እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ጭውነት ቀፅሉሉ !!

ካብ ሃፍታይ ሃይላይ

እዛ ምኽሪ ንኹሉ ትጠቅም እያ።

ናብቲ ናቶም ብርኪ እንተወሪድና ተሳዒርና ማለት እዩ። እንስዕሮም ንሶም ብዝተሓቱ ቒፅሪ፣ ንሕና ልዕል ብምባል እዩ። ኣብ ኩሉ። ክፈታተንኹም እዮም። ሸለል በልዎም። ድሑር ከምኡ እዩ ዝገብር።

ብስምዒት ግብረመልሲ ዘይምሃብ። ኣንዊሒና ንኣምት ከም ወለድና። ከም ሰባት ሕርቃን ምቁፅፃር ይኣቢ እንድዩ፣ ( ኣብዚ ሰሙን ሕርር ኩምትር ዘይበለ ትግራዋይ የለን።) ኮይኑ ግን ህድእ ኢልና ኢህን ምሂን ተባሂልና እንገብሮ ተግባር እናሓደረ የሐጉሰካ እዩ። ዕውት ይገብረካ።
~ ~ ~ ~ ~ ~

ካብ ፍፁም ብርሃነ

ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲታት ትግራይ እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ጭውነት ቀፅሉሉ::

ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስቲታት ተምሃሮ ተወለድቲ ብሄር ኦሮሞ ኢና በሃልቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምግዳድን ተጋሩ ናብቲ ናታቶም ብርኪ ንምውራድን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ማለት እውን ኮነ ኢልካ ተጋሩ ኣብ ዝተኣከቡሉ ቦታ ብሞባይል ናይ ኦነግ መዝሙር ናፅነት ዓው ኣቢልካ ምኽፋትን ብልዑል ድምፂ ብቋንቋ ኦሮምኛ ብምዝራብ ምርባሽን ምንቅስቓስ ይረአ ስለዘሎ ብዝተኸኣለ መጠን ብትዕግስቲ ብምሕላፍ፤

ኣብዚ ፈታኒ እዋን ካብ ማንም ንላዕሊ ሲቪላይዝድ ምኻንኩም ክተመስኩሩን ኢሉ እውን ንህዝቢ ትግራይ ትውክሉ ከምዘለኹም ብምርዳእ ብእንሳስዊ ባህሪ እዞም ውልቀሰባት ከይተረበሽኩም ትኩስ ሓይሊ ንእስነትኩምን ሕርቃንኩምን ተቖፃፂርኩም ክትሓልፍዎ እላቦ፡፡

ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ስትራተጂኦም እ

ካብ ኣረጋዊ ላኣከ

ኣብ ትግራይ ዘለው መብዛሕትኦም ካድረታት ህወሓት ስለ እቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝቕተል ዘሎ ትግራዋይ ዋላ እኹል ኣፍልጦ ከምዘይብሎምን ንክፈልጡ’ውን ድሌትን ዓላማን ከምዘይብሎምን፤

ኣብ ክንድኡ ግን ብናይ ውልቀ ጥቕሞም ክናቆሩን ክወነጃጀሉን ከምዝውዕሉ፣ዘይሰርሕዎ ስራሕ ብመልክዕ ሓሰት ሪፖርት እንዳቕረቡ ነቲ መደብ ተባሂሉ ዝተሰልዐ ባጀት ንባዕሎም ዝወራረድ ምስ ኣወራረዱ ኣብቲ ዓመት ምንም ሓንቲ ነገር ከይሰርሑ ዝተረፈ ባጀት ከምዝምልሱን ሓበሬታት የመላኽቱ።

ኣብ ሓደ ሓደ ወረዳ ድማ ልክዕ ከም ንጉሳውያን(ሃፀያውነት)ስልጣን ካብ ኣቦ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፈሉን ጠቕላላ ናይቲ ወረዳ ሓለፍቲ ብዓሌትን ጥቕምን ዝተቆላለፉ ብምኻኖም ካብ ናቶም ዓላማ ወፃኢ ከም ባዕዲ ከምዝሪእዎን ፍልፍል ሓበሬታ የርድእ።

ኣብ ትግራይ ሓቂ ሒዙ ንብልሸው ኣሰራርሓ ብምቅላስ ንህዝቢ ከገልግል ዝፍትን ሰራሕተኛ በቲ ኔትወርክ ዝፈጠረ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውቃዕ ብምግባር ካብ ፀወታ ወፃኢ ይግበር።

ኣብዘይ ጥፍኣቱ ድማ :….

√ ካብ ሓላፍነት ምልዓል፣

√ ካብ ደረጅኡ ንታሕቲ ምውራድ፣

√ ደመወዙ ተቀኒስዎ ክሰርሕ ምግባር፣

√ ናይ ትም/ቲ ዕድል ምኽልካል፣

√ ካብ ስርሑ ምብራር

√ ኣድላይ ኢሎም እንተኣሚኖምሉ’ውን ውዲት ፍሒስካ ክእሰር ምግባርን ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ስትራተጂኦም እዩ።

ከም ውፅኢቱ ድማ ትግራይ ንዜጋታታ ከምዘይትምቹ ብምግባር መንእሰይ ኣደዳ ስደትን መከራን ሕስረትን ሞትን ኣብ ምግባር ዓብይ ግደ እንዳተፃወቱ ይርከቡ።

ሎሚ ፈቆዶ ስደት ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኲነታት ተስፋ ዝቆረፀ እዩ።ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ወይ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ትግራዋይ እንትንገላታዕ ተመለስ ኣብ ትግራይ ሰሪሕኻ ብላዕ ንኽትብሎ ዘኽእለካ ዓቕሚ ኮነ ሞራል ኣይህልወካን።

ትግራዋይነት ግን ኩለና ሰብ ዋና ኢና ስሙራት ንኩን …!!

ሕቡእ ዕላማ: ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ተሓቢኦም ብዝርከቡ ኣባላቱ ተኣመንቲ ብምምሳል መሓውር ፈጢሮም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ደረጃታት ብምብፃሕ ክሳዕ ናይ ባዓልቶም ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብ ምውሳን በፂሖም ይርከቡ::

እቶም ተኣመንቲ መሲሎም ግን ድማ ሕቡእ ኣጀንደኦም ኣባላት እቲ እሙን ሓይሊ ኢህወደግ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እንዳተገለለ እዞም እሙናት መሰልቲ ድማ ተካእቲ እንዳኮኑ ኣብዚ ብርኪ ዙይ ብፂሖም ኣለው:: ኢዚኦም ቀደም ብኩሉ መዳይ ዝተሸነፉ ኣታሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዋላ ውድባት መንግስቲ ክፅለአለን ዝክእል ቁልፊ ነገራት እንዳደለዩ እዩም ውሳነ ዘሕልፉ እሞ ህዝቢ ድማ ኣንፃር መንግስቲ ተላዒሉ ነቲ ሕቡእ ኣጀንደኦም ጋህዲ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው::

እታ ኣብ ትግራዋይ ትግበር ዘላ ዘመተታት እቲ ቀንዲ ሓይሊ ህወሓት እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ በደላት ክፍፀም እሞ ትግራዋይ ድማ ብኣንፃሩ ንህወሓት ክፀልእ ኣብ ምግባር ግደ ኣለዋ ኢሎም ካብ ምሕሳብ ዝነቀለት ይመስለኒ::

ብተወሳኪ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ውን ዳርጋ ሓይሎም ነቲ ናይ ኢህወደግ ትልምታት ዳርጋ ናብ ናይ ባዕሎም ውሳነታት ኣብ ምውሳን ተፅዑኖ ክሳብ ምፍጣር እዮም በፂሖም :: በዚ ኣካይዳ እዙይ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ መራሕቲ ናብ ሙኳን እዮም ዝሻባሸቡ ዘለው::

ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘለካ ምሁርን ሃፍታምን ከምኡ ውን ኩልካ መንእሰይ ንህላወካ ዕሾክ ኮይንካ ሑሕ ክትብሎም ኣለካ ሓሳብካ ጥርኑፍ ይኩን ብዛዕባ ትግራይና ባዕልና ንታሓማመ ብዛዕባ ትግራዋይነት ግን ኩልና ሰብ ዋና ኢና ስሙራት ንኩን ከም ትማሊ እዙይ እዩ ኩልሻዕ ዘባህርሮምን ዝስዕሮሙን::

” ኢህወዲግ “

ካብ ዳንኤል አስመላሽ
ምልኪ ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ ቦታ ከምዘይብሉ ኣብ ሕሉፍ 27 ዓመታት ሪኢናዮ።

ንሕና ጥራሕ ንፈልጠልኩም፣ዝበልናኩም ስምዑ ዝብል ምልኪ ፖለቲካ ባይታ ዘቢጡ፤ በስቢሱን በሽቂጡን እዩ።

ስለዚ እታ ኣብ ባይታ ዘየላ ግን ንነፍሕን ፕሮፖጋንዳን ተባሂላ እትውገዐላ ዲሞክራሲ ኣወንዚፍካ “ሓቀኛ ዲሞክራሲ” ክረጋገፅ ምስራሕ የድሊ።

እዚ ንምርግጋፅ ድማ(ወዮ ዳኣ ዝኣመንካዮ ( ኦህዴድ) ቀዲሙ ኦነግ ኮይኑ እምበር።
ትዕቢት ኦህዴድ ንምንፋስ፣በቀለ ገርባን ዶክተር መራራን ፈቲሕኻ ኣብ ኣምቦ፣ለዘብተኛ ኦነግ ሌንጮ ለታ ኣብ ደምቢ ደሎ ክወዳደር ምፍቃድ እዩ።

ተወሰኽቲ ውድባት ኣብ ኦሮምያ ከምድሌተን ተንቀሳቒሰን ደገፍተን ኣእሚነን ሰዓርትን ተነሓነሕትን ክኾና ባይታ ምልክኻ ምስፍሕ እዩ ዘዋፅእ።

ሽዑ እቲ ሎሚ ፀረ ህዝቢ ኾይኑ ዘሎ ኦህዴድ ህልውንኡ ንምርግጋፅ ዝገብሮ ቓልሲ ምርኣይ።

መን ከማይ ኢሉ ዝሕንግድ ዘሎ ብኣዴን ናብ መስመሩ ንምእታው፣መኢኣድ ኣብ ሰሜን ሸዋ፣ኢድህአፓ ኣብ ወሎ፣ኣንድነት ኣብ ጎንደር፣ሰመያዊ ኣብ ጎጃም ዘለዉ ደገፍቶም ኣእሚኖም ብርቱዓት ተነሓናሕቲ ኾይኖም ንብኣዴን ዓቕሉ ዘፅብብሉ ዲሞክራስያዊ መድረኽ ምምችቻው ይሓትት።

ብተመሳሳሊ ህወሓት ሓፍትና ምእንተ ህልውናኽን ካብቲ ተመቺዩኪ ተመሓዚኽዮ ዘለኺ ሕመቕ ዘናግፍ ዲሞክራሲ ፍጠሪ።
ከም ዓረናን ካልኦትን ውድባት ኣብ ትግራይ ክፍጠራ ዕድል ሃቢ።

ሽዑ ህወሓት ወይ ካብ ድቃስኪ ባህሪርኪ ትህደሲ ወይ ብተነሓንሕትኺ ተሳዒርኪ ብኡ ገይርኪ በጥ ትብሊ።

ሽዑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብዙሓት ብዙሕ መማረፂ ይረክብ።

ክብሩ ዝሕልወሉ፣መሰሉ ዘኽብረሉ፤ምእንተ ልምዓቱ ዝጭነቕን ዝግደስን ውድብ ካብ ሓቃዊ መረፃን ካብ ዲሞክራስያዊ መድረኽን ይውንን።

እዚ እዩ እዋኑ ዝጠልቦ ኣተሓሳስባ።
ምልኪ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ የብቅዕ።

ወዲ ከተማን ቀውዕን !!

ካብ ኣክሱማዊ ሰንቲ
ቀውዒ ዓደና ከመይ ኣሎ? ቀውዒ ብዓይኒ ሓረስተይ ወይ ድማ ብወዲ ሓረስታይ ዘይኾነስ ብሓደ ወዲ ከተማ ተዝክሮይ ከከፍለኩም።

ቀውዒ መጀመርያ ዝብሰር መስቀል ክትኮስ እንተሎ እዩ። ቅድሚ መሰቀል ቃንጫ ዒልቦ ወይ ድማ ዒልቦ ምቅቃሕ ኣይክኣልን። ድሕሪኡ ግን ፍቅድ። ገዛና ካብ ሃገረሰብ ብዝመፀ ሸዊት ትዕምር ነበረት። ሸዊት ዒልቦ፣ ዓተር ባሕሪ፣ ዓተር፣ ዓይኒ ዓተር ይመፅኡ ነበሩ።

መጀመርያ ካብ ሃገረሰብ ብቀጥታ እንዳእናሓጎይ እዩ ዝኣትው። ዳሕር እንሓጎይ ተከፋፍለና። “ካብ እንዳ እገለ ዝመፃ እየን እንዳበለት” ተከፋፍለና። እቶም መሬት ዘለዎም ጎራብትና ድማ ዓወዲ ከውድቁ ከለዉ “ሕሳዮ ጣዓምዎ” ኢሎም ይመፅእሉና ነበሩ። ንሕና እውን ሓደ ሓደ ግዜ ክርቤት ሕዚና ምስ ንፈልጦም ጓሶት ክንህንከት ንወፍር ነበርና። ሰርናይ እዩ ዝህንከት።ምህንከት ሸዊት ስርናይ ብክርቢት ኣቃፂልካ እንዳሓሰካ ምብላዕ ማለት።

ኣነ እኳ ሸዊት ስርናይን ሰገምን ኣይፈልዮን ዝነበርኩ። እቶም ካልኦት ኣዕርከተይ ግን ይፈልይሞም ነበሩ። ኣብ መንገዲ ሰብ እንተረኪብና” ሓጎስ አሎ ኣብ ቅድሜኩም” ኣሎ ንብሎም። እቶም ሰባት ድማ ዝሓዝዎ ሸዊት ይህቡና ነበሩ እቶም ደቂ ከፍልና እውን ሸዊት ሒዞምልና ይመፅኡ ነበሩ። “ፅባሕ ትምህርቲ ኣይመፅን ዓውዲ ከንውድቅ ኢና ኣፍቅደልና ዝብሉ ብዙሓት ተማሃሮ ነበሩ።”
ኣዪ ቅልዕነት ጡዑም።

ምግንፃል ( ምንፃል ) ኣማራፂ ድዩ ??

ካብ ወዲ ሃይለ
ብ 1968ዓ·ም ኣብ ሕዳር ፅዩን ማዓልቲ ብኢድ ዝተፃሒፈ ብስቴንስል ማሽን ዝተባዝሐ ሓደ ፅሑፍ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተበቲኑ ሓደረ። እቲ ፅሑፍ ማንፌስቶ ተሓሕት እዩ ነይሩ።

እቲ ማንፌስቶ ብኣፅንኦት ካብ ዘቐመጦ ሓደ ምምስራት ሪፓብሊክ ትግራይ ዝብል ነይርዎ። እንተኾነ ግን በቲ ማኅበረሰብ ስለዘይተፈተዎት እዛ ሪፓብሊክ ትግራይ ትብል ነገር ኣይተደገመትን ብኣ ንብኣ ተሪፋ።

ንምንታይ ሎሚ ምንፃል ሓሲብና ???ምንፃል(ምግንፃል) ተጮቂነ ፣ተጋፊዐ ፣ ኣብየት ኢለ ሰማዒ ስኢነ ፣ ፍትሒን ዴሞክራሲን ርሒቆምኒ ፣ ሃፍቲ ዘካፍለኒ ስኢነ ፣ ዝምድናን ዘመሳስለና ነገር የብልናን ወዘተ ኢልካ ዝትዎስዶ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ።

እወ ሃገርና ብብዙሕ ነገር ድሕርቲ እያ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ዝተርኣየ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ግን ብጭላንጫል እናተጉዓዝና ናብ ዝሓሸ ብርሃን ክንበፅሕ ከምንኽእል ዘመላኸተ እዩ ምስ ብዙሕ ጉድለቱ እውን ተኾነ።

ጎኒ ጎኒ ዕብየት ኢኮኖሚ ዴሞክራሲ ክዓቢ ኣይኸኣለን። ነዞም ኸዚ በቢኸባቢኡ ዝረኣዩ ዘለው ጎንፅን ዓመፅን መሰረቶም ድማ እዚ እዩ።

√ መረፃ እንተተገበረ ካብ ምብኻን ገንዘብ ዝሓለፈ ኣይኮነን::

√ ስራሕ ብዓቕምን ውድድርን ክኾን እንዳተገብኦ ብፍልጦን ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኻን እዩ ኾይኑ::

√ ነፃ ፕረስ ካብ ሕገመንግስቲ ወሪዱ ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን::

√ ነፃ ፍትሒ የለን

√ ሙስና ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ መግለፂ ኾይኑ። ነቲ ውድብ ክሳብ ዘይነኻእኻ ድማ ዝገበርካ ተገበርካ ተንካፊ የብልካን።

√  ነፃ ዝውውር ካፒታልን ሰብን ዝኸልከለ ስርዓት እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ::

√ ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ፋይዳ ተረሲዑ ክልላውን ቑሻታውን ኣተሓሳስባታት ነጊሶም። ማዕረ ተዝኸዱ ታይ ነበሮ???

√ ድሑር ኣካይዳ ስርዓት ገዛኢ ፓርቲ ። ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውድድር ከምኡውን ዘይምቅዳው ተደማምሮም ዝፈጠርዎ ፀቕጢ
ወዘተ…..

እዚን ወዲዝን ዝፈጦሮ ሎሚ ተቶኪሱ ወፂኡ ኣሎ። እዞም ዝገለፅክዎም ፀገማት ኣብ ኩሉ ኣንፈት ሃገርና ኣለውታ።

ኣብ ትግራይ ድማ ዝገደደ እዩ። የምናልባት ኣብዚ እንተደኣ ተረዳዲእና እንታይ ስለዝጎደለና ወይ ታይ ስለዝረኸብና ኢናዳኣ ንግንፀል???

ምንፃል (ምግንፃል) ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ እንተይልና ቅድሚ ናብዚ ምብፅሑ ብዙሓት ፓለቲካውን ማኅበረሰባዊ መድሓኒታት ኣለውታ ማለት እዩ።

በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ መድረኽ ዝነጠረፍ ዘሎ መንእሰይ ኣድላይ ፀቕጢ ብምግባር ስልጥንትን ዝሓሸትን ሃገር ከምኡውን ትግራይ ንምፍጣር ንረባረብ ይብል።
ተስፋ ምቑራፅ ብርሑቕ!
ሰላም !

ደረጃ ዘቅምጥ አመራርሓን አይዶሎጂን እናሃለወ .. !!

ካብ ሱሑል ሚኪኤል
ታሪኽን ፖለቲካን ሃገርና ግዜ ሂቡ ዘይተረደአን ብሓደ ነገር ወይ ክስተት ቶሎ ኢሉ ክብህርርን ብስምዒት ክዛረብን ባህሪያዊ እዩ ::

አብዚ ሕዚ እዋን ዘድልየና ወነ ዘስንቅ መንእሰይና ብገርሁ ወይ ብስምዒት ዝሓዝዎ ቅዋም ደጊሞም ብኩለንተንኡ አርሒቆም ክሓስብሉ ዝገብር::

እቲ ችግር ዝፈጥር ዝኒሀ ሓይሊ እውን ድልየቱ ከምዚ ገለ አሓትና ዝፅሕፍዎ ዝኒሀው ዓይነት አተሓሳስባ ክንሕዝ እሞ ካብ ፖለቲካ ሃገርና ክንግለል ምኻኑ ፈልዮም ክርድኡ ዘኽእል ዓቅሚ ክህልዎም ስትራተጂክ አንፈት ዝሕብር ልዕሊ ኹሉ ኽአ ኣብ ታሪኽና ንዘመናት ህዝብና ብተደጋጋሚ ግዜ ኸም ህዝቢ ንዘጋጥምዎ ኩሉመዳያዊ ፀገማት ብፅንዓትን ተወፋይነትን ጊዚያዊ አፈላላያት ዕሽሽ ኢሉ ብሓድነት ኸመይ ጌሩ ከምዝሓለፎም ዝትንትኑ ፁሑፋትን ሓሳባትን ክነቅርብ ናይ ሕልና ግዴታ አለና ::

ተዘይኮይኑ ኮሽ ብዝበለ ቁፅሪ ከም ወለድና ንቲ ችግር ንግዚኡን ንሓዋሩን ክፈትሕ ዘኽእል ሓሳብን ስትራተጂን ክንዲ ምሕንፃፅን ንቲ ችግር ብኹሉመዳያዊ ጎኑ ክንዲ ምግፋጥ ተወላዋላይ ቅዋም ምሓዝ (ምግንፃል) እሞ ክንግንፀል ዘግብር ካብ ዓቅሚ ህዝብና ንላዕሊ ዝኾነ ወድዓዊ ኩነታት አብዘየለ (ችግር የብልናን እናበልኩ አይኮንኩን)::

መሰረታዊ መንቀሊ ችግርና እውን አብ ውሻጠ ገዛና ዝኒሄ ብህውሓት ዝምራሕ ፖለቲካል ኢኮኖሚን ወዲ ገዛን ወዲ ወሰንን ኢሉ ደረጃ ዘቅምጥ አመራርሓን አይዶሎጂን እናሃለወ እዞም ብዝተፈላለዩ መልክዑ አብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሑ ዝንሄው ፀገማት ብሙልእነት ክንፈትሕ እውን እንተኾይኑ :

ቅድሚ ዝአበረ አብ ውሻጠና ዝኒሄ ጠንቂ ችግርና ንፍታሕ ብስሩኸ ምስ ጠንቂ ችግርና ዲና ክንግንፀል ? ምስ ድርዕቶ ችግርና ተገንፂልና ኸመይ ክምችወና ይኽእል?

እዚ ሕዚ አብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ዝኒሀ :

√ ናይ ስልጣን ፣

√ ናይ ጥቅሚ ፣

√ ናይ ሕከክለይ ክሓከልካ:

ሓይሊ ኸመይ ጌሩ መፃኢ ህዝብና ውሕስ ክገብር ይኽእል?

ናይ ወለድና ልቦና ድኣ ይሃበና…
እተን አብቲ ስእሊ ( ፎቶ ) ዝንሄዋ ሓሳባት ናይ ኣሕዋትና ፃድቃንን ኣበበን ነስተብህለለን…

ናይ ብራና መፅሓፍቲ ዝርከብዎ …!!

ካብ ከተማ ዓ/ዓዲ ንኣንፈት ምዕራብ 22 ኪ.ሜ ተጋዒዝካ ኣብ መእተዊ ከተማ ጉያ ዝርከብ አብ ውሽጡ ብቋንቋ ግሪክን ግእዝን ዝተፀሓፉ ጥንታዎት ናይ ብራና መፅሓፍቲ ዝርከብዎ ገዳም ኣብነ ተክለሃይማኖት እዩ።

እዚ ቁዱስን ሙዑርግ መንፈሳዊ ሪውየት ዝህብ ካብ ፀጋታት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ቦታን ገዳምን ኮይኑ ኩሉ ትግራዋይ ደጋጊሙ ክሪኦ ዝግባእ ታሪኻዊ ስፍራ እዩ::

ስእሊ : ካብ ንጉሰ እዩ:

ንተጋሩ ብኦነግ ጠርጢርካ ምእሳር ተራኣዩ ዘይፍለጥ ድራማ ‘ዩ !!

ተጋሩ ስለዝኾኑ ጥራሕ ኣብ ኦሮምያ ዝበፅሖም ዘሎ ግፍዕን በደልን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህወሓትን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ክበፅሕሎም ኣጀኹም ክብልዎም ምስ ምም/ር ኦሮምያ ክዘራረቡን ይግባእ።

ህወሓት ምስ ኣመራርሓ ኦህዴድ ናብቲ ቦታ ወሪዱ ክመያየጥ ይግባእ። ንቶም ተጋሩ ከዘራርቦምን ኣላና ክብሎም እዩ ዘለዎ።

ንተጋሩ ብኦነግ ጠርጢርካ ምእሳር ተራእዩ ዘይፈልጥ ድራማ እዩ።

ትግራዋይሲ ናይ ኦነግ ኣባል ኮይኑ!! ድዮ
ንሰምእ ዘለና …… ዘይመስልዮዋ :
ብዝኾነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብጥንቓቕ ክርእዮ ዝግባእን ኮነ ኢሎም ንቲ ህዝቢ ናብ ስሚዒትን ንሳቶም ናብ ዝደለይዎ ኣጀንዳ ንኽኣትው ዝተፍሓሰ ኣካይዳ ከይኸውን ዝምልከቶም ምፅራይ ክገብሩን ነቲ ህዝቢ እቲ ዝግበርን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዋናዊ ሓበሬታ ምሃብ ጊዜ ዘይወሃቦ ጉዳይ እዩ::

ኦነግ ካብ ቻርተር ሓንጊዱ ምስ ወፀ፤
” ዓር ንብለክን፤ሽር ንብለክን፣እንተኣቢኽን ንቡዃርያ ንህበክን” በለት ድወት ኣብ ቅነ ድምሰሳ ኦነግ።

ናይ ኦሮምያን ኣምሓራን ሓለፍቲ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ዝመርሕዎ ጉጁለ ልኡኽ ናይ ክልቲአን ክልል ናብቲ ዝተጎድአ ህዝቢ ወሪዶም ኣዘራሪቦሞም እዮም።

ሕዚ እውን ንተጋሩ ብሕጋዊ መንገዲ ከይድና ናብቲ ዘለውዎ ቦታ ብምኻድ ኣብ ዮንቨርስቲ ንዘለው ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምኻን ክንከላኸለሎም ይግባእ። ህወሓት ብዘይ ህዝቡ ትርጉም ስለዘይብሉ ንህዝቡ ኣለኹልካ ይበሎ።

ኣብ ጉና… !!

ኣብ ጉና ተራራ ንመጥቃዕቲ ደብረታቦር ናይ ቦታ ኮለላን መግለፂን ብናይ ሹዑ ኣመራርሓ ክ/ሰራዊት ኣግኣዚ ሕጂ ብ/ ጀነራል ምግበይ ሃይለ መብርሂ እንዳሃበ፡፡

ሓበሬታ : ካብ ብፂት ፅዋሃብ ታደሰን ተስፋይ ብርሃነን