ንምኻኑ ዓረና መዓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቒት ኾይና ትፈልጥ ?

ካብ ገብሩ ገ/ዮውሃንስ

ጉዳኣት ኣሕዋትና ፖለቲካዊ ኽስቢ ክረኽብሉ ንዝደልዩ ዕድል ኣይንሃብ!!! ንምኻኑ ዓረና መዓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቒት ኾይና ትፈልጥ? እታ ቕድሚ ሐዚ ንሽዋይነሽ ዝሓደረት ውድብ ዓረና ሎሚ በፂሓ ሰልፊ ዘፀውዕ ሞራል ካበይ ኣምፀአቶ? ቅድሚ ሐዚ ኣብ ዘተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ሽዋይነሽ ዝዓረኸት ሐዚ ናበይ ናበይ? ኣይንርስዖን

ናይቐረባ ግዜ ተግባርኩም ንኣብነት:-

ወልቃይት ዝሸጠ ውድብ ምኻኑ ትፈልጡዶ? ትማሊ ምስ ሕብረት ጎንደር እንታይ ዓይነት ምሕዝነት ከም ዝፈጠረኽ?(ምስቶም ካሕዳማት ደም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንደር ዝሰተዩ!) ሎሚ በፂሓስ ሰልፊ ክፅውዕ እንታይ ሓሲቡ ወይስ ነቲ ወረጃ ህዝቢ ኣጋግዩ ከተማና ማእኽል ዕንወት ክገብር? ዋላእካ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይ ሃገርናን ክልልናን ብፍላይ ንሓደግ ተቓሊዑ ዘለው ህዝብና እሂን ሚሂን ክንብሃህል ዝግብአና ግዜ እንተኾነ ዓረና ዝፀወዖ ሰልፊ በዞም ዝስዕቡ ዝተዘርዘሩ ምኽንያት ኣትሪረ እቃወም!!!

1. ሐዚ ንኽግበር ዝተሓሰበ ሰልፊ ንቶም ካልኦት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሰልፊ ብምግባር ህወሓት ተዳኺማ ምኻና ብሽዋይነሽ ዝተውሃቦም ዕዮ ገዛ ንምፍፃም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ኣይኮኑን/ ሽዋይነሻት ህወሓት ተዳኺማ እያ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ!

2. ወቕቱ ዝሓለወ ኣይኮነን፡- ምእንተ ምንታይስ ህዝቢ ትግራይ ሕብረቱ ኣጠናኺሩ ንኹሎም ፀገማት ብሕብረት ዝብድሀሉ ግዜ እምበር ንሓደ ልዕልነት ፓርቲ መሳርሒ ኣይኸውንን!

3. ሰልፊ መጀመሪያ ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ ፍቓድ ዘይብሉ ሰልፊ ግን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ብዓል ዋና ዘይብሉ ሰልፊ ግን ምፅዋዕ ንመናእሰይ ትግራይ ንምግጋይን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኦነግ ምስ ውድብን መንግስቲ ትግራይን ንምብኣስ እዩ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ንናይ መንግስቲ ኣጀንዳ ንምጭዋይን ንኻልእ ኣካል ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑን እዩ። ብመሰረቱ እዚ ሰልፊ ብዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ዝተውሃቦ ምኻኑ ሕጋዊ መረዳእታ ክቐርብ ኣለዎ::

4. ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ድምፅኻ ምስማዕ ኣድላይ እንተኾይኑ እቲ ሰልፊ ክ”ዋዕ ዘለዎ እዚ ኩነታት ብኣገባቡ ዝተረድኡ ፈተውቲ ዓዶም ዝኾኑ ሰባት እምበር ኣነ እንተዘይ መራሕኽዎ “ገም ኣይፍታሕን ዝብል ሓሽከር ሽዋይነሽ ፓርቲ ኣይኮነን::

ቕዳሕ:-

√ ብጉዳይ ህዝቢ ሸቃጦ ኣመራርሓ ፓርቲ ሽዋይነሽ

2 Replies to “ንምኻኑ ዓረና መዓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቒት ኾይና ትፈልጥ ?”

  1. እቲ ተፀዊዑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ብፅቡቅ ተዝካየድ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓይኑ ዘፍጠጠ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ ፅብቅቲ ጥርዓን ንማእከላይ መንግስቲ ንኮነት:: ይኩን እምበር ዒረና ስለ ዝፀዋዓ መዛራረቢት ኮይና ኣላ:: ብዛሓት ተጋሩ ውን ዋላኳ ነቲ ሰልፊ ዝደልይዎ እንተኮኑ ግን ናይ ዓረና ሸተክ መተክ ስለ ዘይፈትውዎ ደስ ኣይበሎሙን እሞ ካብ ክልቲኦም ውድባት ወፃኢ ብናይብህዝብና ባዓል ዋናነት ክትካየድ ይግባእ :: ዓረና ንበይንቶም ቅዋሞም ከቅርቡ ይክእሉ እዮም:: እቲ ህዝብና ግን ንበይኑ ዓርሱ ክኢሉ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ዜጋታትና ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ተቃውሙኡን ቁጥዕኡን ተዝገልፅ ይበልፅ:: ኣባላት ህወሓትን ዓረናን ውን ግን ማዕረ ምስ ህዝብና ተሰሊፎም ተቃውመኦም ናይ ምግላፅ መሰል ኣለዎም :: ነዚ ናይ ህዝብና ሰላማዊ ሰልፊ ግን ካድረታት ህወሓት ዋላ ሓንቲ ተፅዕኖ ንምፍጣር ክፍትኑ ኣይግባእን:: ከምኡ ውን ናይ ዓረና ኣባላት ምስ ህዝብና ተሓዊሶም ናይ ውድቦም ኣንፃር ህወሓት ሓሳብ ካብ ምግላፅን ምዝራብን ክቁጠቡ ይግባእ :: ህዝብና ድማ ብዘይ ሓደ ዕግርግርን ደስ ዘይብሉ ቃላትን እምኒ ምድርባይን ሹም ሓለፍትን ውድባትን እንተይፀወዐን ንማእከላይ መንግስቲ ጥርዓኑ ዝገልፀሉ እንተዝከውን ይምረፅን ይምከርን:: ብዝተረፈ እታ ሰልፊ ግን ብጣዕሚ ወሳኒት እያ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ውን እንተዝካየድ ዝሓሸ ጠመተን ቀልቢ መንግስትን ንሳሓበት:: ንህዝብና እን ተፀሚምካ ጭሕምካ እንዳሓከክካ ምንባር ፋይዳ የቡሉን ቁጠዐና ብሰላማዊ ኣብ ኣደባባይ ምግላፅ ግን ፍታሕ ክወልድ ይክእል እዩ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *