ውፅኢት ገምጋም ህወሓት !!

ካብ ወዲ ሓየት

ናይ ሎሚ ዘበን ናይ ህወሓት ገምጋም ብደገን ውሽጥን ብሓያል ዋዒ ዝተሰነየ እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ምሕረት ዘይብሉ ነቐፌታን ዓርሰ-ነቐፌታን ፣ ንለውጢ ዝቖረፀ ሓቀኛ ውድባዊ ወነን ስምዒትን ከም ዝነበረ ይዝረብ፡፡ ብደገ ዝነበረ ሃንቀውታዊ ስምዒት ክዓ ብዙሕ ዓይነት እዩ፡፡

እቶም ኣነ ዝተዓዘብኩዎም ስምዒታት ጥቕልል ብዝበለ ክልተ ዓይነት እዮም፡፡

ብቲ ሓደ ወገን እታ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣወንታዊ ለውጢ ሒዛ ክትወፅእ ልቡ “ተረግ ተረግ” እናበለ ዝፅበ ትግራዋይ መንእሰይ ዝተርኣየሉ እንትኸውን ብቲ ካሊእ ክዓ “ህወሓት ኣብ ክልተ ወይ ሰልስተ ተፈንጪላ” ዝብል ሰበር ዜና ክሰምዑ ዝተሃንጠው ፀረ-ህዝብና ዝኾኑ ሓይልታት ዝተዓዘብናሉ እዩ፡፡

ብዚ መዳይ እዙይ እንትርአ እቲ ገምጋም ድሌት እቶም ፀረ-ህዝብና ዝኾኑ ሓይልታ ዘቕሃመን ነቲ ብሃንቀውታ ኣወንታዊ ለውጢ ዝፅበ ዝነበረ ትግራዋይ ድማ ዓብይ ተስፋ ዝሃበ ዕዉት ገምጋም ነይሩ ምባል ይካኣል፡፡

ይኹን ድኣ እምበር እቲ ውድብ መሊኡ ተለዊጡ ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ገና ብዙሓት ነገራት ይተርፉዎ እዮም፡፡ ብናተይ እምነት ፍርቂ ወይ ትሕቲ ፍርቂ መንገዲ እዩ ከይዱ ዘሎ፡፡ ለውጢ ክልተ ነገራት ወይ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ናይ ግድን ከማልእ ኣለዎ፡፡

ንሳቶም እውን ለውጢ ሓይሊ ሰብን አሰራርሓን እዮም፡፡ ገምጋም ብለውጢ እንተዘይትሓጊዙ ዝህልዎ ጥቕሚ ብጣዕሚ ንኡሽተይ እዩ፡፡ እስካብ ሕዚ ዝርኣናዮ ለውጢ ናይ ሰብ እዩ፡፡ ንሱ እውን ገና ኣብ መጀመርታ ደረጃ እዩ ዘሎ፡፡ እስኪ እንታይ ከም ዝመስሉ ሓደ ብሓደ ንርኣዮም፡፡

1. ለውጢ ሓይሊ ሰብ፡-

ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለፅኩዎ ለውጢ ተኻይዱ ንምባል ሓይሊ ሰብ  (Man power ) ወይ ኣሰራርሓታት ወይ እዉን ክልቲኦም እንተተለዊጦም እዩ፡፡ ናይ ሰብ ለውጢ ዝግበር እቲ ሓዱሽ ሰብ ንዝወሃቡዎ ሓደሽቲ (ዝተመሓየሹ) ኣሰራርሓታት ክፍፅምን ከፈፅምን ወይ ክዓ ዘየኺዱ ነባራት ኣሰራርሓታት ቀይሩ ዝሐሸ ውድባዊ ለውጢ ንምምፃእ እዩ፡፡

ኣብ ዘለዉ ፅቡቓት ኣሰራርሓታት ናይ ኣተገባብራ ፀገማት እንተሃልዩ እዉን ንዓዓቶም ብትኽክል ይትግብር፣የተግብር እዉን፡፡ ናይ ህወሓት እንትንርኢ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ለውጢ ገይሩ ኣሎ፡፡ ነቲ ገምጋም መሰረት ገይሩ በቢደረጃኡ ከም ዝቕፅል እየ ዝግምት፡፡ እቶም ሓደሽቲ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብ ዝበዝሑ ዓቅምን ጉልበትን ዘለዎም፤ ህዝባውነትን ውፍየትን እንተሃልዩዎም ድማ ዝሐሸ ስራሕ ክሰርሑ ይክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

ክብሪ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ ሰማእታትን ብሓቂ ይቃለሱ ንዘለው  ጀጋኑን!!!

Strategic ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ግን የብለይን፡፡ Strategic ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብዘይነበረ ሓዱሽ ሰብ (new blood) እቲ ቦታ እንትትካእ እዩ፡፡ እቲ ዝተገበረ ግን ናይ ፀወታ ካርዲታት ምብዋዝ (shuffling) እዩ፡፡ ምክትል ኣቦ ወንበር ዝነበረ ዶ.ር ደብረፅዮን ሐዚ ኣቦወንበር ኮይኑ፡፡ ካርድታት(cards) እንትንብውዞም ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ወይ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ይቀያየሩ፡፡ ናይቲ ፀወታ ሕጊ ግን ኣይቕይርን፡፡ ስለዙይ ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ክንርኢ ንኸውን እምበር ስትራተድያዊ ለውጢ ዝህሉ ኣይመስለንን፡፡

2.ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ፡-

እዙይ ኣብ መዋቕር፣መተሓዳደሪ ደንብን ካልኦት መምርሕታትን ዝግበር ለውጢ ክኸውን ይኽእል፡፡ ኣነ እቲ ለውጢ ሙሉእ ዝብሎ ኣብቲ ገምጋም ዝተርኣዩ ጎደሎታት መሰረት ገይሩ ዝግበር ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ እንተተገይሩ እዩ፡፡ ካብቲ ኣብ ሰባት ዝተገበረ ለውጢ ንላዕሊ ኣብዙይ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝበለፀ ይጠቅም ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

እዛ ውድብ ሃይማነታዊ ውድብ ኣይኮነትን፡፡ ስለዝኾነ ምስ ሃገራዊን ዓለምለኻው ፖለቲካዊ ኮነታት ዝስማዕማዕ ለውጢ ምግባር ኣድላይ እዩ፡፡

ብናተይ እምነት ፖለቲካ ንፅፅራዊ ምንቅስቃስ ( ቅዋም እምበር ፍፁም ኣይኮነን(it is relative not absolute):: ብተወሳኺ እውን ነቲ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ከይኣቱ ከቲሩ ሒዙዎ ዘሎ ፀገም ተፀኒዑ ንዑዑ ዝፈትሕ ናይ ኣሰራርሓ ምትዕርራይ ምግባር የድሊ፡፡ እዙይ እንተተገይሩ እቲ ገምጋም ዝበለፀ ውፅኢታዊ ይኸውን፡፡

እቶም ኣባላት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝፅበዮም ዓብዩ ዕዮ ገዛ እዙይ እዩ፡፡ ካብቲ ናይ ሰባት ለውጢ ቀፂሉ እንፅበዮ እዙይ እዩ፡፡ ብድሕሪ እዙይ ዝሐሸት ህወሓት ከም እንርኢ ተስፋ ኣለኒ፡፡

ክብሪ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ ጀጋኑና! !

One Reply to “ውፅኢት ገምጋም ህወሓት !!”

  1. እታ ናይ ካርታ ምብዋዝ ጆኬር’ውን ስለዝበፅሕ ፀወታ ለውጢ ኣለዎ ይመስለኒ እቶም ሰባት ድማ ጆኬራት ኢለ’የ ዝሓስቦም እቲ ካልኣይ ሓሳብ ግን ናይ መገልገላይነት ስንቂ ምዕጣቅ የድሊ ብስሩ ኩሎም ኣውፂእኻ ብሓደሽቲ ምትካእ ግን ዕንክሊል’ዩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *