ግልፅነት ይሃሉ !!

 

ካብ ፍስሃ መረሳ

ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ማለት ፖለቲካዊን ማሕበረ ኢኮኖምያዊን ኩነታት ዘሎ ኣጠቓላሊ ጉዕዞ ከመይ ይቅፅልን ናይ ውሽጢ ይኩን ናይ ደገ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ መንግስትን ውድብን ናይ መሪሕነት ተርኦም እናተፃወቱ ንኩሉ ነገር ኣብ ዳርችኡ ዘብፅሕ ግና በዓል ዋና ናይቲ ጉዳይ ዝኾነ ህዝቢ ምኻኑ ዘየሻሚ ጉዳይ እዩ፡፡

ህዝቢ ብንቅሓት ክሳተፍ ተኾይኑ ግና ውድብን መንግስቲን ኩሉ ስራሕቶም ንህዝቢ ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ፡፡እዙይ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርናእውን ብግልፂ ዝተደንገገን ክኽበር ዘለዎን ኣብ ተግባር ብዘይምንም ምሽርራፍ ክፍፀም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡ ንናይ ህዝቢ ውሳነን ድሌትን ተገዛኢ እየ ዝብል ኣካል ሓደ ቁልፊ መመዘኒኡ /ብዘይካ ብሕጊ ኣብዘይእዋኖም ክግለፁ ዘይክእሉ ተባሂሎም ብሕጊ ዝተፀሩ ናይ ዓዲ ጉዳያት/ ኩሉ ስራሕቱ በቢግዚኡ ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ይግባእ ፡፡

እዙይ ተዘይኮይኑ ግና ፀገማት እናተቆለሉ ዝኸድሉን ኣብ ሞንጎ ህዝቢን መንግስትን ውድብን ሰፊሕ ክፍተት እናተፈጠረ መጨረሽኡ ነቲ ወሳኒ ናይ ህዝቢ ዓቅሚ ዘምክን ውፅኢት እዩ ክመፅእ ዝክእልን ብተግባር ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት’ውን ካብዙይ ዝነቀለ ምኻኑ በቢእዋኑ እንሪኦ ዘለና መሰረተዊ ፀገም እዩ ፡፡

ናብቲ ቀንዲ መልዐልየይን ክገልፆ ዝደለኹ ጉዳይ ክኣቱ ኣብዝሐዚ እዋን ውድብ ህወሓት ብዝገበሮ ገምጋም ነቲ ዝነበረ መሰረታዊ ፀገም ንምፍታሕ ሱር በቆስ ለውጢ /fundamental reform / ንምምፃእ ከምዝወሰነን እዙይ ከዓ ነቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ብምፅራይ ጀሚርዎ ከምዘሎን ክሳዕ ታሕቲ ዝወርድ ኣጠቓለላሊ ምትዕርራይ ተግባራዊ ከምዝገብርን ዘመላኽት ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈለየ ክብደት ዝወሃቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፂኡ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝገበረ ኩላትና ዝተኸታተልናዮ ጉዳይ እዩ።

ከምናተይ ትዕዝብቲ እቲ ሐዚ ዘሎ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ክስተት ብዛይካ እቶም ብኣሰላልፎም ፍሉጥ ዝኮነ ኩሉ ግዜ ንቲ ስርዓት ንምጥፋእ ዝቃለሱ ሓይልታት ገዲፍካ ኣብቲ ካሊእ ናይቲ ቃልሲ ፈታዊን እቲ ውድብ ክጥዕየሉን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ዝደሊ ህዝቢ ዘለዎ መንፈስ እንትምዘን ክልተ ገፅታ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ፡፡ ብሓደ ገፅ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ዝተገበረ ገምጋም ብኣወንታ ደጊፉ ብኡ ተቐፂሉ ዝጭበጥ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ክሕዝን መፃኢ ጉዕዝኡ ብኣንክሮን ብዝለዓለ ቀልቢን ክከታተል ዝገብር መንፈስ ከምዘሎ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ፡፡

ናይ ዙይ ተፃራሪ ኸዓ እዙይ ዝተለመደ ኣካይዳ እዩ ብዙሕ ዝተፈለየ ኩነታት ኣይህሉን ናይ ውልቀ ሰባት ምቅይያር ዘምፆኦ መሰረታዊ ለውጢ ኣይህሉን ዝብል ስግኣት ዝዓብለሎን መንፈስ ከምዘሎ ብተግባር ዝረአ ዘሎ እዩ፡፡

ኣብዙይ ነቲ ስግኣት ኣዕርዮም ዘጋድዱ ዘለው ብጎኒ ምንጮም ዘይፍለጥ ብዙሓት ወረታት እናተናፈሱ ነቲ ኩነታት እናበኣኣሱ ንገሊኡ ናብ ሰፊሕ ጥርጥር ክኣቱን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ስግኣት ክሪኦን ይገብርዎ ኣለው፡፡ እቲ መንቀሊ ኩሉ ነናይ ባዕሉን ድሌትን ትንታነን ስለዝህልዎ ዝገበርካ ተገበርካ ናብ ሓደ ቀንጪ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይክእል’ዩ ተባሂሉ ዝግመት እኻ ተዘይኮነ ብመሰረቱ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ግና ኣብቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዱሽ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ብዝምልከቶ ኣካል ዝተማልአን ግልፅን መብርሂ ክረክብ ስለዘይከኣለ ምኻኑ ንማንም ግልፂ እዩ ፡፡

ስዘሊ ኣብቲ ኣካይዳ ውድብ ክንድዙይ ዝኣክል ዓብይ ህዝቢ ዘንቀሳቅስ ኣጀንዳ ሒዙ ዝምልከቶ ኣካል ንምንታይ ናብ ሚድያ ቀሪቡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰፊሕ ገምጋምን ንዑ መሰረት ተገይሩ ዝሕሰብ ዘሎ ለውጢን ኣብዙይ ካብቲ ህዝቢን ኣባልን ትፅቢት ዝግበርን ብጠቅላላ እቲ ሓዱሽ ኣመራረሓ ነቲ ኩነታት ንቅድሚት ንክወስድ መላእ መሓወርን ህዝብን ኣብ ዙርይኡ ከዕስልን ዝሓንፀፆ መደብን ንዑ ንምፍፃም ዘለዎ ድልውነትን ኣብ ዙይ ክገጥሙ ዝክእሉ በድሆታትን ዘብርህ ተኸታታሊ ኹሉ መራኸቢ ማዕኸናት ተጠቂሙ ንህዝቢ ብምብራህ ነቲ ወሳኒ ዓቅሚ ካብ ብሐዚኡ ጀሚሩ ኣብዙርያ እቲ ለውጢ ክዓስል ዘይገብር ዝብል ክምለስ ዘለዎን ኣብዙይ ዘሎ ክፍተት ክእረም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡

ተዘይኮይኑ ሐዝውን ነቲ ከይዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ጥርጣረ ተወሳኺ ስግኣታቱ እናዓበዩ ክኸዱን ነቲ መስርሕ ከይቅልበስ ንምግባር ዝህልዎ ኣወንታዊ ተራን ብዝግባእ ንምጥቃም ዘይከኣለሉ ኩነታት ስለዝፈጥር ሐዝውን ካብ ኣጀማመርኡ ኣትሒዙ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ንምሕያል ክከኣል እቶም ሐዚ ዝረአዩ ዘለዉ ስግኣታት ዝጋልህ ኣብቲ ሐዚ ዘሎ ኩነታት ግቡእ መብርሂ ምሃብ ውዓል ሕደር ዘድልዮ ከምዘይኮነ ዝምልከቶ ኣካል ተረዲኡ ቅልጡፍ ምላሽ ክህብ ይግባእ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *