ምኽሪ ንተጋሩ !!

ተጋሩ ዘድልያና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነገራት፡

1- ሕብረትን ምክብባርን- ሕብረትን ምክብባርን ተጋሩ ኣብ እዋን ፀገም ተራእዩ ኣብ እዋን ራህዋ ክጠፍእ ክርኢ ከለኹ ይስመዓኒ እዩ። ንምንታይ?

ምክብባር ክበሃል ከሎ ሰበ ስልጣን እውን ይሓውስ እዩ። ንሳቶምስ ተጋሩ እንድዮም! ንናይ ባዕሉ ብሄር በዓል ስልጣን ዝፃረፍን ዘናሹን ካብ ትግራዋይ ወፃኢ ካሊእ እንተጠቊምኩምኒ ክገርመኒ እዩ። እቶም ፅንፈኛታት እኳስ ዋላ ኣባላት ኢህወዴግ ይኹኑ ብዘየገድስ ዘርኢ በዓል ስልጣን እንዳፈለዩ እዮም ዝፃረፉ። ንሕና ዘናሸናዮ ትግራዋይ በዓል ስልጣን መን ከኽብሮ ንፅበ? (እዚ ስራሕ መሰረት ዝገበረ ነቐፌታ ኣይንንቀፍ ማለት ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ)

2- ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ምድንፋዕ- ሃርኮትኮት ኢልና ናብራና ከይንልውጥ ዝግበሩ ፅዕንቶታትን ተቓውሞታትን (ንኣ. ኩሉ ፎቓት ናይ ተጋሩ እዩ ዝብል) ብዝበለፀ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ብምድንፋዕ ኢና ንምክቶም። ኣስተውዕሉ- ድኻ ኴንካ ናፅነት ዝበሃል የለን። ርእስኻ ምድናንካን ምውራድካን ኣይተርፍን። ኣብዚ’ውን ምትሕግጋዝ ከድልየና እዩ።

3- ኣብ ጉዳይና ምትኳር- ከምዚ ገበሩና፤ ሸንጠሩና እንዳበልካ ምብካይ ብዝበለፀ ከምኡ ንኽገብሩና ኣጆኹም ምባል እዩ። ዕድልና ኣብ ኢድ ካልኦት ከይኮነስ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ሓደ ነገር ብዝተገበረ ቁፅሪ ኣንፃርና ዝፈሓስ ዘሎ ተንኮል’ዩ እንዳበልካ ምብካይ ዓርሰ-እምነት የብልናን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍን ዋላ ዘይሓሰቡዎ ከምኡ ጌሮም ከምዝዕወቱ ዘተሓሳስብን እዩ። ክሳብ ሎሚ ዘለና ብሓዘኔታ ካልኦት ከይኮነስ ብቓልስና እዩ። ኣብዚ ክንረግፅ ኣለና።

4- ኣብ ክንዲ ፅልኢ ዘጎሃህሩ ሓድነት ዘስጥሙ ምስባኽ- እዛ ሃገር ናትና እያ ኢልና ክንስውኣላን ክንሃንፃን እንከለና ከመይ ዝበለት ሃገር ከምዝኾነት ከይተረደኣና ድዩ? ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ከመይ ዝበሉ ከምዝኾኑ ከይፈለጥና ድዩ? ሎሚ እንታይ ሓዱሽ ነገር ተፈጢሩ?እዛ ሃገር ምስ ኣበራ ትጠቕመና እያ ኢልና ዝመረፅናያ ሃገር’ያ። ስለዚ ዋላ ኣብ ክሊ ፀገማት ከመይ ሓድነት ንሃንፅ ኢልና ክንሓስብ ሓላፍነትና እዩ። ነዚ መስዋእቲ ስለዝኸፈልና። ፈቲና ፀሊእና እዚ ሓላፍነት እዚ ናትና እዩ። ሓደ በደለና እባ ታይባ ኢልና ክንበክን ክነስተማስልን ኣየምሕረልናን፤ ከንዕቐና እምበር።

እቲ ኣብ ሓውዜን ቁምብላ ዝድርቢ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናበይ ክተንን ንሓስብ ኣለና? ንሱ ብብኽያትን ብቑዘማን ዶ መኪትናዮ ኢና? መን ክሓዝነልና ኢና ንቑዝም ከ?

ልዋም ለይቲ!

. . .//. . .

ዓወት ልጃለም

እዚ ፕሮፖጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ…!!

 

ሃፍታይ ሃይላይ

ሕስብ ከብሎ ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ከም ተጋሩ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓታትና ኢና ክንጣላዕ ፀኒሕና።

ከምኡ ተዘይኸውን ነይሩ ትግራይ ብኤርትራ ቁልፍልፍ ኣቢልና ዓጺና ንሓሰራ መከራ ኣይምዳረግናያን። ምኽንያቱም በቲ እዋን ብኣንፃራዊ መልክዑ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ገበርትን ሓደግትን ናይዛ ሃገር ተጋሩ ኢና ነይርና።

ንትግራይና ዝረብሕ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ቐሊል ነይሩ። ተጻብኦታት እውን ብኣንጻራዊ መልክዑ ደሓን እዩ ነይሩ። ዝመስለኒ ብቐንዱ ስኽፍታት ዝፈጠሮ፣ በቶም ካልኦት ኣሓት ውድባት እምነት ንኽህልዎም ምእንቲ፣ ውድብ ህወሓት ብረብሓ ትግራይ ተጣሊዑ እዩ። ይጣላዕ እውን ኣሎ።

ህዝብና ድማ 100% ኣብቲ ውድብ እምነት ነይርዎ። እዞም ኣሓት ውድባት ንኽጠናኸሩ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ተገይሩ። ውፅኢቱ ግን ብኣንፃሩ ኾይኑ። ህዝብና ንውድብን ንኣብ ወረቐት ዝተፅሓፈ ሕገመንግስትን ኣሚኑ ኣብ ሃገር ሙሉእ ሸቂሉ ክበልዕ ፋሕፋሕ ኢሉ።

ሐዚ ብድሑራት ሕብረተሰብ ኩሉ ዓይነት ጥቕዓታት ይበፅሖ ኣሎ። እዚ ኣብ ግምት ክኣቲ ነይርዎ። ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ንኽልወጥ ጥጡሕ ባይታ ኣብ ክንዲ ምፍጣር፣ ኣብ ዓዱ ንኸይሰርሕ ፣ ዓዲ ዕሾኽ ክትኮኖ እንዳተገበረ መፅዩ።

ውዳበታትን ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ዘይብሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ንዓርሱ ካብ ጥቕዓት ቀቢላታትን እንዳታትን ክከላኸል ኣይከኣለን። እቲ ስኽፍታ ንበይኖም ሓሊፍሎም» ከይንበሃል እዩ ነይሩ። የኮሊት ሓሊፉልና ተዝነበር። ምኽንያቱ ከይሓለፈልና፣ ትሕቲ ሃገር እንዳሃለና እውን «ሕልፊ ተጠቀምቲ ኮይኖም» ካብ ምባል ኣይተረፍናን። ክልተ ጊዜ ሞት ይበሃል!

ሐዚ ከም ሃገር ፅዕንቶ እንፈጥረሉ ባይታታት ኣብ ዝተመናመነሉ ህሞት፣ ንዝያዳ ጥቕዓት ክንቃላዕ ኣንፃርና ፕሮፓጋንዳታት ብኹሉ ኣንፈት ይካየድ ኣሎ። ፕሮፓጋንዳ እንታይ ሓደጋ ከምዘምጽእ ዘይርዳእ ውድብን መንግስትን ሒዝና ተሪፍና። እዚ ፕሮፓጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ። ጠጠው ዝብል እውን ኣይኮነን። በዚ መልክዕ ኣካይዳና ክንቃንዮ እንድሕር ዘይክኢልና ዋጋ የብልናን። ሐዚ’ውን ምንም ተሞክሮ ንወስድ የለናን።

ሓበሬታን ኣንፈትን !!

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ናይ ረብሻ ምልዕዓላት ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ወለጋ ብዝተወለዐ ጎንፂ ህይወት ክልተ ተምሃሮ ምሕላፉ እውን ተረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ወልድያ፣ ወሎ፣ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደብረታቦር፣ ወልድያን ኣምቦን እውን ተመሳሳሊ ምልዕዓላት ኣሎ።

ድምፂ ወያነ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ መፍትሒ ዝርከበሉ መንገዲ ኣብ ምእላሽ ይርከብ። ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ ድማ ዕግርግር ኣብ ዘለወን ከባብታት ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ ዝቆፃፀር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ እውን ናብተን ዩኒቨርስታት ኣትዩ ገበነኛታት ዝሕዘሉን ምርግጋዕ ዝፍጠረሉን ባይታ ኣብ ምምችቻው ይርከብ።

ሕዚ እቲ ሓደ ፀገም ዝኸውን ዘሎ እቲ ካብ ደገ እናተበገሰ ናብ ካምፓሳት ዝኣቱ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እናተናበበ እዩ ጥቕዓት ዝፍፅም ዘሎ። ከምዚ ብምዃኑ ተጠቃዕቲ ተምሃሮ ካብ ካምፓስ እናወፅኡ ናብ ኣብያተ እምነትን ካልእን እንትኸዱ እዮም ዝረኽብዎም ዘለዉ። ስለዚ ብዝተከኣለ መጠን ኣብታ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዘቐመጥኹም ክትፀንሑ ንላቦ።

እቶም ብውሽጢ መስመር እትህቡና ዘለኹም ሓበሬታታትን ካልኦት ብናይ ባዕልና መንገዲ እንረኽቦም ኣንፈታትን ኣቢልና ህይወት ሰብ ዘይጠፍኣሉ ባይታ ነናዲ ምህላውና ክነፍልጠኩም ንደሊ።

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህይወት ስለዝኾነ ኣብ ዘዘለኽምዎን ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝሓበርኹምን ቦታ ብምዃን ተገላፃይነት ክትቕንሱ ንመክር።

ድወት

ብዕቱብ ንቃለስ !!

ተጋሩ ከም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ንዝሕምበቡ ተፃብኦታት ንምፍላጥ፣ ጥንቃቐ ንምውሳድን ንምምካትን ናብ ኩሉ ኣንፈት ዘበለ ቃልሲ ክንገብር ግድን እዩ።

እዚ ድማ በቢ ዘመኑ ብዘለዉ ፀጋታት ተጠቒምና ብዘለና ንዋት ኢና ክንምክት!

ሎሚ እዋኑ እዋን ሓበሬታ እዩ። ኣብ መዋእል ሓበሬታ(information age) ብሓበሬታ ዝተሰዓረ ህዝቢ ተሳዒሩ ኣሎ ማለት እዩ። መደቡ ድማ ድሕሪት!

ካብቶም ቅልጡፍ መሳለጥያታት ሓበሬታ ዝኾነ ድማ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ።

ተጋሩ ነዚ መሳለጥያ ብዝግባእ ንጥቀመሉ ዶ ኣለና? ዝብል ቁልፊ ሕቶ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ (ፌስቡክ) ነቲ ፌስቡክ ንባዕሉ ከሳልጡ ፣ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንክዘዋወር፣ ተበፃሓይ ክኸውንን ናይ ባዕሉ ከም ሓኽሊ ዘገልግሉ መደባት ወይ ክፍልታት ኣለውዎ!

እዚኦም ድማ

* Share!

* Like!

* React!ን

* Comment!ን ዝበሃሉ ወሰንቲ ማሽናት እዮም ።

ኣብዚ ጉዳይ ተጋሩ ኣዚና ድኹማት ኢና። ነቲ ዝተፀሓፈ ዛዕባ ኣንቢብካ ተረዲእኻ comment ምሃብ ፅቡቕ እኳ እንተኾነ፣ ናብ ብዙሓት ቀልጢፉ ንክበፅሕ #Share! ናይ ምግባር ባህልና ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣብ ዓውዲ ፌስቡክ #Share ምግባር እቲ ዝዓዘዘ ታራ ዘለዎ ባእታ።

ቀፂሉ ድማ * Comment። ስለዚህ ዘለናሉ መዋእል እቲ ዝበዝሕ ብሓበሬታ ዝግበር ኲናት ስለዝኾነ ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም ሓበሬታታት * Share! ብምግባር ከም ህዝቢ ብሕማቕ ንዝስእሉና ናይ ሚዛናዊ ኣመለኻኽታ ድኻታት ብዕቱብ ንቃለስ!

ሰናይ ቀዳመ ሰንበት!

( ገረብ ወዲ ፃና )

ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ዓለም ! ዓወት ንውድብና ! ክንዕወት ኢና !!

ተጋዳሊት ብርሽዋ ኣብ ዓዲ ኣርባዕተ ተወሊዳ:: እዋኑ ብሰንኪ መስፍናዊ ስርዓት ሃ/ስላሰ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘስካሕክሕ ብሄራዊ ጭቆና ክነብር ዝተገደደ፣ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቱ ዝተግሃሰ፣ ከርፋሕ ናብራ ድኽነት ንክነብር ዝተፈረደሉ እዋን’ዩ ነይሩ::

ኣብ መወዳእታ 1967 ዓ.ም ምዕባይ ብርሽዋ ዝኾነት ትርሓስ ተጠምቀ ዕድሚኣ እንተይኣኸለ ተመርዕያ ናብ ተሰነ ከደት:: 12 ዓመት ዝዕድሚኣ ብርሽዋ’ውን ምስ ዓባይ ሓፍታ ክትነብር ተልኣኸት:: ብሰንኪ ከርፋሕ ናብራ ቁልዕነታ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ እንዳዞረት ዘሕለፈቶን ኣብ ተሰነ እርሳስን ጥራዝን ሒዛ ፊደል ክትቆፅር ንደገኣፍ ቤት ትምህርቲ ክተረግፅ ዕድል ረኸበት::ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ስዊድን ሚሽን ዘጣየሽዎ ቤት ትምህርቲ ስለዝነበረ መፃኢ ህይወታ እተማሓያሸሉን ፍልጠት ናብ እትቀስነሉ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ሀ…ሁ ክትብል ጀሚረት::

እንተኾነ ግና ንሽግርን ንመከራን ጥራሕ ዝተፈጥረት ክሳብ ዝመስል ከም ማዓር ዝመቀረታ ትምህርቲ ሰሙን እንተይገበረት ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸደት እንከላ ብዕጡቓት ጀብሃ/ተሓኤ ተገፊፋ ተወሲዳ:: ኣባላት ጀብሃ ንከተማ ተሰነ ተቆፃፂሮሞ ስለዝነበሩ ብኣስገዳድ ንመናእሰይ እናገፈፉ ዘጋድሉሉ እዋን‘ዩ ነይሩ:: ትርሓስ ንብርሽዋ ክትደሊ ን3 ወርሒ ከርተት እንዳበለት ዘይመስል መሰለት::

ኣብ መወዳእታ ካብቶም ኣባላት ጀብሃ ሓደ ሓፍትኺ ንዘላቶ ክነግረኪ ምእቲ ቕርሺ ክፈሊ ኢሉ ሓተታ:: ትርሓስ ካብ ምኽፋል ድሕር ከምዘይትብል ብምግላፅ ተለቂሓ፣ ንዝነበረኣ ወሳሲኻ ሚእቲ ቕርሺ ከፈለት:: እታ ክትማሃረላ ዝተፀበየታ ሓፍታ ጮግሪ ርእሳ ተላፅዩ፣ብረት ዓጢቓ ንዘይትፈልጦን ንዘይትደልዮን ዕላማ ክትዋጋእ፣ ኣብዕሸል ዕድሚኣ ወታደራዊ ታዕሊም እንዳወሰደት’ያ ረኺባታ::

ሕጂ ‘ውን ዝተኸፈለ ይከፈል ኢላ ንብርሽዋ ካብቲ ዘላቶ ክተውፅኣ ወሰነት::ልዕሊ ዓቕሚ ሰልዲ ከይሓቱዋ ብምሕሳብ ምእመኒዩ ንዝበለቶም ናይ ሓሶት ምኽንያታት ምሂዛ ናብቶም ሓለፍቲ ዝባሃሉ ኣባላት ጀብሃ/ተሓኤ ከደት::

ብርሸዋ ንምግዳል ዘይትበቅዕ ህፃን ኣብርእሲ ምዃና ወለዳ ዓይነስዉራት ስለዝኾኑ እሞ ድማ ብዘይ ንሳ ካልእ መራሒ ከምዘይብሎም ብምግላፅ ንክሰዱዋ ለመነቶም:: እቶም ኣባላት ጀብሃ’ውን ብርሽዋ ንሰለስተ ኣዋርሕ ክትፀንሕ ከላ ከምቶም ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ተዓለምቲ ክኢላ ነቲ ዝዋሃባ ዝነበረ ታዕሊም ትፍፅም ስለዘይነበረት ናብ ገዝኣ ንክመልሱዋ ኣየማትኡን:: ካልኣይ ማዓልቲ ኣብ ደገ እንተተራእያ ኣሲሮም ናብታ ዝነበረታ ታዕሊም ከምዝወስዱዋን ፈፂሞም ከምዘይለቁዋን መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣፈሪሞም ኣውፂኦማ::

ብርሽዋ ኣብ ተሰነ ክትማሃር ዝነበራ ዕድል ተዓፅዩ:: ብርሽዋ ኣብ ተሰነ ምፅናሕ ንትርሓስ ከቕስና ስለዘይካኣለ 1969 ዓ.ም ናብ ዓዳ ኣብፂሓታ ተመለሰት:: ኣብዚ ግዜ’ዚ ብርሽዋ ጓል 14 ዓመት ዝመለአት እንትትኮን ልቢ ዝገበረትሉን ንዘላቶ ከርፋሕ ናብራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ በደላት ከሕስባ ጀመረ::

1969 ዓ.ም ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ከባቢ ራማ ተንቀሳቐስ ስለዝነበረት ብርሽዋ ምስ ተጋደልቲ ክትቀራረብን ንመንነቶም ክትፈልጥን ዕድል ረኸበት::ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ሰገናት ፍሉይ ፍቕሪ ዘሕድሩ ስለዝነበሩ ብርሽዋ’ውን ከምቶም ካልኦት ሰገናት ራማ ብፍቕሪ ተጋደልቲ ተፀመደት:: ቁምጣ ስረ ዓጢቓ ብረት ተሓንጊጣ ክትውይን ድማ ተመነየት::

ናብ ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት እንዳኸደት ንከቃልሱዋ ክትሓትት ጀመረት:: ኮይኑ ግና ዕድሚኣ ስለዘይኣኸለት ሕቶኣ ተቐባሊነት ኣይረኸበን:: በቲ ዝተዋሃባ ምላሽ ተስፋ ዘይቆረፀት ብርሽዋ ኣብ 1969 ዓ.ም ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ከተማ ራማ ንምምሕዳር ዝተኸለትሉ እዋን ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብዝተጣየሸ ማሕበር መናእሰይ ብርሽዋ ፈላሚት ኣባል እቲ ማሕበር ብምዃን ነቲ ውድብ መሰሰቶ::

መንእሰይ ራማ ናብ ቃልሲ ንክዓስልን ምስ ህ.ወ.ሓ.ት ንክውግንን ኣባል ባህሊ ማሕበር መናእሰይ ብምዃን ብዜማታት ቃልሲ እናጋወሐት ብምልዕዓል ልዑል ተራ ዝነበራ ብርሽዋ ጠርናፊት ፀጥታ ከተማ ራማ ንብረት ህዝቢ ከይዝረፍ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮነት::

ብመሰረት’ዚ ወርሒ ግንቦት 1970 ዓ.ም ተጋደልቲ ጀብሃ ኣብ ራማ ዝነበረት ናይ ጀርዲን ቱቦታት ኢነትረ ብዝዓይነታ መኪና ፅዒኖም ዘሪፎም ክኸዱ እንትብሉ ኣብ እግሪ ጎማ እታ ንብረት ህዝቢ ፅዒና ክትወፅእ ዝተዳለወት መኪና ብምደቃስ “ናዓይ ረጊፅኩም እንተዘይኮይኑ ንብረትና ኣይትወስድዎን” ብምባል ህዝቢ ራማ ክሳብ ዝእከብ ገቲራቶም ፀነሐት:: ህዝቢ ራማ ንብረቱ ንከይዘረፍ ምስቶም ዕጡቓት ጀብሃ ተፋጠጠ : ኣባላት ጀብሃ ብረቶም ኣዕሚሮም ነቲ ህዝቢ ከፈራርሑ ፈተኑ:: ኣብዚ እዋን’ዚ ብርሽዋ ንሓደ ሲሞኖፍ ዝተዓጠቐን ንሳንጃ ብረቱ ገቲሩ ዝፍክር ዝነበረ ዕጡቐ ጀብሃ ብድሕሪቱ ከይዳ ንዝሓዞ ብረት መንዚዓ ምስመንጠለቶ ነታ ብረት ንመናእሰይ ራማ ኣቐበለቶም:: ክፍክር ዝፀነሐ ዕጡቕ ጀብሃ ብፍርሒ ማይ ይኸውን::

ብርሽዋ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲራ “በል ናዓ ሕጂ” በለቶ:: ኣብ ቅድም ህዝቢ ዝተዋረደ ብረተይ ምለሱለይ እንዳበለ ኣብ ጥራሕ ሜዳ ናብ ልመና ኣተወ:: መናእሰይ ራማ ናብዝበፅሖ የብሉን ኢሎም ንብረቱ ደርበዩሉ:: ኣባላት ጀብሃ ሓሳቦም ፈሺሉ::

ደርግ ኣብ ሳልሳይ ወራር ከተማ ራማ ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ኣተወት:: ብርሽዋ ሕቶ ምግዳል ኣቕረበት:: ዋላኳ ዕድሚኣ ንምግዳል ዘብቕዕ እንተዘይነበረ ኣብ ራማ እንተፀኒሓ ክበፅሓ ዝኽእል ሕደጋ ማሕበር መናእሰይ ኮይና ንዝፈፀመቶም ስራሕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ሕቶኣ ተቐባሊነት ረኺቡ::

ንቃልሲ ብዘለዋ ፅኑዕ ድልየትን ቆራፅነትን ከምኡውን ኣብ ፆታዊ ማዕርነት ዘለዋ እምነት ተሪር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጋንታኣ ኣብ ዝወሃቡ መደባት ተሳታፊት ኣብ ምዃን ዘይትቕደም ውፍይቲ ብምንባራ ካብ ቦጦሎኒ 50 ሓሊፉ ኣብ ኩለን ሓይልታት ህ.ወ.ሓ.ት ተፈላጢት ኮነት::

ፀዋር ፣ ንፀገማት ዘይትንብርከኽ እያ ኔራ:: ኣብ እዋን ራብዓይ ወራር ፀላኢ ብፍላይ ኣብ ኲናት ደደቢት ዘርኣየቶ ፀዋርነትን ፅንዓትን ከም ኣብነት ዝላዓል እዩ::እቲ ውግእ ብፅዑቕ ደብዳብ ከበድቲ ኣፅዋራት ፀላኢ ዝተፈነወ ብምንባሩ ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብዝዓረድሉ ቦታ ዝርከብ ሳዕሪ ስለዝተባርዐ ብመሬት ሓዊ፣ ብሰማይ ተፈጥራዊ ሓዊ ብቅድሚት’ውን ካብ ፀላኢ ብዝፍኖ ሓዊ ተኸቢቦም:: ካብ ታዕሊም ወፂኦም እኹል ምድላው ከይገበሩ ናብቲ ውግእ ዝኣተዉ ሓደሽቲ ተጋደልቲ ነቲ ዝነበረ ፃምእ ማይ ጥሜትን ፈታኒ ውግእን ክፃወርዎ ስለዘይካኣሉ ነቶም ነባራት ተጋደልቲ’ውን ክፀልዎም ክኢሉ እዩ::

ብርሽዋ ንሰለስተ ማዓልትታት እኽሊ እንከይጣዓመት ኣብ ማእኸል እቲ ርሱን ዓውዲ ውግእ ኣትያ ክትኳሻሕ ብምፅናሓ ከምቶም ካልኦት ተጋደልቲ እንተደኸመት’ውን ብጊዝያዊ ፀገማት ሸብረኽ ዘይብል ፅኑዕ ሓቦን ትብዓትን ነቶም ተወጊኦም ዝወደቑ ብፆታ ሓዚላ ናብ ሕክምና ዝረኽቡሉ ቦታ እንዳተማላለሰት ካብ ሞት ኣድሒናቶም እያ:: ደርጋውያን በቶም ውሑዳት ግን ድማ ፅኑዓት ተጋደልቲ ብዝገጠሞም ተሪር መኸተ ተፀፊዖም::

ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ በረኻ ብዘጋጠመ ሕፅረት ማይ እተን ብዕድል ዝተረኸባ ውሑዳት ማይ ንኩሎም ተጋደልቲ ዝኣኻላ ስለዘይነበራ ንደቀነስትዮን ሰገናትን ጥራይ ተባሂለን በብጋንትኡ እንተተመቐላ’ውን እታ ግመል  በረኻ ዝኾነት ብርሽዋ ግና ብፃምእ ማይ ጎሮሮኣ ነቒፁን ከም ዋልካ መሬት ፍግዕግዕ ኢሉ እንዳሃለወ’ውን ስተዪ ክትባሃል ከላ “ኣነ ዳሓን እየ ነተን ካልኦት ብፆት ሃቡወን” ብምባል ማዕረ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ተጋደልቲ ማይ ከይጣዓመት በቲ ልሙድ ፅንዓታን ቆራፅነታን ጉዕዞኣ ቀፀለት:: ብድሕሪ’ዚ ብርሽዋ ኩሉመደያዊ ብቕዓታን ተመዚኑ መራሒት ጋንታ ኮይና ንክትመርሕ ሓላፊነት ተወሃባ::

መራሕቲ ሓይሊን ቦጦሎኒን ንህፁፅ ኣኼባ ይፅወዑ:: ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ስለዘሎ ምድላዋት ንክገብሩ ይነገሮም:: ብርሽዋ ተሓጒሳ:: “ኣነ ኣብ ኤርትራ እንተዝስዋእ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ” ብምባል ምስተዛረበት ንምንታይ ዝብል ሕቶ ካብ ብፆታ ቀሪቡላ እንትትምልስ ” ሓደ ወያናይ ሰራዊት ወያናይ ካብዘብሉዎ ሓደ ዓለምለኻዊ ግቡኡ ምፍፃሙ‘ዩ ይመስለኒ:: ኣነ‘ውን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ግቡአይ ንምፍፃም ከይደ ኣብኡ ክስዋእ እንከለኹ ዝላዓለ ህዝባዊ ወገናውነትና ዘመስክር ታሪኽ’ዩ ዘለዎ” ብምባል ንብሱል ፖሎቲካቲዊ ብቕዓታ ብዘንፀባርቕ ኣገላልፃ እዩ ነይሩ ዘብርሃትሎም::

ቀይ ኮከብ ዘመቻ – ህ.ግ.ሓ.ኤ ንምብራስ

ደርግ ንኤርትራ ደምሲሱ ናብ ትግራይ ክምለስ ትልሚ ስለዝነበሮ ብዘይካ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ስፍሪ ዘይብሎም ሓደሽቲ ወታደራትን ከበድቲ ኣፅዋራት ናብ ኤርትራ ዘኽተቱሉ ብምንባሩ ታጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ምስ ተጋደልቲ ህ.ግ.ሓ.ኤ ብምትሕብባር ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ሓቢሮም ክምክትዎ ከምዘለዎም ንኩሎም በራጊድ ምስተገለፀሎም ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ነቲ ሓሳብ ብሙልእ ድለየትን ወነን ምስተቐበሉዎ እዩ ብእግሪ ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ዝጀመሩ::

ብርሽዋ፣ጓል ፀሃየ፣ ኣበባ ፋራን ካልኦትን ብርክት ዝበላ መራሕቲ ሓይሊ ናብ ግንባር ባርካ ተመዲበን:: ፀላኢ ንወራር ኣብዝተንቀሳቐሰሉ እዋን ነቲ ወራር ንምምካት ኣብ ዝተካየደ ውግእ ኣባላት እታ ብርሽዋ ትመርሓ ሓይሊ ፀላኢ ብምዝባጥ ዝላዓለ ዓወት ክሓፍሱ ክኢሎም ‘ዮም:: ኣብ ባርካ ዝተኻየደ ውግእ ኣዝዩ ከቢድ እንተነበረኳ ብውሕሉል ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ነቲ ወራር ኣምኪኖምዎ እዮም::

ሚያዝያ 1974 ዓ.ም ብርሽዋ ካብቲ ንሓይላ ሒዛ ዝዓረደትሉ ግንባር ሕዳይ ትኽስ ናብ ዝተባህለ ቦታ ተፀዊዓ ትኸይድ:: ምስ ወታደራዊ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ከምኣ ካብ ዝተፋላላዩ ነቑጣታት ተፀዊዖም ዝመፅኡ ወታደራዊ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ተራኺቦም ኣብ ሓውሲ በዓቲ ኮፍ ኢሎም ንኩነታት እቲ ከባቢ እንዳፅነዑ፣ ወታደራዊ ጉዳያት ሓሳብ እንዳተለዋወጡ እንዳሃለዉ ፀላኢ ብዘካየዶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ናብታ ባዓቲ ሾሊኻ ብዝኣተወት ቁምቡላ ርእሳ ተወቐዐት::

ተጋደልቲ ካብቲ ዝወደቐትሉ ቦታ ኣልዒሎም ናብ ድፋዕ ምስ ኣእተዉዋ ሕክምና ንክትረክብ ምጉያይ ጀመሩ:: ግና ውቃዓ ከቢድ ስለዝነበረ ድሕሪ 15 ደቓይቕ “ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ዓለም ! ዓወት ንውድብና ! ክንዕወት ኢና !” ኢላ ምስጨረሐት ነቲ እትምነዮ ክቡር መስዋእቲ ከፊላ ሓለፈት::

ብጓንዴ ሄልኮፕተር !!

ኣብ ዕጥቂ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ” ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ” ክበሃል ከሎ ንወግዒ ክሙቺ ጥራሕ ኣይኮነን ናማን እዩ::

እዞም ጅግና ወያናይ ኣየለ መኮነን ይበሃሉ በጓንዴ ሄልኮፕተር ማሪኾም፡፡ ከመይ ዝብል ሕቶ ከም ዝለዓል ፍሉጥ እዩ፡፡

1974 ዓመተ ምሕረት እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ከባቢ ፊናርዋ ግባና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ወያናይ ኣየለ ኣብ ዉሽጢ ገዘኦም ናሃለዉ ድምፂ ሄልኮፕተር ብቐረባ ይሰምዑ፡፡ በዓልቲ ገዘኦም እወን ኣብ ድሕሪ ገዘኦም ገለ ዘይፈልጠኦ ነገር ከምዘሎ ናጎየያ መፂአን ይነግረኦም፡፡ ስብኣይ ጓንዴ ሒዞም መሰስ፡፡

ናብ ድሕሪ ገዞኦም ተኸዱ…. ክልተ ኣብረርቲ ካብ ሄልኮፕተር ወሪዶም ከባቢ ክሓቱ ናብኦም ይፅግዑ፡፡ ኣባላት ደርጊ ምኻኖም ምስ ፈለጡ ኢድኩም ንላዕሊ ይብልዎም ማሪኾም ኩሩንኩሪት እዉን ኣሲሮምም ኣብ ኦም፡፡

ካብኡ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ተጋደልቲ ክነግሩ ከይዶም ሄልኮፕተር ምስ ክልተ ኣብረርታ ማሪኸ ተበልዎም መን ክኣምኖም ።

አረ ንዑናይ እሞ ትኣምኑ ኢሎም ወሲዶሞም ተጋደልቲ እሺ ኢሎም ተኸዱ ኩሩንኩሪት ኣብ ኦም ተኣሲሮም ክልተ ኣብረርቲ ኣለዉ ፈንተት ኢላ እዉን ሄልኮፕተር ።

ግልፅነት ይሃሉ !!

 

ካብ ፍስሃ መረሳ

ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ማለት ፖለቲካዊን ማሕበረ ኢኮኖምያዊን ኩነታት ዘሎ ኣጠቓላሊ ጉዕዞ ከመይ ይቅፅልን ናይ ውሽጢ ይኩን ናይ ደገ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ መንግስትን ውድብን ናይ መሪሕነት ተርኦም እናተፃወቱ ንኩሉ ነገር ኣብ ዳርችኡ ዘብፅሕ ግና በዓል ዋና ናይቲ ጉዳይ ዝኾነ ህዝቢ ምኻኑ ዘየሻሚ ጉዳይ እዩ፡፡

ህዝቢ ብንቅሓት ክሳተፍ ተኾይኑ ግና ውድብን መንግስቲን ኩሉ ስራሕቶም ንህዝቢ ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ፡፡እዙይ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርናእውን ብግልፂ ዝተደንገገን ክኽበር ዘለዎን ኣብ ተግባር ብዘይምንም ምሽርራፍ ክፍፀም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡ ንናይ ህዝቢ ውሳነን ድሌትን ተገዛኢ እየ ዝብል ኣካል ሓደ ቁልፊ መመዘኒኡ /ብዘይካ ብሕጊ ኣብዘይእዋኖም ክግለፁ ዘይክእሉ ተባሂሎም ብሕጊ ዝተፀሩ ናይ ዓዲ ጉዳያት/ ኩሉ ስራሕቱ በቢግዚኡ ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ይግባእ ፡፡

እዙይ ተዘይኮይኑ ግና ፀገማት እናተቆለሉ ዝኸድሉን ኣብ ሞንጎ ህዝቢን መንግስትን ውድብን ሰፊሕ ክፍተት እናተፈጠረ መጨረሽኡ ነቲ ወሳኒ ናይ ህዝቢ ዓቅሚ ዘምክን ውፅኢት እዩ ክመፅእ ዝክእልን ብተግባር ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት’ውን ካብዙይ ዝነቀለ ምኻኑ በቢእዋኑ እንሪኦ ዘለና መሰረተዊ ፀገም እዩ ፡፡

ናብቲ ቀንዲ መልዐልየይን ክገልፆ ዝደለኹ ጉዳይ ክኣቱ ኣብዝሐዚ እዋን ውድብ ህወሓት ብዝገበሮ ገምጋም ነቲ ዝነበረ መሰረታዊ ፀገም ንምፍታሕ ሱር በቆስ ለውጢ /fundamental reform / ንምምፃእ ከምዝወሰነን እዙይ ከዓ ነቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ብምፅራይ ጀሚርዎ ከምዘሎን ክሳዕ ታሕቲ ዝወርድ ኣጠቓለላሊ ምትዕርራይ ተግባራዊ ከምዝገብርን ዘመላኽት ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈለየ ክብደት ዝወሃቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፂኡ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝገበረ ኩላትና ዝተኸታተልናዮ ጉዳይ እዩ።

ከምናተይ ትዕዝብቲ እቲ ሐዚ ዘሎ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ክስተት ብዛይካ እቶም ብኣሰላልፎም ፍሉጥ ዝኮነ ኩሉ ግዜ ንቲ ስርዓት ንምጥፋእ ዝቃለሱ ሓይልታት ገዲፍካ ኣብቲ ካሊእ ናይቲ ቃልሲ ፈታዊን እቲ ውድብ ክጥዕየሉን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ዝደሊ ህዝቢ ዘለዎ መንፈስ እንትምዘን ክልተ ገፅታ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ፡፡ ብሓደ ገፅ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ዝተገበረ ገምጋም ብኣወንታ ደጊፉ ብኡ ተቐፂሉ ዝጭበጥ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ክሕዝን መፃኢ ጉዕዝኡ ብኣንክሮን ብዝለዓለ ቀልቢን ክከታተል ዝገብር መንፈስ ከምዘሎ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ፡፡

ናይ ዙይ ተፃራሪ ኸዓ እዙይ ዝተለመደ ኣካይዳ እዩ ብዙሕ ዝተፈለየ ኩነታት ኣይህሉን ናይ ውልቀ ሰባት ምቅይያር ዘምፆኦ መሰረታዊ ለውጢ ኣይህሉን ዝብል ስግኣት ዝዓብለሎን መንፈስ ከምዘሎ ብተግባር ዝረአ ዘሎ እዩ፡፡

ኣብዙይ ነቲ ስግኣት ኣዕርዮም ዘጋድዱ ዘለው ብጎኒ ምንጮም ዘይፍለጥ ብዙሓት ወረታት እናተናፈሱ ነቲ ኩነታት እናበኣኣሱ ንገሊኡ ናብ ሰፊሕ ጥርጥር ክኣቱን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ስግኣት ክሪኦን ይገብርዎ ኣለው፡፡ እቲ መንቀሊ ኩሉ ነናይ ባዕሉን ድሌትን ትንታነን ስለዝህልዎ ዝገበርካ ተገበርካ ናብ ሓደ ቀንጪ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይክእል’ዩ ተባሂሉ ዝግመት እኻ ተዘይኮነ ብመሰረቱ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ግና ኣብቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዱሽ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ብዝምልከቶ ኣካል ዝተማልአን ግልፅን መብርሂ ክረክብ ስለዘይከኣለ ምኻኑ ንማንም ግልፂ እዩ ፡፡

ስዘሊ ኣብቲ ኣካይዳ ውድብ ክንድዙይ ዝኣክል ዓብይ ህዝቢ ዘንቀሳቅስ ኣጀንዳ ሒዙ ዝምልከቶ ኣካል ንምንታይ ናብ ሚድያ ቀሪቡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰፊሕ ገምጋምን ንዑ መሰረት ተገይሩ ዝሕሰብ ዘሎ ለውጢን ኣብዙይ ካብቲ ህዝቢን ኣባልን ትፅቢት ዝግበርን ብጠቅላላ እቲ ሓዱሽ ኣመራረሓ ነቲ ኩነታት ንቅድሚት ንክወስድ መላእ መሓወርን ህዝብን ኣብ ዙርይኡ ከዕስልን ዝሓንፀፆ መደብን ንዑ ንምፍፃም ዘለዎ ድልውነትን ኣብ ዙይ ክገጥሙ ዝክእሉ በድሆታትን ዘብርህ ተኸታታሊ ኹሉ መራኸቢ ማዕኸናት ተጠቂሙ ንህዝቢ ብምብራህ ነቲ ወሳኒ ዓቅሚ ካብ ብሐዚኡ ጀሚሩ ኣብዙርያ እቲ ለውጢ ክዓስል ዘይገብር ዝብል ክምለስ ዘለዎን ኣብዙይ ዘሎ ክፍተት ክእረም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡

ተዘይኮይኑ ሐዝውን ነቲ ከይዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ጥርጣረ ተወሳኺ ስግኣታቱ እናዓበዩ ክኸዱን ነቲ መስርሕ ከይቅልበስ ንምግባር ዝህልዎ ኣወንታዊ ተራን ብዝግባእ ንምጥቃም ዘይከኣለሉ ኩነታት ስለዝፈጥር ሐዝውን ካብ ኣጀማመርኡ ኣትሒዙ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ንምሕያል ክከኣል እቶም ሐዚ ዝረአዩ ዘለዉ ስግኣታት ዝጋልህ ኣብቲ ሐዚ ዘሎ ኩነታት ግቡእ መብርሂ ምሃብ ውዓል ሕደር ዘድልዮ ከምዘይኮነ ዝምልከቶ ኣካል ተረዲኡ ቅልጡፍ ምላሽ ክህብ ይግባእ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ፡፡

እረ ሓቂ ክንዛረብ !!

ሓደ ሓደ እዋን እንክሓስብ ምንጪ ኩሉ መግደራናን ጭንቕናን፡ ሓቂ ብምንጻግና ኮይኑ ይስመዓኒ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ እንዘረረበሉ ዝነበርና እዋን፡ ሃንደበት ብዝመስል ስለ ሓቂ ዘረባ ጀመርና እሞ፡ ሓቂ ዝብሃል ከምዘየለ ከእምኑኒ ድማ ብዙሕ ተከራኸሩኒ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ንኽሓስብ ዕድል ረኸብኩ። ህልውና ሓቂ ተኻሒድሉ፡ ሓቂ ኣፍልጦ ዘይወሃበሉ፡ ኣድማሳውነት ሓቂ ተነጺጉ ንነብር ከምዘሎና ድማ ዘይከሓድ እዩ።

ብንጽር ዝበለ ትግርኞ ድማ “ሓቂ ዝብሃል የለን” እናተባህለ ኢና ዘሎና። ብዙሓት ፈላስፋታት ድማ ትኹል ሓቂ ዝብሃል የለን እንዳ በሉ ይምጉቱ ኣለው። ነቲ ምጉቶም ንምድንፋዕ ድማ ብዙሕ እኽብካብ ናይ ኣተሓሳስባ መንገዲ ኣጥርዩም ድሮ’ውን ንሕብረተሰብና ዝጸሉ ዘሎ ይመስል። ገለ ካብኡ ከምዚ ይብል፡ –

“ንዓይ ስለ ዘይሰርሐለይን ዘይዓየየለይን ወይ ኣባይ ክውን ስለ ዘይኮነ ሓቂ ኣይኮነን።”

“አእምንቶናን እምነትና ነንገዛእ ርእስና ይኹነና።”

“ንኩሉ ምሳኻ ዘይሰማማዕ፡ ግጉይ’ዩ ምባል ቅኑዕ ኣይኮነን።”

“ንስኻ ናትካ ሓቂ ኣሎካ፡ ኣነ ከኣ ናተይ ሓቂ ኣሎኒ።”

“እዚ ንዓኻ ሓቂ እዩ፡ ንዓይ ግን ሓቒ ኣይኮነን።”

“ሓቂ እኾ ባዕልኻ ትፍብርኮ ወይ ተመስርሖ እዩ።”

“ሓቂ እኮ ኣጠማምታ እዩ፡ ኣበይ ኰንካ ትርእዩ’ዩ ኣገዳሲ።”

“ዝፈተኻዮ ክትኣምን ትኽእል ኢኻ።” ወዘተረፈ . . .

እዞም ከምዚኣቶም መሰልቲ ሓሳባትን ኣተሓሳስባትን ዘይውድዓውያንን (illogical) ህላውነቶም ድማ ዘይቐጻሊ እዩም።

እግዚኣብሄር እንክፈጥረና ንሓቂ እነናዲ ገይሩ እዩ ፈጢሩና፡ ኮይኑ ግን ብምኽንያት ውድቀት፡ ሓቂ ጠምዘዝቲ ኮንና (ዘፍ 1-2) ተሪፍና። ድሕሪ ውድቀት ድማ ሓጢኣት፡ ኣቕነንቲ ሓቂ ገይሩና ኣሎ። ሰብ ሓቂ ዝርእየሉ መንገዲ ድማ ተቀይሩ። ኣብ ዘመንና ሓቂ ብክልተ ዝተፈላለዩ መንገድታት ይርአ ኣሎ፡ ነዞም ዝስዕቡ ድማ ይመስል፦

ሓቒ ተዛማዲ (relative) እዩ

ሓቒ ባዕላዊ (subjective) እዩ

ሓቂ ተዛማዲ ኣይኮነን

ሓቂ ተዛማዲ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዝያዳ በዛ ኣበሃህ’ዚኣ ክትግለጽ ትኽእል። “እዚ ንዓኻ እምበር፡ ንዓይ ሓቂ ኣይኮነን።” ወይ ድማ ምናልባት “ንስኻ ናትካ ዝኾነ ሓቂ ኣሎካ፡ ኣነ ድማ ናተይ ዝኾነ ሓቒ ኣሎኒ።” ዝብል ኣበሃህላ ልሙድ እንዳኰነ እዩ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ንስኻ ሓደ ነገር ኣሚንካ ኣሎኻ፡ ኣነ ድማ ሓደ ካልእ ነገር ኣሚነ ኣሎኹ – ስለዚ ንፍልልያትና በዚ ንዕረቖ ዝብል እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነናትና ዝኾነ ሓቒ ኣሎና። ስለዚ ድማ ክልቲኡ ምንም ስሕተት የብሉን። ክልቴና ቅኑዓት ኢና ዋላ እዃ እንተዘይተሰማማዕና ዝብል እዩ።

ኣብዚ ክልተ ጸገማት ንርኢ ኣሎና።

ቀዳማይ፡ ሓቂ ኩሉ ግዜ ምስ ክውንነት (reality) እያ እትጋፈጥ፡ ማለት ነገራት ከም ዘለዉዎ፡ ብዘይ ለውጢ፡ ምምሕያሽን ምስዳዕን ክኮኑ እንከለዉ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሓደ ነገር ሓቂ እንተኮይኑ፡ ንኩሉ፡ ኣብ ኩሉን ሓቂ እዩ። ወድዓውነት፡ ሎጂክ ኣብ ዘለዎ ድማ ንዓይ ሓቂ ኮይኑ፡ ንካልእ ሓቂ ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን።

ካልኣይ፡ እምንቶን ሓቅን ሓደ ኣይኮነን። እምንቶ (belief) ንዝኾነ ነገር ሓቂ ኣይገብሮን እዩ። ሓቂ ግን ነቲ እምንቶ፡ ሓቂ ይገብሮ እዩ።

እዘን ዝስዕባ ክልተ ቀለልቲ ኣብነታት እስኪ ንውሰድ፡ ዝሙት ሓጢኣት እዩ። ክልተ ሰባት ብዛዕባ ዝሙት ሓጢኣት እዩ ወይ ኣይኮነን ኢሎም ምስዝከራኸሩ።  እቲ ሓደ ከምዚ ኢሉ፡ “ዝሙት ሓጢኣት እዩ።’’ ኢሉ። እቲ ሓደ ድማ “ዝሙት ሓጢኣት ኣይኮነን።’’ ኢሉ። ኣብዚኣ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ቅኑዕ ክኸውን ኣለዎ፡ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ድማ ግጉይ ክኸውን ኣለዎ። ወይ ዝሙት ሓጢኣት እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን እዩ’ቲ መልሲ፡ ሳልሳይ ኣማራጺ የለን። ክሳብ እዞም ሰባት ክልተ ተጻረርቲ ዝኾነ ርዲኢታት ዝሓዙ ድማ፡ ክልቲኦም ቁንዓት ክኾኑ ብፍጹም ኣይክእሉን እዮም።

ሕጂ ንበል፡ እቲ ሓቂ ተመርሚሩን ተራእዮን ውሳኔ ተዋህቦ እሞ፡ እቲ ውሳኔ ድማ “እወ፡ ዝሙት ሓጢኣት እዩ።’’ ተባህለ፡ ብርግጽ ድማ ሓጢኣት እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ መጺኡ ነቲ ውሳኔ ብዝምልከት፡ “ጽቡቕ፡ ምናልባት ንዓኻ ዝሙት ሓጢኣት እዩ፡ ንዓይ ግን ዝሙት ሓጢኣት ኣይኮነን።’’ እንተ ዝብል። ነፍሲ-ወከፍና ነቲ ኣብዚ ዝልዓል ዘሎ ጌጋ ሓሳብን ኣተሓሳስባን ንስሕቶ ኣይመስለንን።

ምናልባት ዝተጠቀምኩሉ ኣብነት’ውን ኣስፊሑ ከየርእየና ይኽእል እዩ። ግን ምስ ከምዚ ዓይነት ዝምዕብል ዘሎ ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣተሓሳስባታትን ሽግራትን ንስሕቶ ኣይመስለኒ። ቅሩብ ነቲ ኣብነትና ምእንቲ ኣስፊሕና ክንሓስበሉን በየናይ ነጥበ-ርእየት ከም እንርእዮን ምእንቲ ክንመዝን፡ እስኺ ኣብነት ንወስኽ።

ኣብ ቀረብ እዋናት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ ኣዛረብቲ ነገራት ኣብነት ክጠቅስ፡ ንምንጻል ጥንሲ ዝምልከት። ሓደ ወገን “እቲ ዘይተወልደ ናጽላ ክንከላኸለሉ ኣሎና” ይብል፡ ከም ህይወት ዘለዎ መጠን መሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ በሃላይ እዩ። እቲ ሓደ ወገን ድማ፡ “ናይ እታ ኣደ ህይወት ክንከላኸል ኣሎና” በሃላይ እዩ። ብርግጽ ኣጠማምታ ሰባት ክንቕይር ኣይንኽእልን ኢና።  እቲ ዝጥምት ዘሎ ሰብ ግን ካበየነይ ነጥበ-ርእየት ኮይኑ እዩ ዝርእዮ ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምንጻል ጥንሲ ወይ ሓጢኣትን ገበንን እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን፡ እምበር ሳልሳይ ኣማራጺ የለን። ከም ክርስትያናት ንሕና’ኸ ኣበይ ነጥበ-ርእየት ኮይና ንርእዮ ንኸውን፧

ተዛማድነት ዝብሃል ነገር ግን ንዓይ ሓጢኣት ክኸውን ይኽእል’ዩ፡ ንዓኻ ግን ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብሃል የለን። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ነጥበ-ርእየት ቃል እግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣበር-ኣልቦን ናይ መወዳእታ ሓቅን። ስለዚ፡ ሰባት ነቲ ዝኣምንሉ መርገጺ ሓቂ ክገብርዎ ይፍትኑ እዩም። ኣብቲ ትኩል ቃል ኣምላኽ ዘይተመርኮሰ ኩሉ ሓቂ ግን ባዶሽ፡ ሓሶት እዩ። ሓቂ ንኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓቂ እዩ፡ ሕብሪ፡ ዓሌት፡ ዞባ ኮታ ብዝኾነ ኣይድረትን እዩ።

ሓቂ ባዕላዊ ኣይኮነን

ንሓቂ ብናትካ ኣእምሮኣዊ ኣተሓሳስባን መንገዲን ክትቅበሎን ክንፈልጦን እንኰሎኻ ባዕላዊ ሓቂ ይብሃል። ባዕላዊ ሓቂ በቲ ዝስምዓናን እንፈልጦን እተሞኮርናንዮን ነገራት ጥራይ ኢና፡ ሓደ ነገር ቅኑዕ’ዩ ወይ ኣይኮነን ኢልና እንመዝኖ። እንተተሰሚዑካን መሲሉኻን ካልእ ሓቂ ንክትርኢ ቦታ ኣብ ኣእምሮኻ የብልካን። ዋላ እዃ ጌጋ መንገዲ ሒዝካ እንተሃሎኻ ንሓቂ እትርእየሉ መሬጼንካ ስምዒትካ እምበር ክውንነት ሓቂ ኣይኮነን። ንዓ ተጋጊኻ ኣሎኻ ዋላ እንተተባህለካ ንስምዒትካ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ። ሳብጀክቲቪ ወይ ባዕላዊ ሓቂ ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ፡ ወይ ኣእምሮኣዊ ሓሳብ እምበር ተጨባጢ ነገር ኣይቅበልን እዩ።

ኣብነት ንውሰድ፡ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንዛግራ ብንእሱ ይሕዙዎ እሞ፡ ኣእዛኑ የጽምምዎ፡ ምስ ደረውህ ድማ የዕብይዎ። ኩሉ ዝገብርዎ፡ ዝበልዕዎ፡ ዘድህይዎ ኮታ ኩሉ ነገር ድማ ከም ደርሆ ኮይኑ ከምዝዓቢ ይገብርዎ። እቲ ዛግራ ንገዛእ ርእሱ፡ ከም ደርሆ እምበር ከም ዛግራ ኣይሓስባን እዮ። ኣብዚ ባዕላውነት ንርኢ ኣሎና።

( ዘርኡሰናይ ብርሃነ )

ፈላሚ ስውእ !!

“ቆልዑ አሕስኣ ኔርኩም’ዶታ ኣብ ቀብሪ

ሃፍቶም እንትድበ ቀትሪ ምድሪ።”

 እያሱ በርሀ

ካሕሳይ በላይ ይበሃል። ትውልዲ ዓዱ ኣብ ከተማ ሽረ ቀበሌ 04 እንትኾን ንፉዕ ተማሃራይ፤ ተፃዋታይ ኩዕሶን ጉያይን ኮይኑ ዓብዩ። ብፍላይ ኣብ 1965 ዓ/ም ካብ ኩለን ኣውራጃታት ትግራይ ብሉፅ ጎያይ ኮይኑ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊሙ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ‘ዚ ኣብቲ ዓመት እቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ እውን ተመሪፁ እዩ ካሕሳይ።

ሓደ እዋን እዩ። ኣብ ከተማ ሽረ ተማሃሮ ረቢሾም ተባሂሉ መካይን ክሓፍስኦም እንትብገሳ፣ በቲ ጊዜ ካሕሳይ ኣርኪቡ ናብ ሓንቲ መኪና ብምድያብ ነቲ ዘዋሪ መኪና

“ተማሃሮ ናብ ምሕፋስ ኣይትኸይድን” ኢሉ ይኽልክሎ።

ነዚ ዝተዓዘበ ሓለቃ ሚእቲ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንላዕሊ ብምትኳስ ከፈራርሖ ፈተነ። ካሕሳይ ወይከ ድምብርፅ ኣይበለን። ድሕሪ ብዙሕ ሞጎትን ግብግብን ዝተወሰኑ ወታደራት ደርጊ ንካሕሳይ ከቢቦም ብምሓዝ ኣሰርዎ። ካሕሳይ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ቤት ማእስርቲ መግረፍቲ ወረዶ። ኣብ ልዕሊ እቲ መግረፍቲ ተደራረብቲ ሕቶታት ቀረብሉ።

መርማሪ ፖሊስ፦ “ፈለማ ማሓዛ ቀለበት ኢኻ?” ክብል ብሕቶ ምጉጣጥ ጀመረሉ። ቀፂሉ ድማ

“ከምቲ ትፈልጦ ቀለበት ሸፊቱ እዩ ዘሎ። ብዛዕብኡ ትፈልጦ ጉዳይ ንገረና። ብተወሳኺ ‘ውን ምስ ገሰሰ/ስሑል/ ርክብ ኣለካ እዩ። ኣብ በረኻ ኮይኖም እንታይ ከምዝመኽሩ ትፈልጥ ኢኻ ተዛረብ” እናበለ ኣሳቐዮ።

ካሕሳይ ግን “ኣነ ብዛዕባ እቶም ትብሉዎም ዘለኹም ሰባት ኣብ ምንታይ ከምዘለው ኣይፈልጥን ።” ክብል ኣቐቢፁ እዩ። ብርግፅ ካሕሳይ ምስ ቀለበት ብሓደ ተማሂሮም፤ ብሓደ ተፃዊቶም ዝዓበዩ መሓዙት እዮም። ብተወሳኺ እውን ቀለበት ብብሽክለታ ካሕሳይ ድማ ብኩዕሶን ጉያን ተወዳደርቲ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተኻፊሎም እዮም። ሕዚ ድማ ኣብ ሓደ መስመርን ኣብ ካሊእ ዕማምን ኣለዉ። እቶም መርመርቲ ዘውረድሉ መግረፍቲ ከለፋልፎ ከምዘይካኣለ ምስተገንዘቡ ንኣብኡ ኣይተ በላይ ፀዊዖም ከዘራርብዎ ኣእተውዎም።

ኣይተ በላይ ድማ ንበይኑ ፍልይ ኣቢሎም ፤

“ኣንታ ካሕሳይ ወደይ በጃኻ ግደፍ፣ ንምንታይ ኢኻ ምስ መንግስቲ እተባእስና ዘለኻ?” በልዎ። ካሕሳይ፤  ኣእጋሩ ምስተኣሰራ ቅንዕ ኢሉ ፤

“ኣነ ዘጉህየኒ ዘሎ እማ ናትካ እዩ። ንዝኾነ ሰብ እንዶ ኢድ ኣይትንሳእ። ኣነ ወዲ ትግራይ እማ ኣሽንኳይዶ ኣእጋረይ ኢደይ እውን ሓዊሶም መቑሕ እንተዘእትዉለይ ፀገም የብለይን። ኣነ ወዲ በይንኹም ኣይኰንኩን። ወዲ ኩሉ ትግራዋይ እየ” ብምባል መልሲ ሃበ።

ብድሕሪ እዚ እቶም መርመርቲ

“በቃ ወዶም ክፍታሕ እንተደሊዮም 30,000 ብር ዋሕስ ይኽፈሉ” ኢሎም ንኣቦይ በላይ ኣፋነውዎም።   ጉዳይ ዕድል ኰይኑ፤ ካሕሳይ ኣብ ትሕቲ መቑሕ ክፀንሕ ኣይከኣለን። ይርጋ ሃፍቱ ዝተበሃለ ነጋዳይ ተዋሒሱ ንካሕሳይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኦ።

ካሕሳይ ፤ ካብ ቤት ማእስርቲ ምስወፀ ብዙሕ ኣይፀነሐን። ሰነ 8/1967 ዓ/ም ቁምጣ ስረ ዓጢቑ ጋምባለ ገይሩ ናብ መይዳ ክጋደል ወፀ። ናይ ካሕሳይ ምኻድ ዝተዓዘቡ ወታደራት ደርጊ ንኣይተ በላይ

“ወድኹም ኣምፅእዎ” እናበሉ ብምውቃዕ ኢዶም ሰበሩዎም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣይተ በላይ ን6 ወርሒ ሙሉእ ሓሚሞም ደቂሶም እዮም።

ካሕሳይ ኣብ ሱር ታዓሊሙ፤ ኣብ መስርዕ ውድብ ምስተሰለፈ ሃፍቶም ዝብል ሳጓ( ስም ቃልሲ) ተዋሃበ። ሃፍቶም ጠንካራን ጅግናን ብፃይ ንምዃን በቕዐ። ሃፍቶም በቲ ዝነበሮ ቁመናን ወታደራዊ ብስለትን ቅልጥፍናን ተሓርዩ ኣብቲ ኣብ ነሓሰ 29/1967 ዓ/ም ኣብ ኣኽሱም ዝተኻየደ ስርሒት/ኦፕሬሽን/ ምስ ሙሴ፣ ንርአ፣ ቀለበት ተመዲቡ ናይ “ዕድገት ብሕብረት” ወፈርቲ ክዳን ገይሮም ኣብ ማእኸል ከተማ ኣኽሱም በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። ኣብዚ ስርሒት ሃፍቶም ካርባይን ብረት እንዳተኮሰ ናብቲ እንዳፖሊስ ጠጒጉ እንትኣቱ ብውሽጢ ዝፀንሐ ሓለቓ ሓምሳ ዘሊሉ ብምሕናቕ ተቓሊሱዎ። ሃፍቶም ግን ሕዚ እውን ተሓኒቑ እንተሎ ናብቶም ካልኦት እንዳተኮሰ ነይሩ። ኣብዚ ሃንደበታዊ ምትሕንናቕ ተጋዳላይ ንርአ ናብ ውሽጢ ዘሊቑ ብምእታው ነቲ ንሃፍቶም ዝቃለሶ ዝነበረ ሓለቓ ሓምሳ ኣብ ጉንዲ እዝኑ ተኲሱ ኣውደቖ። ኣብ ማእኸል እዚ ግጥም ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኾይኑ ዝታኮስ ዝነበረ ሓለቓ ሽሕ ድማ በታ ዝሓዛ ሽጉጥ ገይሩ ንሃፍቶም ኣብ ዳንጋ እግሩ ተኲሱ ወቐዖ። ብፆት ተሓባቢሮም ነቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ገበሩዎ። ሃፍቶም ድማ እቲ ወፍሪ ብቕልጣፈ ክዛዘም ግቡእ ስለዝነበረ ነታ መውጋእቲ ተፀሚሙ ካብ ብፆቱ ከይተፈለየ ምስታ መስርዕ ወፂኡ። ድሕሪ እቲ ኦፕሬሽን ነታ ብፆት ኣውፂኦሙሉ ተሓኪሙ። በዚ ድማ ፈላሚ ጥይት ዝተወቕዐ ተጋዳላይ ህወሓት ሃፍቶም እዩ።

ውድብ ህወሓት ካብ ምዕራብ ናብ ማእኸላይ ትግራይ እንትትንቀሳቐስ ኣብ ከባቢ እገላ ለይቶ ፍሉይ ቦታ ገራዓ ኣብ ዝነበረ ታዕሊም ኣብታ ቀለበት ዝመርሓ ጋንታ ምኽትል መራሒ ጋንታ ኾይኑ ነቶም ሓደሽቲ ተዓለምቲ ይዕልም ነይሩ።

ብ1968 ዓ/ም ኢድዩ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህወሓትን ነባሪ ምዕራብ ትግራይን ግፍዕታት ከብፅሕ እንትጅምር ሃፍቶም ኣብ ሓይሊ ደደቢት መራሒ ጋንታ ኾይኑ ተመደበ። ኣብዚ እዋን ሓይሊ ደደቢት  ካብ ዓጋመ ናብ ምዕራብ ተበገሲ ተባሂላ እንትትንቀሳቐስ እግረ መንገዳ ንህዝቢ እናንቀሐትን እናወደበትን ትስጉም ነበረት። ካብቶም ንህዝቢ ዘንቅሑን ዝውድቡን ዝነበሩ ሓደ ሃፍቶም በላይ ነይሩ። እቲ ምንቅስቓስ ካብ ዓጋመ ጀሚሩ ክሳብ ማእኸላይ ዞባ ኣሕስኣ ጨርቃማ ዝበሃል ቦታ ዝበፅሑ ቀፀሉሉ። ኣብዚ እዋን ተጋደልቲ ዕረፍቲ ገይሮም ድራር ክበልዑ መደብ ይወፅእ።

 

ሃፍቶም ንጋንትኡ ከድርር ላዕልን ታሕትን ምባል ጀመረ። ሃፍቶም ምግቢ ተጋደልቲ ፅቡቕ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ። ብተወሳኺ ድማ ጋንትኡ ተደሪራ ከይወድአት ምግቢ ኣይጥዕምን ነይሩ። ነዚ ኩሉሻብ ዝገብሮ ተግባር እናፈፀመ ካብተንሰለስተመስርዓት ነተን ክልተኣድሪሩ ናብታ ሳልሰይቲ መስርዕ ከድርር እንትንቀሳቐስ፤ ንፀላም ተጎልቢቦም ዝኣተዉዎም ነጭለባሻት ደርጊ ንሃፍቶም ከቢቦም ጠያይቲ ከም ዝናብ ኣብ ነብሱ ኣውረድሉ። ሃፍቶም ብጠያይቲ ተወቒዑ እንትወድቕ ብፆቱ ኣርኪቦም ተኹሲ ድሕሪ ምኽፋት ናብቲ ሃፍቶም ዝወደቐሉ እንትመፁ፤ ናይ መወዳእታ ቃል ሃፍቶም ኣርከቡላ። ከምዚ ድማ በለ

“ብፆት ናይ ሎሚ መዋእል ናይ ቃልሲን መስዋእትን እዩ። ፀረ ኩሎም ድሕረታት ዝኾነ ዕላማ ተሓህት/ህወሓት/ ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ እዮ’ሞ ኣብ ሽቶኡ ኣብፅሕዎ” ኢሉ ድምፁ ኣጥፈአ። ናይቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ መስዋእቲ መሳሲ ኰይኑ ሓሊፉ። ሓይሊ ደደቢት ነዚ ምሩፅ ተጋዳላይ ኣብ ዓዲ ፍታው ሎሚ ድማ ጣብያ ሃፍቶም ቀቢራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝጀመረቶ ጉዕዞኣ ቐፀለት።

ሎሚ ኣዕፅምቲ ፈላሚ ስውእ ተጋዳላይ ሃፍቶም በላይ ካብቲ ፈለማ ተቐቢርሉ ዝነበረ ዓዲ ፍታው ወፂኡ ኣብቲ ንህዝቢ ዘምህረሉ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ቁስቋም ብህዝቢ ተዓጂቡ ዝተቐበረ እንትኾን፤ እታ ብጥይት ፀላኢ ተወቒዑ ዝወደቐላ ጣብያ ጨርቃማ ድማ ዓዲ ሃፍቶም ተባሂላ ስማ ተቐይሩላ ትርከብ።

( ሓበን  )

 

 

ማዕዚይ ስምዒተይ ፣ ጉማየ !!

ካብ ጉራያ ኣሳዲ ራያ

ግዜኡ 1991 ዓ.ም ዩኡ። ቓደማይ ብርኪ ትምሃርት ነብረ። ባሻዓቱኡ ወቕቱለ ሃም ሐዚ መጫቕ ኣይነበረይ ብ1990 ዓ.ም ድርቂ ስለድነበረ 1991 ድሐሸ ኣዝመራ ዩኡ ነብሩ።

ኹልሻዕ ካርእሰይ ደይትወፅእ ውንታ እንሃትኒ። ንጉሆ ንጉሆ ሰንበት ብድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ረፋጅ ሰዓት ትመሓላለፍ ግጥሚ ብወዲ ራያ ( ጋዜጠኛ ካሕሳይ ደርዕም ) ነብራ።

እታ ግጥሚ ስለ ራያ ከባቢ ብዛዕባ ድነሆ ሃፍተገነት፣ግርህነት፣ብላዕ ስተ፣ፍቕሪ፣ሓልየት፣ፎሮሮ…..­. ኾይና ድድሕሪዛ ግጥሚ ደማ ናማንጋሻ ረዳኢ ጉማየ ስድድ….. ታብለዩዎ ነብስኻ ኻተት ኻተት እሽሉ ብልሓቱ ደይፍለጥ ስምዒት ውርር ያብለካ። ኣብቲ ግዜ ሓደ ግዜኡ ሕዩም ስለድነበረ ብሸውትይ ጥንቅሸይ ፅጋብ ዩኡ ድስመዐካ።

ጥንቅሽ ምሻጥ ሃምነውሪ ዩኡ ድቑፀር ድነበረ።ጥንቅሽ ሓላዪ ዑፍይ ሓላፊ መንገዲይ ዩኡ ድበልዖ ዩኡ ድበሃል ደኣም ዳመሸጣ ሕዝኻ ምኻድ ነውሪ ዩኡ። ከተማ ድግነዩ በተሰብና ከርና ካዳሐጉሶም ነገርለ ጥንቅሽይ ሸዊትይ ሕዝኻሎም ትኸድለኻ ዩኡ። ኣብ ኣፍ ቓውዒ ድወሃቦም ጥራይ ሃምድነሆ ኾይኑ ሸዊት ፅንዒ ግን ዓዊዪ ቦታ የኦም ድህብዎ።

ምስታ ናግጥሚ ትደሓሐዘት ናማንጋሻ ጉማየ ድነሀያ ትወሰና ተለላታት ግጥሚ ድሓዘሎኦ ትርጉም ብናየ ኣረዳድኣ ሓደ ኽልተ ክብለኩም የአዋ ሰዓዉኒ።

ማንጋሻ ጉማየ በለ በለ…..

ውርድ ብኻ ድግነያ ተለላታት ግጥሚ…

ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ፣

ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ፣

ሓያም ብለ ፈላሺት ደርጉዐየ፣

ነውሪዶ እነሀዎ ፍቕሪ ድሰሰዐየ?።

እዘን ህቱማት ተለላ ግጥሚ ሓደ ብሓደስኪ ናሽርፈን…

ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ…

……. ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ ማለት መጀመርያ ዳብ ኣእምሮና ድመፀና ሸዊት መሽላ ዩኡ ብተለይ ካቖላ ከባቢ ድንገነ ሰባት። ነገር ግን ዓተረ ጎታተ ይኹን ሽምብራ፣ ዋላ እኽሊ ኡኹን ቦርመሽላ ኹሎም ናሸዊት ኣገልግሎት ይህቡ የኦም። መጀመርያ ይጉልጭ፣ይወልድ፣ኣበባኡ ይነግፍ(ድመሽላ)፣ይሽሕርም፣ይሽው­ት ካዉኡ ሓዊ መስቀል ብድሓለፎ ህንዲ ፅንዒ ይብላዕ።

እዛ ፅንዒ ብኻልእ ኣበሃህላ ዓበይቲ ወለዲና ዓመት ድዓመቱለ ይብሉዋ የኦም። የመና ጉምጀያይ ሳስዕይ ሸዊት ብልኻ ጎለጫ ወይ ውጫቕላ ተበሻዕኻ ነውሪ የዉሉይ ውሽጥኻ ብፋቕዕ ፍቕሪ ድበ ስለድወቅዕሎ።ቓፅላ ትግነ ተለላ ግጥሚ ፣

ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ….

…… ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ ማለት ለሙንይ ዑንጉለይ ዋላ ዳመሳስል ነገር ታሃለየኦም ምስ ዛሃኑ ድድነሆ ግን ምፍላዩ ቓልል ዩኡ። ብፍቕሪ ትገነየ ግን ኣግነኹ ብሉ ኣብደይ ዘሃኑ ለሙን መስሉዎ ዑንጉለ ትበልዕ ኣየ ፍቕሪ ማዓረኻ የቶ ሃመይ ሃመይ ዩኡ ዳብለሎ ያብል። ቓደም ኣምራኹትይ ጠለ በግዕይ ላጓሰና ዓበይቲ ኣሕዋትና ፀባ ያልሕኹና ፀንሖም ካዉኡ ለለ ኣብ ማይ ሕዝናሉ ዶኦፈርና ቓጮ ፀባ ኣጋንዮም ኑኡሽተይ ዑንጉለ ጠብ ታብለዩላ ወያ ፀባ ድነበረት ፈንከር ብላ ወዲያው ርጉኦ ኹይን። ካዉኡማ ርጉኦኻ ሕፍስ ዩኡ ደኣም።

ኣቱም ሸኮለታት ፍቕሪ በሉ ይብላዕ ዩኡ ብልኹም ዑንጉለ ዕገጩማ ስንኹም ትኹምኹም ይኣዋ ስጋበአ ናማነይ ዩኡ! ለለ ድድሕሪዛ ትመፅእ ተለላ

ሓያም ብለ ፈላሽት ደርጉዐየ….

…..ሓያም ብለ ፈላሽት ደርጉዐየ ሰሃለኒ ኣታ ዳበይ ዳበይ ዩኡ? ዓዲ ሓያም ብልኻስ ዳዓዲ ፈላሺ ኣቑሩሮ። ዋይ ፍቕሪ ትዓይለኻዮ! ስጋኻ ድምሕጓስዶ ስንቂ ነብስኻ ትነግፍዋ ኣይስደድ ።

ወለዳ በሽዑ፣ዑንጉለ በልዑ፣ፈላሽት ደርጉዑ ብርርርርር….. ኣብሉ ዳቓልቡ ብትመለሰ

ትበትኑ ድነበረ ስምዒት ሃም መኸምበቲ

“ነውሪ ደማ እነሀዎ ፍቕሪ ድሰሰዐየ”

….በለና ደኣማ። እረ ብፍፁም ነውሪ የዉሉይ ኣይስደድ ደኣም። ፍቕሪ ሓያል ዩኡ ጠበንበን ያበለ ዕልምልም ይሰደካ፣ሐዚ ጥዑይ ፅንሕ ብልኻ ሕሙም። ትደረፈ ደርፊ ኹሉ ድኣኻ ትደረፈለኻ ይመስለካ። ኹለን ግጥሚ ብናባዕልኻ ቕድይ ሽፈትይ ሸፍኻ ትኽደኖይ ጉዑፍን ብልኻ ላቖዘምኻ ትህርሰሉይ።

ኣየወቱ ፍቕሪ ደይጀመሮ፣

ብጥዑይኻ ድገብር ደንቆሮ፣

ደያስምዕ ሰብኻ ድመኸሮ፣

ደይጀመረስ ይጀምሮየ፣

ስውኣይ ሓሙማ ሰባት ኽክጥይቑዎ መፆኦም ካዉኡ ሃመይ ሃመይ ዩኡ ዳብለካሎ ? ውሎሞ ምርዳእ ስለድኻበዶ ሓምኹም ትፈልጡዶ? በሎም በሃል።

ፍቕሪለ ሃምሱ ዩኡ ደያፍቐረ ሰብ ኣይርደኦይ።

ብስሩባ ፍቕሪ ሃም ጉማየ ድግለፀሉ ኻልእ መንገዲ ክህሊዶኾን እንድዒ መልሱ ድኣኻትኹም። ሰላም ቕንያት ይኹነልኻትኹም።

ኣፍቁረተ ሰብ ይሃበና።

ቓጠን ጓልያቱ ።