እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ !!

ካብ ገረብ ፃና

እቲ ናይ ወልድያ ተግባር ( ግባሮ ) መሕዘንን መሕረርን ፈረቓን! እዚ ጉዳይ ሎሚ ዝጀመረ ወይ ሎሚ ጀሚሩ ዘቋርፅ ኣይኮነን።

ዘመን ተተርኢሱ ዝመፀን ክቕፅል ውን እንፅበዮን ስለዝኾነ ፣ ንዚ ናይ ዘመናት ጠብንን ሕስድን ዝዓይነቱ ኣንፃር ትግራዋይነት ናይ ዘመናት ምድላውን ርሑቕ ጠማታይነትን ይሓትት! ሎሚ ስለዝተኸሰተ ሎሚ ደርጓዕጓዕ ኢልካ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን።

1)  መንቀሊኡ እንተፈሊጥካ ዝፈሰሉ ፈለግ ቀዲምካ ምድላው ይሓትት።

2) ናይ ሎሚ ክልተ ሰለስተ ሞትን መቑሰልትን ፅባሕ ብክንደይ ከምብዝራባሕ ክትፈልጥ መንቀሊኡ ክትፈልጥ ትግደድ።

3) ስለዚ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ። ምስትውዓል ይሓትት!

3.1) ቅድም ቀዳድም ናብ ውሽጥኻ ክትምልከትን ውሽጣዊ ፀገማትካ፣ድኽመታትካ ብምንፃር ንዐኦም፡ክትቀርፍ ምቅላስ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።

ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ማሕበረሰብ ብሕሉፍ ታሪክ ኣይነብርን። ብናይ ባዕሉ ታሪክ እምበር። ሕሉፍ ታሪክ ፍናንን ተመኩሮን ጥራይ እዩ ዘስንቕ።

3.2) ኣብ ዓንኬል ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ክንድ ድላዩ ቆራፅ እንተኾነ መጋበርያ ፀላእቱ ካብ ምዃን ዓዲ ኣይውዕልን። ምኽንያቱ ነቲ ሓደ ፀገም እንትብጥስ እቲ ኻልእ ስለዝሓልኮ።

3.3) ብምዃኑ መቐይሮ ኣተሓሳስባና ኣብ ምብጣስ ነቲ ጠሚሩ ሒዙና ዘሎ ዓንኬል ክኸውን ኣለዎ።

3.4) ሕብረት መናእሰይና ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ሕብረት ዝድረኸሉ ዓውዲ ግን ወሳኒ እዩ። ኣብ ዓውዲ ስፖርት ከምዝዓሰለ ኩሉ:-

3.4.1) ኣብ ስራሕን ናይ ስራሕ ዲስፕሊንን ንመንግስቲ ከይተፀበየ ክዓስል ይግባእ።

3.4.2) ኣብ ትምህርቲን ምርምርን ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ፈጠራን ክዓስል ኣለዎ።

3.4.3) ኣብ ዘመናዊ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ባህሊ ዕቋርን ክዓስ፣ ሓቢርካ ምብላዕ ምስታይ ጥራይ ዘይኮነ ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ምዕባይን ዝሕመረቱ እወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ይግባእ።

3.4.4) ብሓፈሻ ንሕ/ሰብ ዝግደስ ኣተሓሳስባ እንተገዊዱ ደረጃ ማሕበራዊ ምትእምማን ትግራይ ነቕ ናብ ዘይብል ፀፍሒ ይድይብ እዩ።

ስለዚ እዚኦም ብጥቕላለ ኩለመዳይ ዕብየት ክነመዝግብ መሰረት እዮም ክንፅፉ። ቀፂሉ ነቲ ሕጂ ኣደዳ ጓሂ ይገብረና ዘሎ መንገዲ ወይ ግብረእንስሳዊ ኣከያይዳ ብዘላቕነት ክፈርስ ይጅምር።

One Reply to “እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ !!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *