ምኽሪ ንተጋሩ !!

ተጋሩ ዘድልያና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነገራት፡

1- ሕብረትን ምክብባርን- ሕብረትን ምክብባርን ተጋሩ ኣብ እዋን ፀገም ተራእዩ ኣብ እዋን ራህዋ ክጠፍእ ክርኢ ከለኹ ይስመዓኒ እዩ። ንምንታይ?

ምክብባር ክበሃል ከሎ ሰበ ስልጣን እውን ይሓውስ እዩ። ንሳቶምስ ተጋሩ እንድዮም! ንናይ ባዕሉ ብሄር በዓል ስልጣን ዝፃረፍን ዘናሹን ካብ ትግራዋይ ወፃኢ ካሊእ እንተጠቊምኩምኒ ክገርመኒ እዩ። እቶም ፅንፈኛታት እኳስ ዋላ ኣባላት ኢህወዴግ ይኹኑ ብዘየገድስ ዘርኢ በዓል ስልጣን እንዳፈለዩ እዮም ዝፃረፉ። ንሕና ዘናሸናዮ ትግራዋይ በዓል ስልጣን መን ከኽብሮ ንፅበ? (እዚ ስራሕ መሰረት ዝገበረ ነቐፌታ ኣይንንቀፍ ማለት ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ)

2- ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ምድንፋዕ- ሃርኮትኮት ኢልና ናብራና ከይንልውጥ ዝግበሩ ፅዕንቶታትን ተቓውሞታትን (ንኣ. ኩሉ ፎቓት ናይ ተጋሩ እዩ ዝብል) ብዝበለፀ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ብምድንፋዕ ኢና ንምክቶም። ኣስተውዕሉ- ድኻ ኴንካ ናፅነት ዝበሃል የለን። ርእስኻ ምድናንካን ምውራድካን ኣይተርፍን። ኣብዚ’ውን ምትሕግጋዝ ከድልየና እዩ።

3- ኣብ ጉዳይና ምትኳር- ከምዚ ገበሩና፤ ሸንጠሩና እንዳበልካ ምብካይ ብዝበለፀ ከምኡ ንኽገብሩና ኣጆኹም ምባል እዩ። ዕድልና ኣብ ኢድ ካልኦት ከይኮነስ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ሓደ ነገር ብዝተገበረ ቁፅሪ ኣንፃርና ዝፈሓስ ዘሎ ተንኮል’ዩ እንዳበልካ ምብካይ ዓርሰ-እምነት የብልናን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍን ዋላ ዘይሓሰቡዎ ከምኡ ጌሮም ከምዝዕወቱ ዘተሓሳስብን እዩ። ክሳብ ሎሚ ዘለና ብሓዘኔታ ካልኦት ከይኮነስ ብቓልስና እዩ። ኣብዚ ክንረግፅ ኣለና።

4- ኣብ ክንዲ ፅልኢ ዘጎሃህሩ ሓድነት ዘስጥሙ ምስባኽ- እዛ ሃገር ናትና እያ ኢልና ክንስውኣላን ክንሃንፃን እንከለና ከመይ ዝበለት ሃገር ከምዝኾነት ከይተረደኣና ድዩ? ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ከመይ ዝበሉ ከምዝኾኑ ከይፈለጥና ድዩ? ሎሚ እንታይ ሓዱሽ ነገር ተፈጢሩ?እዛ ሃገር ምስ ኣበራ ትጠቕመና እያ ኢልና ዝመረፅናያ ሃገር’ያ። ስለዚ ዋላ ኣብ ክሊ ፀገማት ከመይ ሓድነት ንሃንፅ ኢልና ክንሓስብ ሓላፍነትና እዩ። ነዚ መስዋእቲ ስለዝኸፈልና። ፈቲና ፀሊእና እዚ ሓላፍነት እዚ ናትና እዩ። ሓደ በደለና እባ ታይባ ኢልና ክንበክን ክነስተማስልን ኣየምሕረልናን፤ ከንዕቐና እምበር።

እቲ ኣብ ሓውዜን ቁምብላ ዝድርቢ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናበይ ክተንን ንሓስብ ኣለና? ንሱ ብብኽያትን ብቑዘማን ዶ መኪትናዮ ኢና? መን ክሓዝነልና ኢና ንቑዝም ከ?

ልዋም ለይቲ!

. . .//. . .

ዓወት ልጃለም

እዚ ፕሮፖጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ…!!

 

ሃፍታይ ሃይላይ

ሕስብ ከብሎ ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ከም ተጋሩ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓታትና ኢና ክንጣላዕ ፀኒሕና።

ከምኡ ተዘይኸውን ነይሩ ትግራይ ብኤርትራ ቁልፍልፍ ኣቢልና ዓጺና ንሓሰራ መከራ ኣይምዳረግናያን። ምኽንያቱም በቲ እዋን ብኣንፃራዊ መልክዑ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ገበርትን ሓደግትን ናይዛ ሃገር ተጋሩ ኢና ነይርና።

ንትግራይና ዝረብሕ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ኣብ ተግባር ንኽውዕል ቐሊል ነይሩ። ተጻብኦታት እውን ብኣንጻራዊ መልክዑ ደሓን እዩ ነይሩ። ዝመስለኒ ብቐንዱ ስኽፍታት ዝፈጠሮ፣ በቶም ካልኦት ኣሓት ውድባት እምነት ንኽህልዎም ምእንቲ፣ ውድብ ህወሓት ብረብሓ ትግራይ ተጣሊዑ እዩ። ይጣላዕ እውን ኣሎ።

ህዝብና ድማ 100% ኣብቲ ውድብ እምነት ነይርዎ። እዞም ኣሓት ውድባት ንኽጠናኸሩ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ተገይሩ። ውፅኢቱ ግን ብኣንፃሩ ኾይኑ። ህዝብና ንውድብን ንኣብ ወረቐት ዝተፅሓፈ ሕገመንግስትን ኣሚኑ ኣብ ሃገር ሙሉእ ሸቂሉ ክበልዕ ፋሕፋሕ ኢሉ።

ሐዚ ብድሑራት ሕብረተሰብ ኩሉ ዓይነት ጥቕዓታት ይበፅሖ ኣሎ። እዚ ኣብ ግምት ክኣቲ ነይርዎ። ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ንኽልወጥ ጥጡሕ ባይታ ኣብ ክንዲ ምፍጣር፣ ኣብ ዓዱ ንኸይሰርሕ ፣ ዓዲ ዕሾኽ ክትኮኖ እንዳተገበረ መፅዩ።

ውዳበታትን ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ዘይብሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ንዓርሱ ካብ ጥቕዓት ቀቢላታትን እንዳታትን ክከላኸል ኣይከኣለን። እቲ ስኽፍታ ንበይኖም ሓሊፍሎም» ከይንበሃል እዩ ነይሩ። የኮሊት ሓሊፉልና ተዝነበር። ምኽንያቱ ከይሓለፈልና፣ ትሕቲ ሃገር እንዳሃለና እውን «ሕልፊ ተጠቀምቲ ኮይኖም» ካብ ምባል ኣይተረፍናን። ክልተ ጊዜ ሞት ይበሃል!

ሐዚ ከም ሃገር ፅዕንቶ እንፈጥረሉ ባይታታት ኣብ ዝተመናመነሉ ህሞት፣ ንዝያዳ ጥቕዓት ክንቃላዕ ኣንፃርና ፕሮፓጋንዳታት ብኹሉ ኣንፈት ይካየድ ኣሎ። ፕሮፓጋንዳ እንታይ ሓደጋ ከምዘምጽእ ዘይርዳእ ውድብን መንግስትን ሒዝና ተሪፍና። እዚ ፕሮፓጋንዳ ሕጊ ኣይገዝኦ ሰብኣዊነት ኣይገዝኦ። ጠጠው ዝብል እውን ኣይኮነን። በዚ መልክዕ ኣካይዳና ክንቃንዮ እንድሕር ዘይክኢልና ዋጋ የብልናን። ሐዚ’ውን ምንም ተሞክሮ ንወስድ የለናን።

ሓበሬታን ኣንፈትን !!

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ናይ ረብሻ ምልዕዓላት ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ወለጋ ብዝተወለዐ ጎንፂ ህይወት ክልተ ተምሃሮ ምሕላፉ እውን ተረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ወልድያ፣ ወሎ፣ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደብረታቦር፣ ወልድያን ኣምቦን እውን ተመሳሳሊ ምልዕዓላት ኣሎ።

ድምፂ ወያነ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ መፍትሒ ዝርከበሉ መንገዲ ኣብ ምእላሽ ይርከብ። ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ ድማ ዕግርግር ኣብ ዘለወን ከባብታት ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ ዝቆፃፀር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ እውን ናብተን ዩኒቨርስታት ኣትዩ ገበነኛታት ዝሕዘሉን ምርግጋዕ ዝፍጠረሉን ባይታ ኣብ ምምችቻው ይርከብ።

ሕዚ እቲ ሓደ ፀገም ዝኸውን ዘሎ እቲ ካብ ደገ እናተበገሰ ናብ ካምፓሳት ዝኣቱ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እናተናበበ እዩ ጥቕዓት ዝፍፅም ዘሎ። ከምዚ ብምዃኑ ተጠቃዕቲ ተምሃሮ ካብ ካምፓስ እናወፅኡ ናብ ኣብያተ እምነትን ካልእን እንትኸዱ እዮም ዝረኽብዎም ዘለዉ። ስለዚ ብዝተከኣለ መጠን ኣብታ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዘቐመጥኹም ክትፀንሑ ንላቦ።

እቶም ብውሽጢ መስመር እትህቡና ዘለኹም ሓበሬታታትን ካልኦት ብናይ ባዕልና መንገዲ እንረኽቦም ኣንፈታትን ኣቢልና ህይወት ሰብ ዘይጠፍኣሉ ባይታ ነናዲ ምህላውና ክነፍልጠኩም ንደሊ።

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህይወት ስለዝኾነ ኣብ ዘዘለኽምዎን ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝሓበርኹምን ቦታ ብምዃን ተገላፃይነት ክትቕንሱ ንመክር።

ድወት

ብዕቱብ ንቃለስ !!

ተጋሩ ከም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ንዝሕምበቡ ተፃብኦታት ንምፍላጥ፣ ጥንቃቐ ንምውሳድን ንምምካትን ናብ ኩሉ ኣንፈት ዘበለ ቃልሲ ክንገብር ግድን እዩ።

እዚ ድማ በቢ ዘመኑ ብዘለዉ ፀጋታት ተጠቒምና ብዘለና ንዋት ኢና ክንምክት!

ሎሚ እዋኑ እዋን ሓበሬታ እዩ። ኣብ መዋእል ሓበሬታ(information age) ብሓበሬታ ዝተሰዓረ ህዝቢ ተሳዒሩ ኣሎ ማለት እዩ። መደቡ ድማ ድሕሪት!

ካብቶም ቅልጡፍ መሳለጥያታት ሓበሬታ ዝኾነ ድማ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ።

ተጋሩ ነዚ መሳለጥያ ብዝግባእ ንጥቀመሉ ዶ ኣለና? ዝብል ቁልፊ ሕቶ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ (ፌስቡክ) ነቲ ፌስቡክ ንባዕሉ ከሳልጡ ፣ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንክዘዋወር፣ ተበፃሓይ ክኸውንን ናይ ባዕሉ ከም ሓኽሊ ዘገልግሉ መደባት ወይ ክፍልታት ኣለውዎ!

እዚኦም ድማ

* Share!

* Like!

* React!ን

* Comment!ን ዝበሃሉ ወሰንቲ ማሽናት እዮም ።

ኣብዚ ጉዳይ ተጋሩ ኣዚና ድኹማት ኢና። ነቲ ዝተፀሓፈ ዛዕባ ኣንቢብካ ተረዲእኻ comment ምሃብ ፅቡቕ እኳ እንተኾነ፣ ናብ ብዙሓት ቀልጢፉ ንክበፅሕ #Share! ናይ ምግባር ባህልና ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣብ ዓውዲ ፌስቡክ #Share ምግባር እቲ ዝዓዘዘ ታራ ዘለዎ ባእታ።

ቀፂሉ ድማ * Comment። ስለዚህ ዘለናሉ መዋእል እቲ ዝበዝሕ ብሓበሬታ ዝግበር ኲናት ስለዝኾነ ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም ሓበሬታታት * Share! ብምግባር ከም ህዝቢ ብሕማቕ ንዝስእሉና ናይ ሚዛናዊ ኣመለኻኽታ ድኻታት ብዕቱብ ንቃለስ!

ሰናይ ቀዳመ ሰንበት!

( ገረብ ወዲ ፃና )

ግልፅነት ይሃሉ !!

 

ካብ ፍስሃ መረሳ

ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ማለት ፖለቲካዊን ማሕበረ ኢኮኖምያዊን ኩነታት ዘሎ ኣጠቓላሊ ጉዕዞ ከመይ ይቅፅልን ናይ ውሽጢ ይኩን ናይ ደገ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ መንግስትን ውድብን ናይ መሪሕነት ተርኦም እናተፃወቱ ንኩሉ ነገር ኣብ ዳርችኡ ዘብፅሕ ግና በዓል ዋና ናይቲ ጉዳይ ዝኾነ ህዝቢ ምኻኑ ዘየሻሚ ጉዳይ እዩ፡፡

ህዝቢ ብንቅሓት ክሳተፍ ተኾይኑ ግና ውድብን መንግስቲን ኩሉ ስራሕቶም ንህዝቢ ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ፡፡እዙይ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርናእውን ብግልፂ ዝተደንገገን ክኽበር ዘለዎን ኣብ ተግባር ብዘይምንም ምሽርራፍ ክፍፀም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡ ንናይ ህዝቢ ውሳነን ድሌትን ተገዛኢ እየ ዝብል ኣካል ሓደ ቁልፊ መመዘኒኡ /ብዘይካ ብሕጊ ኣብዘይእዋኖም ክግለፁ ዘይክእሉ ተባሂሎም ብሕጊ ዝተፀሩ ናይ ዓዲ ጉዳያት/ ኩሉ ስራሕቱ በቢግዚኡ ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ይግባእ ፡፡

እዙይ ተዘይኮይኑ ግና ፀገማት እናተቆለሉ ዝኸድሉን ኣብ ሞንጎ ህዝቢን መንግስትን ውድብን ሰፊሕ ክፍተት እናተፈጠረ መጨረሽኡ ነቲ ወሳኒ ናይ ህዝቢ ዓቅሚ ዘምክን ውፅኢት እዩ ክመፅእ ዝክእልን ብተግባር ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት’ውን ካብዙይ ዝነቀለ ምኻኑ በቢእዋኑ እንሪኦ ዘለና መሰረተዊ ፀገም እዩ ፡፡

ናብቲ ቀንዲ መልዐልየይን ክገልፆ ዝደለኹ ጉዳይ ክኣቱ ኣብዝሐዚ እዋን ውድብ ህወሓት ብዝገበሮ ገምጋም ነቲ ዝነበረ መሰረታዊ ፀገም ንምፍታሕ ሱር በቆስ ለውጢ /fundamental reform / ንምምፃእ ከምዝወሰነን እዙይ ከዓ ነቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ብምፅራይ ጀሚርዎ ከምዘሎን ክሳዕ ታሕቲ ዝወርድ ኣጠቓለላሊ ምትዕርራይ ተግባራዊ ከምዝገብርን ዘመላኽት ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈለየ ክብደት ዝወሃቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፂኡ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝገበረ ኩላትና ዝተኸታተልናዮ ጉዳይ እዩ።

ከምናተይ ትዕዝብቲ እቲ ሐዚ ዘሎ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ክስተት ብዛይካ እቶም ብኣሰላልፎም ፍሉጥ ዝኮነ ኩሉ ግዜ ንቲ ስርዓት ንምጥፋእ ዝቃለሱ ሓይልታት ገዲፍካ ኣብቲ ካሊእ ናይቲ ቃልሲ ፈታዊን እቲ ውድብ ክጥዕየሉን ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ዝደሊ ህዝቢ ዘለዎ መንፈስ እንትምዘን ክልተ ገፅታ እዩ ፈጢሩ ዘሎ ፡፡ ብሓደ ገፅ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ነቲ ዝተገበረ ገምጋም ብኣወንታ ደጊፉ ብኡ ተቐፂሉ ዝጭበጥ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ክሕዝን መፃኢ ጉዕዝኡ ብኣንክሮን ብዝለዓለ ቀልቢን ክከታተል ዝገብር መንፈስ ከምዘሎ እዩ ምርዳእ ዝከኣል ፡፡

ናይ ዙይ ተፃራሪ ኸዓ እዙይ ዝተለመደ ኣካይዳ እዩ ብዙሕ ዝተፈለየ ኩነታት ኣይህሉን ናይ ውልቀ ሰባት ምቅይያር ዘምፆኦ መሰረታዊ ለውጢ ኣይህሉን ዝብል ስግኣት ዝዓብለሎን መንፈስ ከምዘሎ ብተግባር ዝረአ ዘሎ እዩ፡፡

ኣብዙይ ነቲ ስግኣት ኣዕርዮም ዘጋድዱ ዘለው ብጎኒ ምንጮም ዘይፍለጥ ብዙሓት ወረታት እናተናፈሱ ነቲ ኩነታት እናበኣኣሱ ንገሊኡ ናብ ሰፊሕ ጥርጥር ክኣቱን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ስግኣት ክሪኦን ይገብርዎ ኣለው፡፡ እቲ መንቀሊ ኩሉ ነናይ ባዕሉን ድሌትን ትንታነን ስለዝህልዎ ዝገበርካ ተገበርካ ናብ ሓደ ቀንጪ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይክእል’ዩ ተባሂሉ ዝግመት እኻ ተዘይኮነ ብመሰረቱ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ግና ኣብቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዱሽ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ብዝምልከቶ ኣካል ዝተማልአን ግልፅን መብርሂ ክረክብ ስለዘይከኣለ ምኻኑ ንማንም ግልፂ እዩ ፡፡

ስዘሊ ኣብቲ ኣካይዳ ውድብ ክንድዙይ ዝኣክል ዓብይ ህዝቢ ዘንቀሳቅስ ኣጀንዳ ሒዙ ዝምልከቶ ኣካል ንምንታይ ናብ ሚድያ ቀሪቡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰፊሕ ገምጋምን ንዑ መሰረት ተገይሩ ዝሕሰብ ዘሎ ለውጢን ኣብዙይ ካብቲ ህዝቢን ኣባልን ትፅቢት ዝግበርን ብጠቅላላ እቲ ሓዱሽ ኣመራረሓ ነቲ ኩነታት ንቅድሚት ንክወስድ መላእ መሓወርን ህዝብን ኣብ ዙርይኡ ከዕስልን ዝሓንፀፆ መደብን ንዑ ንምፍፃም ዘለዎ ድልውነትን ኣብ ዙይ ክገጥሙ ዝክእሉ በድሆታትን ዘብርህ ተኸታታሊ ኹሉ መራኸቢ ማዕኸናት ተጠቂሙ ንህዝቢ ብምብራህ ነቲ ወሳኒ ዓቅሚ ካብ ብሐዚኡ ጀሚሩ ኣብዙርያ እቲ ለውጢ ክዓስል ዘይገብር ዝብል ክምለስ ዘለዎን ኣብዙይ ዘሎ ክፍተት ክእረም ዘለዎን እዩ ዝኸውን ፡፡

ተዘይኮይኑ ሐዝውን ነቲ ከይዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ጥርጣረ ተወሳኺ ስግኣታቱ እናዓበዩ ክኸዱን ነቲ መስርሕ ከይቅልበስ ንምግባር ዝህልዎ ኣወንታዊ ተራን ብዝግባእ ንምጥቃም ዘይከኣለሉ ኩነታት ስለዝፈጥር ሐዝውን ካብ ኣጀማመርኡ ኣትሒዙ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ንምሕያል ክከኣል እቶም ሐዚ ዝረአዩ ዘለዉ ስግኣታት ዝጋልህ ኣብቲ ሐዚ ዘሎ ኩነታት ግቡእ መብርሂ ምሃብ ውዓል ሕደር ዘድልዮ ከምዘይኮነ ዝምልከቶ ኣካል ተረዲኡ ቅልጡፍ ምላሽ ክህብ ይግባእ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ፡፡

እረ ሓቂ ክንዛረብ !!

ሓደ ሓደ እዋን እንክሓስብ ምንጪ ኩሉ መግደራናን ጭንቕናን፡ ሓቂ ብምንጻግና ኮይኑ ይስመዓኒ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ እንዘረረበሉ ዝነበርና እዋን፡ ሃንደበት ብዝመስል ስለ ሓቂ ዘረባ ጀመርና እሞ፡ ሓቂ ዝብሃል ከምዘየለ ከእምኑኒ ድማ ብዙሕ ተከራኸሩኒ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ንኽሓስብ ዕድል ረኸብኩ። ህልውና ሓቂ ተኻሒድሉ፡ ሓቂ ኣፍልጦ ዘይወሃበሉ፡ ኣድማሳውነት ሓቂ ተነጺጉ ንነብር ከምዘሎና ድማ ዘይከሓድ እዩ።

ብንጽር ዝበለ ትግርኞ ድማ “ሓቂ ዝብሃል የለን” እናተባህለ ኢና ዘሎና። ብዙሓት ፈላስፋታት ድማ ትኹል ሓቂ ዝብሃል የለን እንዳ በሉ ይምጉቱ ኣለው። ነቲ ምጉቶም ንምድንፋዕ ድማ ብዙሕ እኽብካብ ናይ ኣተሓሳስባ መንገዲ ኣጥርዩም ድሮ’ውን ንሕብረተሰብና ዝጸሉ ዘሎ ይመስል። ገለ ካብኡ ከምዚ ይብል፡ –

“ንዓይ ስለ ዘይሰርሐለይን ዘይዓየየለይን ወይ ኣባይ ክውን ስለ ዘይኮነ ሓቂ ኣይኮነን።”

“አእምንቶናን እምነትና ነንገዛእ ርእስና ይኹነና።”

“ንኩሉ ምሳኻ ዘይሰማማዕ፡ ግጉይ’ዩ ምባል ቅኑዕ ኣይኮነን።”

“ንስኻ ናትካ ሓቂ ኣሎካ፡ ኣነ ከኣ ናተይ ሓቂ ኣሎኒ።”

“እዚ ንዓኻ ሓቂ እዩ፡ ንዓይ ግን ሓቒ ኣይኮነን።”

“ሓቂ እኾ ባዕልኻ ትፍብርኮ ወይ ተመስርሖ እዩ።”

“ሓቂ እኮ ኣጠማምታ እዩ፡ ኣበይ ኰንካ ትርእዩ’ዩ ኣገዳሲ።”

“ዝፈተኻዮ ክትኣምን ትኽእል ኢኻ።” ወዘተረፈ . . .

እዞም ከምዚኣቶም መሰልቲ ሓሳባትን ኣተሓሳስባትን ዘይውድዓውያንን (illogical) ህላውነቶም ድማ ዘይቐጻሊ እዩም።

እግዚኣብሄር እንክፈጥረና ንሓቂ እነናዲ ገይሩ እዩ ፈጢሩና፡ ኮይኑ ግን ብምኽንያት ውድቀት፡ ሓቂ ጠምዘዝቲ ኮንና (ዘፍ 1-2) ተሪፍና። ድሕሪ ውድቀት ድማ ሓጢኣት፡ ኣቕነንቲ ሓቂ ገይሩና ኣሎ። ሰብ ሓቂ ዝርእየሉ መንገዲ ድማ ተቀይሩ። ኣብ ዘመንና ሓቂ ብክልተ ዝተፈላለዩ መንገድታት ይርአ ኣሎ፡ ነዞም ዝስዕቡ ድማ ይመስል፦

ሓቒ ተዛማዲ (relative) እዩ

ሓቒ ባዕላዊ (subjective) እዩ

ሓቂ ተዛማዲ ኣይኮነን

ሓቂ ተዛማዲ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዝያዳ በዛ ኣበሃህ’ዚኣ ክትግለጽ ትኽእል። “እዚ ንዓኻ እምበር፡ ንዓይ ሓቂ ኣይኮነን።” ወይ ድማ ምናልባት “ንስኻ ናትካ ዝኾነ ሓቂ ኣሎካ፡ ኣነ ድማ ናተይ ዝኾነ ሓቒ ኣሎኒ።” ዝብል ኣበሃህላ ልሙድ እንዳኰነ እዩ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ንስኻ ሓደ ነገር ኣሚንካ ኣሎኻ፡ ኣነ ድማ ሓደ ካልእ ነገር ኣሚነ ኣሎኹ – ስለዚ ንፍልልያትና በዚ ንዕረቖ ዝብል እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነናትና ዝኾነ ሓቒ ኣሎና። ስለዚ ድማ ክልቲኡ ምንም ስሕተት የብሉን። ክልቴና ቅኑዓት ኢና ዋላ እዃ እንተዘይተሰማማዕና ዝብል እዩ።

ኣብዚ ክልተ ጸገማት ንርኢ ኣሎና።

ቀዳማይ፡ ሓቂ ኩሉ ግዜ ምስ ክውንነት (reality) እያ እትጋፈጥ፡ ማለት ነገራት ከም ዘለዉዎ፡ ብዘይ ለውጢ፡ ምምሕያሽን ምስዳዕን ክኮኑ እንከለዉ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ሓደ ነገር ሓቂ እንተኮይኑ፡ ንኩሉ፡ ኣብ ኩሉን ሓቂ እዩ። ወድዓውነት፡ ሎጂክ ኣብ ዘለዎ ድማ ንዓይ ሓቂ ኮይኑ፡ ንካልእ ሓቂ ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን።

ካልኣይ፡ እምንቶን ሓቅን ሓደ ኣይኮነን። እምንቶ (belief) ንዝኾነ ነገር ሓቂ ኣይገብሮን እዩ። ሓቂ ግን ነቲ እምንቶ፡ ሓቂ ይገብሮ እዩ።

እዘን ዝስዕባ ክልተ ቀለልቲ ኣብነታት እስኪ ንውሰድ፡ ዝሙት ሓጢኣት እዩ። ክልተ ሰባት ብዛዕባ ዝሙት ሓጢኣት እዩ ወይ ኣይኮነን ኢሎም ምስዝከራኸሩ።  እቲ ሓደ ከምዚ ኢሉ፡ “ዝሙት ሓጢኣት እዩ።’’ ኢሉ። እቲ ሓደ ድማ “ዝሙት ሓጢኣት ኣይኮነን።’’ ኢሉ። ኣብዚኣ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ቅኑዕ ክኸውን ኣለዎ፡ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ድማ ግጉይ ክኸውን ኣለዎ። ወይ ዝሙት ሓጢኣት እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን እዩ’ቲ መልሲ፡ ሳልሳይ ኣማራጺ የለን። ክሳብ እዞም ሰባት ክልተ ተጻረርቲ ዝኾነ ርዲኢታት ዝሓዙ ድማ፡ ክልቲኦም ቁንዓት ክኾኑ ብፍጹም ኣይክእሉን እዮም።

ሕጂ ንበል፡ እቲ ሓቂ ተመርሚሩን ተራእዮን ውሳኔ ተዋህቦ እሞ፡ እቲ ውሳኔ ድማ “እወ፡ ዝሙት ሓጢኣት እዩ።’’ ተባህለ፡ ብርግጽ ድማ ሓጢኣት እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ መጺኡ ነቲ ውሳኔ ብዝምልከት፡ “ጽቡቕ፡ ምናልባት ንዓኻ ዝሙት ሓጢኣት እዩ፡ ንዓይ ግን ዝሙት ሓጢኣት ኣይኮነን።’’ እንተ ዝብል። ነፍሲ-ወከፍና ነቲ ኣብዚ ዝልዓል ዘሎ ጌጋ ሓሳብን ኣተሓሳስባን ንስሕቶ ኣይመስለንን።

ምናልባት ዝተጠቀምኩሉ ኣብነት’ውን ኣስፊሑ ከየርእየና ይኽእል እዩ። ግን ምስ ከምዚ ዓይነት ዝምዕብል ዘሎ ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣተሓሳስባታትን ሽግራትን ንስሕቶ ኣይመስለኒ። ቅሩብ ነቲ ኣብነትና ምእንቲ ኣስፊሕና ክንሓስበሉን በየናይ ነጥበ-ርእየት ከም እንርእዮን ምእንቲ ክንመዝን፡ እስኺ ኣብነት ንወስኽ።

ኣብ ቀረብ እዋናት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ ኣዛረብቲ ነገራት ኣብነት ክጠቅስ፡ ንምንጻል ጥንሲ ዝምልከት። ሓደ ወገን “እቲ ዘይተወልደ ናጽላ ክንከላኸለሉ ኣሎና” ይብል፡ ከም ህይወት ዘለዎ መጠን መሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ በሃላይ እዩ። እቲ ሓደ ወገን ድማ፡ “ናይ እታ ኣደ ህይወት ክንከላኸል ኣሎና” በሃላይ እዩ። ብርግጽ ኣጠማምታ ሰባት ክንቕይር ኣይንኽእልን ኢና።  እቲ ዝጥምት ዘሎ ሰብ ግን ካበየነይ ነጥበ-ርእየት ኮይኑ እዩ ዝርእዮ ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምንጻል ጥንሲ ወይ ሓጢኣትን ገበንን እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን፡ እምበር ሳልሳይ ኣማራጺ የለን። ከም ክርስትያናት ንሕና’ኸ ኣበይ ነጥበ-ርእየት ኮይና ንርእዮ ንኸውን፧

ተዛማድነት ዝብሃል ነገር ግን ንዓይ ሓጢኣት ክኸውን ይኽእል’ዩ፡ ንዓኻ ግን ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብሃል የለን። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ነጥበ-ርእየት ቃል እግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣበር-ኣልቦን ናይ መወዳእታ ሓቅን። ስለዚ፡ ሰባት ነቲ ዝኣምንሉ መርገጺ ሓቂ ክገብርዎ ይፍትኑ እዩም። ኣብቲ ትኩል ቃል ኣምላኽ ዘይተመርኮሰ ኩሉ ሓቂ ግን ባዶሽ፡ ሓሶት እዩ። ሓቂ ንኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓቂ እዩ፡ ሕብሪ፡ ዓሌት፡ ዞባ ኮታ ብዝኾነ ኣይድረትን እዩ።

ሓቂ ባዕላዊ ኣይኮነን

ንሓቂ ብናትካ ኣእምሮኣዊ ኣተሓሳስባን መንገዲን ክትቅበሎን ክንፈልጦን እንኰሎኻ ባዕላዊ ሓቂ ይብሃል። ባዕላዊ ሓቂ በቲ ዝስምዓናን እንፈልጦን እተሞኮርናንዮን ነገራት ጥራይ ኢና፡ ሓደ ነገር ቅኑዕ’ዩ ወይ ኣይኮነን ኢልና እንመዝኖ። እንተተሰሚዑካን መሲሉኻን ካልእ ሓቂ ንክትርኢ ቦታ ኣብ ኣእምሮኻ የብልካን። ዋላ እዃ ጌጋ መንገዲ ሒዝካ እንተሃሎኻ ንሓቂ እትርእየሉ መሬጼንካ ስምዒትካ እምበር ክውንነት ሓቂ ኣይኮነን። ንዓ ተጋጊኻ ኣሎኻ ዋላ እንተተባህለካ ንስምዒትካ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ። ሳብጀክቲቪ ወይ ባዕላዊ ሓቂ ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ፡ ወይ ኣእምሮኣዊ ሓሳብ እምበር ተጨባጢ ነገር ኣይቅበልን እዩ።

ኣብነት ንውሰድ፡ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንዛግራ ብንእሱ ይሕዙዎ እሞ፡ ኣእዛኑ የጽምምዎ፡ ምስ ደረውህ ድማ የዕብይዎ። ኩሉ ዝገብርዎ፡ ዝበልዕዎ፡ ዘድህይዎ ኮታ ኩሉ ነገር ድማ ከም ደርሆ ኮይኑ ከምዝዓቢ ይገብርዎ። እቲ ዛግራ ንገዛእ ርእሱ፡ ከም ደርሆ እምበር ከም ዛግራ ኣይሓስባን እዮ። ኣብዚ ባዕላውነት ንርኢ ኣሎና።

( ዘርኡሰናይ ብርሃነ )

ማዕዚይ ስምዒተይ ፣ ጉማየ !!

ካብ ጉራያ ኣሳዲ ራያ

ግዜኡ 1991 ዓ.ም ዩኡ። ቓደማይ ብርኪ ትምሃርት ነብረ። ባሻዓቱኡ ወቕቱለ ሃም ሐዚ መጫቕ ኣይነበረይ ብ1990 ዓ.ም ድርቂ ስለድነበረ 1991 ድሐሸ ኣዝመራ ዩኡ ነብሩ።

ኹልሻዕ ካርእሰይ ደይትወፅእ ውንታ እንሃትኒ። ንጉሆ ንጉሆ ሰንበት ብድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ረፋጅ ሰዓት ትመሓላለፍ ግጥሚ ብወዲ ራያ ( ጋዜጠኛ ካሕሳይ ደርዕም ) ነብራ።

እታ ግጥሚ ስለ ራያ ከባቢ ብዛዕባ ድነሆ ሃፍተገነት፣ግርህነት፣ብላዕ ስተ፣ፍቕሪ፣ሓልየት፣ፎሮሮ…..­. ኾይና ድድሕሪዛ ግጥሚ ደማ ናማንጋሻ ረዳኢ ጉማየ ስድድ….. ታብለዩዎ ነብስኻ ኻተት ኻተት እሽሉ ብልሓቱ ደይፍለጥ ስምዒት ውርር ያብለካ። ኣብቲ ግዜ ሓደ ግዜኡ ሕዩም ስለድነበረ ብሸውትይ ጥንቅሸይ ፅጋብ ዩኡ ድስመዐካ።

ጥንቅሽ ምሻጥ ሃምነውሪ ዩኡ ድቑፀር ድነበረ።ጥንቅሽ ሓላዪ ዑፍይ ሓላፊ መንገዲይ ዩኡ ድበልዖ ዩኡ ድበሃል ደኣም ዳመሸጣ ሕዝኻ ምኻድ ነውሪ ዩኡ። ከተማ ድግነዩ በተሰብና ከርና ካዳሐጉሶም ነገርለ ጥንቅሽይ ሸዊትይ ሕዝኻሎም ትኸድለኻ ዩኡ። ኣብ ኣፍ ቓውዒ ድወሃቦም ጥራይ ሃምድነሆ ኾይኑ ሸዊት ፅንዒ ግን ዓዊዪ ቦታ የኦም ድህብዎ።

ምስታ ናግጥሚ ትደሓሐዘት ናማንጋሻ ጉማየ ድነሀያ ትወሰና ተለላታት ግጥሚ ድሓዘሎኦ ትርጉም ብናየ ኣረዳድኣ ሓደ ኽልተ ክብለኩም የአዋ ሰዓዉኒ።

ማንጋሻ ጉማየ በለ በለ…..

ውርድ ብኻ ድግነያ ተለላታት ግጥሚ…

ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ፣

ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ፣

ሓያም ብለ ፈላሺት ደርጉዐየ፣

ነውሪዶ እነሀዎ ፍቕሪ ድሰሰዐየ?።

እዘን ህቱማት ተለላ ግጥሚ ሓደ ብሓደስኪ ናሽርፈን…

ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ…

……. ሸዊት ብለ ወለዳ በሽዐየ ማለት መጀመርያ ዳብ ኣእምሮና ድመፀና ሸዊት መሽላ ዩኡ ብተለይ ካቖላ ከባቢ ድንገነ ሰባት። ነገር ግን ዓተረ ጎታተ ይኹን ሽምብራ፣ ዋላ እኽሊ ኡኹን ቦርመሽላ ኹሎም ናሸዊት ኣገልግሎት ይህቡ የኦም። መጀመርያ ይጉልጭ፣ይወልድ፣ኣበባኡ ይነግፍ(ድመሽላ)፣ይሽሕርም፣ይሽው­ት ካዉኡ ሓዊ መስቀል ብድሓለፎ ህንዲ ፅንዒ ይብላዕ።

እዛ ፅንዒ ብኻልእ ኣበሃህላ ዓበይቲ ወለዲና ዓመት ድዓመቱለ ይብሉዋ የኦም። የመና ጉምጀያይ ሳስዕይ ሸዊት ብልኻ ጎለጫ ወይ ውጫቕላ ተበሻዕኻ ነውሪ የዉሉይ ውሽጥኻ ብፋቕዕ ፍቕሪ ድበ ስለድወቅዕሎ።ቓፅላ ትግነ ተለላ ግጥሚ ፣

ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ….

…… ለሙን ብለ ዑንጉለ በልዐየ ማለት ለሙንይ ዑንጉለይ ዋላ ዳመሳስል ነገር ታሃለየኦም ምስ ዛሃኑ ድድነሆ ግን ምፍላዩ ቓልል ዩኡ። ብፍቕሪ ትገነየ ግን ኣግነኹ ብሉ ኣብደይ ዘሃኑ ለሙን መስሉዎ ዑንጉለ ትበልዕ ኣየ ፍቕሪ ማዓረኻ የቶ ሃመይ ሃመይ ዩኡ ዳብለሎ ያብል። ቓደም ኣምራኹትይ ጠለ በግዕይ ላጓሰና ዓበይቲ ኣሕዋትና ፀባ ያልሕኹና ፀንሖም ካዉኡ ለለ ኣብ ማይ ሕዝናሉ ዶኦፈርና ቓጮ ፀባ ኣጋንዮም ኑኡሽተይ ዑንጉለ ጠብ ታብለዩላ ወያ ፀባ ድነበረት ፈንከር ብላ ወዲያው ርጉኦ ኹይን። ካዉኡማ ርጉኦኻ ሕፍስ ዩኡ ደኣም።

ኣቱም ሸኮለታት ፍቕሪ በሉ ይብላዕ ዩኡ ብልኹም ዑንጉለ ዕገጩማ ስንኹም ትኹምኹም ይኣዋ ስጋበአ ናማነይ ዩኡ! ለለ ድድሕሪዛ ትመፅእ ተለላ

ሓያም ብለ ፈላሽት ደርጉዐየ….

…..ሓያም ብለ ፈላሽት ደርጉዐየ ሰሃለኒ ኣታ ዳበይ ዳበይ ዩኡ? ዓዲ ሓያም ብልኻስ ዳዓዲ ፈላሺ ኣቑሩሮ። ዋይ ፍቕሪ ትዓይለኻዮ! ስጋኻ ድምሕጓስዶ ስንቂ ነብስኻ ትነግፍዋ ኣይስደድ ።

ወለዳ በሽዑ፣ዑንጉለ በልዑ፣ፈላሽት ደርጉዑ ብርርርርር….. ኣብሉ ዳቓልቡ ብትመለሰ

ትበትኑ ድነበረ ስምዒት ሃም መኸምበቲ

“ነውሪ ደማ እነሀዎ ፍቕሪ ድሰሰዐየ”

….በለና ደኣማ። እረ ብፍፁም ነውሪ የዉሉይ ኣይስደድ ደኣም። ፍቕሪ ሓያል ዩኡ ጠበንበን ያበለ ዕልምልም ይሰደካ፣ሐዚ ጥዑይ ፅንሕ ብልኻ ሕሙም። ትደረፈ ደርፊ ኹሉ ድኣኻ ትደረፈለኻ ይመስለካ። ኹለን ግጥሚ ብናባዕልኻ ቕድይ ሽፈትይ ሸፍኻ ትኽደኖይ ጉዑፍን ብልኻ ላቖዘምኻ ትህርሰሉይ።

ኣየወቱ ፍቕሪ ደይጀመሮ፣

ብጥዑይኻ ድገብር ደንቆሮ፣

ደያስምዕ ሰብኻ ድመኸሮ፣

ደይጀመረስ ይጀምሮየ፣

ስውኣይ ሓሙማ ሰባት ኽክጥይቑዎ መፆኦም ካዉኡ ሃመይ ሃመይ ዩኡ ዳብለካሎ ? ውሎሞ ምርዳእ ስለድኻበዶ ሓምኹም ትፈልጡዶ? በሎም በሃል።

ፍቕሪለ ሃምሱ ዩኡ ደያፍቐረ ሰብ ኣይርደኦይ።

ብስሩባ ፍቕሪ ሃም ጉማየ ድግለፀሉ ኻልእ መንገዲ ክህሊዶኾን እንድዒ መልሱ ድኣኻትኹም። ሰላም ቕንያት ይኹነልኻትኹም።

ኣፍቁረተ ሰብ ይሃበና።

ቓጠን ጓልያቱ ።

ትብፃሕ ናብ ሙሁራትን ሰብ ሃፍትን ትግራይ – በሓቂ ድኹማት ኢና..!

ካብ ገብረ ስላሴ

እቶም ሎሚ ኣምሪርና ንነቕፎም ዘለና ናይ ስድሳታት ወለዶ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ሰራዊት ምስ ዝወነነ መንግስቲ ገጢምካ ለውጢ ክመፅእ ይከኣል እዩ ኢሎም ኣሚኖም ተቓሊሶምስ ዝበሉዎ ድማ ሓቂ ኮይኑስ ኢትዮጵያ ብሓዱሽ ፖለቲካዊ ቕዲ ንኽትከይድ ገይሮምዋ። እሞ ድማ ብዝሒ ሙሁርን ገንዘባዊ ዓቕሚን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን።

ኣብቲ ዝተኻየደ ብረታዊ ቓልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ደርግን ተሰሊፎም ሓደ ብሓደ ብህዝቢ ትግራይ ዝተስዓሩ ሓይሊታት ብቲ ዝመጽአ ለውጢ ሑጉሳት ከምዘይኮኑን ቃልሶም ብኻልእ መልክዕ ከምዘካይዱን ብንጉሁኡ ምእዋጆም ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ።

ቂሞም ዘወራርዱሉ ኣብ ኢዶም ዝተረፎም መሳርሒ ድማ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚን ቴክኖሎጂን ተጠቒምካ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ዘይቋርፅ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ምክያድን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብስሚዒት ኣለዓዒልካ ናይ ፅልኣት ተሓባባሪኦም ምግባርን እዩ። እዚ ብዝተወሰን መልክዑ ተሳኺዑሎም እዩ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። እንተነኣሰ ኢትዮጵያ ብናይ ተጋሩ ልዕልና ትግዛእ ዘላን ህዝቢ ትግራይ ድማ ፍሉይ ተጠቃሚ ናይዚ ስርዓትን ከምዝኾና ገይሩ ዝተረድአ ተራ ዜጋ ውሑድ ኣይኮነን።

ኣባላት ኢህወዴግ ዝኾኑ ከም ብኣዴንን ኦህዴድን’ኳስ ናይ ትግራይ ልዕልና ኣሎ ኢሎም ኣሚኖም፣ ኣእሚኖም ህዝቢ ኣለዓዒሎምሉስ ውጺኢቱ ድማ ካብ ናይ ፀለመ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኣካላዊ ጥቕዓት ክሰጋገር ኪኢሉ።

ናይ ሀዚ ትግራዋይ ወለዶ ብዝሒ ሙሁር፣ ገንዘባዊ ዓቕሚ፣ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኢንተርኔትን ሞባይል ስልኪን ወናኒ እንዳሃለወ ኣብ ልዕሊኡን ህዝቡን ዝወርድ ፕሮፓጋንዳዊን ኣካላዊን ጥቕዓት ብዘድምዕ ኣገባብ ምቅላስ ከመይ ኢሉ ኣቢዎ? እዞም ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ዝበየኑልና ሓይሊታ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ (ኢሳት ቴለቪዝን፣ ሎሚውን መንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ እንተይተረፈ ጨዊዮም) ገይሮም ቐትሪን ለይትን እንትዝምቱና ዝወነንናዮ ናይ ትምህርቲ፣ ገንዘባዊ ዓቕሚ፣ ቴክኖሎጂን ካልኦት ዕድላትን ተጠቒሚና ንዚ ዘይቋርፅ ሽርሒ ብብቕዓት ምምካት ከመይ ኢሉ ይኣብየና?

ዕስለ ወታሃደራት ነበር እንተይተረፉ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኮይኖም ኣንፃር ሕሉፍ ታሪኹን ህልውንኡ ቐትሪን ለይትን ተይተሓለሉ እንትሰርሑ ሙሁር ትግራይ ዓቕሙ ኣበይ ኣተወ? ሃፍታም ትግራይ ኢዱ መን ኣሰሮ?

እንተነኣሰ ሓደ ተወዳዳሪ ዝኾነ ቴሌቪዥን ምጥያሽ ከመይ ኢሉ ኣቢዩና? ምሸት ምሸት ፎቖዶ እንዳ መስተ ብኣሽሓት ክተጥፍእ ዘይሰሳዕኻስ እታ ዝነኣሰት ክፋል ሃፍትኻን ፍልጠትካን ዘላቒ ውሕስና ህዝብኻ ናብ ዘሕይለልካ ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ዘይተውዕሎ እንታይ ኣዕዊሩካ? ብስሩባ እንታይ እስካብ ንኸውን ኢና ንዝጽበ ዘለና? ኩሉ ገዲፍካ እታ ዝነኣሰት ንሕሰብ፤ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ወርሒ 5 ዶላር፣ ኣብ ዓዲ ዝነብር ኩሉ ሙሁር ኣብ ወርሒ 30 ቅርሺ፣ ኣብ ዓዲ ዝነብር ኩሉ ሃፍታም ትግራዋይ ወርሓዊ 200 ቅርሺ እንተዝውፊ እኮ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ነፃ ሚዲያ ምኽፋት ምተኽኣለ።

ሓገርን ህዝቢን ንምጥፍእኳ እንተየቋረጹ ዝውፍዩ ዘለዉ..! እዞም ሕቶታት ሙሁር ትግራይን ኣብዚ ስርዓት ዝተፈጠረ ዕድላት ተጠቒሙ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ሃፍቲ ዘፍረየን ትግራዋይ ክምልሶም ዘለዎ ኣገዳስቲ ሕቶታት እዮም። ሃገር ኣብ ሓደጋ ተወዲቓ ቐንዲ ተጎዳኢን ከሳሪን እቲ ሙሁርን ሰብ ሃፍቲን እዮም። ድኻ ድኣ ኣይነበሮ ኣይጠፍኦ። እሞ ኣንቱም ሰባት ዘረባን መረረትን እንተበዝሐ ዋጋ የብሉን። ናብ ተግባር (Action) ምስግጋር ጥራይ እዩ ዘድሊ።

ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ክለምሳ ዝተገበራ ትካላት ትግራይ !!

ካብ ግርማይ ካሕሳይ

ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ክለምሳ ዝተገበራ ትካላት ትግራይ!

1. ትግርኛ ቴሌቪዥን፣

ቕድም ዝተመረፁ ድራማታት ተቕርብ ነይራ፣ ዜና እውን ማዕረ ማዕረ ምስ አምሓርኛ ይቐርብ ነይሩ፣ ደርፍታት እውን ደስ ዝብሉ ነይሮም ሎሚ ድራማ እንተቕረበት እውን ዘይስሕብ ብነፃ ግድእዮም አርእዩልና እናበልዋ ወይ ክተሰላችወና ምእንቲ ስልችው ዝበለ ድራማ ተቕርበልና እቶም ብሉፃት ዝነበሩታ እኒ በዓል ብርሃነ፣ ገይፀ፣ ብርሆን ዝመሳሰሉ እውን ስራሕቶም ዘቕርበሎም ሲኢኖም ይኹኑ እስፖንሰር ሲኢኖም ካብ ቴለቭዥን ትግርኛ መደብ ካብ ዝጠፍኡና ዓማውቲ አቑፂሮም።

ዜና እውን ከም ሎሚ ብአምሓርኛ ዝሰማዕኻዮ ብትግርኛ ፅባሕ ትሰምዖ ተሰሓሒቶም እኳ ቐዲሞም አቕሪቦም አይፈልጡን ፍልፍል ሓበሬተኦም እውን ዜና አምሓርኛ እዩ ፡፡ ብትሕዝቶ ማዕረ እዩ ጥራሕ ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ታሕታይ ማይጨውን ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ኩንታል እኽሊ ተሓፊሱ ወዘተ ዝትብል እያ ዝፍለያ።

ደርፊ ክትጋብዝ እንተኾይና ድማ ናይ ቃልሲ ዝትትንክፍ እንድሕር ዘይኮይና ናብ ቴለቭዥን ናይ ምቕራብ ዕድላ ትሑት እዩ ። ዕድመ ንለካቲትን ጉንበት 20ን ናይ በረኻ ደርፊ ን2ተ ወርሒ ትእንግደኻ;; ብዝኮነ ህሉውቲ ሙውቲ ካብ ዝትኸውን ነዊሕ ኾይኑዋ አሎ።

2.  ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣

እዛ ማሕበር እዚአ ዝሰርሓቶም ጥዕና ኬላታት፣ ትምህርትቤታት፣ አብ ክረምታዊ ትምህርቲ እትገብሮ ዝነበረት ድጋፍ፣ ቃላሚኖን ኤምአይቲን ዝመሳሰሉ ትካላት ዝገበሮቶ አስተዋፅኦ ዘይናዓቕ ነይሩ። ነዊሕ ራኢታት ነይረምዋ።

ሎሚ ናብ ወረዳ ከፋፊሎም ሃላዋቶ ናብ እንተራጠረሉ ብርኺ በፂሑ፣ ሃፋትም ናብ ማእኸል ሃገር ምግዓዞም እናሕዘነና ንሳ እውን ናብ አዲስ አበባ ኸይዳ ብ 150 ሚልዮን ከባቢ ብዲዛይኑ አሎ ዝበሃል ህንፃ ሰሪሓ አመሪቐ ኢላትና ። ቅስሚ ብዙሓት ግዱሳት ወገናት ተሰይሩ።

3 . ኤም አይቲ ፦

እዙ ዩኒቨርሲቲ እዙይ አብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ እዩ ተባሂሉ ካብዝግመት ዝነበረ ትኻል እዩ። ንትግራይ ዋልታን ማእገርን ኾይኑ ከገልግል እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ትኻል ንፉዓት ተምሃሮ ተሰባሲቦም ለውጢ ከምፅኡ ተሓሲቡ ዝተተኸለ እዩ።

ይኹን እምበር እቶም ዝተመረቑ ንትግራይ ቅድሚ ምግልጋሎም ዳርጋ ብምልኦም ናብ አዲስ አበባ እዮም ተወሲዶም አብ ክልል ውሽጢ ዘገልግሉ ዳርጋ አይትረክብን።

ተወዲቦም አብ ቑልፊ ፀገማት ክልልና ዘድሃቡ ስራሕቲ ክሰርሑ አብ ክንዲ ዝግበርን እቲ ሐዚ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ዋና ዕንቕፋት ኾይኑ ዘሎ ናይ አሰራርሓ ስርዓት አብ ምዝማን ክነጥፉ አብ ክንዲ ዝግበር ከም ስግአት ተራእዮም ክብተኑ ወይ እውን ብዙይ እተው ዝበሎም የለን ምባል ይከአል። ዋላ ገሊኦም እውን ናብ ትእምት ክሰማረዩ እንተተገበረ እንታይ ክሰርሑ ከም ዝግበኦምን ዝኸታተሎም ስለዘይነበረን ኩሎም ለቒቖም ወፂኦም እዮም።

እዙ ኹነታት ከምኡ ኢሉ ቐጺሉ ደሓር ድማ ናብ መቐለ ዩንቨርሲቲ ይፀምበር ተባሂሉ ዝነበሮ ራኢኡ ተሓንኺሉ ምስ ሃገሩ ጎሰስ ይብል አሎ ። እዙይ እንተተኻኢሉ እንተዝምለስን ዓርሱ ኺኢሉ እንተዝጉዓዝን ምመረፅኹ ነይረ።

4 . ሳርት ፡

እዛ ትካል እዚአ አብ ትግራይ አለዋ ዝበሃላ ናይ መስኖ ግድባት ብአአ ዝተሰርሓ እየን:: እንታይ ከምዝገበርት ዋላ ሕንቕል ሕንቕሊተይ እንተኾነ ግን ክትፈርስ ተፈሪዱላ ሆረየ ዝበሃል መፂኡ ግን እዙይ እውን አይቐፀለን ብ900 ቅርሺ ገባር ገዚኡ ብ100 ቅርሺ ሸይጥወን።

ብድሕሪ ምፍራስ ሳርት እኒሆ ገረብ ሰገን እውን ምውዳእ አብያትና ከንአን ኾይናትና። ሐዚ ዳግማይ ውልደታ አዐርየ ይምነ

5 . ሰርከስ፣

ሰርከስ ትግራይ ሙዚቐኛታትን ስፖርተኛታትን አብ ምፍራይ ወሳኒ ግደ ዝነበራ ትካል እንትትኸውን ግን እዚአ እውን ከምቲ ቕድም ትኹረት ዝወሃበላ ዝነበረን በቢኸተምኡ ጨንፈራት ዝነበራን ሎሚ ድምፃ እውን ሰሚዕና አይንፈልጥን። ሐዚ እዚአ እውን ትኹረት የድልያ ዝብል ፅኑዕ እምነት አለኒ።

6.  ማረት ፣

ማረት የላይ ዋላ አይትበሃል ግን ንገባር አብ ክንዲ እትልውጥ ብኸቢድ ወለድን ዓብዪ ናይ ወለድ መጠንን ንገባር እናኽፈለት ገባር ናብ ዝበአሰ ድኽነት ተዳሪጉ እዙይ ናይ መሪሕነት ፀገም እዩ። ክንደይ ገንዘብ በተንና፣ ክንደይ መለስና እምበር ክንደይ ገባር መነባብርኡ ተለወጠ አብ ዝብል ስለዘየድሃበት ናይ ክልልና ፓራሳይት እያ ኾይና ዘላ።

ሱዑዲ እንተዘይትህሉ ነይራ ክንደይ ሰብ ክእሰር ከምዝነበረ እንትሓስብ ንባዕለይ ይገርመኒ። ካብ ማረት ዘይተለቐሐ መንእሰይን ገባር አሎ ምባል ከቢድ እዩ። እዙይ ከምዘሎ ኾይኑ እቲ ሽፋን ፅቡቕ እንዳሃለወ ድጋፍን ክትትልን ግን ይጎድል ነይሩ። ሐዚ እውን መሊአ ናብ ሓደጋ እንተየምረሐትን ዘድሕና አኻል ትደሊ።

7 . ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ፡

ብድፍኑ ሱቕ ምባል ይሓይሽ፣ ምንባብ ሎሚ ናይ ፋራ ኾይኑ፣ ምምሃር ዋጋ ዘይብሉ ኾይኑ ተሪፉ፣ ዘቛርፅ ተምሃሪ በዚሑ፣ 10 ክፍሊ ማሕንቖ ዝኾነቶ ተምሃራይ እናበዝሐ ይኸይድ አሎ፣ አብ ዩንቨርሲታት ዝነበረ ናይ ተጋሮ ፀብለልታ ሎሚ የለን

ብወገንኹም ዘርዝሩ

የቐንየለይ !

እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ !!

ካብ ገረብ ፃና

እቲ ናይ ወልድያ ተግባር ( ግባሮ ) መሕዘንን መሕረርን ፈረቓን! እዚ ጉዳይ ሎሚ ዝጀመረ ወይ ሎሚ ጀሚሩ ዘቋርፅ ኣይኮነን።

ዘመን ተተርኢሱ ዝመፀን ክቕፅል ውን እንፅበዮን ስለዝኾነ ፣ ንዚ ናይ ዘመናት ጠብንን ሕስድን ዝዓይነቱ ኣንፃር ትግራዋይነት ናይ ዘመናት ምድላውን ርሑቕ ጠማታይነትን ይሓትት! ሎሚ ስለዝተኸሰተ ሎሚ ደርጓዕጓዕ ኢልካ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን።

1)  መንቀሊኡ እንተፈሊጥካ ዝፈሰሉ ፈለግ ቀዲምካ ምድላው ይሓትት።

2) ናይ ሎሚ ክልተ ሰለስተ ሞትን መቑሰልትን ፅባሕ ብክንደይ ከምብዝራባሕ ክትፈልጥ መንቀሊኡ ክትፈልጥ ትግደድ።

3) ስለዚ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ። ምስትውዓል ይሓትት!

3.1) ቅድም ቀዳድም ናብ ውሽጥኻ ክትምልከትን ውሽጣዊ ፀገማትካ፣ድኽመታትካ ብምንፃር ንዐኦም፡ክትቀርፍ ምቅላስ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።

ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ማሕበረሰብ ብሕሉፍ ታሪክ ኣይነብርን። ብናይ ባዕሉ ታሪክ እምበር። ሕሉፍ ታሪክ ፍናንን ተመኩሮን ጥራይ እዩ ዘስንቕ።

3.2) ኣብ ዓንኬል ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ክንድ ድላዩ ቆራፅ እንተኾነ መጋበርያ ፀላእቱ ካብ ምዃን ዓዲ ኣይውዕልን። ምኽንያቱ ነቲ ሓደ ፀገም እንትብጥስ እቲ ኻልእ ስለዝሓልኮ።

3.3) ብምዃኑ መቐይሮ ኣተሓሳስባና ኣብ ምብጣስ ነቲ ጠሚሩ ሒዙና ዘሎ ዓንኬል ክኸውን ኣለዎ።

3.4) ሕብረት መናእሰይና ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ሕብረት ዝድረኸሉ ዓውዲ ግን ወሳኒ እዩ። ኣብ ዓውዲ ስፖርት ከምዝዓሰለ ኩሉ:-

3.4.1) ኣብ ስራሕን ናይ ስራሕ ዲስፕሊንን ንመንግስቲ ከይተፀበየ ክዓስል ይግባእ።

3.4.2) ኣብ ትምህርቲን ምርምርን ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ፈጠራን ክዓስል ኣለዎ።

3.4.3) ኣብ ዘመናዊ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ባህሊ ዕቋርን ክዓስ፣ ሓቢርካ ምብላዕ ምስታይ ጥራይ ዘይኮነ ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ምዕባይን ዝሕመረቱ እወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ይግባእ።

3.4.4) ብሓፈሻ ንሕ/ሰብ ዝግደስ ኣተሓሳስባ እንተገዊዱ ደረጃ ማሕበራዊ ምትእምማን ትግራይ ነቕ ናብ ዘይብል ፀፍሒ ይድይብ እዩ።

ስለዚ እዚኦም ብጥቕላለ ኩለመዳይ ዕብየት ክነመዝግብ መሰረት እዮም ክንፅፉ። ቀፂሉ ነቲ ሕጂ ኣደዳ ጓሂ ይገብረና ዘሎ መንገዲ ወይ ግብረእንስሳዊ ኣከያይዳ ብዘላቕነት ክፈርስ ይጅምር።