እዚ ፕሮፖጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ…!!

 

ሃፍታይ ሃይላይ

ሕስብ ከብሎ ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ከም ተጋሩ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓታትና ኢና ክንጣላዕ ፀኒሕና።

ከምኡ ተዘይኸውን ነይሩ ትግራይ ብኤርትራ ቁልፍልፍ ኣቢልና ዓጺና ንሓሰራ መከራ ኣይምዳረግናያን። ምኽንያቱም በቲ እዋን ብኣንፃራዊ መልክዑ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ገበርትን ሓደግትን ናይዛ ሃገር ተጋሩ ኢና ነይርና።

ንትግራይና ዝረብሕ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ቐሊል ነይሩ። ተጻብኦታት እውን ብኣንጻራዊ መልክዑ ደሓን እዩ ነይሩ። ዝመስለኒ ብቐንዱ ስኽፍታት ዝፈጠሮ፣ በቶም ካልኦት ኣሓት ውድባት እምነት ንኽህልዎም ምእንቲ፣ ውድብ ህወሓት ብረብሓ ትግራይ ተጣሊዑ እዩ። ይጣላዕ እውን ኣሎ።

ህዝብና ድማ 100% ኣብቲ ውድብ እምነት ነይርዎ። እዞም ኣሓት ውድባት ንኽጠናኸሩ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ተገይሩ። ውፅኢቱ ግን ብኣንፃሩ ኾይኑ። ህዝብና ንውድብን ንኣብ ወረቐት ዝተፅሓፈ ሕገመንግስትን ኣሚኑ ኣብ ሃገር ሙሉእ ሸቂሉ ክበልዕ ፋሕፋሕ ኢሉ።

ሐዚ ብድሑራት ሕብረተሰብ ኩሉ ዓይነት ጥቕዓታት ይበፅሖ ኣሎ። እዚ ኣብ ግምት ክኣቲ ነይርዎ። ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ንኽልወጥ ጥጡሕ ባይታ ኣብ ክንዲ ምፍጣር፣ ኣብ ዓዱ ንኸይሰርሕ ፣ ዓዲ ዕሾኽ ክትኮኖ እንዳተገበረ መፅዩ።

ውዳበታትን ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ዘይብሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ንዓርሱ ካብ ጥቕዓት ቀቢላታትን እንዳታትን ክከላኸል ኣይከኣለን። እቲ ስኽፍታ ንበይኖም ሓሊፍሎም» ከይንበሃል እዩ ነይሩ። የኮሊት ሓሊፉልና ተዝነበር። ምኽንያቱ ከይሓለፈልና፣ ትሕቲ ሃገር እንዳሃለና እውን «ሕልፊ ተጠቀምቲ ኮይኖም» ካብ ምባል ኣይተረፍናን። ክልተ ጊዜ ሞት ይበሃል!

ሐዚ ከም ሃገር ፅዕንቶ እንፈጥረሉ ባይታታት ኣብ ዝተመናመነሉ ህሞት፣ ንዝያዳ ጥቕዓት ክንቃላዕ ኣንፃርና ፕሮፓጋንዳታት ብኹሉ ኣንፈት ይካየድ ኣሎ። ፕሮፓጋንዳ እንታይ ሓደጋ ከምዘምጽእ ዘይርዳእ ውድብን መንግስትን ሒዝና ተሪፍና። እዚ ፕሮፓጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ። ጠጠው ዝብል እውን ኣይኮነን። በዚ መልክዕ ኣካይዳና ክንቃንዮ እንድሕር ዘይክኢልና ዋጋ የብልናን። ሐዚ’ውን ምንም ተሞክሮ ንወስድ የለናን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *