ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ !!

ብስእነት ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ዝተጎደአ ህዝቢ፡ ህዝቢ ትግራይ እዩ፤ ሰላም እንክፍጠር ልዕሊ ኹሉ ዝጥቀም ድማ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኸባቢ 20 ዓመት ብወታደር እንዳተሓለወ ዝነበረ እኮ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እንታይስ’ኳ ናብራ ክበሃል! ሰላም እንክፍጠር ህዝቢ ትግራይ፡

1- ከምሃገሩ ይጥቀም፣

2- ኣብ ዶብ ከምዝነብር ህዝቢ ድማ ብዝበለፀ ይጥቀም፣

3- ምስ ተዛረብቲ ትግርኛ፣ ኩናማን ሳሆን ኤርትራውያን ብዘለዎ ፍሉይ ተፈጥራውን ማሕበራውን ዝምድና እውን ብዝበለፀ ይጥቀም።

ስለዚ እቲ ንኸባቢ 20 ዓመት ዝፀንሐ ሃዋህው ኣይኲናት ኣይሰላም (Stalemate) ከብቅዕ ኣለዎ ኢልና ልዕሊ ኩሉ ክንቃለስ ዘለና ንሕና ተጋሩ ኢና። እቲ መዘራረቢ ክኸውን ዝግባእ ከመይ የብቅዕ? ዝብል ጥራይ እዩ። ነዚ ድማ ቅድሚ ሽኻል ሒዝካ ናብ ዶብ ምኻድ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ምልዛብ የድሊ። ምልዛብ እንተልዩ እቲ ከቢድ ዝመስል ፀገም ብቐሊሉ ዝፍታሕ እዩ።

ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ናብ ጠረጴዛ ክመፅእ እየ፤ ኣብ ዙርያ ሰላም ክላዘብ እየ ምባሉ መርሓባ ክበሃል ኣለዎ። መርሓባ ኢልካ ግን መሬት ቆሪስካ ምሃብ ኣይኮነን። ቀንዲ መበገሲ እቲ ፀገም መሬት ስለዘይነበረ መሬት ቆሪስካ ምሃብ መፍትሒ ኣይኸውንን። ሱር ናይቲ ፀገም፡ “ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣነ ይጉብልል፣ ኣነ ይጉብልል” ዝብል ዜሮ ድምር ፀወታ እዩ ምባል ይከኣል። ብሓፂሩ ክልተ ድኻ ሃገራት ኣብ ክንዲ ተሓባቢረን ድኽነተን ዝቐርፋ ኣነ ይጉብልል ኣነ ይጉብልል እንዳበላ ብንሕንሕ ዝኸሰረኦ ሰላምን ዘጥፈአኦ ግዜን ዕሽነት እዩ።

ዕሽነት እንዳደገምካ ምንባር ድማ ዝገደደ ዕሽነት እዩ። እዚ ዝልወጥ ንሕንሕ ኣህድእ ኣቢልካ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ብምዝታይ እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብስኒት ምልዛብ እንተጀሚሮም እቲ ውጥረት ይዝሕል፤ ጉዳይ ዶብ ቀሊል ይኸውን።

ከመይ? ንኣ.

1- ዘየከራኽሩ ቦታታት ብቐሊሉ ይፍለዩ፣

2- ዘከራኽሩ ግን ህዝቢ ዝሰፈሮም ቦታታት ብድሌት እቲ ህዝቢ ይውሰኑ (ንኣ. ኣብ ባድመ ወይ ኢሮብ ዝነብር ህዝቢ ኢትዪጵያዊ እየ እንዳበለ ኣይፋል ኤርትራዊ ኢኻ ክትብሎ፤ ወይ ኣብ ፀሮና ዝነብር ህዝቢ ኤርትራዊ እየ እንዳበለ ኣይፋል ኢትዮጵያዊ ኢኻ ክትብሎ ስምዒት ዘይህብን ንኽልቲኡ ህዝቢ ዘላቒ ሰላም ከምፅእ ዘይኽእልን ስለዝኾነ ብፍፁም ክግበር ዘይኽእል እዩ።)

3- ዘከራኽሩ ግን ህዝቢ ዘይሰፈሮም ቦታታት ብስምምዕነት ወይ በቲ ውሳነ ዶብ ምሕንፃፅ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ፀገም የለን።
ምልዛብ እንተጀሚርካ ኩሉ ስሉጥ እዩ። እቲ ልዝብ ብሓፈሻ ኣብ ምጥቕቓምን ሓለዋ ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃን ስለዝኸውን ጉዳይ ዶብ ደቂቕ እዩ ዝኸውን።

ንኣ. ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወደብ እትጥቀመሉ፤ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትጥቀመሉ ኣብ ሂብካ ምቕባል (Reciprocity) ዝተደረኸ ንኽልቲአን ሃገራት ዝጠቅም ኢኮኖሚያዊ ርክብ ምፍጣር ይከኣል። ኣብ ፀጥታን ፀረ-ራዕድን እውን ከምኡ። ካሊእ ካሊእ እውን ምጥቃስ ይከኣል።

ዋላ ደንጉዩ እንተኾነ እውን እንኳዕ ሃዋህው ጠረጴዛ ተፈጠረ ክበሃል ዝግበኦ እዩ። ስለዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ስለዝኾነ ንሕና ተጋሩ ብትስፉውነት ክንሪኦን ሓንጎፋይ ኢልና ክንቅበሎን ይግባእ እብል።

ሰላም ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን!
ብሩኽ ምሸት!
. . .//. . .
ዓወት ልጃለም

ዜና ሰላም !! የሰላም ዜና !!

መንግስቲ ኤርትራ ንፃውዒት ሰላም ኢትዮጵያ ብኣወንታ ከምዝተቐበሎን ኣብ ቀረባ ናይ ሰላም ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝልእኽ ይግለፅ ኣሎ።

ንዕርቅን ሰላምን ካብ ኤርትራ ሽማግለታት ዓዲ ብመራሒ ሃገር ተወኪሎም ኢትዮዽያ ከመፁ ከም ዝኾኑ ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ንጉሆ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ዝተዛረብዎ መግለፂ ይሕብር።

ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፃኢ ዕድል ሃገሮም ምስ ኢትዮዽያ ምስ ዘለዎም ሰላማዊ ርክብ ከም ዝድረኽ ኣስሚረሙሉ።

ምቕናይ ጥዑም።

*** [] [] [] [] [] [] ***

ለ20 ዓመታት ያህል በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ምክያንት በሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ጥያቄ በየዓመቱ በኤርትራ የሚከበረውን የሰማእታት ቀን በዓል ላይ የኤርትራው ኘሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰላም ጥሪ ተቀብለናል የሰላም ልኡክ ቡድንም ከዚች ሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ እየላኩ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

“ሰላም ሰላም ሰላም”

የሰላም ባለቤት የሆነው ፈጣሪ አምላክ ፍጻሜውን እንዲያሳምር እንማጸናለን!! ወንድማችሁ አምባሳደር ሐድጉ ወልዳይ ነኝ (መፍቀሬ ሰብእ) ሰው ወዳድ።

ትዕዝብቲ ዘተ መድረኽ ዘተ ምሕደራ ትግራይ !!

 

ንዓይ ክሳብ ዝርድኣኒ ዘለናሉ ህልዊ ኩነታት እከለ እከለ ዘብል አይመስለንን፡፡ ነገር ግን ካብ ዝትዓዘብኩዎ፡-

ብ ኡቡንቱ ኢቨንትስ ኣብ ዝተዳለወ ”መድረኽ ዘተ ምሕደራ ትግራይ” ተረኺብና ነይርና፡፡
ሀ/እቱ መድረኽ ብዛዓባ ፡-

1ይ/ ድሕንነትነት /ተጋሩን/ ልዕልነት ሕግን፡-“ተጋሩ” ባዕለይ ዝሓውስኩላ፡

2ይ/ ተሳትፎን ሰብዓዊ መሰላትን ተጋሩ፡-ኸዝውን ”ተጋሩ” ባዕለይ ዝወሰኩዎ፡

3ይ/ ዘላቒ ቑጠባዊ ዕድላት ትግራይ ፡- አብዚውን “ትግራይ” ባዕለይ ዝሓወስኩዎ ምዃኑ ይትሓዘለይ፡፡ ምኽንያቱ ተጋሩ ዝብልን ትግራይ ዝብልን ክልዓል ከሎ ብዙሕ ስምዒት ዝህብ ፅሑፍ ኮይኑ አይረኸብኩዎን፡፡
እቱ መድረኽ ዝተፀበናዮ ፡-

ለ/ ተጋሩ ኣብዙ እውን እዙይ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ሓደ ንኾነሉ፣ሓባራዊ ህልውናና ነረጋግፀሉ አንፈት ንምቕማጥ ትፅቢተይ ነይሩ፡-

1ይ/ ተጋሩ ኣብዙ እዋን ኣብምንታይ ኩነታት ንርከብ?

2ይ/ ንምንታይ አብዚ ክንርከብ ክኢልና?

3ይ/ ቀፃላይ ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ እንተኾነ ይሓይሽ ? ዝብሉ አርእስቲ ቐሪቦም፡፡ ኩሉ ሓባራዊ ህልዊ ኩነታትና ብዝመሰሎን ዓቕሙ ብዝፈቐዶን ይትንትን ብብስለት ይጥመር፡፡

4ይ/ ብዛዓባ እቱ መድረኽ ገዛ ርእይቶ ክህበሉ፡ናተይ ትፅቢት ነይሩ፡፡

ሐ/ አብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ አካላት፡-
1ይ/ ወከልቲ ህወሓት-አመራርሓ ህወሓት:
2ይ/ ወከልቲ ዓረና-አመራርሓ ዓረና፡
3ይ/ ወከልቲ አጋአዚያን :
4ይ/ ወከልቲ ኤርትራውያን:

5ይ/ ብግብዣን ተገዳስነትን ዝመፁ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት፡
ከይዲ ዘተ፡-

1ይ/ እቱ መድረኽ ምጅማሩ ቁፅሪ 1 አወንታ ኢለ አርባዕተ ነጥቡ ከቕምጠሉ፡፡ እቱ ኣታሓዛ ኣጀንዳን ኣነፃፅራ ኣንፈትን ብዘይግድስ፡፡

2ይ/ ብአመራርሓ ህወሓትን ዐረናን ዘቕረቡዎ ሓሳብ ፡ቀሪቡ ብዝብል ክሓልፎ፡፡

3ይ/ እቱ መድረኽ ቆሪስካ ምሃብ ዝለመደ ፡ነፃ ክገብሮ አይክአልለን፡፡ ኩላህና ኢድና አውፂእና ኢና ግን ዕድል ኣይተረኸበን፡፡
አብቲ ዝነበረ መድረኽ ካብ ዝቐረቡ ግን ብዙሕ ዘይተቐበልኩዎም፡-

1ይ/ ናይ መዳበሪያ መዋፅኣይነት፡ ገባር ዘዋፅኦ ብደንቢ እዩ ዝፈልጥ፡፡ ነገር ግን ምስ ስነ-ምህዳር ተኣሳሲሩ ክግበር ዝግበኦ ዘይተገበረ ነገር ስለዝተርፍ ገባር ንኪሳራ ይቃላዕ ምህላዉ ግንዛበ ክውሰደሉ ይግባእ፡፡

2ይ/ ለውጢ አሎ ፡፡የለን፡፡ ዘካትዕ ኣይኮነን፡፡ እቱ ዘካትዕ ካብቱ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ተጠቃሚ እቱ ተራ ህዝቢ ኣይኮነንዩ፡፡

3ይ/ ትግራዋይ ናይ ተሰዳድነት ስነ-ልቦናዊ ቅርፂ(Migrant mentality)-አለዎ ዝብል ነይሩ እዙይ እውን ትኽክለኛ መደምደምታ ኣይኮነን፡፡

4ይ/ መፍረያይነቱ ገዲቡ እዩ፡፡ ግዱብ ናይ ምዕባይ ድሌት እዩ ዘለዎ፡ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ፡እዙይ እውን ዘይገልፅ እዩ፡፡

5ይ/ እቱ መንእሰይ ትግራይ ንሕና ክዓቢ ንደልዮ፤ ንሱ ግን አርሒቑ ዝሓስብን፡ ግዙፍ ባህግን ድሌትን የብሉን ዝብል እውን ምንም ነቱ ነባራዊ ኹነታት መንእሰና ዘይገልፅዩ፡፡
እቱ መድረኽ ዕድል ክንረክብ ብጣዕሚ ዝብሃግናሉ ነጥቢ፡-

ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝኒሀ አሰላልፋ 3+ ዓይነት ምዃኑ ግልፂ ምግባሩ አገዳሽን እዋናውን እዩ፡፡

1ይ/ ምስ ምንሽርታት ህወሓት ተኣሳሲሩ ኣብ ቅሬታ ዝኣተወ ኣካልን ዓጀብቱን አሎ፡

2ይ/ ካብ ብጉሓቱ ኣግአዚያን እዩ መፍትሒ ፀገም ትግራይ ኢሉ ዝሓስብን ዝንቀሳቐስን ሓይሊ አሎ፡

3ይ/ ብኢትዮጵያዊ ሓድነትን ሓባራዊ ተረባሕነትን ዝኣምን ሃገራዊ ሓይሊ፡ ብትግርኛ ተጎልቢቦም ሸኾርተት ይብሉ ምህላዎም ግልፂ ምግባር ንፅባሕ ዘይብሃል ዕዮ ገዛ እዩ፡፡
እዙይ ምዃኑ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብቱ መድረኽ መነመን ከምዘለዉ አቐዲሙ እንተዝእንፈት ፅቡቕ እኳ እንተነበረ ቃል ሕላፍ ዝተዛረበ ኣካል ግን ኣይነበረን፡፡ ምናልባት ሃገርና ኢትዮጵያ ሒዝና/ወኪልና/ ንጥቕምን ክብርን ሃገርና ኣብ ዝግበር ዛዓባ ምናልባት እውን ቅር ከብል ዝኽእል ዘረባታት ክሞሉቕ ይኽእል ነይሩ፡፡ ግን ፍፁም ሠላማዊ እዩ ነይሩ፡፡

ኣብ ሓደ ነገር ግን ግልፂ ምግባር ይደሊ፡፡ ኣግኣዚያን ኣብ ናይ ህወሓት ውድባዊ ትካላት እውን ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ዘመላኽት ነገር ነይሩ፡፡ እዙይ ምዃኑ ፀገም የብሉን፡፡ ዝበዝሕ ዕድል ይረኽቡ ድማ ነይሮም፡፡ ምናልባት እዙይ ዘመላኽቶ ናይዙ ሓይሊ ምንቅስቓስ ንህወሓትን ሻዕቢያን ብመዐሸጊ ወረቐትነት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ ሓድነት ዘንፀላለወ ፀገም ዝዓጠቐ ጥራሕ ዘይኮነስ፡፡ ብሽም “ኣይ ኲናት ኣይሰላም” እቱ ኣብ ከባቢታት ምብራቕ ትግራይ፣ ማእኸላይ ትግራይ ሰሜናዊ ክፋል፣ ምዕራባዊ ትግራይን ብድምር አዘራርባ ኣብ ሰሜን ትግራይን ደቡብ ኤርትራን ዓሪዱ ዘሎ ሓዊ ናብ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ/ራያ፣ተምቤንን ምዕራብ ትግራይን/ ምስ ማእኸል ሃገር ሰሜናዊ ክፋል ኣብ ዘዳቡብ ከባቢ ክዕርድ ዝኣመተ ውጥን እዩ፡፡

እዙይ ኸባቢ እዙይ ራያ ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክስርሐሎም እንፅበዮም ከባቢታትዮም፡፡ ብታሪኻዊ አመፃፅኣ ድማ እዞም ከባቢታት እዚኦም ብማንኛውም ማሕበራዊ መስተጋብር ሓቢሮም ዝመፁ ንቐፃላይ ኹለይ ሓቢሮም ክጓዓዙ ተስፋ ዝግብረሎም ከባቢታትዮም፡፡

ብመሰረቱ እዞም ድምር ከባቢታት ትግራይ እዚኦም ብባህሊ፣መውስቦ፣ ምርባሕ እንስሳን አጠቓቕማ ሳዕርን፣ ፀገም ምትሕልላፍ፣ ማሕበራዊ እሴታቶም ዳርጋ ተመሳሳሊ ስነልቦና ዘለዎም ከባቢታት እዮም፡፡

ካብዚ ሓሊፉ ኤርትራውያን የሕዋትና ናብ ሰላም ዝፅምበሩሉ ሜላ ምትእልላሽ ናይ ኩላህና ድሌትን ሞራላዊ ግዴታን ክኸውን እዩ፡፡ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ትግራይን ደቡባዊ ገማግም ኤርትራን ተወሊዑ ዝነብር ሓዊ ኣልዒልካ ናብ ከባቢ ቐይሕ ባሕሪ ነእትዎ እንተተባሂሉ ዝመፅእ ስዓቤን ንምከረሉሞ ሃየ ክንብል ንኽእል፡፡ እዙ ሓዊ እዙይ ናብ ደቡባዊ ገማግም ትግራይን ሰሜናዊ ገማግም ማእኸል ሃገርን ነዝሮ እንተኾይኑ ግን ፈለማ ምስ መን ከም ንዋጋእ ምፍላጡ አጋዳሺ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ቀጠንኡ ናይ ሓዊ ከባቢ ክገብር ዝደሊ ህዝቢ የለን፡፡

ስለዙይ ፈለማ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ብትግራዋይ ዝፍጠር እምበር ብዝኾነ ይኹን ካሊእ ህዝቢ ወይ ብሄር ዝፍጠር ኣይኸውንን፡፡ ዝበዝሑ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ንብሎም ናይ ካሊእ ፀገማት ኣብ ትግራይ እንትፍጠሩ ካብኣቶም ንምምላጥ ናብ ማእኸል ሃገር ይኸይድ አብኡ ስዒቡ ካሊእ ፀገም የጋጥሞ፡፡ ይዝክር ካብ 1995ዓ/ም ጀሚሩ ትግራዋይ ማለት ኣብ ትግራይ ዝነብር ጥራሕ ማለት ኣይኮነን፡፡

ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነብር ትግራዋይ ነተሓባብረሉ መስርሕ ንዘርግሕ ኢልና፡፡ ጭቡጣት መፍትሕታት ድማ ተዘርጊሖም እዮም፡፡ ብድሕሪኡ ሚድያታት ትግራይ ብዛዓባ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብር ትግራዋይ ዘጊበንዶ ይፈልጣ? ኣበይ መን እንታይ በፂሑዎ ንፁር ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ብዛዓባ ናይ ሓባሲ ንብዓት እተወቕዑ ሰበስልጣናት ህወሓት ግን ምንም ዝብሎ የብለይን፡፡
ሰናይ ዕርፍቲ

(Biwa Hawi Ayinu)

ሎሚ እውን ከም ቀደምና…!!ከያኒ ድምፃዊ ኪሮስ ኣለማዮህ ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ቑሸት እንዳ ወይዘሮ ካብ ኣቡኡ ነፍስሄር ግራዝማች ኣለማዮህ መለስን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ቀለብ ገብረመስቀልን 19 ሓምለ ብ1944 ዓ/ም ተወሊዱ።

~ ~ ~ ~ ~
ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየላ ቑሸት ፈለማ ዕንድር ፋፃ (ሸምበቆ) ምፅዋት ለሚዱ።ምስ እዚ ጎና ጎኒ ትምሀርቲ እናተምሃረ ንነበርቲ ከባቢኡ ዜማ ምዝያም ጀመረ።እቲ ዘዚሞ ዜማ ካብ ከባቢኡ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከባቢታት ብምብፃሕ ተፈታውነት እናትረፈ ምስ ከደ ብኽእለት ኣፀዋውታ ዕንድር ፋፃ (ሸምበቆ) ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ኤክስፖ ተሓርዩ ፈላማይ መድረኹ መሰሰ።
~ ~ ~ ~ ~
ድሕሪ ካብ ኣስመራ መልሲ ብወፍሪ “እድገት በህብረት” ናብ ክልል ዓፋር ተመዲቡ ኣብቲ ከባቢ ዜማታት እናውፅኣ ምዝያም ጀሚሩ።ኣብዚ ንዝኽሪ ቐዳማይ ዓመት ነፍስሄር ከያኒ ተጋዳላይ እያሱ በርሀ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2003 ዓ/ም ኣብ ዝወፀ መፅሄት ተዘክሮ ከም ዝገልፆ ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ናብ እድገት በህብረት ምስ ከያኒ መሓዝኡ ኣርቲስት ተጋዳላይ እያሱ በርሀ ሓቢሮም ተመዲቦም ከም ዝነበሩ ይገልፅ።
~ ~ ~ ~ ~
ድሕሪ መልሲ እድገት በህብረት ኪሮስ ናብ ዓዱ ብምምላስ ምስ ማሕበር መናእሰይ ዓዲግራት ብምኳን ተጠርኒፉ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ዜማታት ክፃወት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ክልተ ኣውላዕሎ ማሕበር መናእሰይ ብምጥያሽ ኽእለቱ ብዝበለፀ ዘዕብየሉ ባይታ ፈጢሩ።ሞይኡ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዕበየ ብምኻድን ትምህርቱ እናተምሃረ ብምፅናሕን ንሞያ መምህርነት ተሓርዩ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ እናገልገለ ብምፅናሕ ንዝተወሰኑ ዓመታት ድማ ሕቡእ ኣባል ተ.ሓ.ህ.ት ኮይኑ ንህዝቡን ውዱቡን አገልጊሉ እዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ሞንጎ እዚ ኣብቲ እዋን ይካየድ ብዝነበረ ማስካሕክሒ ፍፃመ ቐይሕ ራዕዲ ናይቲ ፍፃመ ግዳይ ንምግባር ብሰበ ስልጠናት ደርግ “ከምታ ደሪፍካ መናእሰይ ናብ በረኻ ዘውፈርካዮም ደሪፍካ መልሶም” ብምባል እማእሰርቲ ዳሪግዎ። ኪሮስ ድማ ልሳነይ ትተዓፆ ክብል እምብለይ ካብቲ ቓልሲ ተመለሱ ኢለ ኣይደርፍን ብምባሉ ብሞት ንክቕፃዕ ወሰኑሉ።
~ ~ ~ ~ ~
ዕለቱ ኣኺሉ ግን ኣይሞተን። ነፍስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ካብ ዝተወሰነሉ ፍርዲ ሞት ኣምሊጡ ሐዚ ውን ካብ ሞያ ኪነጥበብ ፍሒት ከይበለ ምንቅስቓሱ ቐፂሉ ብ1977 ዓ/ም ቦካር ካሴቱ ዝኾነት ኣልበም “ኣንጉዐይ ፍስስ” ብብር ሓሙሽተ ሽሕ ብምሻጥ ንዕዳጋ ኣቕረባ። እቲ ቕርሺ “ኣብቱ ሽዑ እዋን ንዓይ ሓሙሽተ ሚልዮን እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣይኮነን ዘገድሰኒ ንዓይ እቲ ዓብይ ነገር ኣብታ ፈላመይቲ ካሴተይ ልዑል ፍቕሪ ህዝቢ ክውንን ምኽኣለይ እዩ እቲ መሰረት” ይብል ባዕሉ ነፍስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ።
~ ~ ~ ~ ~
ክሳብ እታ ዝዓረፈላ እዋን ጥቅምቲ 4 1986 ዓ/ም ዘመን ተሳገርቲ ስራሕቱን ምቁራት ለዛ ተጋሩ ዜማታቱን ኣወፍዩልና ሓሊፉ እዩ። ነፍስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሸውዓተ ቆልዑን ነይሩ። ዛጊድ ወሊድዎም ካብ ዝኸደ ደቁ ሓንቲ ዝኾነት ጓሉ ድምፃዊት ዛፉ ኪሮስ ኣሰር ወላዲኣ ብምስዓብ ብዜማታት ትግርኛን ዓፋርኛን ጥዑማት ዜማታት እናቕረበት ትርከብ።
~ ~ ~ ~ ~
ስራሕቲ ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ስራሕቲ ነፍስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ንእዝኒ ትግራዋይ ጥራሕ ዝኹርኩሩ ኣይነበሩን። ብፍላይ ፈላማይ ካሴቱ ኣንጉዐይ ፍስስ ኣብ ዘውፅኣሉ እዋን ኣብ መላእ ኢትዮጰያ ብምኽንያት በቲ ሽዑ እዋን ዝነበሩ መለኽቲ ስርዓት ደርግ ተፀቒጡ ዝፀነሐ ቋንቋና ክንደየናይ ጥዑም ምኳኑ ዘመስከረን ኣብቲ ግዘ እቲ ይድመፁ ምስ ዝነበሩ ህቡባት ድምፃውያን ኣምሓርኛ ኬነዲ መንገሻ፥ፀሃየ የውሃንስ፥ንዋይ ደበበ ፥ሃመልማል ኣባተ፥ኣስቴር ከበደ ኣሰፉ ደባልቄን ኣረጋሀኝ ወራሽን ልዕሊኦም ተደማፂ ክኸውን ክኢሉ እዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ብድሕሪ እዚ ድማ ቀፂሉ ዘሐተመን ዜማታት ኣዐርዩ ክፍቶን ኣብ ልቢ ሕድሕድ ትግራዋይን ኣብ እዝኒ ሕድሕድ ኢትዮጰያውያን ክኣቱ ክኢሉ አዩ። ዜማታት ነፍስሄር ከያኒ ኪሮስ ኣለማዮህ ንመንፈስ ዘሐድሱ፥ መንነትካ ዝዛረቡ፥ ስምዒት ውሽጥኻ ዝገልፁ ጥራሕ ኣይነበሩን።ኣብ ሕድሕድ ሙዚቃታት ኪሮስ ሚስጥራዊ መልእኽቲ ሓዚሎም ህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕ ዓብይ እጃም ነይርዎም።ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል
~ ~ ~ ~ ~
***ውሽጡ ውሽጡ ዘይተፈለጠ
***ኣብ ባሕሪ ኸብደይ ዝሓበጠ
***ውዱእ ፍቕሪ ተቐመጠ
***ሎሚ ዓይኑ ኣፍጠጠ።
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ዜማ ውሽጣዊ ትርጉሙ እንተድኣተዓዚብናዮ ክምቲ ውሽጠ ውሽጡ ዘይተፈለጠ ፍቕሪ እቲ ሚስጥር እውን ሕቡእ ኾይኑ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ማሕበረሰብ ስምዒት ዝገልፅ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ
~ ~ ~ ~ ~
***ኣንጉዐይ ፍስስ
***ኩሉ ንምርኣይ ምቕናይ ምቕናይ
***መጉረምረማይ ኣውራ ፍቕሪ
***ተዓገስ ልበይ
***ጉማየ
~ ~ ~ ~ ~
ንዓኺ ስኢነ ፍቕረይ (ተተፈሊኻስ ፍልይ ፍልይ) ዝብሉ ዜማታቱ ዘይርስዑን ኣብ ልቢ ሕድሕድ ፈታዋይን መድመፃይን ዜማ ትግርኛ ዘይጠፍኡ እዮም።
~ ~ ~ ~ ~
እነሆ ሐዚ እውን እንተኾነ ሓቦን ትብዓትን ሰኒቕና ስራሕቲ ከየንትና ከይሃስስ እኳ ድኣ ኣዐርዩ ክደምቕ ኣብ ምግባርን ከምቲ ንሳቶም ሕድሕድ ውልቀሰብ ጥራሕ ከይኮነስ ብሄር ንብሄር ተሓጋጊዚ ተደጋጊፉን ሓድነቱ ኣደልዲሉን ንክኸይድ ብጥዑማት እዋን ዘይሓልፎም ስራሕቶም ህያው ታሪክ ዝገደፉልና ንሕና ድማ ዕላማ እቶም ከየንቲ ግሁድ ኣብ ምግባር አጃምና ክነወፊ ሎሚ እውን ከም ቀደምና ሓድነትና ብተግባር ክንርኢ ትፅቢት ይግበር።
ፍልፍል ፣ ካብ የማነ ኣባዲ

ታሪኽና እንተሓቢርና ጎቦ ከምነፍርስ እዩ ዝምስክር !!ትግራዋይ ፍቶ ፅላእ ፣ ትግራዋይ ሀዚ ናብ ዘይ ተርፍ ምትሕንናቅ ንኣቱ ከምዘለና ተረዳእ።

ህወሓት እናተነገራ ናብዚ ሀዚ ዘለናሉ ደረጃ ረግሪጋትና እያ። ይኹን እምበር ሀዚ ምስ ህወሓት ጭቄጭቅን ሒሳብ ምውርዳን ኣየዋፅእን። እዚ ነቲ ገጡሙና ዘሎ ብድሆ ሓይሊ ዝህብ እዩ።

ካብ ህውከት ምርሓቅ:ምህዳም ናይ ለባት እዩ። ትግራዋይ ድማ ለባም ስለ ዝኾነ ሁውከት ንምውጋድ ብዙሕ እናሕለፈ መፅኡ እዩ።ይኹን እምበር ንዘይሓንኽ እዚ ከምፍርሒ እዩ ዝቁፀር። ሎሚ ኣብ 21ን ክፍለ ዘበን ክኽሰት ይኽእል እዩ ኢልካ ዘይተሓስቦ ንትግራዋይ ከም ህዝቢ ቀርቂርካ ንምስኳን ብዝተወደበ መንገዲ ይስረሕሉ ኣሎ።

እዚ ንግዝኡ ግራሞት ክፈጥር ይኸውን እዩ።ግን ምስ ከመይ ዝበሉ ሰባት ንነብር ዘለና ሙኻና ተስተውዕልና ግን ብዙሕ ኣየደንቅን።
ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ኣርሒቁ ዘይምእማቱ ጅግንነቱ ዝግበኦ ውሕስና ኣይሃቦን።ጅግንነትን ኣርሒቅካ ምእማትን ዝተፋላለዩ ስለ ዝኾኑ።
ሀዚ ግን ነቲ ተኣምራዊ ጅግንነት ወለድና ጥበብ ሓዊስና ዘላቂ ረብሓና ብዘራጋግፅ ሓይልና ተይበተና ኣብ እቶም ቀንዲ ታሪኻውያን ፀላእትና ዘየደግም ውቂዒት ነዕርፍ።ሕሊናና ካብ ተጠቃዓይነት ነናጋፍ።

ብኩምራ ጃህራ ዘይንድሃል ሙኻና ነርእዮም ከምቶም ወለድና።ዓለም ደጊማ ደጋግማ ኣብ ፍትሒ ዝተመሰረተ ቃልሲ ኣሻነፊ ከምዝኾነ ኣመስኪራ እያ።

ንሕና ዓሰርታት ሚልዮናት ኢና ። ታሪኽና እንተሓቢርና ጎቦ ከምነፍርስ እዩ ዝምስክር።
ሀዚ ሓንቲ ጥራሕ እያ ተድልየና ። ሕብረት፣ሓድነት፣ነቶም ደመኛታት ፀላእትና ኣርሒቅና ምውቃዕ፣ መልሓሶም ክሓይኩ ምግባር።

ንሶም ንዓመፅን ጎበጣን ንሕና ንፍትሕን ርትዕን ኣብ ዝግበር ምትሕንናቅ ከምትማሊ ርትዒ ክተሸንፍ እያ።

(ኣብርሃ ተኽሉ)

ረጊፅኪዮ ዘለኺ መሬት !!ብፃይ ገረንችኤልን (ብርሃነመስቀል) ብፆቱን ዝነበሩላ ሓይሊ 22 ብሽሾ ሰራዊት ኢዱ ኣብ ሓኽፈን ተኸቢባ። ተጋደልቲ ስረ ኣፅኒዖም ብፅንዓት ተቓሊሶም። ክዋጉኡለን ዝዋዓሉ ጥይት ዝወዳኣ ብረታቶም መስፍናውያን ኢዱ ምእንታን ከይጥቀሙለን ሰይሮም ብእምኒ ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦም፣ በጃ ህዝቢተሰዊኦም።
~ ~ ~ ~ ~
ፅባሕ ኲናት ሓኽፈን ሓይሊ 73 ብፆቶም ንኽቐብሩ ናብቲ እምባ ይድይቡ። ናይ ብፆቶም ሬሳ ስኢኖም ኣብቲ ከባቢ ንእሽተይ ሕብይብይ ምስበሉ ናብ ሰለኽለኻ ገፅ ኣብዝነበረ ጎልጎል ህዝቢ ተኣኪቡ የማነ ፀጋም ክብል ምስራኣዩ ናይዞም ብፆት ሬሳ ካብ ሰለኽለኻ ናይ 20 ደቒቓ መገዲ ኣብ ዝርከብ እምባ ፅሕዲ ኣብ ዘሎ ሜዳ ህዝቢ ይቐብሮም ምህላዉ ተረዲኦም፣ ናብቲ ቦታ ምውራድ ይጅምሩ። ተጋዳላይ ተ.ሓ.ህ.ት ብዘድንቕ ጅግንነት ዝተዋጋኣሉ ቦታ እንዳራኣዩ ፣ናይ እምባፅሕዲ ውግእ ናይ መስዋእቲ መጋረጃ መጀመርታ ዝኸፈተ ብፃዮም ወዲ ዓጋቲ ዝወደቐሉ እግሪ መገዶም ሪኦም ናብቲ ብዓቢ ሓዘን ተዋሒጡ ናይ ብፆቶም ሬሳ ይቐብር ናብ ዝነበረ ህዝቢ ይሕወሱ።
~ ~ ~ ~ ~
ናይ ውሽጦም ጓህን ሕርቃንን ሸፊኖም ፣ ብደም ተፀይቖም ዘይንሶም ዝመሰሉ ንራህዋ ውፁዓት ዝተሰዉኡ ብፆቶም እንዳቐበሩ ስሚዒቶም ምቑፅፃር እንዳኣበዮም ተሓቢኦም ዝበኽዩ ገሊኦም ካኣ “መስዋእቲ ጉቡእ እዩ” እንዳበሉ ነቲ ብዓቢ ተዋሒጡ ዝነበረ ሓፋሽ እንዳኣበዱ ምቕባር ይቕፅሉ። መሳፍንቲ ኢዱ ብዓወት ሰኺሮም ናብ ሽረ ኣትዮም ኢዱ ዘይገበረቶ ገይራ እንዳበሉ፣ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዓቕሚ ከምዘለዋ ኣምሲሎም ብዓቢኡ ምውራዮም ይቕፅሉ።
~ ~ ~ ~ ~
እከለ ቀንዲ ዝባሃል ካብ መራሕቲ ተሓህት ተቐቲሉ፣ መሬት ንባዓል መሬት ገዛ ንባዓል ገዛ’ያ ተባሂሉ..ወዘተ ዝኣመሰሉ ዘረባታት ይጋፍሑ። ደቁ ዝተጋደሉ ነባራይ ከተማ ሽረ በዚ ወረ ይሰግእ።
~ ~ ~ ~ ~
ኢዱ ዝነዝሕዎ ወረ ስግኣት ዝኣተዋ ኣዶ ብርሃነመስቀልን ሓፍቲ ሓየሎም ኣርኣያን ወ/ሮ ኣምሳሉ ኣርኣያ ብዓቢ ሓሳብ ተዋሒጣ እንትትክዝ ኣብ ናይ ሽረ ኣውቶብስ መዕረፊ መኪና እንዳተፀበየት ትረአ። ብናይ ኢዱ ወረታት ተስፋ ከይቆረፀት “ወደይ ብሂወት ክረኽቦ እየ” ኢላ ፅንዓት ተቐኒታ ንሰለኽለኻ ተበገሰት። ኣብ መኪና ሓጂ ዓብዱ ተሰቒላ እንዳተጓዓዘት ሓደ ሓደ ጊዜ ዕምት፣ ሓደ ጊዜ ፍጥጥ፣ ሓደ ጊዜ ናብ ዓቢ ሓምቢስካ ዘይትዘልቆ ባሕሪ፣ ሓደ ጊዜ ሕማቕ ሓደ ጊዜ ፅቡቕ እንዳተራኣያ ናይ ወላድ ከብዲ ኮይንዋ ኣብ ዓቢ ድቃስ ኣይትብሎ ጋህዲ፣ ሓሳብ ኣይትብሎ ሕልሚ ተዋሒጣ እንዳተጓዓዘት ሰለኽለኻ ትኣትው። ካብ መኪና ወሪዳ ንሓንቲ ኣብ ሰለኽለኻ ትነብር ፈታዊታ “ማሓዛይ..ተጋደልቲ ዘለውዎ ከባቢ ትፈልጣ’ዶ? ናይቲ ወደይ ወረኸ ሰሚዕክን’ዶ?” ኢላ ትሓታ።
~ ~ ~ ~ ~
ዓርካ ናይ ወዳ ኩነታት ከምዘይሰመዐት፣ ተጋደልቲ ኣበይ ከባቢ ምህላዎም ብውሽጣ ዘሎ ናይ ሓዘን ስምዒት ንምሕባእ ኢላ ካብ ውሽጢ ዘይመፀ ፍሽኽታ ገይራ ክምስ እንዳበለት ትሕብራ።ብዙሕ ከይፀነሐት ዘንቢላ ኣንጠልጢላ ናብቲ ተጋደልቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሰለኽለኽ ተበጊሳ ሩባ ሩባ ጉዕዞኣ ትጅምር።
~ ~ ~ ~ ~
ኣምላኽ ብሓቂ ምስ ወደይ ክተራኽበኒ ዲኻ ? እንዳበለት ብሓደ ገፅ ንክልተ ዓመት ኣቢሉ ዝተፈለያ ወዳ ሓቚፋ ንክትስዕም እንዳተራኣያ ብካልእ ገፅ ካኣ ብርሃነመስቀል ምስ ሓየሎም ኣኩኡ ንሜዳ ክወፅእ እንዳተዳለዉ እንዳዘከረት “ብርሃነመስቀል..ዘይንስኻ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይብለይ በይነይ ደርቢኻኒ ክትከይድ? ጨኪንካለይ ?” ኢላ እንዳበኸየት ክትዛረቦ ከላ።ናይ ፍቕሪን ናፍቖትን ስሚዒቱ ዝገልፅ ንብዓት ኣብ ዓይኑ መሊኡ ቅድሚ ዘረብኡ ቀዲምዎ ከይከይድ ዓይኑ ፍጥጥ እንዳበለ።
~ ~ ~ ~ ~
“ ኣደይ ማዓረይ ዘይኣነ ውላድ ዘይብልኪ ከም ወድኽን ንእሽተይ ሓውክን እንዳራኣኺ 9 ወርሒ ኣብ ከርስኺ ዳሓር ‘ውን ኣብ ሑቕፈኺ ተሰኪምኪ ንባዕሉ ሰብ ኮይኑ ንዓይውን ሰብ ክኾነኒ እዩ ኢልኪ ዝሓብሓብክኒ፣ ሓዳር ገይረ ጐጆ ወፂአ ሓቚፍኪ እትስዕምዮ ውላደይ ክትረኽቢ ብዓቢኡ ትምነዪ ምንባርኪን ናዓይ ኣምሂርኪ ግርማን ማዕረግን ክኾነልኪ ትፅበዪ ከምዝነበርኪን ብርሃነ መስቀል ወድኺ ሓቀኛ መንነተይ ኣብ ምፍጣር ዘሕለፍክለይ ዕዳ ዓቢን ከቢድን እዩ። ዕዳኺ‘ውን ይኸብደኒ ስለዝነበረ ለይቲን ቀትርን ኢለ ናትኪ ዕዳ ክምልስ ትምኒተይ ዓቢ’ዩ ነይሩ።
~ ~ ~ ~ ~
ህዝቢ ትግራይ ብመዝመዝቲ ደሙ እንዳተማፀየ ብዘስካሕክሕ ግፍዕታቶም እንዳተረሸነ እንዳተኣሰረ ብሰንኮም ክንደይ ህዝቢ እንዳተሰደደ ክንደይ ስድራ እንዳተበተነ እዚ ኩሉ እንዳራኣኹ ናዓይን ናዓኽን ክጥዕመና ኢለ ካብቲ ታሪኽ ካበይ ዝፅበዮ ግቡእ ዘልሓጥሓጥ ኢለ ነብሰይ ፈትየ ዝበልዖ ደሞዝ ዕፈል ኾይኑ ክቕትለኒ እዩ። ዝኽደኖ ክዳን ‘ውን ዕሾኽ ኾይኑ ክወግኣኒ እዩ። ዝረግፆ ሳእኒ‘ውን ምስማር ኾይኑ ከቑስለኒ እዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ናትኪ ዕዳ ናይምኽፋል ግቡኣይ ንህዝቢ ትግራይ ብምቅላሰይ ጥራሕ እዩ ክምለስ ዝኽእል። ንህዝቢ ምቅላስ ናይ ስድራኻ ግቡእ ምርሳዕ ኣይኮነንን።..ካብ ናትኪ ናይ ሕጂ ብኽያት ንላዕሊ ናይ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሉ ብኽያት ይበዝሕ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣደይ መዓረይ ደጊም ንውልቀይ ዝብፅሓኒ ወዲ ኣለኒ ኣይትበሊ ወድኺ ንህዝቢ ትግራይ ተሃጊረ እየ። ወዲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ እየ። ምናልባት ሕጂ እንክፍለየኪ ናይ መወዳእታ መፈላለይት መዓልትና ‘ውንክትኸውን ትኽእል እያ። ንህዝቢ ቆሪፁ ክዋደቕን ክቃለስን ንዝተላዓለ ጅግና ዝወለደ ርሑስ ከርስኺ ይፅናዕ፣ይኩራዕ ዳሓን ኩኒ ኣደይ” ኢሉ ንመወዳእታ እንትሰናበታ ዝነገራ ዘኪራ‘ውን ከም ኣፉ ኣይግበሮ ሎምስ ኣምላኸይ ተዋሓሰኒ ደኣ በለት።”
~ ~ ~ ~ ~
ሓይሊ 73 ስዉኣታ ቀቢራ ክትውድእ ኣደ ብርሃነመስቀል ናብቲ ንሶም ዝነበሩዎ እንዳተቐራረበት ትመፅእ።ዝበዝሕ ተጋዳላይ እቲ ውግእን ናይ ስዉኣት ኩነታት ኣብዝፈጠረሉ ስምዒት ጣንዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናብ ምንቕስቓስ ከየስተውዓለ ኣብ ካሊእ ዓለም እንትዛውን ናይዛ እትመፅእ ዝነበረት ሰበይቲ ኣመፃፅኣ ካብ ሩሑቕ ኣብ ደው ዝበሎ ነቒፁ ዝጥምት ሓደ ብፃይ ግን ነይሩ።
~ ~ ~ ~ ~
እንዳተፀገዐት ከላ ሓደ መራሒ ኣብ መንጎ ተጋደልቲ ኮይኑ ምስ ራኣያ ኣለለያ ኣሞ ከይተፈለጦ እወ ንሳ እያ በለ። እወ ሓዋ ሓየሎም ኣርኣያ እዩ። እዛ ወላዲት ናብቲ ባዓል ሓየሎም ዝነበሩዎ ቦታ ምስ ቀረበት እዛ ወላዲት ዳሓንዶ ዊዒልኩም ክትብል ተደሃየት።
~ ~ ~ ~ ~
ሓየሎም ድማ ከምዛ ደቂሱ ዝነበረ ብህርር ኢሉ ቅንዕ በለ። እዘን ወላዲት ድማ ሓወን ረኺበን ዕልል ዕልል በላ ሓቚፈን ድማ ስዓመኦ። ሓየሎም ግና ክምስ ምባል ሲኢኑ ገፁ ክስመት ምስተኸደነ እዩ። ግን ድማ መስገን ድሓን ኢና ሓፍተይ በለ። ወላዲት ንሓዋ ረኺባ ተሓጉሳ ኣላ። ግን ድማ ወዳ የለን። ክሓቶ’ዶ ዋእ ዳሕር ካኣ ቅበፅዮ እንተበለኒ ኸ? ኢላ ቁሩብ ድሕሪ ምጉቡጋብ ንፍርሓ ኩሉ ተቆፃፂራ “ሓድሽ ሓወይ” በለት ሕጂ‘ውን ሓውሲ ፍርሓት። “ኣቤ..ት” ይብል ድምፁ እንዳተቖራረፀ። ብርሃነ መስቀል ወደይ ዳኣ ኣበይ ኣሎ? ክትብል ሓተተቶ። ኣካላቱ ከም ኤሌትሪክ ዝሓዘ ሰብ ዲዝ ኢልዎ ካብ ኣዒንቱ ቀልጢፉ መልሲ ክህብ ዝደለየ ይመስል። ብርሃነመስቀል ትብል ቃል ናብ ሓንጎሉ ደወል ደወለት።
~ ~ ~ ~ ~
ብርሃነመስቀልን ሓድሽን(ሓየሎም) ኣብ ዓዲ ነብሪኢድ ተወሊዶም ዕድሚኦም ዝተቐራረበ ኮይኖም ከም መትለመትሊ እንዳተቓፀፁ፣ እንዳተባኣሱ፣እንዳተዓረቑ፣ ሓድሽ ንብርሃነመስቀል ኣነ ኣኮኻ እየ እንዳበሎ፣ኪድ! ንስኻ ዲኻ ናዓይ ኣኮይ እንዳበለ እንዳመለሰሉ ብሓባር ብይን እንዳተፃወቱ ዘሕለፍዎ ናይ ቁልዕነት ዕድመ።
~ ~ ~ ~ ~
ዳሓር ካኣ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይዶም ትምህርቲ ኣትዮም ብማርክ እንዳተወዳደሩ “ኣነ በሊፀካ፣ ቺድ እንዳቀዳሕካ’ምበር ኣይምበለፅካኒን” እንዳተባሃሃሉ።ዓዶምን ስድርኦምን ናፊቖም “ማኣስ ኢና ዓድና ንምለስ” እንዳበሉ ምህሮ ተወዲኡ ዓዶም ከይዶም ስድርኦም ምስረኸቡ ዝስምዖም ዝነበረ ታሕጓስን።
~ ~ ~ ~ ~
ዳሓር ተ.ሓ.ህ.ት ምስተፈጠረት ክንጋደል ኣለና ኢሎም ወሲኖም ነቶም ሽዑ ውሑዳት ዝነበሩ ብፆት ክደልዩ ከርተት እንዳበሉ ድሕሪ ምፅናሕ። ምስ ብፆት ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ሕውነት ብፃይነት እውን ወሲኾሙሉ ኣብ ሓድሽ ዓለም ምእታዎም ዝሕደረሎም ታሕጓስ ኣብ ደቒቓ ኣብዘይመልእ ጊዜ በብሓደ ክዝክሮ ይጅምር።
~ ~ ~ ~ ~
ንኣፉ ቀዲመን ኣዒንቱ ንብዓት መሊአን መልሲ ክህባ ክብላ ከለዋ መሊሱ ርእሱ ናብ መሬት ኣድኒኑ ንብዓቱ ከይረአ ክሓብእ ፈተነ። ግን ድማ እታ ሕቶ ክትምለስ ኣለዋ። ሓየሎም ሓንሳብ ንፀጋም ሓንሳብ ንየማን ቀባሕባሕ ክብል ንኹነታቱ ዝተዓዘቡ ወያናይ ተሰማ ስዩም ቅልጥፍ ኢሎም “ብርሃነ መስቀል ኣብዚ የለን። ቅድሚ ሕጂ ተወጊኡ ነይሩ ሕጂ‘ውን ተወጊኡ እዩ ግናናብ ሓይሊ 60 ሰዲድናዮ ኣለና። ሩሕቕ እዩ ከይዱ ናብ ገዛኺ ተመለሲ በላ” ክብል ኣብ ክንዲ ሓየሎም መለሰ። ሓየሎም’ውን ነቲ ብወያናይ ተሰማ ዝቐረበ መልሲ ትኽክል ኣዩ ንምባል ርእሱ ይንቕንቕ ።
~ ~ ~ ~ ~
ካብ ቁፅፅሩ ንላዕሊ ኮይኑ ካብ ዓይኑ መንዚዕዎ ክወርድ ኢሉ ዝነበረ ንብዓት ንውሽጢ ውሒጡ። ርእሱ ኣቕንዕ ኣፉ ቁሩብ ክፍት ኣቢሉ ኣብ መቓብር ወዳ ጠጠው ኢላ ዓይኒ ዓይኑ ንእትርእዮ ዝነበረት ሓፍቱ ፍጥጥ ኢሉ ኣንዳረኣየ ብሓሳቡ “ካብ ከርስኺ እንክወፅእ ብርሃን ልብኺ መሊኡልኪ ብርሃነ መስቀል ዝበልክዮ ወድኺ ሎሚ ገ/ችኤል ተባሂሉ ናብ ከርሲ መሬት ምእታዉን ረጊፅክዮ ዝለኺ መሬት መን ምዃኑን እንተትፈልጥዮስ እንታይኮን ምበልኪ?” ዝበለ’ውን ኣብዚ እዋን’ዚ እዩ ነይሩ።

ክብሪን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና  !!

ክፍተት ኣፅቢብና ሓድነት ትግራዋይ ክሰጥምን ምዕቡል ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊን ምንቅስቃስ ክህሉ…!!

ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዝኒሀ ፖለቲካዊ ኩነታት ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ብዓብላላይነት ሒዞምዎ ኣለው። ባኣንፃሩ ድማ ህዝቢ ትግራይን ተቃወምቲ ውድባት ትግራይን ውድብ ህወሓትን ፋሕፋሕ ንብል ዘለና ይመስለኒ። እዚ ድማ ውፅኢት ርካሽ ፖለቲካ ኦሮሞን ኣምሓሩን እንዝላልነትህወሓትን ተደማሚሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውድቡ እምነት ክስእን  ገይረሙዎ እዮም። ኣዚ ማለት ግን ህወሓት ጌጋ የብላን ማለተይ ኣይኮንኩን፡፡ ህወሓት ጌጋ ነይርዋ ፣ ኣለዋ ፣ ክህልዋ ውን እዩ፡፡ ነገር ግን ኣብ ጌጋ ኣቶኪርና ካብ ንፃረፍ ሓድነትና ነጠናክረሉ መድረክ እንተዝፍጠር ህወሓት ካብ ዝደቀሰቶ ትበራበር ዓረና ይኩኑ ካልኦት ነባራት ተጋደልቲ ተጋሩ ሙሁራንን ሰብ ሃፍትን ብምትሕብባር መጀመርያ እቲ ተሰይሩ ዘሎ ቅስሚ ትግራዋይ ኣላዓዒልካ ኣብ ዕድል መፃኢት ትግራይ ዘተ እንተዝግበር እዋናዊን ኣገዳስን እዩ ።

ብፍላይ ሙሁትን ነባራት ተጋደልትን ዘለኩም ዓቕሚን ክእለትን ተጠቂምኩም ኣቲ ክፍተት ኣፅቢብና ሓድነት ትግራዋይ ክሰጥምን ምዕቡል ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊን ምንቅስቃስ ክህሉ እንተዝግበር ዝሓሽ ይመስለኒ።

እንተዘይ ኮይኑ ግና ብፍላይ ኣብ ዶባት ዝነብር ህዝብና ኣብ ውድብ ህወሓት ኣምነቱ ፀንቂቁ ተስፋ ከይቆርፅ እሞ ዘይኮነ ውሳነ ከይውስን ብፍላይ ምስ ኣምሓሩ ዝዋሰኑ ህዝብታት። ሰለዚ ክቡራት ኣሕዋት ምስቲ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ጎኒ ንጎኒ ኣብዚ ጉዳይ ኣውን ኣንተትነጥፍ ፅቡቅ ኣዩ ይብል፡፡ እዚ ናይ ውልቂ ሪኢቶ እዩ።

ሊካእ ኣብ ውድብ ዝኒሀው ሰባት ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝጋገ ክጋገዩ ግድን ኣዩ። ምክያቱም ሰብ ስለዝኮኑ ግን ድማ ከም ሰብ መጠን ካብ ጊጋ ክእረሙ ይክእሉ እዮም። እዚ ከኣ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሓላፍነት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ዘድልየና ምውቅቃስ ዘይኮነስ ሓድነትና ኣስጢምና ንዘጋጠመናን ከጋጥመና ዝክእል ፀገማት ብፅንዓት ምብዳሕ (ምሽናፍ)እዩ።

ሰለዚ ዓረና ኢካ ኣባል ህወሓት ኢኻ ዝብል ኣመላካክታ ተተካኢሉ ክጠፍእ ኣንተዘይኮይኑ ድማ ኣፈላላይ ኣፅቢብካ ብሓደ ማሕባር እያ ተዋፅና። “ዝሓበራ ኣፃብዕቲ ኣርቃይ የፅምባዓ” ኣዩ ነገሩ። ደቂ ትግራይ ንንቃሕ ከባቢና ነስተውዕል።

ብተወሳኺ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ምስ ዘለው ፓለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይ ሓቢርኻ ንምስራሕ ንዘተን ሓድነትን ህወሓት በራ ክትከፍት ኣለዋ፡፡ ፀርፊ ፣ ምግላል ፣ ንዕቀት ፣ ኣንሕና ጥራሕ ኢና ንፈልጠልኻ ማለት ፣ ናትና ቃል ጥራሕ እዩ ሓቂ ዝብል ስምዒታት ከተወግድ ኣለዋ፡፡ ትግራይ እትልወጥ ብሰነያ ሓድነትን ህዝባ ጥራሕ እዩ፡፡

ሰላማዊ ሂወት ነዚ ዓቃል ህዝቢ !!
ሰላም ለኩሉ !
(ጓል ቸንቶ)

ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝቐረበ ውድባዊ መግለፂ !!ፈሚፃት ስራሕ ኢህወዴግ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ኣመልኪቱ 28 ጉንበት 2010ዓ.ም ውሳነ ምሕላፉ ዝፍለጥ እዩ፡፡ በቲ ውሳነ መሰረት ንስምምዕነት ኣልጄርስንን ውሳነታት ኮሚሽን ዶብኢትዮ-ኤርትራን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሉ ንተግባራዊነቱ እውን ብፅንዓት ከምዝሰርሕ ኣንፈት አቐሚጡ ኣሎ፡፡

እዚ ብኢህወዴግ ዝተመሓላለፈ ፃውዒት ሰላም ክልቲአን ሃገራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ንዓመታት ዘልዕሎ ዝነበረ ሕቶ ብምምላስ ሕውነት ህዝብታት ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስ ተባሂሉን ዝቐረበ እዩ፡፡ ብሕልፊ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝነበሩና ብርክት ዝበሉ ናይ ህዝቢ መድረኻት ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ንውድቡ ንመንግስቱን ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ንዘልዐሎ ሕቶ ብዝግባእ ብምስማዕን ንሕቶ ህዝቢ ካብ ልቢ ብምቕባልን ውድቡኩም ህወሓት ሓላፊነት ብዝተመልኦ መንገዲ ስለዝሰርሐሉ ዝቐረበ ፃውዒት እውን እዩ፡፡

በዙይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣይሰላም ኣይኩናት ኣንፀላልይዎ ዝነበረ ርክብ ኢትዮ-ኤርትራ ብምፍታሕ ናብ ንቡር ሰላም ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ዕዉት ንክኸውንን ዘላቒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምምርግጋፅን ዝጀመርናዮ ቃልሲ ኣጠናኽርና ከም እንቕፅለሉ ህወሓት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ፡፡

ናይዚ ብኢህወዴግ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ዕላማ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ብምርግጋፅ ብሔራዊ ረብሓታትና ንምርግጋፅ እምበር ብዝኾነ ይኹን መምዘኒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ስለዘይኮነ ካብ የማነ ፀጋም ብዝናፈሱ በረርቲ ፅውፅዋያት ክትደናገሩን ናብ ፅልምትምት ክትኣትዉ ከምዘይብልኩምን ህወሓት ከስምረሉ ይደሊ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ሰላም ተቐቢሉ ንምትግባር ድሉው እንተኾይኑ እቶም ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተመሓላለፉ ኩሎም ዓይነት ውሳነታት ከምፓኬጅ ንምትግባር ቀፃሊ ልዝብ ከምዝሓትት እውን ግልፂ እዩ፡፡

እቲ ውሳነ ኣብ ጉዳያት ዶብ ጥራሕ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ብዙሓት ዛዕባታት ዝሓዘ ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም ድሉው እንተኾይኑ ብቐፃሊ እንገብሮ ልዝብ ኣብ ኩለን ዛዕባታት ከምፓኬጅ እምበር ንጉዳያት ዶብ ጥራሕ ነፂልካ ዝግበር ምይይጥ ኮነ ድርድር ኣይኮነን፡፡ እተን ውሳነታት ከምዘለዋ ከምፓኬጅ ምዝርራብን ዘላቒ መፍትሕ ንክረከብ ምስራሕን ከዓ መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅ ከምዝኾነን ውድብኩም ህወሓት እውን ንመሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝፃብኡ ጉዳያት ኢዱ ከምዘየእቱን ደጊሙ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ፡፡

ስለዝኾነ ድማ እቲ ብኢህወዴግ ዝቐረበ ፃውዒት ሰላም ሕውነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ንቡር ቦትኡ ብምምላስ ማሕበራዊ፤ ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዘጠናኽር እምበር ዝጎድእ ነገር ከምዘይብሉ ክነስምረሉ ንደሊ፡፡ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ናይቲ ፃውዒት ሰላም ዝምልከት ብቐፃልነት ምስ ህዝብናን ኣባልናን እናተመኻኸርና እነካይዶ ኮይኑ ኣብ ቐረባ ድማ ብኣቦመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብኩሎም ዓይነታት ሚዲያ ዝርዝር መብርሂ ከምእነቕርብ እናሓበርና ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ከይዲ ኣብ ጎኒ ውድቡ ንክስለፍ ህወሓት ፃዊዒቱ የቕርብ፡፡

ቤት ፅሕፈት ህወሓት
01 ሰነ 2010ዓ.ም
መቐለ

ብፍላይ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ተጋሩ ካብ ዘሎ ዝኾነ ዕድል ብርኡይ፣ ብቕሉዕ ይግለሉ ከምዘለዉ እዩ  ገለ ብዚ ዘይተፅሓፈ ሕጊ ወይ ዘይተፅሓፈ ረቑሓ በደል…!!

ካብቶም ኣብ ላዕለዋይ ናይ ስልጣን ብርኪ ዘለዉ ተጋሩ ወፃኢ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቖፃሪ ትግራዋይ ቀደሙ እውን ጥዒሙዎ ኣይፈልጥን፣ ኩሉ ግዘ መሰሉ ምስተግሃሰ- ናይ ዕቤት፣ ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ዝውውር ወ.ዘ.ተ ዕድላት ኩሎም ምስተኸልአ እዩ፡፡

እቲ ሓላፊ ትግራዋይ ኮነ ካሊእ እቲ ታሕተዋይ ትግራዋይ ሰራሕተኛ ካብ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ዝተፈለየ፣ ዝገደደ መከራ፣ ሓሳር ክበልዕ ተገዲዱ ፀኒሑ እዩ፡፡

ኣብ ገለገለ እዋናት እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ትግራዋይ እንተኾይኑ መጠን እቲ መከራ እውን ብኡ መጠን ልዕል ክብል ይኽእል እዩ፡፡ ገለ ኣብ ላዕለዋይ ናይ ስልጣን ብርኪ ዘለዉ ተጋሩ እቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ዝፈትዎም ንትግራዋይ ብቕሉዕ፣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ፣ ብንእሽቶይ ምኽንያት እንተበሳብሱ፣ እንትብድሉ፣ ዝሕንዝሕ እንተንብዑ እንትሰጉ ይመስሎም፡፡

ኣብዚ ከም ኣብነት ገለ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካላት ብሓላፍነት ዝተቐመጡ፤ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስልጣን ብርኪታት ብሹመት ዝተቐመጡ፤ ገለ ናይ ኢቢሲ ሓለፍቲ (ንኣብነት፡ ቅድም ኢሉ ኣቶ ዘርኣይ)፤ ኣብ ገለ ሚኒስትሪ ቤት ዕዮታት ብሓላፍነት ዝተቐመጡ ወ.ዘ.ተ ምጥቃስ ይከኣል፡፡ ላዕለዋይ ሓላፊ ዘይትግራዋይ እንተኾይኑ እውን ብተመሳሳሊ ትግራዋይ ታሕተዋይ ሰራሕተኛ ዝበለፀ ናይ ምብዳል ዕድሉ ልዑል እዩ፡፡ The entire system has universally and homogeneously became Anti-Tegaru. የሕዝን!

ብፍላይ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ብዙሓት ቤት ዕዮታት ከምዝተርኣየ ዝኾነ ናይ ስልጣን፣ ደሞዝ ዕቤት፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ካሊእ ተመሳሳሊ ዕድል ንምርካብ “ትግራዋይ ዘይምዃን” ዝብል ዘይተፅሓፈ ረቑሓ ዝተቐመጠ ከምዝመስል እዩ ዝግለፅ፡፡ እዚ ብፍላይ ካብ ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢ ኣብ ዘለዋ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካላት፣ ሚኒስቴር ቢሮታት፣ ኤጀንሲታት ወ.ዘ.ተ ብግልፂ ዝረአ መዓልታዊ ሓቂ ከምዝኾነ እዩ ዝዝረብ፡፡ብፍላይ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ተጋሩ ካብ ዘሎ ዝኾነ ዕድል ብርኡይ፣ ብቕሉዕ ይግለሉ ከምዘለዉ እዩ  ገለ ብዚ ዘይተፅሓፈ ሕጊ ወይ ዘይተፅሓፈ ረቑሓ በደል ዝበፅሖም ወገናት ዝገልፁ፡፡

ንዓመታት “የትግሬ የበላይነት” ተባሂሉ እንትስበኽ፣ ኣብ ውቕሮ ዝተሰርሐት ን20 እትቖፅር ትካል ልዕሊ ኣብ ደብረማርቆስ ዝተተኸለት 2000 ሰብ ትቖፅር ትካል ብዙሕ ብዙሕ ዋዕዋዕ እንትትፈጥር፤ ሰበ-ስልጣን ህ.ወ.ሓ.ት ድማ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ስቕ እንትብሉ፣ ሓንሳእ ሓንሳእ ድማ ኣብ ትግራይ ዘይተሰርሐ “ተሰሪሑ”፣ ዘይተበልዐ “ተበሊዑ”፣ ዘይተሰተየ “ተሰትዩ”፣ “100 % ሓረስታይ ትግራይ ሞዴል ኮይኑ” ወ.ዘ.ተ እናበሉ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ዘመተ ቀንዲ ተሓባበርቲ እንትኾኑ ናይዚ ኩሉ ውዲት ዕላማ ንፁራት እዮም፤

ናይ ህ.ወ.ሓ.ት ኣባታውነትን ከዳምነትን ባህሪ መዝሚዝካ፣ “ከይብሉና፣ ከይኹሩዩታ” ዝብል ስምዒት ፈጢርካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብ ምግባር (ኣብ ትግራይ ብፍላይ ብፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከይስራሕ ምግባር)- ተሳኺዑሎም ድማ፤

ንተጋሩ መናእሰይ ካብ ኩሎም ዕድላት (ትምህርቲ፣ ዕቤት፣ ዝውውር፣ ሽልማት ወ.ዘ.ተ) ተጠቀምቲ ከይኾኑን ትሕቲ ሰብ ክተርፉን ምግባር- ይሳኽዐሎም ኣሎ ድማ፤
ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎም ፅልኢትን ዘብጽሑዎ በደልን ምኽንያታዊ ንምግባር፤ –

ሕሶት ብምድግጋም “ንሕናን ንሳቶምን” ዝብል ስምዒት ብምፍጣር፣ ንተጋሩ ከም ህዝቢ ብምንፃል ዝተረፈ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሓደ ፅላል(“ፀረ-በይኖም በላዕቲ ተጋሩ” ዝበሃል ፅላል ምዃኑ እዩ) ንምትእኽኻብ- ከምቲ ናይ ኢሳት መሳይ መኮንን “95 ሚልዮን ን5 ሚልዮን” ዝበሎ ምእንታን ክኾነሎም እዩ፤

እዚ ህዝቢ ግን ክሳብ መዓዝ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት መስቀል እናተሰከመ ክነብር ?

ናይ ምንታዩ?
ክንዲ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ሕልፊ ጭቆና፣ ሕልፊ ጥልመት፣ ሕልፊ መዓት፣ ሕልፊ ድኽነት፣ ሕልፊ ስደት፣ ሕልፊ ሓዘን እምበር እንታይ እዩ ረኺቡ?

ዘይሩ ዘይሩ ግን፤

ኣውራ ዕማምና- ናይ ሕመቕ ካንሰራትና ገና ናብ ዘይሕከሙሉ ብርኪ ከይበፅሑ፤ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣካላትና ከይተሰራጨዉ (metastasize ከይገበሩ) መጥባሕቲ ዘድልዮም ብመጥባሕቲ ነወግዶም፤ ብጨረር ዝሕከሙ ጨረር ንድለየሎም፤ ኬሞቴራፒ ዘድልዮም ድማ ኬሞ ንድለየሎም- ሕመቓትና ሓኪምና፣ ጥንካረና ዓቂብናን ኣማዕቢልናን፣ ንፁር ናይ ሓጺርን ነዊሕን ትልሚ ኣውጺእና፣ ዘለና ናይ ሰብን ንዋትን ሃፍቲ ኣዋዲድና፣ ክምብል ክትብል ኢላ ዘላ መረከብ ነቕንዓ…እዚ ቀንዲ ዘቤታዊ ዕዮ እዮ፤

እዚ ቀንዲ ዘቤታዊ ስራሕና እናሰራሕና ጎኒ ንጎኒ ድማ ንቶም ደጋዊ ውዲታት፣ ተንኮላት፣ ሻጥራት ዕሽሽ ከይበልና፣ ብግቡእ እናፅናዕና እግሪ እግሮም እናሰዓብና ነፍሽሎም፤ ሓንሳእ ሓንሳእ ደማ ክልተ ሰለስተ ስጉሚ ቀዲምናዮም ንረኸብ፤

ሐዚ እውን ክደግሞ- እቲ ቀንዲ ዕማም ግን ናይ ምክልኻል ዕርድኻ ኣዐሪኻ ምፅናዕ/ምጥንኻር እዩ፡፡

( ዶ/ር ዘፅኣት)

ተዘይኮይኑ ፅባሕ ኢሳያስ ኣብ እተን ዝተሓደጋ ቦታታት ጉድጓድ ምፍሓሩ ኣይተርፍን !!

ኣይሰላም ኣይኩናት ሀዚ እውን ክፍታሕ ኣለዎ። ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ድለየቶም ሰላም እዩ። እዚ ሓሳብ ሎሚ ዝተብሃለ ኣይኮነን ። ተጋሩ ብኣንኩሮ እናሰራሕናሉ ፀኒሕና ኢና።እዚ ሓሳብ ብድፊኢት ተጋሩ ከምዝመፀ ይሰመረሉ። ግን ህዝቢ ናይ ምእማን ስራሕቲ ወሳኒ እዩ። ህወሓት እዘይ ትግበር።ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ እውን ፅዕንቶ ይፈጠር። ተዘይኮይኑ ፅባሕ ኢሳያስ ኣብ እተን ዝተሓደጋ ቦታታት ጉድጓድ ምፍሓሩ ኣይተርፍን። እዚ ድማ ንኽልቲኡ ህዝቢ ዝበኣሰ ይሃሲ። ንሕና ተጋሩ መሬት ናብ ኤርትራ ስለ ዝኸደ ኣይኮናን ንዛረብ ዘለና። እቲ መሬት ከይዱ ሰላም ተኾይኑ ዙሮዙሮ እቲ ህዝቢ እዩ ዝነብረሉ። ብስሩ እውን እቲ ዘላቂ ሰላም እዩ ዝዓቢ ነይሩ ይኹን እምበር ኢሳያስ ኮፍ ኢሉ ክዛረበሉ ናብ ዝኽእል ኩነታት ተይፈጠርካ በንኻ ስጉምቲ ምውሳድ ፋይዳ የብሉን።

ትማሊ ሰሚዕና ተኾይና ኣብ ከባቢ ፆሮና ዘለው ኤርትራውያን እውን ከምዝተሻቀሉ እዮም ዝገልፁ ዝነበሩ ስለ እዚ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ። ሰላም እንትበሃል ዘላቂ ሰላም። ተዘይኮኑ ሰላም ሰላም ካብ ተብሃለስ በሉ እንሀልኩም ሰበር ዜና ክኸውን የብሉን። ዘተ የድሊ ምርግጋዕ የድሊ። ኢህወዲግ እቲ ዘረባ ብሰበር ዜና ሓዱሽ ነገር ሒዙ ዝመፀ ደኣ ከምስሉ ደልዩ እምበር ሓንቲ ሓዱሽ ነገር የብሉን።

ኣብ እንዳኢሳያስ ዘላቂ ሰላም ቁቡል ንኽግበር ዝሰረሖ ስራሕ የለን። ወይ ምስ ህዝቢ ድሕሪ ዒስራ ዓመት እቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ከመይ ከምዝርኦ ኣይዘተየን። ህዝቢ ክብል ከለኹ እቲ ዝፋናቀል ወይ ናብ ኤርትራ ዝጥረር ማለተይ እየ።

ኣብ መወዳእታ እዚ ኣጀንዳ ነኣና ንተጋሩን ንኤርትራን እዩ ዘገድስ ስለ ዝኾነ ብኽልትኡ ወገን ዘለና ህዝብታት ካብ ስርዓታት ብመሬት እናሳበቡ ዘናቁርሉ ኩነታት ክነውፅኦ ይግባእ።

ሕጊ ንደቂ ሰባት ክጠቅም እዩ ዝወፅእ። ልዕልነት ሕጊ ንህዝበታት መሃሙቅ ዘአቱ ተኾኑ መሳርሒ ገዛእቲ እምበር ንህዝቢ ኣይንታዩን። ዘሄግ ዝተወሰነ ውሳነ ህዝብታት ትግራን ኤርትራን ኣብ ዘለኣለማዊ ድምነት ዘጥሕለን ተኾኑ ቀዲድካ ይድርበ።

ነዚ ከምበለፂ ዝጥቀም ስርዓት እውንን ብብርቱዕ ናይ ህዝቢ ፀቅጢ ክምብርከኽ ይግባእ። 

ዘለኣላማዊ ሰላምን ዕብየትን ነቶም መዋእሎም ሙሉእ ብኹናት ህውከትን ሓፀል ሓፀል ዝበሉ ህዝብታት ኢርትራን ትግራይን።

ዕንወት ነቶም ኣብ ስቃይ ህዝቦም ስልጣኖም ንምንዋሕ ተይሃረሱ ዝሓድሩ ገዛእቶም።

( ኣብርሃ ተኽለ )