ብዕቱብ ንቃለስ !!

ተጋሩ ከም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ንዝሕምበቡ ተፃብኦታት ንምፍላጥ፣ ጥንቃቐ ንምውሳድን ንምምካትን ናብ ኩሉ ኣንፈት ዘበለ ቃልሲ ክንገብር ግድን እዩ።

እዚ ድማ በቢ ዘመኑ ብዘለዉ ፀጋታት ተጠቒምና ብዘለና ንዋት ኢና ክንምክት!

ሎሚ እዋኑ እዋን ሓበሬታ እዩ። ኣብ መዋእል ሓበሬታ(information age) ብሓበሬታ ዝተሰዓረ ህዝቢ ተሳዒሩ ኣሎ ማለት እዩ። መደቡ ድማ ድሕሪት!

ካብቶም ቅልጡፍ መሳለጥያታት ሓበሬታ ዝኾነ ድማ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ።

ተጋሩ ነዚ መሳለጥያ ብዝግባእ ንጥቀመሉ ዶ ኣለና? ዝብል ቁልፊ ሕቶ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ (ፌስቡክ) ነቲ ፌስቡክ ንባዕሉ ከሳልጡ ፣ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንክዘዋወር፣ ተበፃሓይ ክኸውንን ናይ ባዕሉ ከም ሓኽሊ ዘገልግሉ መደባት ወይ ክፍልታት ኣለውዎ!

እዚኦም ድማ

* Share!

* Like!

* React!ን

* Comment!ን ዝበሃሉ ወሰንቲ ማሽናት እዮም ።

ኣብዚ ጉዳይ ተጋሩ ኣዚና ድኹማት ኢና። ነቲ ዝተፀሓፈ ዛዕባ ኣንቢብካ ተረዲእኻ comment ምሃብ ፅቡቕ እኳ እንተኾነ፣ ናብ ብዙሓት ቀልጢፉ ንክበፅሕ #Share! ናይ ምግባር ባህልና ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣብ ዓውዲ ፌስቡክ #Share ምግባር እቲ ዝዓዘዘ ታራ ዘለዎ ባእታ።

ቀፂሉ ድማ * Comment። ስለዚህ ዘለናሉ መዋእል እቲ ዝበዝሕ ብሓበሬታ ዝግበር ኲናት ስለዝኾነ ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም ሓበሬታታት * Share! ብምግባር ከም ህዝቢ ብሕማቕ ንዝስእሉና ናይ ሚዛናዊ ኣመለኻኽታ ድኻታት ብዕቱብ ንቃለስ!

ሰናይ ቀዳመ ሰንበት!

( ገረብ ወዲ ፃና )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *