ድቃስ ዝኽልእ !!

 

ካብ ኣሞራ ቀሺ ገብሩ

ከምዝፍለጥ አብ ዝሓለፈ ወርሒ ብትግራይ ክልል ክልተ ዓወታትን ክልተ ውድቀታትን ኣመዝጊብና ኢና፡፡እተን ዓወታት ብዓለም ለኸ ብርኪ ብሓምለዋይ ከባቢታት ብምፍጣርን ሽጋራ ዘይትከኾ ቦታት ብምፍጣርን እንትኾን በዚ ምኽንያት ድማ አንታ ነዚ ዓወት ዘመዝገብካ ህዝብን ኣመራርሓን እንኳዕ ደስ በለካ፡፡

በተለይ ኣፍቲ ሽጋራ ምትካኽ ምኽልካል ዝብል ኣርእስቲ ተወሳኽቲ ጫትን ሽሻን፣ትሕቲ ዕድመ ኣልኮል መስተን ብምኽልካል ድማ ተወሳኺ ብጣዕሚ ወሳኒ ዓወት ንምምዝጋብ ክስራሕ አለዎ ኢለ ይላቦ፡፡

እንተ ናይቲ ውድቀታትና ግን ድቃስ ዝኸልእ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝርብሽ ልዕሊ ኣርባዓ ሚእታዊ ተፈተንቲ 12 ክፍሊ ዝወደቕሉ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝሓሸ ትሕዝቶ ዘለዎ መቐለ ኣፄ የውሃንስ ቤት ትምህርቲ  ዝተመዝገበ ካብ 1048 ተምሃሮ 158 ጥራሕ ዝሓልፍሉ ር/መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ ተጠይቖም እውን ዘይተቃድሑ እዮም ኢሎም ኣዝዩ ዘሓፍርን ዘሰምብድን መራሕቲ ቤት ትምህርትታት  ዘመዝንን መልሲ ዝሃብሉ ኩነታት እንክትርኢ ብጣዕሚ ዘሻቕል እዩ::

እዚ ብደምቢ ከይተዋሓጠልና እንከሎ እንደገና ትግራይ ካብ ኢትዮጲያ ብካብ ድኽነት ንታሕቲ (Under Poverty) ቀዳሜቲ ኮይና ክብል ፌደራል መንግስቲ ዘውፀኦ መዓት ድማ ንረክብ ::

ብናይ ኤች.ኣይ.ቪ ምስፍሕፋሕ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልል ጋምቤላ ክልል ትግራይ 2ይ ደረጃ ሒዛ ተባሂላ ኣላ::

ስለዚ እተን ዓወታትና እንድሕር ሰሪሕና ክንደየናይ ብዓለም ብርኪ እኳ ዘንፀባርቕ ውፅኢት ከምንረክብ ዘርእያ እንትኾና እተን ውድቀታትና ድማ ክንደየናይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገደስትን መሰረታዊ ነገራት ከም ዝቐርዩናን ክንደየናይ ዓቤቲ ዕማማት ብናይ ሓሶት ሪፖርት ጋቢ ተኸዲኖም የቃፅሉና ከምዘለው ዘርእየናን እዩ፡፡

ስለዚ ድማ እተን ውድቀታትና ወይ ናይ ሕየት ወይ ናይ ሞት ስራሕቲ ከምዘድልየና ትግራይ ከም ትግራይ ናይ ምቕፃላ ኣብዘን ውድቀታትና ነምፅኦ ስር ነቀል ለውጢ ዝተደረኸ ይኸውን፡፡

5 Replies to “ድቃስ ዝኽልእ !!”

  1. ብዛዕባ ብስረትን ዕንወትን ቖላሓሪ/በላስ/ ራያ ግን ብሕጭ ተይበኻይ ፅሑፍኻ ተወድኡ!!! ራያ ክፍሊ ትግራይ አይኾነትይ ዶይኡ?

      1. ካብ ኹሉም ብድሐሽ ሰርገን ቀዳማይ ዓመት ሕታም 6 መስከረም 2010 ዓ/ም ” በለሰይ ቡቖል ኣብ ርእሰይ!”// ብክብሮም ዘቢብ// ዝተፅሓፈ ምንም እንዃዕ ተግባሪ አይሃልዎ ንደቂ ራያ ናይ ሓዘን መፅናንዕ ይኡ! ገይታ ኻኣይ ንቅድምት ንህዝቢ ራያይ ወጀራተይ ክፈርደልና ይኡ!! እሳትኹምለ እንድሕር ፅሕፋትኹም ጨለ ይኡ ግን ላተዓዛዘብና ይኡ ለለ ድህዝቢ ራያ ጥራሕ ተይኾነይስ ጉድኣቱ ድትግራይይ ድኢትዮጵያይ ይኡ እቲ ችግር። ና ጣና እንባጭ ህንደይ አብዝበሃለሉ መንግስቲ ትግራይ፣ መቐለ ዩኒቨርስትይ ብሓደ ኾይኖም ጎይታ ድሃበና ፀጋ መንጥሎምና! ህዝቢ ራያ ድማ ክፋረዶም ይኡ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *