኻ ረብሓ ህዝብኻ ከተረጋግፅ ኣብ ክንዲ ምፍታን ንክብርኻ ቅድሚት ሰሪዕኻ ምንቅስቃስ ክመርጹ ንርኢን ንሰምዕን ኣለና ፡፡

እዚ መሪሕነት ከመይ ኢሉ መፅዩ ኣብ ዝብል ጉዳይ ሕቶታት ምልዓል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ዝተበልዐ ዕቁብ እቲ ኣጀንዳ ኣልዒልካ ምዝራብ ትርጉም ኣይህልዎን ፡፡

ኣብ ውሽጣዊ ቃልሲ ዝእመንን ዝስማዕን መርገፂን እምነትን ሒዝካ ሚዛን ማዕርነቱ ዘይሰሓተ ተረባሕነት ህዝብኻ ግሁድ ምግባር እዩ እቲ ሕዚ ዝድለ ውራይ።

እዚ ክሰምር ግን ቅድም ቀዳድም ካብ ቀራና መንገዲ ምንጋፍ ይግባእ ፡፡ ሓድሽን ዝበልሐን ናይ ምቅልላስ መድረኽ ምፍጣር ፡ እቲ ትርግታ ልቢ ህዝቢ ዝድመፀሉ ውራይ ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ ተሳትፎ ዝወቀበ ምኳኑ ምርግጋፅ ፡ጅግና ምኳን ማለት ኣሰር ርጋፅካ ስዒቡ ብሓድሽ መንፈስ ተዓፃፃፊ ጉዕዞ ዝገብር ዘይዛርይ ሓይሊ ምፍራይ ማለት’ውን ምኳኑ ዝኣምን ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክነግስ ምግባር ወዘተ ወዘተ ትኹረት ይግብኦም።

ህወሓት ኣብ ምትኽኻእ መሪሕነት ዘለዋ ጋግ ብዘይቀልዓለም ክትርእዮ እንተኽኢላ እውን እቲ ቀራና መንገዲ መኣዝኑ ንዝሕዘሉ ጉዕዞ ዝያዳ ዘሳልጦ እዩ።

ህወሓት ኣብ ቀራና መንገዲ ዶ ኣላ ዝብል ሕቶ ግን ብዘየዳግም ምላሹ እወ ዝብል’ዩ፡፡ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህዝቢ ትግራይ ክትሰርዕ ምኽኣል ግን ሚስጢርን ፈውሲን ኩሎም መሰረታዊ ፀገማትና ምኳኑ ምእማን’ዩ እቲ ዋና።

(ዮሴፍ ኪዳነ )