ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ዓለም ! ዓወት ንውድብና ! ክንዕወት ኢና !!

ተጋዳሊት ብርሽዋ ኣብ ዓዲ ኣርባዕተ ተወሊዳ:: እዋኑ ብሰንኪ መስፍናዊ ስርዓት ሃ/ስላሰ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘስካሕክሕ ብሄራዊ ጭቆና ክነብር ዝተገደደ፣ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቱ ዝተግሃሰ፣ ከርፋሕ ናብራ ድኽነት ንክነብር ዝተፈረደሉ እዋን’ዩ ነይሩ::

ኣብ መወዳእታ 1967 ዓ.ም ምዕባይ ብርሽዋ ዝኾነት ትርሓስ ተጠምቀ ዕድሚኣ እንተይኣኸለ ተመርዕያ ናብ ተሰነ ከደት:: 12 ዓመት ዝዕድሚኣ ብርሽዋ’ውን ምስ ዓባይ ሓፍታ ክትነብር ተልኣኸት:: ብሰንኪ ከርፋሕ ናብራ ቁልዕነታ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ እንዳዞረት ዘሕለፈቶን ኣብ ተሰነ እርሳስን ጥራዝን ሒዛ ፊደል ክትቆፅር ንደገኣፍ ቤት ትምህርቲ ክተረግፅ ዕድል ረኸበት::ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ስዊድን ሚሽን ዘጣየሽዎ ቤት ትምህርቲ ስለዝነበረ መፃኢ ህይወታ እተማሓያሸሉን ፍልጠት ናብ እትቀስነሉ ቤት ትምህርቲ ኣትያ ሀ…ሁ ክትብል ጀሚረት::

እንተኾነ ግና ንሽግርን ንመከራን ጥራሕ ዝተፈጥረት ክሳብ ዝመስል ከም ማዓር ዝመቀረታ ትምህርቲ ሰሙን እንተይገበረት ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸደት እንከላ ብዕጡቓት ጀብሃ/ተሓኤ ተገፊፋ ተወሲዳ:: ኣባላት ጀብሃ ንከተማ ተሰነ ተቆፃፂሮሞ ስለዝነበሩ ብኣስገዳድ ንመናእሰይ እናገፈፉ ዘጋድሉሉ እዋን‘ዩ ነይሩ:: ትርሓስ ንብርሽዋ ክትደሊ ን3 ወርሒ ከርተት እንዳበለት ዘይመስል መሰለት::

ኣብ መወዳእታ ካብቶም ኣባላት ጀብሃ ሓደ ሓፍትኺ ንዘላቶ ክነግረኪ ምእቲ ቕርሺ ክፈሊ ኢሉ ሓተታ:: ትርሓስ ካብ ምኽፋል ድሕር ከምዘይትብል ብምግላፅ ተለቂሓ፣ ንዝነበረኣ ወሳሲኻ ሚእቲ ቕርሺ ከፈለት:: እታ ክትማሃረላ ዝተፀበየታ ሓፍታ ጮግሪ ርእሳ ተላፅዩ፣ብረት ዓጢቓ ንዘይትፈልጦን ንዘይትደልዮን ዕላማ ክትዋጋእ፣ ኣብዕሸል ዕድሚኣ ወታደራዊ ታዕሊም እንዳወሰደት’ያ ረኺባታ::

ሕጂ ‘ውን ዝተኸፈለ ይከፈል ኢላ ንብርሽዋ ካብቲ ዘላቶ ክተውፅኣ ወሰነት::ልዕሊ ዓቕሚ ሰልዲ ከይሓቱዋ ብምሕሳብ ምእመኒዩ ንዝበለቶም ናይ ሓሶት ምኽንያታት ምሂዛ ናብቶም ሓለፍቲ ዝባሃሉ ኣባላት ጀብሃ/ተሓኤ ከደት::

ብርሸዋ ንምግዳል ዘይትበቅዕ ህፃን ኣብርእሲ ምዃና ወለዳ ዓይነስዉራት ስለዝኾኑ እሞ ድማ ብዘይ ንሳ ካልእ መራሒ ከምዘይብሎም ብምግላፅ ንክሰዱዋ ለመነቶም:: እቶም ኣባላት ጀብሃ’ውን ብርሽዋ ንሰለስተ ኣዋርሕ ክትፀንሕ ከላ ከምቶም ዕድሚኦም ዝኣኸሉ ተዓለምቲ ክኢላ ነቲ ዝዋሃባ ዝነበረ ታዕሊም ትፍፅም ስለዘይነበረት ናብ ገዝኣ ንክመልሱዋ ኣየማትኡን:: ካልኣይ ማዓልቲ ኣብ ደገ እንተተራእያ ኣሲሮም ናብታ ዝነበረታ ታዕሊም ከምዝወስዱዋን ፈፂሞም ከምዘይለቁዋን መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣፈሪሞም ኣውፂኦማ::

ብርሽዋ ኣብ ተሰነ ክትማሃር ዝነበራ ዕድል ተዓፅዩ:: ብርሽዋ ኣብ ተሰነ ምፅናሕ ንትርሓስ ከቕስና ስለዘይካኣለ 1969 ዓ.ም ናብ ዓዳ ኣብፂሓታ ተመለሰት:: ኣብዚ ግዜ’ዚ ብርሽዋ ጓል 14 ዓመት ዝመለአት እንትትኮን ልቢ ዝገበረትሉን ንዘላቶ ከርፋሕ ናብራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ በደላት ከሕስባ ጀመረ::

1969 ዓ.ም ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ከባቢ ራማ ተንቀሳቐስ ስለዝነበረት ብርሽዋ ምስ ተጋደልቲ ክትቀራረብን ንመንነቶም ክትፈልጥን ዕድል ረኸበት::ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ሰገናት ፍሉይ ፍቕሪ ዘሕድሩ ስለዝነበሩ ብርሽዋ’ውን ከምቶም ካልኦት ሰገናት ራማ ብፍቕሪ ተጋደልቲ ተፀመደት:: ቁምጣ ስረ ዓጢቓ ብረት ተሓንጊጣ ክትውይን ድማ ተመነየት::

ናብ ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት እንዳኸደት ንከቃልሱዋ ክትሓትት ጀመረት:: ኮይኑ ግና ዕድሚኣ ስለዘይኣኸለት ሕቶኣ ተቐባሊነት ኣይረኸበን:: በቲ ዝተዋሃባ ምላሽ ተስፋ ዘይቆረፀት ብርሽዋ ኣብ 1969 ዓ.ም ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ከተማ ራማ ንምምሕዳር ዝተኸለትሉ እዋን ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብዝተጣየሸ ማሕበር መናእሰይ ብርሽዋ ፈላሚት ኣባል እቲ ማሕበር ብምዃን ነቲ ውድብ መሰሰቶ::

መንእሰይ ራማ ናብ ቃልሲ ንክዓስልን ምስ ህ.ወ.ሓ.ት ንክውግንን ኣባል ባህሊ ማሕበር መናእሰይ ብምዃን ብዜማታት ቃልሲ እናጋወሐት ብምልዕዓል ልዑል ተራ ዝነበራ ብርሽዋ ጠርናፊት ፀጥታ ከተማ ራማ ንብረት ህዝቢ ከይዝረፍ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮነት::

ብመሰረት’ዚ ወርሒ ግንቦት 1970 ዓ.ም ተጋደልቲ ጀብሃ ኣብ ራማ ዝነበረት ናይ ጀርዲን ቱቦታት ኢነትረ ብዝዓይነታ መኪና ፅዒኖም ዘሪፎም ክኸዱ እንትብሉ ኣብ እግሪ ጎማ እታ ንብረት ህዝቢ ፅዒና ክትወፅእ ዝተዳለወት መኪና ብምደቃስ “ናዓይ ረጊፅኩም እንተዘይኮይኑ ንብረትና ኣይትወስድዎን” ብምባል ህዝቢ ራማ ክሳብ ዝእከብ ገቲራቶም ፀነሐት:: ህዝቢ ራማ ንብረቱ ንከይዘረፍ ምስቶም ዕጡቓት ጀብሃ ተፋጠጠ : ኣባላት ጀብሃ ብረቶም ኣዕሚሮም ነቲ ህዝቢ ከፈራርሑ ፈተኑ:: ኣብዚ እዋን’ዚ ብርሽዋ ንሓደ ሲሞኖፍ ዝተዓጠቐን ንሳንጃ ብረቱ ገቲሩ ዝፍክር ዝነበረ ዕጡቐ ጀብሃ ብድሕሪቱ ከይዳ ንዝሓዞ ብረት መንዚዓ ምስመንጠለቶ ነታ ብረት ንመናእሰይ ራማ ኣቐበለቶም:: ክፍክር ዝፀነሐ ዕጡቕ ጀብሃ ብፍርሒ ማይ ይኸውን::

ብርሽዋ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲራ “በል ናዓ ሕጂ” በለቶ:: ኣብ ቅድም ህዝቢ ዝተዋረደ ብረተይ ምለሱለይ እንዳበለ ኣብ ጥራሕ ሜዳ ናብ ልመና ኣተወ:: መናእሰይ ራማ ናብዝበፅሖ የብሉን ኢሎም ንብረቱ ደርበዩሉ:: ኣባላት ጀብሃ ሓሳቦም ፈሺሉ::

ደርግ ኣብ ሳልሳይ ወራር ከተማ ራማ ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ኣተወት:: ብርሽዋ ሕቶ ምግዳል ኣቕረበት:: ዋላኳ ዕድሚኣ ንምግዳል ዘብቕዕ እንተዘይነበረ ኣብ ራማ እንተፀኒሓ ክበፅሓ ዝኽእል ሕደጋ ማሕበር መናእሰይ ኮይና ንዝፈፀመቶም ስራሕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ሕቶኣ ተቐባሊነት ረኺቡ::

ንቃልሲ ብዘለዋ ፅኑዕ ድልየትን ቆራፅነትን ከምኡውን ኣብ ፆታዊ ማዕርነት ዘለዋ እምነት ተሪር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጋንታኣ ኣብ ዝወሃቡ መደባት ተሳታፊት ኣብ ምዃን ዘይትቕደም ውፍይቲ ብምንባራ ካብ ቦጦሎኒ 50 ሓሊፉ ኣብ ኩለን ሓይልታት ህ.ወ.ሓ.ት ተፈላጢት ኮነት::

ፀዋር ፣ ንፀገማት ዘይትንብርከኽ እያ ኔራ:: ኣብ እዋን ራብዓይ ወራር ፀላኢ ብፍላይ ኣብ ኲናት ደደቢት ዘርኣየቶ ፀዋርነትን ፅንዓትን ከም ኣብነት ዝላዓል እዩ::እቲ ውግእ ብፅዑቕ ደብዳብ ከበድቲ ኣፅዋራት ፀላኢ ዝተፈነወ ብምንባሩ ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብዝዓረድሉ ቦታ ዝርከብ ሳዕሪ ስለዝተባርዐ ብመሬት ሓዊ፣ ብሰማይ ተፈጥራዊ ሓዊ ብቅድሚት’ውን ካብ ፀላኢ ብዝፍኖ ሓዊ ተኸቢቦም:: ካብ ታዕሊም ወፂኦም እኹል ምድላው ከይገበሩ ናብቲ ውግእ ዝኣተዉ ሓደሽቲ ተጋደልቲ ነቲ ዝነበረ ፃምእ ማይ ጥሜትን ፈታኒ ውግእን ክፃወርዎ ስለዘይካኣሉ ነቶም ነባራት ተጋደልቲ’ውን ክፀልዎም ክኢሉ እዩ::

ብርሽዋ ንሰለስተ ማዓልትታት እኽሊ እንከይጣዓመት ኣብ ማእኸል እቲ ርሱን ዓውዲ ውግእ ኣትያ ክትኳሻሕ ብምፅናሓ ከምቶም ካልኦት ተጋደልቲ እንተደኸመት’ውን ብጊዝያዊ ፀገማት ሸብረኽ ዘይብል ፅኑዕ ሓቦን ትብዓትን ነቶም ተወጊኦም ዝወደቑ ብፆታ ሓዚላ ናብ ሕክምና ዝረኽቡሉ ቦታ እንዳተማላለሰት ካብ ሞት ኣድሒናቶም እያ:: ደርጋውያን በቶም ውሑዳት ግን ድማ ፅኑዓት ተጋደልቲ ብዝገጠሞም ተሪር መኸተ ተፀፊዖም::

ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ በረኻ ብዘጋጠመ ሕፅረት ማይ እተን ብዕድል ዝተረኸባ ውሑዳት ማይ ንኩሎም ተጋደልቲ ዝኣኻላ ስለዘይነበራ ንደቀነስትዮን ሰገናትን ጥራይ ተባሂለን በብጋንትኡ እንተተመቐላ’ውን እታ ግመል  በረኻ ዝኾነት ብርሽዋ ግና ብፃምእ ማይ ጎሮሮኣ ነቒፁን ከም ዋልካ መሬት ፍግዕግዕ ኢሉ እንዳሃለወ’ውን ስተዪ ክትባሃል ከላ “ኣነ ዳሓን እየ ነተን ካልኦት ብፆት ሃቡወን” ብምባል ማዕረ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ተጋደልቲ ማይ ከይጣዓመት በቲ ልሙድ ፅንዓታን ቆራፅነታን ጉዕዞኣ ቀፀለት:: ብድሕሪ’ዚ ብርሽዋ ኩሉመደያዊ ብቕዓታን ተመዚኑ መራሒት ጋንታ ኮይና ንክትመርሕ ሓላፊነት ተወሃባ::

መራሕቲ ሓይሊን ቦጦሎኒን ንህፁፅ ኣኼባ ይፅወዑ:: ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ስለዘሎ ምድላዋት ንክገብሩ ይነገሮም:: ብርሽዋ ተሓጒሳ:: “ኣነ ኣብ ኤርትራ እንተዝስዋእ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ” ብምባል ምስተዛረበት ንምንታይ ዝብል ሕቶ ካብ ብፆታ ቀሪቡላ እንትትምልስ ” ሓደ ወያናይ ሰራዊት ወያናይ ካብዘብሉዎ ሓደ ዓለምለኻዊ ግቡኡ ምፍፃሙ‘ዩ ይመስለኒ:: ኣነ‘ውን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ግቡአይ ንምፍፃም ከይደ ኣብኡ ክስዋእ እንከለኹ ዝላዓለ ህዝባዊ ወገናውነትና ዘመስክር ታሪኽ’ዩ ዘለዎ” ብምባል ንብሱል ፖሎቲካቲዊ ብቕዓታ ብዘንፀባርቕ ኣገላልፃ እዩ ነይሩ ዘብርሃትሎም::

ቀይ ኮከብ ዘመቻ – ህ.ግ.ሓ.ኤ ንምብራስ

ደርግ ንኤርትራ ደምሲሱ ናብ ትግራይ ክምለስ ትልሚ ስለዝነበሮ ብዘይካ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ስፍሪ ዘይብሎም ሓደሽቲ ወታደራትን ከበድቲ ኣፅዋራት ናብ ኤርትራ ዘኽተቱሉ ብምንባሩ ታጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ምስ ተጋደልቲ ህ.ግ.ሓ.ኤ ብምትሕብባር ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ሓቢሮም ክምክትዎ ከምዘለዎም ንኩሎም በራጊድ ምስተገለፀሎም ተጋደልቲ ህ.ወ.ሓ.ት ነቲ ሓሳብ ብሙልእ ድለየትን ወነን ምስተቐበሉዎ እዩ ብእግሪ ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ዝጀመሩ::

ብርሽዋ፣ጓል ፀሃየ፣ ኣበባ ፋራን ካልኦትን ብርክት ዝበላ መራሕቲ ሓይሊ ናብ ግንባር ባርካ ተመዲበን:: ፀላኢ ንወራር ኣብዝተንቀሳቐሰሉ እዋን ነቲ ወራር ንምምካት ኣብ ዝተካየደ ውግእ ኣባላት እታ ብርሽዋ ትመርሓ ሓይሊ ፀላኢ ብምዝባጥ ዝላዓለ ዓወት ክሓፍሱ ክኢሎም ‘ዮም:: ኣብ ባርካ ዝተኻየደ ውግእ ኣዝዩ ከቢድ እንተነበረኳ ብውሕሉል ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ነቲ ወራር ኣምኪኖምዎ እዮም::

ሚያዝያ 1974 ዓ.ም ብርሽዋ ካብቲ ንሓይላ ሒዛ ዝዓረደትሉ ግንባር ሕዳይ ትኽስ ናብ ዝተባህለ ቦታ ተፀዊዓ ትኸይድ:: ምስ ወታደራዊ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ከምኣ ካብ ዝተፋላላዩ ነቑጣታት ተፀዊዖም ዝመፅኡ ወታደራዊ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ተራኺቦም ኣብ ሓውሲ በዓቲ ኮፍ ኢሎም ንኩነታት እቲ ከባቢ እንዳፅነዑ፣ ወታደራዊ ጉዳያት ሓሳብ እንዳተለዋወጡ እንዳሃለዉ ፀላኢ ብዘካየዶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ናብታ ባዓቲ ሾሊኻ ብዝኣተወት ቁምቡላ ርእሳ ተወቐዐት::

ተጋደልቲ ካብቲ ዝወደቐትሉ ቦታ ኣልዒሎም ናብ ድፋዕ ምስ ኣእተዉዋ ሕክምና ንክትረክብ ምጉያይ ጀመሩ:: ግና ውቃዓ ከቢድ ስለዝነበረ ድሕሪ 15 ደቓይቕ “ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ዓለም ! ዓወት ንውድብና ! ክንዕወት ኢና !” ኢላ ምስጨረሐት ነቲ እትምነዮ ክቡር መስዋእቲ ከፊላ ሓለፈት::

ብጓንዴ ሄልኮፕተር !!

ኣብ ዕጥቂ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ” ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ” ክበሃል ከሎ ንወግዒ ክሙቺ ጥራሕ ኣይኮነን ናማን እዩ::

እዞም ጅግና ወያናይ ኣየለ መኮነን ይበሃሉ በጓንዴ ሄልኮፕተር ማሪኾም፡፡ ከመይ ዝብል ሕቶ ከም ዝለዓል ፍሉጥ እዩ፡፡

1974 ዓመተ ምሕረት እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ከባቢ ፊናርዋ ግባና ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ወያናይ ኣየለ ኣብ ዉሽጢ ገዘኦም ናሃለዉ ድምፂ ሄልኮፕተር ብቐረባ ይሰምዑ፡፡ በዓልቲ ገዘኦም እወን ኣብ ድሕሪ ገዘኦም ገለ ዘይፈልጠኦ ነገር ከምዘሎ ናጎየያ መፂአን ይነግረኦም፡፡ ስብኣይ ጓንዴ ሒዞም መሰስ፡፡

ናብ ድሕሪ ገዞኦም ተኸዱ…. ክልተ ኣብረርቲ ካብ ሄልኮፕተር ወሪዶም ከባቢ ክሓቱ ናብኦም ይፅግዑ፡፡ ኣባላት ደርጊ ምኻኖም ምስ ፈለጡ ኢድኩም ንላዕሊ ይብልዎም ማሪኾም ኩሩንኩሪት እዉን ኣሲሮምም ኣብ ኦም፡፡

ካብኡ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ተጋደልቲ ክነግሩ ከይዶም ሄልኮፕተር ምስ ክልተ ኣብረርታ ማሪኸ ተበልዎም መን ክኣምኖም ።

አረ ንዑናይ እሞ ትኣምኑ ኢሎም ወሲዶሞም ተጋደልቲ እሺ ኢሎም ተኸዱ ኩሩንኩሪት ኣብ ኦም ተኣሲሮም ክልተ ኣብረርቲ ኣለዉ ፈንተት ኢላ እዉን ሄልኮፕተር ።

ፈላሚ ስውእ !!

“ቆልዑ አሕስኣ ኔርኩም’ዶታ ኣብ ቀብሪ

ሃፍቶም እንትድበ ቀትሪ ምድሪ።”

 እያሱ በርሀ

ካሕሳይ በላይ ይበሃል። ትውልዲ ዓዱ ኣብ ከተማ ሽረ ቀበሌ 04 እንትኾን ንፉዕ ተማሃራይ፤ ተፃዋታይ ኩዕሶን ጉያይን ኮይኑ ዓብዩ። ብፍላይ ኣብ 1965 ዓ/ም ካብ ኩለን ኣውራጃታት ትግራይ ብሉፅ ጎያይ ኮይኑ ወርቂ መዳሊያ ተሸሊሙ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ‘ዚ ኣብቲ ዓመት እቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ እውን ተመሪፁ እዩ ካሕሳይ።

ሓደ እዋን እዩ። ኣብ ከተማ ሽረ ተማሃሮ ረቢሾም ተባሂሉ መካይን ክሓፍስኦም እንትብገሳ፣ በቲ ጊዜ ካሕሳይ ኣርኪቡ ናብ ሓንቲ መኪና ብምድያብ ነቲ ዘዋሪ መኪና

“ተማሃሮ ናብ ምሕፋስ ኣይትኸይድን” ኢሉ ይኽልክሎ።

ነዚ ዝተዓዘበ ሓለቃ ሚእቲ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንላዕሊ ብምትኳስ ከፈራርሖ ፈተነ። ካሕሳይ ወይከ ድምብርፅ ኣይበለን። ድሕሪ ብዙሕ ሞጎትን ግብግብን ዝተወሰኑ ወታደራት ደርጊ ንካሕሳይ ከቢቦም ብምሓዝ ኣሰርዎ። ካሕሳይ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ቤት ማእስርቲ መግረፍቲ ወረዶ። ኣብ ልዕሊ እቲ መግረፍቲ ተደራረብቲ ሕቶታት ቀረብሉ።

መርማሪ ፖሊስ፦ “ፈለማ ማሓዛ ቀለበት ኢኻ?” ክብል ብሕቶ ምጉጣጥ ጀመረሉ። ቀፂሉ ድማ

“ከምቲ ትፈልጦ ቀለበት ሸፊቱ እዩ ዘሎ። ብዛዕብኡ ትፈልጦ ጉዳይ ንገረና። ብተወሳኺ ‘ውን ምስ ገሰሰ/ስሑል/ ርክብ ኣለካ እዩ። ኣብ በረኻ ኮይኖም እንታይ ከምዝመኽሩ ትፈልጥ ኢኻ ተዛረብ” እናበለ ኣሳቐዮ።

ካሕሳይ ግን “ኣነ ብዛዕባ እቶም ትብሉዎም ዘለኹም ሰባት ኣብ ምንታይ ከምዘለው ኣይፈልጥን ።” ክብል ኣቐቢፁ እዩ። ብርግፅ ካሕሳይ ምስ ቀለበት ብሓደ ተማሂሮም፤ ብሓደ ተፃዊቶም ዝዓበዩ መሓዙት እዮም። ብተወሳኺ እውን ቀለበት ብብሽክለታ ካሕሳይ ድማ ብኩዕሶን ጉያን ተወዳደርቲ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተኻፊሎም እዮም። ሕዚ ድማ ኣብ ሓደ መስመርን ኣብ ካሊእ ዕማምን ኣለዉ። እቶም መርመርቲ ዘውረድሉ መግረፍቲ ከለፋልፎ ከምዘይካኣለ ምስተገንዘቡ ንኣብኡ ኣይተ በላይ ፀዊዖም ከዘራርብዎ ኣእተውዎም።

ኣይተ በላይ ድማ ንበይኑ ፍልይ ኣቢሎም ፤

“ኣንታ ካሕሳይ ወደይ በጃኻ ግደፍ፣ ንምንታይ ኢኻ ምስ መንግስቲ እተባእስና ዘለኻ?” በልዎ። ካሕሳይ፤  ኣእጋሩ ምስተኣሰራ ቅንዕ ኢሉ ፤

“ኣነ ዘጉህየኒ ዘሎ እማ ናትካ እዩ። ንዝኾነ ሰብ እንዶ ኢድ ኣይትንሳእ። ኣነ ወዲ ትግራይ እማ ኣሽንኳይዶ ኣእጋረይ ኢደይ እውን ሓዊሶም መቑሕ እንተዘእትዉለይ ፀገም የብለይን። ኣነ ወዲ በይንኹም ኣይኰንኩን። ወዲ ኩሉ ትግራዋይ እየ” ብምባል መልሲ ሃበ።

ብድሕሪ እዚ እቶም መርመርቲ

“በቃ ወዶም ክፍታሕ እንተደሊዮም 30,000 ብር ዋሕስ ይኽፈሉ” ኢሎም ንኣቦይ በላይ ኣፋነውዎም።   ጉዳይ ዕድል ኰይኑ፤ ካሕሳይ ኣብ ትሕቲ መቑሕ ክፀንሕ ኣይከኣለን። ይርጋ ሃፍቱ ዝተበሃለ ነጋዳይ ተዋሒሱ ንካሕሳይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅኦ።

ካሕሳይ ፤ ካብ ቤት ማእስርቲ ምስወፀ ብዙሕ ኣይፀነሐን። ሰነ 8/1967 ዓ/ም ቁምጣ ስረ ዓጢቑ ጋምባለ ገይሩ ናብ መይዳ ክጋደል ወፀ። ናይ ካሕሳይ ምኻድ ዝተዓዘቡ ወታደራት ደርጊ ንኣይተ በላይ

“ወድኹም ኣምፅእዎ” እናበሉ ብምውቃዕ ኢዶም ሰበሩዎም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣይተ በላይ ን6 ወርሒ ሙሉእ ሓሚሞም ደቂሶም እዮም።

ካሕሳይ ኣብ ሱር ታዓሊሙ፤ ኣብ መስርዕ ውድብ ምስተሰለፈ ሃፍቶም ዝብል ሳጓ( ስም ቃልሲ) ተዋሃበ። ሃፍቶም ጠንካራን ጅግናን ብፃይ ንምዃን በቕዐ። ሃፍቶም በቲ ዝነበሮ ቁመናን ወታደራዊ ብስለትን ቅልጥፍናን ተሓርዩ ኣብቲ ኣብ ነሓሰ 29/1967 ዓ/ም ኣብ ኣኽሱም ዝተኻየደ ስርሒት/ኦፕሬሽን/ ምስ ሙሴ፣ ንርአ፣ ቀለበት ተመዲቡ ናይ “ዕድገት ብሕብረት” ወፈርቲ ክዳን ገይሮም ኣብ ማእኸል ከተማ ኣኽሱም በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። ኣብዚ ስርሒት ሃፍቶም ካርባይን ብረት እንዳተኮሰ ናብቲ እንዳፖሊስ ጠጒጉ እንትኣቱ ብውሽጢ ዝፀንሐ ሓለቓ ሓምሳ ዘሊሉ ብምሕናቕ ተቓሊሱዎ። ሃፍቶም ግን ሕዚ እውን ተሓኒቑ እንተሎ ናብቶም ካልኦት እንዳተኮሰ ነይሩ። ኣብዚ ሃንደበታዊ ምትሕንናቕ ተጋዳላይ ንርአ ናብ ውሽጢ ዘሊቑ ብምእታው ነቲ ንሃፍቶም ዝቃለሶ ዝነበረ ሓለቓ ሓምሳ ኣብ ጉንዲ እዝኑ ተኲሱ ኣውደቖ። ኣብ ማእኸል እዚ ግጥም ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኾይኑ ዝታኮስ ዝነበረ ሓለቓ ሽሕ ድማ በታ ዝሓዛ ሽጉጥ ገይሩ ንሃፍቶም ኣብ ዳንጋ እግሩ ተኲሱ ወቐዖ። ብፆት ተሓባቢሮም ነቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ገበሩዎ። ሃፍቶም ድማ እቲ ወፍሪ ብቕልጣፈ ክዛዘም ግቡእ ስለዝነበረ ነታ መውጋእቲ ተፀሚሙ ካብ ብፆቱ ከይተፈለየ ምስታ መስርዕ ወፂኡ። ድሕሪ እቲ ኦፕሬሽን ነታ ብፆት ኣውፂኦሙሉ ተሓኪሙ። በዚ ድማ ፈላሚ ጥይት ዝተወቕዐ ተጋዳላይ ህወሓት ሃፍቶም እዩ።

ውድብ ህወሓት ካብ ምዕራብ ናብ ማእኸላይ ትግራይ እንትትንቀሳቐስ ኣብ ከባቢ እገላ ለይቶ ፍሉይ ቦታ ገራዓ ኣብ ዝነበረ ታዕሊም ኣብታ ቀለበት ዝመርሓ ጋንታ ምኽትል መራሒ ጋንታ ኾይኑ ነቶም ሓደሽቲ ተዓለምቲ ይዕልም ነይሩ።

ብ1968 ዓ/ም ኢድዩ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ህወሓትን ነባሪ ምዕራብ ትግራይን ግፍዕታት ከብፅሕ እንትጅምር ሃፍቶም ኣብ ሓይሊ ደደቢት መራሒ ጋንታ ኾይኑ ተመደበ። ኣብዚ እዋን ሓይሊ ደደቢት  ካብ ዓጋመ ናብ ምዕራብ ተበገሲ ተባሂላ እንትትንቀሳቐስ እግረ መንገዳ ንህዝቢ እናንቀሐትን እናወደበትን ትስጉም ነበረት። ካብቶም ንህዝቢ ዘንቅሑን ዝውድቡን ዝነበሩ ሓደ ሃፍቶም በላይ ነይሩ። እቲ ምንቅስቓስ ካብ ዓጋመ ጀሚሩ ክሳብ ማእኸላይ ዞባ ኣሕስኣ ጨርቃማ ዝበሃል ቦታ ዝበፅሑ ቀፀሉሉ። ኣብዚ እዋን ተጋደልቲ ዕረፍቲ ገይሮም ድራር ክበልዑ መደብ ይወፅእ።

 

ሃፍቶም ንጋንትኡ ከድርር ላዕልን ታሕትን ምባል ጀመረ። ሃፍቶም ምግቢ ተጋደልቲ ፅቡቕ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ። ብተወሳኺ ድማ ጋንትኡ ተደሪራ ከይወድአት ምግቢ ኣይጥዕምን ነይሩ። ነዚ ኩሉሻብ ዝገብሮ ተግባር እናፈፀመ ካብተንሰለስተመስርዓት ነተን ክልተኣድሪሩ ናብታ ሳልሰይቲ መስርዕ ከድርር እንትንቀሳቐስ፤ ንፀላም ተጎልቢቦም ዝኣተዉዎም ነጭለባሻት ደርጊ ንሃፍቶም ከቢቦም ጠያይቲ ከም ዝናብ ኣብ ነብሱ ኣውረድሉ። ሃፍቶም ብጠያይቲ ተወቒዑ እንትወድቕ ብፆቱ ኣርኪቦም ተኹሲ ድሕሪ ምኽፋት ናብቲ ሃፍቶም ዝወደቐሉ እንትመፁ፤ ናይ መወዳእታ ቃል ሃፍቶም ኣርከቡላ። ከምዚ ድማ በለ

“ብፆት ናይ ሎሚ መዋእል ናይ ቃልሲን መስዋእትን እዩ። ፀረ ኩሎም ድሕረታት ዝኾነ ዕላማ ተሓህት/ህወሓት/ ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ እዮ’ሞ ኣብ ሽቶኡ ኣብፅሕዎ” ኢሉ ድምፁ ኣጥፈአ። ናይቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ መስዋእቲ መሳሲ ኰይኑ ሓሊፉ። ሓይሊ ደደቢት ነዚ ምሩፅ ተጋዳላይ ኣብ ዓዲ ፍታው ሎሚ ድማ ጣብያ ሃፍቶም ቀቢራ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝጀመረቶ ጉዕዞኣ ቐፀለት።

ሎሚ ኣዕፅምቲ ፈላሚ ስውእ ተጋዳላይ ሃፍቶም በላይ ካብቲ ፈለማ ተቐቢርሉ ዝነበረ ዓዲ ፍታው ወፂኡ ኣብቲ ንህዝቢ ዘምህረሉ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ቁስቋም ብህዝቢ ተዓጂቡ ዝተቐበረ እንትኾን፤ እታ ብጥይት ፀላኢ ተወቒዑ ዝወደቐላ ጣብያ ጨርቃማ ድማ ዓዲ ሃፍቶም ተባሂላ ስማ ተቐይሩላ ትርከብ።

( ሓበን  )

 

 

ትፈልጡዶ ሓየሎም …!!

ትፈልጡዶ ሓየሎም ………. (Rev. Gen. Hayelom Araya)
ሓዱሽ ኣርኣያ/ሓየሎም/ ሰነ 24/1948 ዓ/ም ወጋሕታ ካብ ኣብኡ ደጃዝማች ኣርኣያ ካብ ኣዲኡ ወ/ሮ ሮማን ኣየነው ኣብ ዓዲ ነብሪ ኢድ ተወሊዱ። ዕድመ ቁልዕነቱ እናደፈአ እንትኸይድ 1ይ ብርኪ ትምህርቱ ካብ 1955 ክሳብ 1961 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ፣ 7ይን 8ይን ድማ ካብ 1962 ክሳብ 1963 ዓ/ም ኣብ ሽረ/እንዳስላስ/፣ ቀፂሉ እውን 9ይን 10ይን ድማ ካብ 1964 ክሳብ 1965 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ እንትምሃር 11ን 12ን ክፍሊ ድማ ካብ 1966 ክሳብ 1967 ዓ/ም ኣብ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሰባ ዛዚሙ።
ሓየሎም ካብ ቀደሙ ወፅዓ ዘይፈቱ ስብ እንትብደል ምርኣይ ኣዚዩ ዘሰክሖ ነገር እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ልክዕ ከምታ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተወለደላ ኣብ ወርሒ ሰነ 1967 ዓ/ም ምስ ወዲ ሓፍቱ ብርሃነ መስቀል ብሙዃን ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ እንዳሃለወ ንምግዳል ደደቢት ወሪዶም። እዞም ክልተ ጀጋኑ ናብ ደደቢት እንትወርዱ ሓየሎም ናይ ኣብኡ ደጃዝማት ኣርኣያ ብረት ብርሃነ መስቀል እውን ብወገኑ ናይ ኣኩኡ ኣይተ ፍቕረ ኣርኣያ ብረት ተዓጢቆም እዮም ናብ ወድብ ተፀምቢሮም። ሓየሎም ድሕሪ እቲ ዝተወሃቦ ወታደራዊን ፖለቲካዊን ስልጠና ከም ታራ ተዋጋይ ኮይኑ ተመዲቡ። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ጥንካረን ወነን ሓየሎም እንዳሓየለ እንትኸይድ ዝተዓዘቡ መራሕቲ ውድብ ንሓየሎም ጠመተ ገበሩሉ። በዚ መሰረት
1. ካብ የካቲት ክሳብ ሰነ 1968 ዓ/ም ምኽትል መራሒ ጋንታ ኮይኑ፣

2. ካብ ሓምለ 1968 ዓ/ም ክሳብ ሕዳር 1969 ዓ/ም ኣብ ሓይሊ 11 ሙሉእ መራሒ ጋንታ ኮይኑ፣

3. ካብ ታሕሳስ 1969 ዓ/ም ክሳብ 1970 ዓ/ም መጀመሪያ ፈለማ መራሒ ሓይሊ 11 ዳሓር ድማ መራሒ ሓይሊ 73 ኮይኑ፣

4. 1971 ዓ/ም ድማ ፈለማ መራሒ ቦጦሎኒ 50 ዳሓር ድማ መራሒ ቦጦሎኒ 30 ኮይኑ
5. ክረምቲ 1971 ዓ/ም 1ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣብ ማይ ኣባይ እንትካየድ መራሒ በርጌድ 542 ኮይኑ ፣

6. ብ1975 ዓ/ም ኣብ ተከዘ አብ ዝተኻየደ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣባል መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ፣
ሓየሎም ካብ 1968 ዓ/ም ጀሚሩ ውድብ ምስ ኢድህ፣ ኢህኣፓ፣ ጀብሃን ከምኡ ድማ ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ውራራት ደርጊ ኣብ ዝገበረቶም መረርቲ ግጥማት ንባዕሉ ኣብ ዓውደ ኵናት ኣቲዩ እንዳተዋገአን እንዳዋገአን ዓብይ ጅግንነት ፈፂሙ እዩ። ሓየሎም ኣብዞም ፈተንቲ መድረኻት ብዘመዝገቦ ወታድራዊን ፖለቲካዊን ብቕዓት ኣብቲ 1975 ዓ/ም ኣብ ተከዘ ዝተኻየደ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣባል መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ተመሪፁ። እቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓላፍነቱ ክሳብ 1987 ዓ/ም ተሰኪሙ ጉቡኡ ተዋፂኡ እዩ።

ኣብ 1975 ዓ/ም ምስ ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ብምዃን ክሳብ 1978 ዓ/ም ናይ ርጅን 3ተ ወታድራዊ መራሒ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ።
ሓየሎም ካብ ዝተሳተፈሎም ወሰንቲ ግጥማት፣

1. ኣብ መቐለ ኦፕሬሽን ኣግኣዚ ዘደንቕ ስርሒት ካብ ምሕንፃፅ ጀሚሩ ክሳብ ተግባር ዝተዋስአ ጅግና፣

2. ብ1980 ዓ/ም ብናይ ህወሓት ተበግሶ ኣብ ሙጉላት ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተገበሩ መጥቃዕቲ፣

3. ብ1981 ዓ/ም ኣብ ምድምሳስ 604 ኮርን ትግራይ ሓራ ኣብ ምውፃእን ንደርጊ ዘዛብዐን ጅግና፣

4. ኣብ ወፍሪ ሰላም ብቓልሲ ካብ ክሳድ ጉዶ ክሳብ ሰሜን ሽዋ ነፃ ዝገበረ፣

5. ን20 ኣዋርሕ ግንባራት ሃይቅን ሰሜን ሽዋን ንፋስ መውጫን ጋይንትን ወገራ ዘየቋረፀ ውግእ ዝመረሐ ዝተዋገአን
6. ብወፍሪ ቴድሮስ ንጎንደርን ጎጃምን ሓራ ዘውፅአ፣

7. ወፍሪ ቢሉሱማ ወልቂጡማ ካብ ወለጋ ክሳብ ኣምቦ ሓራ ዘውፅአ፣

8. ወፍሪ ዋለልኝ ካብ ሃይቅ ክሳብ ደብረ ብርሃን መላእ ከባቢታት ሰሜን ሽዋ ሓራ ዝገበረ፣

9. ወፍሪ ወጋገ ንኣዲስ ኣበባ ንምሓዝ ዝተኻየደ ውግእ ዝተኻፈለ፣

10. ድሕሪ ኣዲስ ኣበባ ምቁፅፃር ናብ ጅጅጋ ሱማል ሃረር ድሪዳዋ ድቡብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ሱዳንን ዝተበታተነ ሰራዊት ደርግ፣ ኦነግን ኣብ ምእራይ ዝተኻየዱ ግጥማት መሪሑ ዘዐወተ።
ሓየሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት 7 ጊዜ ተወጊኡ እዩ። ግን ዕጥቁ ፈተኽ እንተይኣበለ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ደው ኢሉ ዝተወሃቦ ዕማማት ኣብ ምፍፃም ይጓየይ ነይሩ። ሓየሎም ውግእ እንትመርሕ ቁሩብ ነዃል እንተጋጢሙ ወይ ደርጊ ብርትዕ እንተኢሉ ብሬን ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚት ብፆቱ ኣቲዩ ብምውጋእ ነቲ ዂናት ብዓወት ክዛዘም ይገብር። እምበኣርከስ ካብቶም ሓየሎም ኣብ ባሕሪ ዂይናት ኣትዮ እንዳተዋገአ ካብ ዘጋጠምዎ ቁንጣር ክብል፣

1974 ዓ/ም ስንቃጣ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ተወቂዑ ዝወደቀ እንትኾን ግን ብድጋፍ ብፆቱ ካብ ከብዲ ፀላኢ ክወፅእ ኪኢሉ እዩ።

ኣብ ከባቢ ብዘት ምስ ኢህኣፓ ኣብ ዝተገበረ ግጥም ሓየሎም ንሓይሊ 73 ሒዙ ብምእታው እንትኳሻሕ መውጋእቲ ኣጋጢሙዎ ነይሩ። ግን ካብ ማእኸል እቲ ውግእ ከይወፀ ነቲ ወፍሪ ብዓወት ዛዚሙዎ።
1981 ዓ/ም ኣብ ማይ ነብሪ ኣብ ባሕሪ ውግእ ኣቲዩ እናመረሐ ብጥይት ተወቒዑ ይወድቕ። ሓየሎም እቲ መወቃዕቲ ዋላ ከቢድ ይንበር እቲ ወግእ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝነበረ ካብቲ ዓወደ ዂናት ክወፅእ ኣይመረፀን እንትርፊ ግቡ ኡፈፂሙ ክስዋእ። ስለዚ ነቶም መቓልስቱ ግና ሓንቲ ሓደራ ሂቡዎም። ከምዚ ድማ በለ “ብፆት እንተተሰዊአ ክሳደይ ቆሪፅኩም ውሰድዋ” ኢሉዎም ምሰ ፀላኢ ምኩሻሕ ቀፀለ። ሰራዊት ደርግ ንሓየሎም ኣብ ከበባ ኣእቲዩ ክሕዞ ተጓየየ። ግን ኩሉሻብ ትብዓት ሓየሎም ዝተዓንገሉ ብፆት ንሓየሎም ብዋዛ ክፍለይዎ ኣይደለዩን። ከም ብሓዱሽ ተወዲቦም “ ክሳድ ሓየሎም ኣይቁረፅን” ብምባል ህጁም ናብ ፀላኢ ብምእታው ፍርቆም እንዳተዃሽሑ ፍርቆም ድማ ንሓየሎም ተሰኪሞም ኣውፀእዎ።
ሓየሎም ድሕሪ እቲ ውግእ ብዓወት ምዝዛሙ ብፆት ሒዞሞ ናብ ተምቤን እዮም ከይዶም። ምኽንያቱ ኣብ ተምቤን ኣኼባ ተጋደልቲ ክጅመር ቀሪቡ ነይሩ። ናብዚ ከርክብ ምእንቲ ድማ ተምቤን ኣቲዮ። እቶም ብፆቱ ንሓየሎም ብቓሬዛ ተሰኪሞም ናብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ሒዞሞ እንትኣትዉ ካብ መሪሕነት ጀሚሩ ክሳብ ታራ ተጋዳላይ ኩሉ ተላዒሉ ብዕልልታን ጣቒዒትን ተቐቢሉዎ። ሓየሎም እውን ነቲ ዝነበረ ኣኼባ ተጋዲሙ ወዲእዎ።
ሓደ እዋን ድማ ኣብ ወልድያ ሓየሎም ሰራዊት መሪሑ እንዳኸደ ከሎ ሓደ ናይ ደርጊ ሰላሊ ንሓየሎም ክቐትል ተላኢኹ ናብ ወልዲያ ይኣቱ። ኣጋጣሚ ድማ ኾይኑ ሓየሎም ሰራዊት መሪሑ እንትመፅእ ኣማዕዲዩ ይሪኦ ሞ ነታ ብረቱ ኣብ ማእኸል ዕንጨይቲ ኣሲሩ ልክዕ ገባር ነጋዲ ዕንጨይቲ መሲሉ ብጥቃ ሓየሎም ብምሕላፍ ወስኒ ቦታ ብምሓዝ ነታ ብረት ፈቲሑ ናብ ሓየሎም ኣነፃፂሩ ክዕምር እንትብል ሓደ ተጋዳላይ ኣማዕዲዩ ስለ ዝረኣዮ እቲ ተጋዳላይ ቀልጢፉ ብሙብራኽ ነቲ ሰላሊ ወቒዑ የወድቖ። ህይወት ሓየሎም ካብ መስዋእቲ ኣምለጠት።

5. ኣብ ሰቆጣ እውን ኣብ ከቢድ ግጥም ኣትዮ ብደርጊ ተኸቢቡ ነይሩ። ግን እቶም ኩሉሻብ ዝፈትዎም ብፆቱ ካብ ምንጋጋ ፀላኢ ኣውፂኦሞ እዮም።

6. ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ወፍሪ ቢሉሱማ ወልቂጡማ እውን ኣብ ከበባ ደርጊ ኣቲዩ ምስ ብፆቱ ኮይኑ ፈንፂሑ ወፂኡ እዩ።

7. ጥቅምቲ 15/1970 ዓ/ም ኣብ መስመር ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎን ኣጉላዕን እትርከብ ማይ ፅዩቕ ትበሃል ቦታ ኣላ። ኣብዛ ቦታ ደርጊ ብ15 መኻይን ገይሩ ተጋደልቲ ኣብ ስንቃጣ ኣለው ተባሂሉ ከጥቅዕ ይወፍር ነይሩ። ኣብ መንጎ ነዚ ሓበሬታ ዝበፅሖ ሓየሎም ንሓይሊ 30 ሒዙ ኣብቲ ማይ ፅዩቕ ዓሪዱ ይፀንሕ። ኮለኛ መኻይን ደርጊ ልክዕ ስዓት 12፡30 ኣጋምሸት ተርኢለን መፃ። ሓይሎም ድማ ኣቀዲሙ ስለዝኸሸፈን ካብ ብፆቱ ኣርፒጂ ተቐቢሉ ናብቲ መገዲ ተፀጊዑ ቦታ ብምሓዝ ነተን ሰለስተ ኦራላት ኣቃፂሉዎን። ብድሕሪኡ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ክሳብ ዝወዳእ ዕዉት ስራሒ ትሰሪሑ እቲ ግጥም ድማ ብዓወት ሰራዊት ህወሓት ተዛዚሙ።
8. መስከረም 1976 ዓ/ም ተጋደልቲ ኣብ ጥቓ ከተማ መኾኒ ንምዕራብ ገፅ ቦታ ሒዞም ዕረፍቲ ክወስዱ ሓየሎም ትእዛዝ ሂቡን ባዕሉ ግና ናብ ከተማ መኾኒ ብምእታው እንዳኣቦይ ነጋሽ ገብርሄት ደብሪ ደይቡ ኮፍ በለ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ደርጊ ተጋደልቲ ኣብ ከባቢ መኾኒ ከምዘለዉ ሓበሬታ በፂሑዎ ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዝንቀሳቐስ ፍሉጥ ኣሃዱ ኣዞንዞንዶን ኣምሪሑ ናብ መኾኒ መፀ። ብቁልጡፍ ድማ ምስታ ኣብ ወሰን መኾኒ ዝነበረት ኣሃዱ ከቢድ ውግእ ይጅምር። እቲ ሓይሊ ዂናት ብርቱዕ ስለዝነበረ ናብ ብማእኸል ከተማ ኣተወ። ሓየሎም ድማ ካብታ ደብሪ ወሪዱ ሽጉጡ ኣውፂኡ ግቡኡ ክዋፃእ ጀመረ። ዝተወሰኑ ተጋደልቲ በቲ ሓየሎም ዝነበረሉ ኣንፈት ስለዝመፁ ሓየሎም ነቲ ግጥም ክመርሕ ጀመረ።
ኣብ መንጎ ግን ሓንቲ ተጋዳሊት ተወቒዓ ትወድቕ። ሓየሎም ድማ ካብ ሓደ ብፃይ ብሬን ሃበኒ ኢሉ ብምቕባል ናብታ ተጋዳሊት ተሃንዲዱ ብምኻድ ብፆት ቀልጢፍኩም ኣውፅእዋ ኢሉ ነታ ብሪኑ ኣብ መሬት ተኺሉ ብኹሉ ኣንፈት እንዳተወርወሩ ዝመፁ ዝነበሩ ደርጋዊያን ክዓፅድ ጀመረ። እቶም ተጋደልቲ ድማ በቲ ናይ ሓየሎም ተኹሲ ሽፋን ስለዝረኸቡ ነታ ብፂት ተሸኪሞም ኣውፂኦማ። ሓየሎም እውን ብፆቱ ኣርኪቦሙሉ ብሓደ እንዳተዋግኡ ነታ ኸተማ ገዲፎም ናብቲ መአከቢ ቦታ ኣተው።
ሓየሎም ኣብተን ዝነበራ መረርቲ ግጥማት 7 መወጋእቲ ዘጋጠሞ እንትኾን ክሳብ ድሕሪ ዓወት ኣብ ርእሱ፣ ኣፍንጩ፣ ኣብ ብርኩ ዓረር ጥይት ዘይወፀ ኩሉሻብ እንዳቐንዘዎ ኣብ ወፍሪ ምርግጋዕን ልምዓታዊ ስራሕትን ክጓየ ጀሚሩ ነይሩ። እታ ኣብ ኣፍንጩ ዝነበረት ሚሒር ካብ ምቑንዛው ሓሊፋ ዳርጋ ንምትንፋስ ክተፀግመሉ ምስ በለት ክትወፅ ገይሩዋ እዩ። እተን ዝተረፈ ድማ ብፍላይ እታ ኣብ ርእሱ ዝነበረት ግዜ እንተወሲዳ ሓንጎሉ ክትጎድኦ ከምእትኽእል ዶክተራት እንተለመንዎ ናይ ሓየሎም መልሲ ግና ካባይ ዝገድድ ክንደይ ጠያይቲን እስኮጆን ዘለዎም ተጋደልቲ ኣለው። ንሶም እኳ ነዚ ተፃዊሮም ይጉዓዙ ኣለው። ስለዚ ፈለማ ንዓቶም እንተኣነ ድሓን ስለዝኾንኩ ንምንቅስቓሰይ ክቅፅል እየ ኢሉ ብምእባይ ካብቲ ሕክምና ወፂኡ እዩ።
ሓየሎም ሕድሕድ ወታደራዊ ውዕሎታት ይፅሕፍ ነይሩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ፀብፃብ ኣዳሊዩ ይልእኽ ነይሩ። ከም ኣብነት ካብቶም ዓበይቲ ወፍርታት ኦፕሬሽን ኣግኣዝን ወፍሪ ሶርዶን ብዝግባእ ፀብፂቡ ናብ ወለዶ ክሓልፍ ዝገበረ ናይ ቀለም ኪኢላ እውን ነይሩ። ኣብዚ ተወሳኺ መዘክር ዝኾነ ሓደ ኣብነት ክገልፅ ፣

ኣብ 1977 ዓ/ም ኣብ ጨርጨር ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ንዝተሰውኡ መቓልስቱ ሽላ መረብ፣ ዓይነታ ንዝተብሃሉ ብፆቱ ሓዊሱ ንኹሎም ስውኣት ዝገልፅ ግጥሚ ፅሒፉ ሰራዊት ኣብ ዝተኣከበሉ መድረኽ እንዳነበዐ ኣንቢቡዎ እዩ።
ከም ሓደ መራሒ ሰራዊት ኣብ ኣተሓሕዛ ተጋደልቲ ካብ ዝነበርዎ ዘይርስዑ
ኣብ መጋለ ፍሉይ ሽሙ ዳንደ ኣብ ዝተበሃለ ቦታ ላዕሎት መራሕቲ ሰራዊት ኣብ ገምጋም እኒሀው። በቲ መፅረይ ተጋደልቲ ዝነበረ ገምጋም ጌገኛታት ኮይኖም ዝተረኸቡ መራሒቲ ቦጦሎኒ ከይተረፉ ይርከቡ። በቲ ገምጋም መሰረት ቅፅዓት ይውሰን። እቲ ቅፅዓት ድማ ካብ መጋለ ናብ ራያ ዝወስድ መገዲ ምፅራግ ነይሩ። እዞም ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ ነቲ ዝተወሃቦም መደብ ኣብ ማዕልቲታት ወዲኦም ናብ ሓየሎም ደብዳቤ ይፅሕፉሉ። ሓየሎም ድማ ናቶም ኣብ መጋለ ዘለዉ ተረኛታት መገብቲ 3 ኣጣል ሓሪዶም ምግቢ ከዳልዉ ነጊሩዎም መኪና ሒዙ ናብቲ ናይቶም ዝቕፅዑ ዝነበሩ ብፆት ከይዱ ነቲ ዝሰርሕዎ ድሕሪ ምርኣይ በሉ ኩላትኩም ደይቡ ኢሉ ክንዲ ዓቕማ ነታ መኪና መሊኡ ናብ ሩባ መጋለ ወሲዱ ነብሶም ክሕፀቡ ገበረ። ብድሕሪኡ ንኹሎም ፀዊዑ እቲ ዝተዳለወ ምግቢ ምስ ጨዋታን ሳሓቅን ሓዊሱ ምስጋበዞም ንፅባሒቱ በቃ ቅፅዓት ወዲእኹም ኢሉ ናብ ክፍልታቶም ሰዲዱዎም።/ካብዞም ዝተቐፅዑ ሰባት ሎሚ ኣብ ምክልኻል ሃገር ብርኪ ማዓርግ ጀነራልነት ካብ ዘለዉ ይርከብዎም። ትፈልጡ ዶ ዳርጋ ኩሎም ተጋሩ ጀነራላት ፍርያት ሓየሎም ከም ዝነበሩ? ሎሚ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ጀነራላት ኣባላት ናይታ ብሓየሎም ትምራሕ ዝነበረት ሓይሊ 73 ከምዝነበሩ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ።
ሓየሎም ካብ ባዕልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ኣልጋነሽ መለስ 2 ቆልዑ ወሊዱ እዩ። ነቶም ደቁ ድማ ብሽም ዝተሰውኡ ጀጋኑ ተጋደልቲ እዩ ሰይምዎም።

1. ዳንኤል ሓየሎም /ዳንኤል ኪ/ማርያም /ጅፍዒት/ ብ1971 ዓ/ም መራሒ ቦጦሎኒ ዝነበረ ኣብ ሰለኽለኻ ዝተሰወአ ተጋዳልይ ንምዝካር፣

2. ብርሃነ መስቀል ሓየሎም / ናብ ቃልሲ ምስኡ ዝወፈረ ወዲ ሓፍቱ ተጋዳላይ ብረሃነ መስቀል ኣብ 1969 ዓ/ም ኣብ ሓኽፈን ዝተሰወአ ብፃዩ ንምዝካር ክብል ሸይምዎ።
ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኣብ ዓውደ ግጥም ዘይወደቀ ጀግና ሓየሎም ኣርኣያ ለካቲት 6/1988 ዓ/ም ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ናይ ሻዕቢያ ዕሱብ ዝተተኮስት ጥይት ተወቒዑ ተሰዊኡ።
ጅግና ሓሊፉ ሽሙ ግና ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ይነብር ኣሎ።

ብለካቲት 6/1988 ዓ/ም ድሕሪ መስዋቲ ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ንዕኡ ንምዝካር ኣብታ ዓመት ዝተወለዱ ቆልዑ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሓየሎም ተባሂሎም ተሰይሞም።
ፍልፍል ፣ ካብ ሓበን ፍረ ቃልሲ

ብዙሕ ዘይተዘረበሉ ፅኑዕ እምነት!!

ካብ የማነ ኣባዲ

ሃይለ ተኽሉ ይብሃል። ትውልዲ ዓዱ ኣብ ኣኽሱም እዩ። ሃይለ ትምህርቱ ብዝግባእ ድሕሪ ምዝዛም መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ። ብፍላይ ኣብ 1967 ዓ/ም ኣብ እምባጊዮርጊስ ዝበሃል ከባቢ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ጎንደር ተቐይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ1968 ዓ/ም ኣብ ከተማ ጎንደር ኮይኑ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና እንታይ ከም ዝመስል ክፍለጥ ፀዓርዓር ክብል ጀመረ።በቲ ተበጉስኡ መሰረት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፅሑፋት ረኺቡ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እንዳመዛዘነ ምንባቡ ቀፀለ።

እምበርከስ ኣብዚ እዋን እዩ ነይሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ተማሃሮን መምህራንን ኣብ ልዕሊ እቲ ጨቋኒ ስርዓት ናይ ተቋውሞ ሰልፊ ኣብ መዓልቲ ሸቃሎ መይደይ ገበሩ። ኣብዚ እዋን ሃይለ ነቲ ሰልፊ ብምምራሕ ንድኽመታት እቲ ዘሎ ስርዓት ክቃወም ጀመረ።

ነዚ ኣብ ከተማ ጎንደር ተወሊዑ ዘሎ ዓመፅ ዝተዓዘቡ ወታደራት ደርጊ ነቲ ናዕበኛ ብምብታን ነቶም ቀንዲ መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእተዉዎም። ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዝመርሑ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ሃይለ ንእሽተይ ሓዉ ዓይኑ ዓይኑ እንዳራኣዮ ካብ ገዛ ወሲዶም ኣሰርዎ። ሃይለ ኣብ ዝሑል ንዓይንኻ እንተንቆሩኻ ዘይትርእየሉን ብሕማቕ ጨና ዝተዓፈነ ቤት ማእሰርቲ ንዕስራን ሽድሽተን መዓልቲ ኣሰርዎ። እቲ ማእሰርቲ ንሃይለ ከቢድ እዩ ነይሩ፣ ግን ድማ ተፃዊሩዎ። ድሕሪ 26 መዓልቲ ከቢድ መጠንቀቅታ ተዋሂቡዎ ተፈትሐ።

ሃይለ ወላ ማእሰርቲ የሰኮኖ እምበር ኣብ ልቡ ዝተወለዐ ፖለቲካዊ ቅዋም ግን ድቃስ ከሊእዎ ብንቕሓት ክንቀሳቐስ ጀመረ። ብመሰረት እዚ ኣብ ጎንደር ምስ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ርክብ መስሪቱ ብዛዓባ እዋናዊ ኩነታት ክመያየጥ ጀመረ። በቲ ዝወሰዶ ዓርሰ ተበግሶ ድማ ምስ ስርዒት ህወሓት ተራኸበ። ነቲ ምንቅስቓስ ድማ እንዳስፈሖ 3 መምህራን፣ 2 ሰራሕተኛታት ባንኪ፣ሓደ መመሓደሪ ሆቴል፣ 3 ሰራሕተኛታት መንግስታዊ ትካልን 2 ነጋዶን ዝሓቆፈ ሓደ ዋህዮ መስሪቱ እዩ።

ነቲ ኣብ ጎንደር ዝነበረ ምንቅስቓስ ብቐረባ ትዕዘብ ዝነበረት ህወሓት ንሃይለ ክንደያ ዝብል ናይ ቃልሲ ሽም ብምሃብ ርክባ ምስ ክንደያ ቀፀለት። ካብ መይዳ ዝመፁ ተጋደልቲ ምስ ክንደያ እንዳተራኸቡ ሓበሬታታት ክቀያየሩ ጀመሩ። ክንደያ ድማ እቲ ዝጀመሮ ስራሕ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ክሰፍሕ ገበሮ።

ክንደያ እዚ ጥራይ ኣይገበረን የግዳስ ነቲ ዝፈትዎ ንእሽተይ ሓው ኣብነት ምእንቲ ክኾን ናብ መይዳ ንክኸይድ ገበረ። ንእሽተይ ሓዉ ኣታኽልቲ ድማ ብ1969 ዓ/ም ንታዕሊም ናብ በረኻ ትግራይ ኣቲዩ ተሰሊፉ። ክንደይ ድማ ብ1970 ዓ/ም ንተወሳኺ ዕማም ናብ ኣኽሱም ተቐየረ።

ኣብ ኣኽሱም ድማ ምስ ናይ ህወሓት ስርዒት ወዳቢ ዝነበረ ነጋሽ …….

ከቅፅል እዩ ።

መንጂሪኖ ዘይኮነስ ቦንጆሪኖ እዩ !!

ብፂት  ፈትለወርቅ ገብረእግዚኣቢሄር ( መንጆሪኖ ) ካብተን ዋዕሮታት ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ እያ ።ምዕሩግ ገፃ እንትትዕዘብ ትኩርነትን ጀግንነትን ተንብብ ።ስምዒት ሕራነን ተስፍን ኣብ ገፃ ጎሊሁ ይረአ ።ንሳ ብኹለ መዳይ ዋዕሮ እያ ። ዋዕሮ ክልተ ዓውዲ ።

ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ተንቲና መፍትሒ ተናዲ ። መንጆሪኖ ዝተወለደትሉ ኣብ ከተማ ዓድዋ እዩ ።እነሓጎኣ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝነበራ ውነ ከይገበረት ናብ ኤርትራ ከይዳ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ እንዳ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ተማሂራ ። 1967ዓ/ም ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዕግርግር ተላዒሉ ብድሕሪኡ ናብ ዓድዋ መፂኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ክሳብ 11 ክፍሊ ትምህርታ ቀፂላ ኣብ መንጎ ትምህርታ ኣቋሪፃ ኣብ 1969 ዓ/ም ኣብ ከተማ ስርዒት ትሰርሕ ኔራ ብ 1970 ዓ/ም ናብ ቃልሲ ተፀምቢራ ።

መንጆሪኖ ብጣዕሚ ካብ ዘሐጉሳን ዘሕዝናን ተጓንፎታት እንትትገልፅ…ካብ ዘሐጉሰኒ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብ ገሊኦም ንምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ መጠነ ሰፊሕ ስቃይን ወፅዓን ዝተቃለሰሉ ፍረ ዝረኣየላ ደርጊ ንሓዋሩ ዝተደምሰሰሉ ዕለት ንዓይ ልዕሊ ኹሉ ዝተሓጎስኩላ ዕለት እያ ።

ካልእ ኣብ ቃልሲ ሂወተይ ብዙሕ መስካሕካሕን ዘሕዝንን ዘጉህን ኣጋጣሚታት ኣለው ካብኣቶም ደብዳብ ሓውዜን ብዘሕዝን ፍፃመ ሓደ እዩ ።በቢግዚኡ ብፆት ካብ ጎንና ብመስዋእቲ እንትፍለዩ ከበድቲ ሓደጋታት ህዝቢ እንትጭፍጨፍ የጉህየካ እዩ ።

ፈትለወርቅ ዝብል ሽመይ ተረሲዑ እዩ ፀኒሑ ። መንጆሪኖ ዝብል ቅፅል ስም ዝወፀለይ ኣብ ቃልሲ እዪ ። ብ1971ዓ/ም ኣብ ኣሃዱና ክልተ ፈትለወርቅ ኔርና ናይ ኣሃዱ መራሒና ድማ ሳሞራ ስለ ዝነበረን ንክልቴና ክፈሊ ንዓይ ፈትለ ሞንጆሪኖ ነታ ሓንቲ ብፂት ( ተሰዊኣ እያ ) ፈትለ ማንጁስ ኢሉና ።እቲ ቃል ብትኽክለኛ ኣፀዋውዕኡ መንጆሪኖ ዘይኮነስ ቦንጆሪኖ እዩ ።ቃሉ ጣልያንኛ እዩ ።ሳሞራ እንዳጥልያን ከም ዝተምሃርኩ ሓበሬታ ስለ ዝነበሮ ሞንጀሪኖ ኢሉ ፀዊዑኒ ።ትርጉሙ ብጣልያንኛ ፅቡቅ መዓልቲ ማለት እዩ ።

እምበኣር ከስ የሕዋት ኣነ እውን ብውልቀይ ነዛ ጅግና ተባዕ ጓል ህዝቢ ተጋዳሊት ፈትለ /ሞንጆሪኖ/ ዋዕሮ ክልተ ምዕራፋት ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነላ እምነ ሰናይ ግዘ…

*ፍልፍል ፣ መፅሄት ሕድሪን ካብ ማርታን

ረጊፅክዮ ዘለኺ መሬት …!!

ተጋዳላይ ገረንችኤልን (ብርሃነመስቀል) ብፆቱን ዝነበሩላ ሓይሊ 22, ብሽሾ ሰራዊት ኢዱ ኣብ ሓኽፈን ተኸቢባ። ተጋደልቲ ስረ ኣፅኒዖም ብፅንዓት ተቓሊሶም።ክዋጉኡለን ዝዋዓሉ ጥይት ዝወዳኣ ብረታቶም መስፍናውያን ኢዱ ምእንታን ከይጥቀሙለን ሰይሮም ብእምኒ ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦም፣ በጃ ህዝቢ ተሰዊኦም።

ፅባሕ ኲናት ሓኽፈን ሓይሊ 73 ብፆቶም ንኽቐብሩ ናብቲ እምባ ይድይቡ። ናይ ብፆቶም ሬሳ ስኢኖም ኣብቲ ከባቢ ንእሽተይ ሕብይብይ ምስበሉ ናብ ሰለኽለኻ ገፅ ኣብዝነበረ ጎልጎል ህዝቢ ተኣኪቡ የማነ ፀጋም ክብል ምስራኣዩ ናይዞም ብፆት ሬሳ ካብ ሰለኽለኻ ናይ 20 ደቒቓ መገዲ ኣብ ዝርከብ እምባ ፅሕዲ ኣብ ዘሎ ሜዳ ህዝቢ ይቐብሮም ምህላዉ ተረዲኦም፣ ናብቲ ቦታ ምውራድ ይጅምሩ። ተጋዳላይ ተ.ሓ.ህ.ት ብዘድንቕ ጅግንነት ዝተዋጋኣሉ ቦታ እንዳራኣዩ ፣ናይ እምባፅሕዲ ውግእ ናይ መስዋእቲ መጋረጃ መጀመርታ ዝኸፈተ ብፃዮም ወዲ ዓጋቲ ዝወደቐሉ እግሪ መገዶም ሪኦም ናብቲ ብዓቢ ሓዘን ተዋሒጡ ናይ ብፆቶም ሬሳ ይቐብር ናብ ዝነበረ ህዝቢ ይሕወሱ። ናይ ውሽጦም ጓህን ሕርቃንን ሸፊኖም ፣ ብደም ተፀይቖም ዘይንሶም ዝመሰሉ ንራህዋ ውፁዓት ዝተሰዉኡ ብፆቶም እንዳቐበሩ ስሚዒቶም ምቑፅፃር እንዳኣበዮም ተሓቢኦም ዝበኽዩ ገሊኦም ካኣ “መስዋእቲ ጉቡእ እዩ” እንዳበሉ ነቲ ብዓቢ ተዋሒጡዝነበረ ሓፋሽ እንዳኣበዱ ምቕባር ይቕፅሉ።

መሳፍንቲ ኢዱ ብዓወት ሰኺሮም ናብ ሽረ ኣትዮም ኢዱ ዘይገበረቶ ገይራ እንዳበሉ፣ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዓቕሚ ከምዘለዋ ኣምሲሎም ብዓቢኡ ምውራዮም ይቕፅሉ።እከለ ቀንዲ ዝባሃል ካብ መራሕቲ ተሓህት ተቐቲሉ፣ መሬት ንባዓል መሬት ገዛ ንባዓል ገዛ’ያ ተባሂሉ..ወዘተ ዝኣመሰሉ ዘረባታት ይጋፍሑ። ደቁ ዝተጋደሉ ነባራይ ከተማ ሽረ በዚ ወረ ይሰግእ።

ኢዱ ዝነዝሕዎ ወረ ስግኣት ዝኣተዋ ኣዶ ብርሃነመስቀልን ሓፍቲ ሓየሎም ኣርኣያን ወ/ሮ ኣምሳሉ ኣርኣያ ብዓቢ ሓሳብ ተዋሒጣ እንትትክዝ ኣብ ናይ ሽረ ኣውቶብስ መዕረፊ መኪና እንዳተፀበየት ትረአ። ብናይ ኢዱ ወረታት ተስፋ ከይቆረፀት “ወደይ ብሂወት ክረኽቦ እየ” ኢላ ፅንዓት ተቐኒታ ንሰለኽለኻ ተበገሰት። ኣብ መኪና ሓጂ ዓብዱ ተሰቒላ እንዳተጓዓዘት ሓደ ሓደ ጊዜ ዕምት፣ ሓደ ጊዜ ፍጥጥ፣ ሓደ ጊዜ ናብ ዓቢ ሓምቢስካ ዘይትዘልቆ ባሕሪ፣ ሓደ ጊዜ ሕማቕ ሓደ ጊዜ ፅቡቕ እንዳተራኣያ ናይ ወላድ ከብዲ ኮይንዋ ኣብ ዓቢ ድቃስ ኣይትብሎ ጋህዲ፣ ሓሳብ ኣይትብሎ ሕልሚ ተዋሒጣ እንዳተጓዓዘት ሰለኽለኻ ትኣትው። ካብ መኪና ወሪዳ ንሓንቲ ኣብ ሰለኽለኻ ትነብር ፈታዊታ “ማሓዛይ..ተጋደልቲ ዘለውዎ ከባቢ ትፈልጣ’ዶ? ናይቲ ወደይ ወረኸ ሰሚዕክን’ዶ?” ኢላ ትሓታ።

ዓርካ ናይ ወዳ ኩነታት ከምዘይሰመዐት፣ ተጋደልቲ ኣበይ ከባቢ ምህላዎም ብውሽጣ ዘሎ ናይ ሓዘን ስምዒት ንምሕባእ ኢላ ካብ ውሽጢ ዘይመፀ ፍሽኽታ ገይራ ክምስ እንዳበለት ትሕብራ።ብዙሕ ከይፀነሐት ዘንቢላ ኣንጠልጢላ ናብቲ ተጋደልቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሰለኽለኽ ተበጊሳ ሩባ ሩባ ጉዕዞኣ ትጅምር። ኣምላኽ ብሓቂ ምስ ወደይ ክተራኽበኒ ዲኻ ? እንዳበለት ብሓደ ገፅ ንክልተ ዓመት ኣቢሉ ዝተፈለያ ወዳ ሓቚፋ ንክትስዕም እንዳተራኣያ ብካልእ ገፅ ካኣ ብርሃነመስቀል ምስ ሓየሎም ኣኩኡ ንሜዳ ክወፅእ እንዳተዳለዉ እንዳዘከረት “ብርሃነመስቀል..ዘይንስኻ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይብለይ በይነይ ደርቢኻኒ ክትከይድ? ጨኪንካለይ ?” ኢላ እንዳበኸየት ክትዛረቦ ከላ።ናይ ፍቕሪን ናፍቖትን ስሚዒቱ ዝገልፅ ንብዓት ኣብ ዓይኑ መሊኡ ቅድሚ ዘረብኡ ቀዲምዎ ከይከይድ ዓይኑ ፍጥጥ እንዳበለ።

“ ኣደይ ማዓረይ ዘይኣነ ውላድ ዘይብልኪ ከም ወድኽን ንእሽተይ ሓውክን እንዳራኣኺ 9 ወርሒ ኣብ ከርስኺ ዳሓር ‘ውን ኣብ ሑቕፈኺ ተሰኪምኪ ንባዕሉ ሰብ ኮይኑ ንዓይውን ሰብ ክኾነኒ እዩ ኢልኪ ዝሓብሓብክኒ፣ ሓዳር ገይረ ጐጆ ወፂአ ሓቚፍኪ እትስዕምዮ ውላደይ ክትረኽቢ ብዓቢኡ ትምነዪ ምንባርኪን ናዓይ ኣምሂርኪ ግርማን ማዕረግን ክኾነልኪ ትፅበዪ ከምዝነበርኪን ብርሃነ መስቀል ወድኺ ሓቀኛ መንነተይ ኣብ ምፍጣር ዘሕለፍክለይ ዕዳ ዓቢን ከቢድን እዩ። ዕዳኺ‘ውን ይኸብደኒ ስለዝነበረ ለይቲን ቀትርን ኢለ ናትኪ ዕዳ ክምልስ ትምኒተይ ዓቢ’ዩ ነይሩ። … ህዝቢ ትግራይ ብመዝመዝቲ ደሙ እንዳተማፀየ ብዘስካሕክሕ ግፍዕታቶም እንዳተረሸነ እንዳተኣሰረ ብሰንኮም ክንደይ ህዝቢ እንዳተሰደደ ክንደይ ስድራ እንዳተበተነ እዚ ኩሉ እንዳራኣኹ ናዓይን ናዓኽን ክጥዕመና ኢለ ካብቲ ታሪኽ ካበይ ዝፅበዮ ግቡእ ዘልሓጥሓጥ ኢለ ነብሰይ ፈትየ ዝበልዖ ደሞዝ ዕፈል ኾይኑ ክቕትለኒ እዩ። ዝኽደኖ ክዳን ‘ውን ዕሾኽ ኾይኑ ክወግኣኒ እዩ። ዝረግፆ ሳእኒ‘ውን ምስማር ኾይኑ ከቑስለኒ እዩ።

ናትኪ ዕዳ ናይምኽፋል ግቡኣይ ንህዝቢ ትግራይ ብምቅላሰይ ጥራሕ እዩ ክምለስ ዝኽእል። ንህዝቢ ምቅላስ ናይ ስድራኻ ግቡእ ምርሳዕ ኣይኮነንን።..ካብ ናትኪ ናይ ሕጂ ብኽያት ንላዕሊ ናይ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሉ ብኽያት ይበዝሕ። ኣደይ መዓረይ ደጊም ንውልቀይ ዝብፅሓኒ ወዲ ኣለኒ ኣይትበሊ ወድኺ ንህዝቢ ትግራይ ተሃጊረ እየ። ወዲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ እየ። ምናልባት ሕጂ እንክፍለየኪ ናይ መወዳእታ መፈላለይት መዓልትና ‘ውንክትኸውን ትኽእል እያ። ንህዝቢ ቆሪፁ ክዋደቕን ክቃለስን ንዝተላዓለ ጅግና ዝወለደ ርሑስ ከርስኺ ይፅናዕ፣ይኩራዕ ዳሓን ኩኒ ኣደይ” ኢሉ ንመወዳእታ እንትሰናበታ ዝነገራ ዘኪራ‘ውን ከም ኣፉ ኣይግበሮ ሎምስ ኣምላኸይ ተዋሓሰኒ ደኣ በለት።” ሓይሊ 73 ስዉኣታ ቀቢራ ክትውድእ ኣደ ብርሃነመስቀል ናብቲ ንሶም ዝነበሩዎ እንዳተቐራረበት ትመፅእ።ዝበዝሕ ተጋዳላይ እቲ ውግእን ናይ ስዉኣት ኩነታት ኣብዝፈጠረሉ ስምዒት ጣንዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናብ ምንቕስቓስ ከየስተውዓለ ኣብ ካሊእ ዓለም እንትዛውን ናይዛ እትመፅእ ዝነበረት ሰበይቲ ኣመፃፅኣ ካብ ሩሑቕ ኣብ ደው ዝበሎ ነቒፁ ዝጥምት ሓደ ብፃይ ግን ነይሩ።

እንዳተፀገዐት ከላ ሓደ መራሒ ኣብ መንጎ ተጋደልቲ ኮይኑ ምስ ራኣያ ኣለለያ ኣሞ ከይተፈለጦ እወ ንሳ እያ በለ። እወ ሓዋ ሓየሎም ኣርኣያ እዩ። እዛ ወላዲት ናብቲ ባዓል ሓየሎም ዝነበሩዎ ቦታ ምስ ቀረበት እዛ ወላዲት ዳሓንዶ ዊዒልኩም ክትብል ተደሃየት። ሓየሎም ድማ ከምዛ ደቂሱ ዝነበረ ብህርር ኢሉ ቅንዕ በለ። እዘን ወላዲት ድማ ሓወን ረኺበን ዕልል ዕልል በላ ሓቚፈን ድማ ስዓመኦ። ሓየሎም ግና ክምስ ምባል ሲኢኑ ገፁ ክስመት ምስተኸደነ እዩ። ግን ድማ መስገን ድሓን ኢና ሓፍተይ በለ። ወላዲት ንሓዋ ረኺባ ተሓጉሳ ኣላ። ግን ድማ ወዳ የለን። ክሓቶ’ዶ ዋእ ዳሕር ካኣ ቅበፅዮ እንተበለኒ ኸ? ኢላ ቁሩብ ድሕሪ ምጉቡጋብ ንፍርሓ ኩሉ ተቆፃፂራ “ሓድሽ ሓወይ” በለት ሕጂ‘ውን ሓውሲ ፍርሓት። “ኣቤ..ት” ይብል ድምፁ እንዳተቖራረፀ። ብርሃነ መስቀል ወደይ ዳኣ ኣበይ ኣሎ? ክትብል ሓተተቶ። ኣካላቱ ከም ኤሌትሪክ ዝሓዘ ሰብ ዲዝ ኢልዎ ካብ ኣዒንቱ ቀልጢፉ መልሲ ክህብ ዝደለየ ይመስል። ብርሃነመስቀል ትብል ቃል ናብ ሓንጎሉ ደወል ደወለት።

ብርሃነመስቀልን ሓድሽን(ሓየሎም) ኣብ ዓዲ ነብሪኢድ ተወሊዶም ዕድሚኦም ዝተቐራረበ ኮይኖም ከም መትለመትሊ እንዳተቓፀፁ፣ እንዳተባኣሱ፣እንዳተዓረቑ፣ ሓድሽ ንብርሃነመስቀል ኣነ ኣኮኻ እየ እንዳበሎ፣ኪድ! ንስኻ ዲኻ ናዓይ ኣኮይ እንዳበለ እንዳመለሰሉ ብሓባር ብይን እንዳተፃወቱ ዘሕለፍዎ እንዳመለሰሉ ብሓባር ብይን እንዳተፃወቱ ዘሕለፍዎ ናይ ቁልዕነት ዕድመ።

ዳሓር ካኣ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይዶም ትምህርቲ ኣትዮም ብማርክ እንዳተወዳደሩ “ኣነ በሊፀካ፣ ቺድ እንዳቀዳሕካ’ምበር ኣይምበለፅካኒን” እንዳተባሃሃሉ።ዓዶምን ስድርኦምን ናፊቖም “ማኣስ ኢና ዓድና ንምለስ” እንዳበሉ ምህሮ ተወዲኡ ዓዶም ከይዶም ስድርኦም ምስረኸቡ ዝስምዖም ዝነበረ ታሕጓስን። ዳሓር ተ.ሓ.ህ.ት ምስተፈጠረት ክንጋደል ኣለና ኢሎም ወሲኖም ነቶም ሽዑ ውሑዳት ዝነበሩ ብፆት ክደልዩ ከርተት እንዳበሉ ድሕሪ ምፅናሕ። ምስ ብፆት ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ሕውነት ብፃይነት እውን ወሲኾሙሉ ኣብ ሓድሽ ዓለም ምእታዎም ዝሕደረሎም ታሕጓስ ኣብ ደቒቓ ኣብዘይመልእ ጊዜ በብሓደ ክዝክሮ ይጅምር።

ንኣፉ ቀዲመን ኣዒንቱ ንብዓት መሊአን መልሲ ክህባ ክብላ ከለዋ መሊሱ ርእሱ ናብ መሬት ኣድኒኑ ንብዓቱ ከይረአ ክሓብእ ፈተነ። ግን ድማ እታ ሕቶ ክትምለስ ኣለዋ። ሓየሎም ሓንሳብ ንፀጋም ሓንሳብ ንየማን ቀባሕባሕ ክብል ንኹነታቱ ዝተዓዘቡ ወያናይ ተሰማ ስዩም ቅልጥፍ ኢሎም “ብርሃነ መስቀል ኣብዚ የለን። ቅድሚ ሕጂ ተወጊኡ ነይሩ ሕጂ‘ውን ተወጊኡ እዩ ግና ናብ ሓይሊ 60 ሰዲድናዮ ኣለና። ሩሕቕ እዩ ከይዱ ናብ ገዛኺ ተመለሲ በላ” ክብል ኣብ ክንዲ ሓየሎም መለሰ። ሓየሎም’ውን ነቲ ብወያናይ ተሰማ ዝቐረበ መልሲ ትኽክል ኣዩ ንምባል ርእሱ ይንቕንቕ ።

ካብ ቁፅፅሩ ንላዕሊ ኮይኑ ካብ ዓይኑ መንዚዕዎ ክወርድ ኢሉ ዝነበረ ንብዓት ንውሽጢ ውሒጡ። ርእሱ ኣቕንዕ ኣፉ ቁሩብ ክፍት ኣቢሉ ኣብ መቓብር ወዳ ጠጠው ኢላ ዓይኒ ዓይኑ ንእትርእዮ ዝነበረት ሓፍቱ ፍጥጥ ኢሉ ኣንዳረኣየ ብሓሳቡ “ካብ ከርስኺ እንክወፅእ ብርሃን ልብኺ መሊኡልኪ ብርሃነ መስቀል ዝበልክዮ ወድኺ ሎሚ ገ/ችኤል ተባሂሉ ናብ ከርሲ መሬት ምእታዉን ረጊፅክዮ ዝለኺ መሬት መን ምዃኑን እንተትፈልጥዮስ እንታይኮን ምበልኪ?” ዝበለ’ውን ኣብዚ እዋን’ዚ እዩ ነይሩ ።

ፍልፍል ፣ ካብ ባህሪና

ኣጆኹም በርቲዑ !!

ኣጆኹም በርትዑ !!

ቻው!!

ደሓን ኩኑ !!

ብ 1972 ዓ/ም እዩ፤ ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ምስ ኣርባዕተ ብፆቱ ኮይኑ ካብ ደጀና ተበጊሱ ንጭላ እንዳተጓዕዙ ይመስዮም እሞ ኣብ ከባቢ ዘላዝለ ዝበሃል ቦታ እንዳገባር ኣጋሊሶም ይሓድሩ።

ከምቲ ልሙድ እቶም ገዛ እውን ብዝግባእ ብምትእንጋድ ፣ ኣብቲ ህልው ኩነታት እውን ብዙሓት ርእሰ ጉዳያት እናልዓሉ እናሰሓቁ ከዕልሉ ኣምሰዩ።

ኣብ መወዳእታ ግን ዘይተሓሰበ ነገር ኣጓነፎም።ሓደ ዕሱብ ሰላሊ ኩነታቶም ክዕዘብ ድሕሪ ምፅናሕ ፣ ዝርኣዮ ነገር ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ሸፋቱ ሓበሮም።

ንሶም እውን በቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ መሰረት ነቲ እንዳገባር ገዛ ከበብዎ፤ ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ግን ምስ ብፆቱ ኮይኑ ከምዘይነበሩ ገበሮም።

ብርክት ዝበለ ናይ ተኹሲ ድምፂ ስለዝነበረ ከኣ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከካብ ገዝኦም ተኣኻኸቡ፤ በቲ ዝኾነን ዝረኣዩወን ከኣ ተገረሙ።

ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ እውን ከምዚ ዝስዕብ በለ፤

ትግራወይቲ ኣዶ ወሊዳ ክተብቕዕ፣ ኣያ ዝኾነ ክትሕረም ፍፅፁም ኣይግባእን፤

ንሕና እናሃለና ቑሸታት ዓድና ክቃፀላ ክንርኢ ፍፁም ኣይግባእን፤

ዓድና ክትድፈር ፣ ህዝቢና ብድኽነትን ድንቁርናን ክሳቀ ካብ ምርኣይ ፈትንካ ሙሟት ይሓሽ፤

ስለዚ ኣጆኹም ግዜ ይነውሕ እምበሪ ዓወትና ፍፁም ሕልሚ ኮይኑ ኣይተርፍን።

መሰልን ክብሪን ህዝቢና ንምውሓስ ክንጉዳእን፣ክንደሚን ክንስዋእን ቖሪፅ ተላዒልና ኢና። ዝሓተተ መስዋእትነት ይሕተት ዓወትና ግን ኣይተርፍን እዩ።

ኣጆኹም በርቲዑ !  ቻው !  ደሓን ኩኑ !! ኢልዎም ጉዕዝኡ ቐፀለ።

ፈንቅል፣

ጎቦዛይ፣

ሓለንጋይ፣

ሓየት

ብኩሉ ብዘይ ኣፈላልያ ብህዝቢ ትግራይ ተፈታዊ ዝኮነ ጅግና ሓየሎም ኣርኣያ መበል 22 ዓመት ዕለት መስዋቱ ለካቲት 06/  2010 ዓ/ም ብምኻኑ  ብኽብሪን ብፍሉይ ኩነታት  ኢና ሎሚ ዓመት ክንዝክሮ  ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ( መሪሕነት ) !!

 

ካብ ” ኣያ ቃልሲ ” መፅሐፈይ ዝወሰድክዎ ::

ብ 1967 ዓ/ም ኣብ ዊዳኽ ናይቲ ውድብ ጊዜያዊ ኣመራርሓ መረፃ ተኻይዱ:: እዞም ዝስዕቡ ብፆት ተመሪፆም::

1/ ግደይ ዘርኣፅዮን

2/ ስዩም መስፍን

3/ መሓሪ ተኽለ (ሙሴ)

4/ ኣረጋዊ በርሀ ( በሪሁ)

5/ ኣባይ ፀሃየ

6/ ዘርኡ ገሰሰ(ኣግኣዚ)

ስብሓት ነጋ ( ብ 1968 ዓ/ም ኣብ ዲማ ማርዋ ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ኮንፈረንስ መበል 7ይ መሪሕነት ኮይኑ ተመሪፁ) 3 ተ ተጋደልቲ ድማ ወኪል መሪሕነት ኮይኖም ተመሪፆም እዮም::

ኣብ 1971 ዓ/ም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማይ ኣባይ ዝተብሃለ ቦታ ቀደማይ ዉድባዊ ጉባኤ ህወሓት ተኻይዱ::

እቲ ጉባኤ እቲ ውድብ ህልውንኡ ኣብ ዘረጋገፀሉን ኣብ ዘተኣማምን ውሽጣዊ ፅሬት ኮይኑ ዝተኻየደ እዩ:: ኣብቲ መስራቲ ጉባኤ እቲ ዉድብ 7ተ ጥራሕ ዝነበሩ ሙሴን ኣግኣዝን ብመስዋእቲ ስለዝተፈለዩ ብህይወት ዝተረፍ 5ተ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ልዕሊኦም ካልኦት 10 ሓደሽቲ ኣባላት ተመሪፆም ጠቕላላ 15 ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ናይቶም ዝወሰኹ ሓድሽቲ ማእከላይ ኮሚቴ ፣

1/ ተወልደ ወልደማርያም

2/ ገብሩ ኣስራት

3/ መለሰ ዜናዊ

4/ ስየ ኣብርሃ

5/ ፃድቃን ገ/ትንሳኤ

6/ ኣውዓሎም ወልዱ

7/ ኣርከበ ዕቑባይ

8/ ዘርኣይ ኣስገዶም

9/ ኣስፍሃ ሓጎስ

10/ ደ/ር ኣታኽልቲ ቀፀላ ነይሮም::

እቲ ውድብ በቲ ጉባኤ ሓድሽቲ ኣባላት መሪሕነት ብምዉሳኽ ተሃዲሱ ንቅድሚት ክምርሽ ከኣለ:: ኩሎም እቶም ሓድሽቲ መሪሕነት ቅድሚ 1966 ዓ/ም ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተምሃሮ ነይሮም::

2ይ ውድባዉ ጉባኤ ብ 1975 ዓ/ም ኣብ ተከዘ ምዕራብ ትግራይ እንትካይድ 85% መሬት ትግራይ ካብ ደርግ ሓራ ዝወፀሉ እዋን ነይሩ::

ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ማዕርነትን ብሄር ብሄርሰባት ንምርግጋፅ ፍሉይ ትኹረት ዘረጋገፀ ጉባኤ ነይሩ::

ነዞም ተልእኾታት ኣብ ግምት ዘኣተወ ቁፅሪ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ 15 ናብ 29 ከዓቢ ጉባኤ ወሲኑ::

ኣብ ልዕሊ እቶም ዝነበሩ ኣስማቶም ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ እዞም ዝስዕቡ ብተወሳኺ ኣብ 2ይ ጉባኤ ተመሪፆም::

1/ ሓየሎም ኣርኣያ

2/ ኣረጋሽ ኣዳነ

3/ ሳሞራ ዮኑስ

4/ ክብሮም ገ/ማርያም

5/ ሓዱሽ መስፍን

6/ የማነ ኪዳነ( ጃማይካ)

7/ ብርሃነ ገ/ክርስቶስ

8/ ሙሉጌታ ኣለምሰገድ

9/ ኣበበ ተ/ሃይማኖት(ጆቤ)

10/ ሰለሙን ተስፋይ

11/ ቢተው በላይ

12/ ተኽሉ ሃዋዝ

13/ መስፍን ኣማረ

14/ ሰዓረ ገ/ፃዲቕ

15/ ቴድሮስ ሓጎስ

16/ ክንፈ ገ/መድህን ነይሮም::

ኣብ 1ይ ጉባኤ ማእኸላይ ኮሚቴ ተመሪፆም ካብ ዝነበሩ ብፃይ ዶ/ር ኣታኽልቲ ብመስዋእቲ ክፍለ ከሎ ብፃይ ተወልደ ወልደማርያም እዉን ብጥዕና ምስኣን ምኽንያት ዓዲ ጣልያን ከይዱ ብምንባሩ ኣብ 2ይ ጉባኤ ከይተመረፁ ተረፋ::

3ይ ውድባዉ ጉባኤ ህወሓት ኣብ ኣቬራ ዝብሃል ቦታ/ ሰገር ተከዘ/ ኣብ መጋቢት 1981 ዓ/ም ተኻይዱ::

ኣብዚ ጉባኤ እዚ ቁፅሪ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ መድረኽ ንዝጠልቦ ዝነበረ ዕማም ክስከም ከምዝኽእል ክዉሰኽ ተገይሩ:: ኣብ ልዕሊ እቶም ዝፀንሑ ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴ 6ተ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝጎደሉ ነይሮም:: እዞም ዝስዕቡ ሓደሽቲ ብተወሳኺ ተመሪፆም::

1/ ኣለምሰገድ ገ/ኣምላኽ

2/ ኣብርሃ ማንጁስ

3/ ጌታቸዉ ኣሰፋ

4/ ሓጎስ ገመቹ

5/ ታደሰ ወረደ

6/ ተስፋማርያም ገ/መድህን

7/ ሙሉጌታ ገ/ህይወት(ጫልቱ

) 8/ ሓሰን ሾፋ

9/ ገ/መስቀል ሃይሉ

10/ ሓለፎም ኣለሙ(ቾንቶ)

11/ ወንድወሰን ከበደ

12/ ታደሰ በርሀ(ጋውና)

13 / ሕቡር ገ/ኪዳን

14/ ኣዲስ ኣለም ባሌማ

15/ ኣባዲ ዘሞ

16/ ኣባይ ወልዱ

17/ ፀጋይ በርሀ

18/ ተወልደ ወልስማርያም::

ኣብ 2ይ ጉባኤ ካብ ተመሪፆም ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ 3ይ ጉባኤ ከይተመረፁ ዝተረፋ፣

1/ ክብሮም ገ/ማርያም

2/ ሓዱሽ መስፍን

3/ ተኽሉ ሃዋዝ

4/ መስፍን ኣማረ

5/ ሰዓረ ገ/ፃዲቕ

6/ ኣረጋዊ በርሀ (ንሓፍቱ ክጥይቕ ኢሉ ንወፃኢ ምስከኸደ ብኡኡ ገይሩ ቃልሲ ጠጠዉ ኣቢሉ)

7/ ግደይ ዘርኣፅዮን ( ስንብት ብስሩዕ ሓቲቱ ተፈቂዱሉ ንወፃኢ ከይዱ)

8/ ኣስፍሃ ሓጎስ ( ናይ ውድብ ንብረት ክገዝእ ተላኢኹ ንወፃኢ ምስኸደ ኣብኡ ተሪፋ ቃልሲ ጠጠዉ ኣቢሉ)

ድሕሪ ዓወት ( ደርግ ምስወደቐ ) ካብ 4ይ ክሳብ መበል 12ይ ውድባዉ ጉባኤ ተመሪፆም ዝነበሩን ዘለውን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ብኹሉ ዝፍለጥ ስለዝኾነ ኣብዚ ምግላፅ ኣገዳሲ ስለዘይመሰለኒ እዩ::

ብዝኾነ ሎሚ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ቁፅሪ 45 ከምዝበፅሕ እዩ::