ምኽሪ ንተጋሩ !!

ተጋሩ ዘድልያና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነገራት፡

1- ሕብረትን ምክብባርን- ሕብረትን ምክብባርን ተጋሩ ኣብ እዋን ፀገም ተራእዩ ኣብ እዋን ራህዋ ክጠፍእ ክርኢ ከለኹ ይስመዓኒ እዩ። ንምንታይ?

ምክብባር ክበሃል ከሎ ሰበ ስልጣን እውን ይሓውስ እዩ። ንሳቶምስ ተጋሩ እንድዮም! ንናይ ባዕሉ ብሄር በዓል ስልጣን ዝፃረፍን ዘናሹን ካብ ትግራዋይ ወፃኢ ካሊእ እንተጠቊምኩምኒ ክገርመኒ እዩ። እቶም ፅንፈኛታት እኳስ ዋላ ኣባላት ኢህወዴግ ይኹኑ ብዘየገድስ ዘርኢ በዓል ስልጣን እንዳፈለዩ እዮም ዝፃረፉ። ንሕና ዘናሸናዮ ትግራዋይ በዓል ስልጣን መን ከኽብሮ ንፅበ? (እዚ ስራሕ መሰረት ዝገበረ ነቐፌታ ኣይንንቀፍ ማለት ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ)

2- ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ምድንፋዕ- ሃርኮትኮት ኢልና ናብራና ከይንልውጥ ዝግበሩ ፅዕንቶታትን ተቓውሞታትን (ንኣ. ኩሉ ፎቓት ናይ ተጋሩ እዩ ዝብል) ብዝበለፀ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ብምድንፋዕ ኢና ንምክቶም። ኣስተውዕሉ- ድኻ ኴንካ ናፅነት ዝበሃል የለን። ርእስኻ ምድናንካን ምውራድካን ኣይተርፍን። ኣብዚ’ውን ምትሕግጋዝ ከድልየና እዩ።

3- ኣብ ጉዳይና ምትኳር- ከምዚ ገበሩና፤ ሸንጠሩና እንዳበልካ ምብካይ ብዝበለፀ ከምኡ ንኽገብሩና ኣጆኹም ምባል እዩ። ዕድልና ኣብ ኢድ ካልኦት ከይኮነስ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ሓደ ነገር ብዝተገበረ ቁፅሪ ኣንፃርና ዝፈሓስ ዘሎ ተንኮል’ዩ እንዳበልካ ምብካይ ዓርሰ-እምነት የብልናን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍን ዋላ ዘይሓሰቡዎ ከምኡ ጌሮም ከምዝዕወቱ ዘተሓሳስብን እዩ። ክሳብ ሎሚ ዘለና ብሓዘኔታ ካልኦት ከይኮነስ ብቓልስና እዩ። ኣብዚ ክንረግፅ ኣለና።

4- ኣብ ክንዲ ፅልኢ ዘጎሃህሩ ሓድነት ዘስጥሙ ምስባኽ- እዛ ሃገር ናትና እያ ኢልና ክንስውኣላን ክንሃንፃን እንከለና ከመይ ዝበለት ሃገር ከምዝኾነት ከይተረደኣና ድዩ? ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ከመይ ዝበሉ ከምዝኾኑ ከይፈለጥና ድዩ? ሎሚ እንታይ ሓዱሽ ነገር ተፈጢሩ?እዛ ሃገር ምስ ኣበራ ትጠቕመና እያ ኢልና ዝመረፅናያ ሃገር’ያ። ስለዚ ዋላ ኣብ ክሊ ፀገማት ከመይ ሓድነት ንሃንፅ ኢልና ክንሓስብ ሓላፍነትና እዩ። ነዚ መስዋእቲ ስለዝኸፈልና። ፈቲና ፀሊእና እዚ ሓላፍነት እዚ ናትና እዩ። ሓደ በደለና እባ ታይባ ኢልና ክንበክን ክነስተማስልን ኣየምሕረልናን፤ ከንዕቐና እምበር።

እቲ ኣብ ሓውዜን ቁምብላ ዝድርቢ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናበይ ክተንን ንሓስብ ኣለና? ንሱ ብብኽያትን ብቑዘማን ዶ መኪትናዮ ኢና? መን ክሓዝነልና ኢና ንቑዝም ከ?

ልዋም ለይቲ!

. . .//. . .

ዓወት ልጃለም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *