ኣይንታለል !!

ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ኮይኑ ዝነበረን ሓቂ ድዩ ? ኢልኩም ትሓቱኒ ዘለኩም ወገናት እዚ ነገር ሓቂ ከምዘይኮነ ክገልፀልኩም ይፈቱ።
እዚ ምሰሊ ( ፎቶ ) ዝተወሰደ ካብ ናይ ኤርትራ ድራማ እዩ ይብል ዓርክና ኢማኒኤል ::
~ ~ ~ ~ ~
እዛ ተዋሳኢት ድማ አብ ብዙሕ ፊልምታት ትግርኛ አላ ከም ሚለኑ ዝአመስላ ፊልምታት ። ንተወሳኪ ናይዛ ፊልሚ ቪድዮ ‘ ወን ክስደልኩም እየ ይብል:: ሰለዚ ነሰተዉዕል ብቤላቤለው አይንታለል።
~ ~ ~ ~ ~
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስላም ንከይረክቡ አበርትዑ ዝፅዕር ሰብ እዩ ::እዚ ሰብ እዚ ብሸም ኤርትራውያን ዝንግድ ዘሎ አጭበርባሪ ምዃኑ ብጉቡእ ፈሊጥና ዝፅሕፎ ኩሉ ናይ ሓሶትን ፈጠራን ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባእ::

Classic Eritrean movie “Romai” – Part 1
youtube.com።

ምሉእ ቪድዩ ኣብዚኣ ኣላ ::

*********/////**********

ፍትሒ

ንቅሓተ ሕጊ !!

****×****

ካብ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ዝተወሰደ

ኣድላይነትን ትርጉምን ውዕሊ
ውዕሊ ዝህሉ ተወዓዓልቲ ወገናት እንትህልው እዩ፡፡ ዝወዓዓሉ ሰባት እውን ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ሂወት እዩ፡፡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ሂወት ምስታፎም ንማሕበራዊ ምትእስሳር (social interaction) መልዐሊዝኾኑ ጉዳያት ኢኮኖምያዊ ርክባት ብምፍጣሮም ጉዕዞ ሂወት ዝፈጥሮ ነባራዊ ኩነታት እዩ፡፡ ከይዲ ምፍራይ ብብቅዓት ሓደ ካብ ኣብ ዘይውስነሉ ሕብረተሰብ ምክፍፋል ስራሕ (division of labour) ከምዘድሊ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡
ከምዚ ዓይነት ርክብ ሓደ ሓደ እዋን ቀሊል እኳ እንተኾነ ካልእ እዋን ድማ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ኩሉ ሰብ ከምድላይ ይግበሮ ተባሂሉ ዝግደፍ ጉዳይ ኣይኾነን፡፡ ሰባት መሰል ነፃነት ምውዕዓልን ንብረት ምፍራይን ኣለዎም ክበሃል ከሎ ነዚ ነፃነት እዚ ግቡእ ዝኾነ ሕጋዊ ሓለዋ የድልዮ እዩ ማለት እዩ፡፡ ብፍላይ ክፍፍል ስራሕ ብዓበይኡ እናሰፈሐን እናረቀቀን ኣብ ዝከደሉ ሜላን ዓቅምን ምፍራይ ደቂ ሰባት ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ካብ ሓደ ጫፍ ናብቲ ካልእ ጫፍ እናዓበየን እናተሓላለኸን ኣብ ዝመፀሉ እዋን ፣ ንግድን ኢንድስትሪን ናይዞም ርክባት መዘወሪ ሞተር ኣብ ዝኾነሉ፣ መንግስቲ’ ውን በዚ ልክዕ እናጎልበተን ኣወዳድብኡ እናተመሓየሸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዞም ርክባት መልክዕን ሰርዓትን ብዘለዎ ኩነታት ክመርሑ ምግባር ኣድላይ ነገር እዩ፡፡

ውዕሊ ሓደ ግቡእ ወይ ምስ እዚ ግቡእ ዝተተሓዙ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጉቡኣት ዘጣይሽ ተግባራት ዘርእይ እዩ፡፡ በዚ ግቡእ በዓል ገንዘብ ዝኾነ ወገን ሓደ ነገር ንክፍፀመሉ መሰል ምሕታት ዝህልዎ እንትኾን ብዓል ዕዳ ድማ ሓደ ነገር ግቡእ ምፍፃም ኣለዎ፡፡
ስለዝኾነ ውዕሊ ማለት ንኣፈፃፅምኡ ብሕጊ ውሕስናዝረኸበ ግቡእ (A regally enforceable promise) እዩ ክበሃል ይክእል፡፡

ውዕሊ ዝብል ቓል ዝትርጉም ፍ/ሕ/ቁፅሪ 1675 ከምዚ ክበል ይገልፆ
“ ውል ማለት ንብረታቸውን የሚመለከቱ ግዴታዎችን ለማቋቋም ወይም ለመለወጥ ፣ ለማሰቀረት በስቸው ተወዳዳሪ ግንኘነት በሁለት ወይም በብዙ ሰዎች መሃል የሚደረግ ስምምነት ነው” ፡፡
ብመሰረት ውዕሊ ኣብ መንጎ ክልተን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ዝግበር ስምምዕነት እዩ ፡፡ ነገር ግን ካብዚ ሕጊ ዝሃቦ ትርጉም እንርደኦ ኩሎም ዓይነት ስምምዕነት ውዕሊ ክኸኑ ኣይክእሉን፡፡
ሓደ ስምምዕነት ውዕሊ እዩ ንክበሃል እቲ ስምምዕነት ግቡእ ከጣይሽ ይግባእ ፡፡ ነዚ ‘ውን እዩ ሄነሪ ብለክ ዝተብሃለ መዝገብ ቃለት ኢንግሊዝኛ ዘደለወ ምሁር ሕጊ ፡-
″ A contract is an agreement between two or more persons which creates an Obligation to do or not to do a particular thing. ″
እዚ ናብ ትግርኛ እንትንምልስ ከለና ውዕሊ ኣብ መንጎ ቁፅሮም ክልተን ካብኡ ንላዕሊ ዝኸኑ ሰባት ሓደ ነገር ንምግባር ወይ ንዘይምግባር ግቡእ ንምጥያሽ ዝገብርዎ ስምምዕነት እዩ፡፡
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ውዕሊ ስምምዕነት እዃ እንተኾነ ካብ ካልኦት ስምምዕነታት ዝፈልዮ ንኣፈፃፅምኡ ብድሕሪት ድጋፍ ሕጊ ዘለዎ ስምምዕነት ምዃኑ እዩ፡፡ ተወዓዓልቲ ብቅድሞያ ሓደ ተፈልዩ ዝተፈለጠ ፍረ-ነገር ሓሳብ ንሓሳብ ይለዋወጡ ቐፂሎም ዝተረድእሉ ፍረ ነገር ንምፈፃም ወይ ንዘይምፍፃም ብምስምዕማዕ ውዕሊ ይፈፅሙ፡፡


ካብዚ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ትርጉም እዞም ዝስዕቡ ፈረ-ነገር ምሓዝ ይኸአል
ሀ. ውዕሊ ካብ ተወዓዓልቲ ሓሳባዊ ምርድዳእ (meeting of minds / ዝምንጭው ስምምዕነት ምዃኑ
ለ. ውዕሊ ንምእታው ቁፅሮም ክልተን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት / plurality of parties/
ሐ. ትሕዝቶ ግቡእ ውዕሊ ካብ ንብረት ተወዓዓልቲ ወይ ኢኮኖሞያዊ ጥቅሚ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ / proprietary nature /
መ.ውዕሊ ዘጠይሽ ግቡእ /creation /፣ ዝተጠየሸ ግቡእ ንምልዋጥ /Variation /ወይ ዝተጣየሸ ግቡእ ንሞትረፍ / extinction / ምዃኑ እዩ፡፡
1.1- ኣመሰራርታ ውዕሊ
ኣብ ፍ/ሕ/ቁ 1678 ከምዝተቀመጠ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዋጋ ዘለዎ ውዕሊ ኣብ ኣርባዕተ መሰረታዊ መለክዕታት ኣንፃር ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ ፡፡ ንሳቶም ውን
1. ክእለት ተወዓዓልቲ ወገናት
2. ፍቓድ ተወዓዓልቲ ወገናት ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ
3. ተወዓዓልቲ ዝተወዓዕልሉ ዋኒን ብሕጊ ፣ ሞራልን ዘይተከልከለ ምዃኑ
4. ኣፈፃፀምኡ ብተወዓዓልቲ ወገናት ተግባራዊ ክኸውን ዝክእል
1.1.1.ክእለት ተወዓዓልቲ
ብሓፈሻ እንትርአይ ክእለት ዝብል ቃል ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ብሕጊ ሰውነት ዝተወሃበ ኣካል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዋጋ ዘለዎ ተግባር ንምፈፃም ዘለዎ ብቅዓት /ability to perform a judicial act/ ዘርእይ እዩ፡፡

ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዋጋ ዘለዎ (judicial act) ዝብል ፅንስ ሓሳብ ውዕሊ ንምውዕዓል ጥራሕ እንተይኾነስ ካልኦት ሕጋዊ ተግባራት ዘጠቓልል እዩ፡፡ እዚ ‘ውን ሓዳር ምምስራት፣ ኑዛዘ ምንዛዝን ካልኦት ባዕለዋ ዝኾኑ ዋኒናት ዝምልከቱ ተግባራት ንምውሳን ክእለት የድሊ ፡፡
ክእለት ዝምልከት ፅንስ ሓሳብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክእለት ከምዘለዎ ግምት ይውሰድ፡፡ እዚ ግምት (Legal presumption) ከፈርስ ዝድሊ ሰብ እቲ ዝተበሃለ ክእለት ዘይብሉ ምዃኑ ሓላፍነት ምርዳእ ይወስድ ፡፡

ተፈጥራዊ ሰብ ብዝተመልከተ ክእለት ምስኣን ምስ ዕድመ ፣ ሕማምን ውሳነ ቤት ፍርዲን ይመፅእ፡፡ ዕድሚኡ ንኣካለ መጠን ዘይበፀሐ ህፃን (ማለት 18 ዓመት ዘይመልአ) ዝፍፅም ውዕሊ ኣብ ሕጊ ዝተቐመጡ ፍሉያት ኩነታት እንዘይሃልዩ ፈራሲ እዩ፡፡
ከቢድ ኣእሞራዊ ሕማም ዘለዎ ዝፍፀምዎ ተግባራት ዘኸትልዎ ውፅኢት ብቁምነገሩ ዘይግንዘቡሉን ከምኡ ‘ውን ብቤት ፍርዲ ክልከላ ዝተገበረሉ ሰብ ዝአሰሮ ውዕሊ ብተመሳሳሊ ፈራሲ እዩ፡፡
እቲ ካልእ ኣብ ኣካሎም ብዝበፀሐ ከቢድ ኣካል ምጉዳል ዝተለዓለ ሕጊ ፍሉይ ሓለዋ ዝገበረሎም ከም ዓይነት ሰውራን፣ ምስማዕ ምዝራብ ዝተሰኣኖም ውዕሊ እንትኣሰሩ ክፍፀም ዝግበኦ ዝተፈለየ ስርዓት ኣሎ፡፡ ዘይምክታል እዚ ስርዓት ውዕሊ ፈራሲ ክገብሮ ይክእል ፡፡ ንኣብነት ዓይነ ሰውራን ውዕሊ እንትወዓዓሉ ኣብ ሰነድ ንከረጋግፅ ስልጣን ዝተወሃቦ ኣካል ቐሪቡ እንተዘይተመዝጊቡ ፈራሲ ከምዝኾነ ፍ/ሕ/ቁ 340 ምስ 1728(3) ብሓባር የገንዝቡና፡

1.1.2.ፍቓድ ተወዓዓልቲ ወገናት
ሓደ ግቡእ ውዕሊ ዝተጣየሸ ምዃኑ ዝረጋገፅ ፍቓድ ተወዓዓልቲ ብሕጋዊ ኣግባብ ምግላፁ እንትፍለጥ እዩ ፡፡ ተወዓዓልቲ ኣብ ሞንጎኦም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝፀንዕ ግቡእ ንምጥያሽን እዚ ግቡእ ዘምፀኦ ውፅኢት ንምግዳድ ስምምዕነት ዘለዎም ምዃኑ እንትገልፁ እዩ ፡፡ እዚ ብዝተመልከተ ፍ/ሕ/ቁፅሪ 1679 “ውል ተዋዋዮች በገቡላቸው ግዴታዎችና እነዚሁም ኣሰገዳጅ እንዲሆኑ የተሰማሙበትን በሚገልፀው የፈቀድ መስጠት ላይ የተመሰረተ ነው “ ብምባል ይድንግግ፡፡
ካብዚ ብምልዓል ክላዓል ዝግበኦ ሕቶ ሓደ ሰብ ዝኣተዎ ቃል ከኽብር ብሕጊ ዝግደደሉ ፍቓድ ሂቡ ዝበሃል መዓዝን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት መዓዝን ብከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዝበል እዩ፡፡ ነዚ መልሲ ንምሃብ ኣብዚ ሕጊ ዝተቐመጠ እንትንርኢ ፡-
1. ውዕሊ ንምውዕዓል የማነ ፀጋም ኣብቲ ዋኒን ሓሳብ ንሓሳብ ምርከበ /meeting of minds/ን
2. ዝተሰማዕምዕሉ ዋኒን ንምግዳድ ብግልፂ ፍቓድኛ ምዃኖም ምርኣይ /intention to be bound by/ ከምዘድሊ ምርዳእ ይከኣል ፡ ስለዚ ሕጋዊ ተፈፃምነት ዘለዎ ውዕሊ ካብ ተራ ስምምዕነት ዝተፈለየን ንተግባራውነቱ ብድሕረት ውሕስና ሕጊ ዝተወሃበ ተግባር እዩ፡፡

እዚ ዘድለየሉ ምኽንያት ማሕበራዊ ድሕንነት ንምሕላውን ኣብ መንጎ ሰባት ክህሉ ዝግባእ ሰነድ ርክብ ንምንክብካብ እዩ ሓደ እዋን ብድልየቱ ዘምፅእ ሳዕቤንን ውዕኢት ተገንዚቡ ውዕሊ ምስ ኣሰረ በዚ ውዕሊ ይእሰር፡፡ እዚ ኣተሓሳስባ “ ሰብ ብቃሉ ይእከር “ pacta sunt servanda“ እናተበሃለ ምስ ዝፍላጥ ጥንታውያን ሮማውያን ኣዘራርባ ዝተወሰነ ናይ ሕጊ ብሂል ዝፈልፈለ እዩ ቃል ተወዓዓልቲ ወገናት ዝግለፅ ድማ ብውዕሊ ኣቀራርባን ኣቀባበልን እዩ፡፡

ኣቀራርባን ኣቀባባለን ውዕሊ
ተወዓዓልቲ ወገናት ብውዕሊ ንምግደድ ዝወሃቦ ፍቓድ ኣብ ሞንጎኦም ብግልፂ ዝግበር ኣቀራርባ ውዕሊ /offer/ን ነዚ ኣቀራርባ ውዕሊ ዝተወሃቦ ግልፂ ኣቀባበላ ውዕሊ/acceptance/ ዝገልፅ ተግባራ እዩ ፡፡
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዋጋ ዘለዎ ኣቀራርባ ውዕሊ ንምጥያሽ ውዕሊ ሓደ ሰብ ዘለዎ ድልየት ፡፡
1.1.3- ዋኒን እቲ ውዕሊ
“ ዋኒን እቲ ውዕሊ“ ዝብል ሓረግ ንምምስራት ውዕሊ ምኽንያት ዝኾነ የማነ ፀጋማ ተነፃፃሪ ግቡእ ዝምልከት ተግባር ዘርእይ ገለፂ ሃይለ ቃል እዩ፡፡ በዚ ኩነታት ዝምስረት ግቡእ ሓደ ተወዓዓሊ እቲ ካልእ ሓደ ተግባር ንክፍፅም ፣ ንምሃብ ወይ ሓደ ዝኾነ ተግበር ንዘይምግባር ዝስማዕምዐሉ እዩ፡፡
እዚ ፈረ-ነገር ስምምዕነት ብሓጋዊ ኣዘራርባ ዋኒን እቲ ውዕሊ / object of the contract / እናተበሃለ ይፅዋዕ ፡፡ ዋኒን እቲ ውዕሊ ዝምልከቱ ድንጋጌታት ፍ/ሕ/ቁ 1711 -1718 ተቐሚጦም ይርከቡ ዋኒን እቲ ውዕሊ ንምውሳን ምስ ነፃነት ምውዕዓል ብቀጥታ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ንተወዓዓልቲ ወገናት ብቀጥታ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ንተወዓዓልቲ ወገናት ውልቀዊ ምርጫ ዝተገደፈ እዩ፡፡
ሕጋውን ንሞራል ዘይፃባእ ዋኒን ውዕሊ
ዋኒን ውዕሊ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ንሕግን ንሰናይ ምግባር ተሰማዕሚዒ እንተዘይኮኑ ውዕሊ ዋጋ ኣይህልዎን፡፡ ሕጊ ኣይትግበር ኢሉ ዝከልከሎ ነገር ሕጊ ኣፍልጦ ኣይህቦን ።
1.1.4- ፎርሞ /ቅርፂ/ ውዕሊ
ኣመሰራርታ ውዕሊ ኣመልኪቱ ሕግና ዘቐመጦ መለክዒ ኣቀራርፃ ወይ ኣፅሓሕፋ ስርዓት እዩ፡፡
ፍቓድ ፣ ክእለትን ዋኒን ውዕሊ ከም መላክዒ ንኩሉ ዓይነት ውዕሊ ተፈፂሚ ዝኾኑ እንትኾን ስርዓት ኣፀሓሕፋ ዝምልከት ግን ሕጊ ብግልፂ ፈልዩ ዘቐመጦ ወይ ተወዓዓልቲ ወገናት ዝተፈለየ ስርዓት ዘቀመጥሉ ዓይነት ውዕሊ ዝሸፈን እዩ፡፡

እዚ ዝምልከት ድንጋጌታት ኣብ ፍ/ሕ/ቁ 1719-1730 ዘለው እንትኾኑ መብዛሕተኦም ድንጋጌታት ግልፂ ብምዃኖም ትንትና ዘድልዮም ኣይኾኑን፡፡ ኣጠቓላሊ መሪሕ ድንጋጌ ዘቕምጥ ፍ/ሕ/ቁ 1719(1) ተወዓዓልቲ ወገናት ነፃነት ምውዕዓል ከምዘለዎም ስርዓት ኣፀሓሕፋ ምውሳን ከምዝክእሉ የቐምጥ፡፡ ሕጊ ብፍላይ ብፅሑፍ ክኸውን እንተዘይኣዚዙ ተወሳኪ ግቡእ እንተዘየቕሚጡ ተወዓዓልቲ ውዕሎም ብፅሑፍ ክገብርዎ ኣይግደዱን፡፡ ብከመይ መልክዕ ውዕሎም ይገብሩ ዝብል ንተወዓዓልቲ ወገናት ዝተገደፈ እዩ፡፡
ሓደ ግዜ ሕጊ ብግልፂ ስርዓት ኣፀሓሕፈ ውዕሊ ዝተፈለየ ስርዓት ክኽተል ከምዝግባእ እንተቐሚጡ ወይ ድማ ተወዓዓልቲ ወገናት ብስምምዕነት እንትውስኑ እዚ ዝተደለየ ስርዓት ዘይምፍፃም እቲ ውዕሊ ውፅኢት ከይህልዎ ይገብሮ ፡፡
ዘይንቐሳቐስ ንብረት ዝምልከት ፣ምስ መንግስታዊ ኣካላት ዝግበሩ ውዕሊ መረጋገፂ ውሕስና ከምኡ‘ውን ውዕሊ መድሕን ግድን ብፅሑፍ ክኸውን ከምዝግባእ ተደንጊጉ እዩ ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፍ/ሕ/ቁፅሪ 2472 ካብ 500 ብር ንላዕሊ ውዕሊ ልቓሕ ምርዳእ ዝከኣል ብፅሑፍ እንተኾይኑ እዩ፡፡ንግዲ ሕጊ እንተረኢና ካብ ኣሽሙር ማሕበር ወፃኢ ካልኣት ዓይነት ንግዲ ማሕበራት ዝጠየሸሉ ውዕሊ ብፅሑፍ ክኸውን ከምዝግባእ ብተወሳኺ ክምዝገበን ብምልክታ ክገልፅ ከምዝግበእ ተደንጊጉ እዩ፡፡
ካብ ተወዓዓልቲ ወገናት ሓደ ዘይተመሃረ ወይ ዓይነ ስውር እንተኾይኑ ፊርምኡ ኣብ ቅድሚ ሰነድ ከረጋግፅ ስልጣን ዝተወሃበ ኣካል እንተዘይተመዝጊቡ እዚ ውዕሊ መገደዳይ ኣይከውንን፡፡

***********//////************

ናፃነት ዳይንት !!

*****×****

ዳኛ ካብ ሕጊ ወፃእ ብኻሊእ ኩነታት ኣይምራሕን”

ኣብ ሕገ-መንግስቲ ዝተደንገገ መሰረታዊ መትከል እዩ። ንምንታይ? ዳይነት ማለት ብተፈጥርኡ ብሕጊ መሰረት ጥራይ ምድናይ ስለዝኾነ። እዚ መትከል ኣብ ሕገ-መንግስቲ ምቕማጡ ጥራይ ግን ዳኛ ካብ ሕጊ ወፃእ ብኻሊእ ኩነታት ከይምራሕ ክገብሮ ኣይኽእልን። እቲ ዳኛ ዝሰርሓሉ ጭቡጥ ኩነታት ነዚ ብግቡእ ዘጠናኽር ክኸውን ይግባእ።
“ንጥርጡራት ብዋሕስ ሰዲድካ” ብዝብል ጥራይ ሽመት ዝኽልከል እንተኾይኑ ሽመት ዘየኸልክል ክገብር ካብ ሕጊ ወፃእ ክሰርሕ ምግዳዱ ኣይተርፍን። ካብ ዘቕፅዕ ዘሸልም ክመርፅ ምኽንያታዊ ስለዝኾነ። ሽዑ ፍትሓዊ ዳይነት ደሓን ወዓል ይበሃል። ዳኛ “ከምዚ እዩ ዝድለ ዘሎ” እንዳበለ ምውሳን እንተጀሚሩ ልዕልና ሕጊ ከይኮነስ ልዕልና ፅዕንቶ ይሰፍን። ሽዑ መን ይጉዳእ? ህዝቢ። መንከ ይጥቀም? ፅዕንቶ ፈጣሪ።

~ ~ ~ ~ ~
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ዕለት 07 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም. “ንጥርጡራት ብዋሕስ ትሰዱ ኢኹም” ብዝብል ምኽንያት ዳያኑ ብሽመት ከይዓብዩ ምውሳኑ ሰሚዕና። ግርም: ስልጣኑ እዩ ብዝብል ቅቡል እዩ። እንተኾነ ግን ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል ሕገ-መንግስቲ ኣኽቢሩ ክሰርሕ ስለዝግባእ እቲ ቤ/ምኽሪ ዝሓዞ ምኽንያት ሕገ-መንግስቲ መሰረት ብምግባር ብቑዕነቱ ኣመልኪተ ርኢቶ ክህበሉ፡
ብመሰረቱ ሓደ ዳኛ ብክልተ መሰረታዊ ጉዳያት እዩ ዝልካዕ፡
1- ሞያዊ ብቕዓቱ (judicial competence)
2- ሞያዊ ስነ-ምግባሩ (judicial ethics)
“ብዋሕስ ሰዲድካ” ዝብል ኣብዚ ዝተጠቐሰ መለክዒ ዘይኣቱ፤ ንፉዕ እውን ሰነፍ እውን ዘየብል፤ ፅቡቕ እውን ሕማቕ እውን ዘየብል irrelevant እዩ። ብዋሕስ ምስዳድ ኮነ ዘይምስዳድ ክልቲኡ ናይ ዳኛ ስራሕ እዩ። እቲ መለክዒ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ዳኛ ብዋሕስ እንክሰድድ ወይ እውን እንክኽልክል ብሕጊ ጥራይ ተመሪሑ ድዩስ ካብዚ ወፃእ እዩ ዝብል ክኸውን ይግባእ።
በዚ መሰረት ውሳነ እቲ ቤ/ምኽሪ ኣብ ብቑዕ ምኽንያት ዘይተደረኸ እዩ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ።

~ ~ ~ ~ ~
ከምዚ ዓይነት ውሳነ ፀገሙ እንታይ እዩ?
1- “ዳያኑ ስራሕቶም ብሕጊ መሰረት ጥራይ የሳልጡ፤ ካብ ሕጊ ወፃእ ብኻሊእ ኩነታት ኣይምርሑን” ዝብል ሕገ-መንግስታዊ መትከል ዋጋ ከይህልዎ ይገብር። “ሕገ-መንግስቲ ናይዛ ሃገር ዝለዓለ ሕጊ እዩ። ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል ኮነ በዓል ስልጣን ነዚ ሕገ-መንግስቲ ዝቃረን ውሳነ እንተወሲኑ ውሳንኡ ፍሩስ እዩ” ዝብል ሕገ-መንግስታዊ መትከል ንባዕሉ ፍሩስ ይኸውን። ንህንፀት ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ዕንቅፋት ይኸውን።
2- “ቤት ምኽሪ ኮን እንታይ ይብሎ?” እንዳበለ ዝውስን ቤት ፍርዲ ይፍጠር እሞ ናፅነት ዳይነትን በዚ ኣቢልካ ዝወሃብ ፍትሓዊ ውሳነን ጨንኡ ይጠፍእ።
3- ንፅዕንቶ ፈጠርትን ዘይፈጠርትን ብማዕረ ዘይጥምት ቤ/ፍርዲ ይፍጠር እሞ ቤ/ፍርዲ ምኳኑ ተሪፉ “ቤት ፈጠርቲ ፅዕንቶ” ይኸውን። ፍትሒ ደሓን ወዓሊ ይኸውን።

~ ~ ~ ~ ~
ቤት ምኽሪ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውስን ዘይብሉ ንቤት ፍርዲ ውዕለታ ንምውዓል ኣይኮነን። ነቲ ብመስዋእቲ ኣሽሓት ዝተሃነፀ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ንምኽባር ክብል ክኸውን ኣለዎ።
“በዚ ዝውስኖ ዘለኹ ውሳነ ከመይ ዝበለ ስርዓት እየ ዝሃንፅ ዘለኹ?” እንዳበለ ንርእሱ ክሓትት ኣለዎ።
ገለ ገለ ሰበ ስልጣን ብዛዕባ ናፅነት ዳይነት ዝጭነቑ ካብ ስልጣን ምስ ተባረሩ ወይ ተጠርጢሮም ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረቡ እዩ። እዚኣ ክትከውን ዘለዋ ምስ ስልጣንካ እያ።
“ዳኛ ካብ ሕጊ ወፃእ ብኻሊእ ኩነታት ኣይምራሕን”
ሰላም!
. . . //. . .
ዓወት ልጃለም

√√√√√√√√

እዚ ፅሑፍ ናይ ዓወት ልጃለም ኪኢላ ሕጊን ደራስን እዩ:::

ገድሊ ትግራይ

ብሱል መራሒ !!
***×***
ኣብዚ ፎቶ ዘላ ኣሃዱ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ምድሪ ዓፋር ብፃይ ይሳቅ ኣበራ ዝመርሓ ካብተን ደባይ ኣሃዱታት ሓንቲ ነይራ::
ኣብ ቅድሚት ካብ ዘለው ሰለሰተ ብፆት እቲ ቐዊዕ ዝገበረ ብፀጋም ዘሎ ብፃይ ይሳቅ እዩ::


ኣብ እዋን ገድሊ ካብቶም ጀጋኑ ኮማንደራት ህወሓት ሓደን ብሱል ፖለቲካ መራሒ እውን እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ብፃይ ይሳቅ ካብቶም ናይ ወርዒ ጀጋኑ ቁሸት እንዳጭዋ ዘፍረየቶም ፍልይ ዝበለ ታሪክ ቃልሲ ዘሕለፈ ካብቶም ብማይ ፃምእ አብ በረኻታት ዓፋር ዝተፈተኑ ሓየታውያን ብፆት ሓደ እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ውግእ ኦነግ ምስኡ ዝነበሩ ብፆት ከምዝሕብርዎ ድማ ይሳቅ ጀግና ጥራሕ ከይኮነስ ውፍይ ፖለቲካዊ መራሒ እውን እዩ፡፡በዚ እውን ንኦነግ ኣብ ምውቃዕ ኣብ ዝነበረ ውግእን ፖለቲካዊ ስርሓትን  ግደ ብፃይ ይሳቅ ዕዙዝ ነይሩ::
~ ~ ~ ~ ~
ብፃይ ይሳቕ ኣበራ ኣብ ለጎምቲ ኣብ ማይ ምራኹት ኣብ እግሪ ዳዕሮ መምህረይ ነይሩ ዝበለኒ ብፃይ ብዙሕ ኣፃዊቱኒ ብዛዕባ ብፃይ ይሳቕ ጅግንነቱ::

ብፃይ  ይሳቅ ብቃልሲ ሽሙ ብገዝኡ ሃ/ማርያም ኣበራ ረዳ ብናይ ቃልሲ ሽሙ ክፅወዖ ይሳቅ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ኮይኑ ምስቶም ሐዚ ዘለው ሌ/ጀነራል ዝምደብ እዩ ማለት ንብሄራዊ ተዋፀኦ ዝተውሃቡ ዘይኮነስ ምስቶም ብስርሖም ዝረኸቡ እየ ዝብል ዘለኹ።

~ ~ ~ ~ ~
ፈራሕ ዘይፈቱ : ንጥይት ዘይፈርሕ ናይ ጀጋኑ ጀግና ክብሎ ብሓፂሩ።ይሳቅ ፈራሕ ስለ ዘይፈቱ ንፈራሕ ቦታ ኣይህቦን ነይሩ። ሓደ ግዜ ንእሽተይ ብፍርሒ ዝጥርጠር ብፃይ ይሳቅ ክቅየር ናብ ካሊእ ኣሃዱ እስኪ ሓሳብ ሃቡኒ ይብሎም ነቶም ገዲፍዎም ዝኸይድ ዘሎ ኣሃዱ። እቲ ብፍርሒ ዝጥርጠር ተጋደላይ “መሰል ትጥሕስ ኢኻ” ይብሎ እሞ። ይሳቅ ትቅብል ኣቢሉ ” እወ ኣንታ ፈራሕ ሐዚ እውን ኣይገድፈካን ትፈርሕ እንተኾይንካ” ኢሉዎ ንብለኩም ። ይሳቅ ዘይተነገረሉ ጀግና እዩ::

~ ~ ~ ~ ~

ሎሚ ብፃይ ይሳቅ ናይ 3ይ ወገን ኢንሹንራስ ዋና ዳይሬክተር ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሰርሐ ይርከብ ::

************////////*************

ጓይላ !!

***×***

ድሕሪ ውዕውዕ ኲናት ውዕውዕ ጓይላ መግለፂ ተጋዳላይ ህወሓት ነይሩ::

ምድላው !!
***×***


ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንወፍሪ ዝግበር ምድላው ሓደ ከምዚ ይመስል ነይሩ::

************//////************

ክፍሊ ህዝቢ!!
****×****


አብ ታሪኽ ገድሊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ካብ ዝነበሩ ክፍልታት ሓደ ክፍል ህዝቢ ( 08) እዩ። አቡዚ ክፍሊ ይሰርሑ ካብ ዝነበሩ ውሩያትን ብህዝቢ አዘዮም ተቀባልነት ካብ ዝነበሩ ብፆት፣
1/ ቢተዉ በላይ
2/ ሓሰን ሹፋ
እዬም ነይሮም።

*************////**************

ንኣጠቓላሊ ምድምሳስ !!
******×******
604 ኮር ካብ መስመር ኣኽሱም ሰለኽለኻን ሽረን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተደምሲሱ::ደርግ በዚ ተናዲዱ ፀረ መጥቃዕቲ ንምክያድ መደብ ሓንፀፀ::ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ክሳብ 200,000 ዝግመት ሰራዊት ኣዋፈረ::እዚ ወራር እዚ ብለገሰ ኣስፋው ዝምራሕ ወራር እዩ::ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ ብነፈርቲ ደብደብ::
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ሓውዜን ከተማ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ህዝቢ ብቡምቧ ክቕሎ ገበረ::ሰነ 15/1980ዓ/ም:: እዚ ግፍዒ እዙይ ራዕድን ፍርሕን እንተይኮነስ ሕራነ ፈጢሩ 604 ኮር ንክድምሰሰ ወነን ዘህልኽን ፈጠረ::

ብወገን ህወሓት ንደርግ እናዳኸምካን ፀኒሕኻ ምድምሳስ ዝብል ስልቲ ብምኽታል ብወገን ዳንሻን ኣድያቦን ዝነበሩ 2 ክፍላተ – ሰራዊት ደርግ ተደምሰሱ::ኣብ መወዳእታ ሰለኽለኻ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ብምፅራግ ኣብ ሽረ ዝነበረ 604 ኮር ሙሉእ ንሙሉእ ክድምሰስ ተገበረ:: ብወፍሪ ሓውዜን ኣብ ሽረን ከባቢኣን ተኣኪቡ ዝነበረ ልዕሊ 34,000 ሰራዊት ተቃበፀ::
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ መጋቢት 1981 ዓ/ም ኣብ ኣቤራ ተምቤን ኣብ ዝተኻየደ 3ይ – ጉባኤ ህወሓት ደርግ ንኣጠቓላሊ ምድምሳስ ውሳነ ሓለፈ:: እዚ ውሳነ ክውስን ዝኻኣለ ደርግ ትግራይ ለቒቑ ብምዃዱ ምኽንያት እዩ ነይሩ::
ነዚ ብጉባኤ ዝተወሰነ ሓፈሻዊ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ነቲ ናይ ጉባኤ ውሳነ መሰረት ብምግባር ዝስዕባ ነጥብታት ተዛትዩ ውሳነ ኣዕረፈ::
~ ~ ~ ~ ~
ንሳተን እውን . .
√ ንኢህዴን ምጥንኻር
√ ኣብ ማእኸል ሃገር ከይዶም ዝሰርሑ ካድረታት ምስልጣን
√ ወታሃደራዊ ዝምልከት ቴክኒካዊ ስልጠናታት ምክያድ::
√ ምስ ውግእ ዝተኣሳሰረ ከዓ ናይ ደጉዓ : ቆላ ውግኣት : ዝናብ ኣብ ዝበዝሖ ቦታታት ዝካየዱ ውግኣት ወዘተ . .
√ ስልጠናታት ንሰራዊት ምሃብ:
√ ንቐፃላይ መጥቓዕቲ ዝኾን ሎጂስቲክስ ቀረብ ሙሉእ ምድላው ምግባር ዝብሉ ነይሮም::

ነዚ ዘዳልዋ ኣድሆካት ክጠየሻ ተገብረ::
ወታደራዊ ኮሚቴ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ. √ብፃይ ስየ ኣብርሃ
√ ብፃይ ፃድቃነ ገ/ተንሳኤ
√ ብፃይ ሓየሎም ኣርኣያ
√ ብፃይ ሳሞራ ዮኑስ
√ ብፃይ ሓለፎም ቸንቶን እዮም::
~ ~ ~ ~ ~
ሎጂስቲክስ ኮሚቴ
√ ብፃይ ስብሓት ነጋ መተሐባበሪ
√ ብፃይ ኣስገደ ገ/ስላሴ :
√ ብፃይ ኣውዓሎም ወልዱ
√ ብፆት መድሕን : ግርማይ ዳቦ : ዶ/ር ኣባዲ መስፍን : ብፃይ ክብሮም ገ/ማርያም ነይሮም::
~ ~ ~ ~ ~
ዝተጣየሻ ኮሚቲታት ብዝተውሃበን መደብ መሰረት ምንቅስቓስ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ብፍላይ ግደ ብፃይ ሓየሎም ኣርኣያ ብሉፅን ውፍይን ምንባሩ ሽዑ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝተሳተፍና ንፍለጥ::
ሓየሎም ዘስልጥነሉ ዝነበረ ቦታታት እምባ ኣለጀ : እምባ ኣርዓዶም : ዋጅራት : ከባቢ ድድባ ደርገዓጀን ክሳብ ምላዘትን ዴስኣን ዝተዘርገሐ ነይሩ::
~ ~ ~ ~ ~
ኣብዚ ግዘ ኣብ ከባቢ ሙጉላት ብፃይ ሓየሎም ዘተሓባብረን 4 ክ/ሰራዊታት :ኣብ ከባቢ ሰለኽለኻ ከዓ ብፃይ ሳሞራ ዮኑስ ዘተሓባብረን 4 ክ/ሰራዊታት ኣብ ጎቦታት የሓ:ዓቃብ ሰዓት ነይረን::

ኣብ ኣፅረጋ ናይ ታዕሊም ቦታ
√ ብፍሉይ ብላዕለዋይነት ብብፃይ ገብሩ ኣስራት :
√ ስንቅን ዕጥቅን ብፆት ኣሰገደ ገ/ስላሴ / በላይ ኣብርሃ/ ኤምዋን/ግርማይ ዳቦ /ኣውዓሎም : ሙሉጌታ /ጫልቱ/ ብቐረባ ከዓ ኣክሊሉ ደምበርቃይ : ዘገምቦ : ወዲ ሃይለን √ ብመዳይ ሕክምና ብፃይ ኣባዲ መስፍን ዝምራሕ ከባቢ 65 ,000 ተዓላማይ ነይሩ::እቲ ሓዱሽ ተዓላማይ ታዕሊሙ ወዲኡ ናብ ኩለን ክ/ሰራዊታት ክምደብ ይግብር ነይሩ::

************/////************

ድምፂ ኣልቦ !!
****×****
ኢድ ስእሊ ንዝተምሃረ ይኹን ንዘይተምሃረ ሰብ ብዘይኣፈላላይ ስለ ሓደ ነገር ዝትርኹ፣ ትምህርቲ ዝህቡን ፍፃመታት መልክዖም እንተይቀየሩ ብዝርዝር እናብራህርሁ ናብ ቀፀልቲ ወለዶ ክሓልፉን ዝገብሩ እዮም።
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ብምዃኑ ኢድ ስእሊ ሓደ ሰኣላይ ትኹረት ዓይንን ተመስጦ ሕልናን ተዓዛባይ (ተመልካታይ) ወኒኑ ሓሳቡን ስምዒቱን ዝገልፀሉ መረዳድኢ ድምፂ ኣልቦ።
~ ~ ~ ~ ~
ኢድ ስእሊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብቲ ህዝብን ተጋዳይን ሓሊፎም ብክልተ መንገዲ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኣትዮም መልእኽቲ ዘሕልፍሉ ኩነታት ነይሩ።

እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ደርግ ዘለዉ ወገናት ዝተፈላለየ መልእኽቲ ዘለዎም ስእልታት ብመልክዕ መፅሄትን በረርቲ ፅሑፋትን እናተበተነ ክበፅሖም እንትግበር ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ፀላኢ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ።
~ ~ ~ ~ ~
በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ንስትራተጂካዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝግበር ምንስሓብ እቶም ስእልታት ኣብ ዝምቹ ቦታ ኣብ መንደቕ ተሳኢሎም እቶም ጭርሖታት ድማ ተለጢፎም ወይ ኣብ መንደቕ ተፃሒፎም ክፀንሕዎ ዝግበረሉ ኩነታት ነይሩ።
~ ~ ~ ~ ~
ስለ ዝኾነ ተግባሩ ዘቃልዑ ስእልን ጭርሖታትን ዝረኸበ ሰራዊት ደርግ ተደናጊፁ ሃንደፍደፍ ኢሉ ክቐድድን ዓቕለ ፅበታዊ ስጉምቲ ክወስዱን ይረኣ ከም ዝነበረ ውሩያት ሰኣልቲ ብፆት ይዛረቡ::
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ገድሊ ትግራይ ካብ ዝነበሩ ፍልጣት ሰኣልቲ ብፆት ኣስፋዉ ኪዳነ፣ሃይለ ፍስሃ : ይልማ በላይ፣ወልድ ታደለ፣መብራህቶም ግርማይ: ሬጌን ነይሮም።

**********/////**********

ለምለም ሓወልቲ !!
*****×*****
እዚ ትሪእዎ ለምለም ሓወልቲ ኣብ ወረዳ መደባይ ዛና ከተማ ዛና ትርከብ :: ብ1983 ዓ/ም እዩ ተሰሪሑ::


ኣብ እዋን ደርጊ 3 ጊዜ እያ ተሰሪሓ ::ደርጊ ያፍርሳ ህዝቢ ተሓባቢሩ መሊሱ ይሰርሓ ነይሩ:: 24 ሜትሮ እዩ ቁመታ::እዛ በዓልቲ ለምለም ሓወልቲ ታሪኻዊት ኮይና ኣዝያ ምዕርግቲ እያ:: ኣብ ጫፋ ለምለም ዝወቀለላ ፍልይቲ ሓወልቲና እያ::
ብደም ስውኣት ዝቦቐለት ገረብ!!

**********////*********

ቆራፅ !!
**×**
ሎሚ ዕለት ምስ ክልተ መንእሰይ ሙቁር ፀወታ ገይርና:: እዞም ክልተ መንእሰይ ንስውእ ጅግና ወያናይ ኣብርሃ ቀይሕ ኣዝዬም ያኽብርዎን ይፈትዎን::ንዓይ ዘለኒ ሓበሬታ ሓቲተሙኒ ምላሽ ሂበዩም ኣለኩ::ብጉቡእ ኣብ መዘኻኸሪ ደፍተር ይፅብፅቡ ነይሮም::ተወሳኺ ብዛዕባ ስውእ ኣብርሃ ቀይሕ ትፈልጡ ተሃሊኹም ወስኹሉ::
~ ~ ~ ~ ~
ወያናይ ኣብርሃ ተወልደ መድህን ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ሶጦ ተወሊዱ::ወያናይ ኣብርሃ 4 ጊዜ ኣብ ዓዲግራት ብደርጊ ተኣሲሩ ኣፍ ልጓም ኣቲይዎ ደም ክሳብ ዝተፍእ ዝተቐጥቀጠ ኣብርሃ ኣብቲ ስርዓት ዓቢይ ፅልኢት ኣሕዲሩ::


ብ1971 ዓ/ም ኣብ ፃኢ ተዓሊሙ ስሩዕ ወያናይ ኮይኑ::ወያናይ ኣብርሃ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ” ኣብርሃ ቀይሕ ” ወይ ድማ ” ኣብርሃ ጨበር ” እናተባሃለ እዩ ዝፅዋዕ ዝነበረ::
~ ~ ~ ~ ~ ~
ኣብርሃ ጅግና ተዋጋኣይ ጥራሕ ኣይኮነን ይብሉ ወየንቲ ኣዘባ::ዘረብኡ ምቁር :ሰሓቢ :መእመኒ:መስመር ዘሓዘ እዩ::ኣብርሃ ኣብ ጋንታ ኣፈሹም:ገርዓልታ:ፃኢ:ገለበዳ እናዘረ ዕላማን መስመርን ህወሓት ንህዝቢ ኣብ ምስትምሃር ዝነበሮ ግደ ዕዙዝ ምንባሩ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ክፍሊ ህዝቢ ብፆት ይዛረቡ::
~ ~ ~ ~ ~ ~
ሓደ እዋን ኣብርሃ ኣብ ዋኒኑ ውድብ ውዒሉ እንትምለስ ልዕሊ 50 ነጭለባሽ ደርግ ኣብ ፎጋ ቂዓት ( ራህያ ) ብፍላይ ሰንሕንሕ ዝተባህለት ፎጋ ከበብዎ::ኣብዚ እዋን ኣብርሃ ኢደይ ኣይህብን ብምባል ክሳብ ጥይቱ ዝውድእ ተዋገኦም : ኣብ መወዳእታ ድማ ቃልሲ ክሳብ መስዋእቲ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኣይወድቕን ብምባል ነታ ዝዋገኣላ ዝነበረ ብረት ሰይሩ ናብ ገደል ፀዲፋ ክቡር መስዋእቲ ከፈለ::
ጅግና ወያናይ ብፃይ ኣብርሃ ቀይሕ ህያው ኢኻ::

**********/////********

ንሓደ ዕላማ !!
***&***
“…ብመጀመርያ ደረጃ ምግዳል ማለት ንሓደ ዕላማ ምንቅስቓስ ማለት እዩ። ትማሊ ደርጊ ምድምሳስ ዕላማና ነይሩ። ናይ መወዳእታ ዕላማና ግና ንሱ ኣይነበረን።
፨ ፨ ፨ ፨


ናብራ ህዝቢ ምምሕያሽ፣ መሰላት ህዝቢ ምርግጋፅ እዩ እቲ ዋና ዕላማ ኢልና ዝተበገስናሉ። ይኹን እንበር ሽዑ ተጋዳላይ ኮይንካ ምቅላስን ሕዚ ተጋዳላይ ምዃንን ዘለዎ ፍልልይ እንታይ እዩ? እንተተባሂሉ ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ እቲ ናይ ትማሊ መስዋእትነት ዝኽፈሎ፣ ናይ ሰብ ህይወት ዝሓልፎ፣ ኣካል መጉዳእትን ብርሰት ጥሪትን ዓድን ዘጋጥመሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
፨ ፨ ፨ ፨

ሎሚ ከምኡ ዝበለ መስዋእትነት ዘይሓትት ግን ድማ ቀትርን ለይትን ምስራሕ ዝሓትተሉ ኣብ ክሊ ሰላም ኮይንካ እትሰርሓሉ ሃዋህው ኢና ዘለና።
ዶ/ር ኣርከበ ዕቁባይ

*************×***************

ውፍር !!
**×**
ኣብዚ ስእሊ ዘሎ ብፃይ ካብቶም ነባራት ባህሊ ህወሓት ዝነበሩ ድምፃዊያን ብፆት ሓደ ኮይኑ ” ውፍር ተበገስ ” ብዝብል ሙቁር ደርፊ ይፋለጥ::


ኣብ እዋን ገድሊ ትግራይ ኣብ ወርዒ ኣብ ኮንፈረንስ ሰራዊት ህወሓት ይመስለኒ እዚ ብፃይ ምስ ብፃይ ሽምየ ” ውፍር ተበገስ ” ኢሉ እንትደርፉ ኩሉ ተጋዳላይ ካብ ዘለዎ ቦታ ተላዒሉ ብተኹሲ ከምዘኣጀቦም ንዝክር::


እዚ ጀግና ብፃይ ነዛ ደርፊ ንፈለማ እዋን ምስ ብፃይ ሹሙየ አብ 1977 ዓ.ም አብ ከባቢ ዓዴት ክደርፍዎ ከለዉ ዝቀረፆን ዶክመንት ዝገበሮን ድማ ዓብይ ሓዉ ብፃይ ኮሎኔል ወርቀ ተገኝ እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ድማ ናይ ወረዳ ደ/ተምቤን ም/ኣማሓዳሪ: ዞባ መቐለ ሓላፊ ንግድን ኢንድስትሪን ም/ከንቲባ ከተማ መቐለ…. ኮይኑ ሰሪሑ::
~ ~ ~ ~ ~
√ ስም እዚ ብፃይ መን ይባሃል?
√ ውፍር ተበግስ ግጥሚ ትዝክሩ እንተሃልኹም ክትፅሕፋ ትኽእሉ::

እዋናዊ

 


 

ኣብ ቡኖ በዴሌ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ?

*****×*****×*****

ካብ BBC ትግርኛ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ፡ ኣብ ዞባ ቡኖ በዴሌ ብዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሰዓበ ህውከትን ጎንፅን፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ንዘጋጠመ ጉድኣት ብዝምልከት ብዝተፈላለየ ምንጭታት ክወሃብ ዝጸንሐ ሓበሬታ ኣዛራቢ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ።
ቢቢሲ ነቲ ጉዳይ ንምጽራይን ጭቡጥ ሓበሬታ ንምርካብን ንዝተፈላለዩ አካላት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ከተማ በደሌን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ዝተፈላለየ ወረዳታትን ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም። እቲ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ ብዝተላዕለ ዕግርግር፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከምዘጋጠመ አረጋጊጽና ኣሎና።
ካብ ሓለፍቲ ክልል ኦሮሚያን አምሓራን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከምዘረጋግጾ፡ ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ዝሞቱ ሰባት 11 እዮም። ይኹን እምበር ካልኦት ዘይተረጋገጹ ምንጮታት ግን ቁጸሪ ምውታን ካብኡ ንላዕሊ ምኻኑ እዮም ዝዛረቡ።

በቲ ፍጻሜ ዝሰግኡ ነበርቲ እቲ ከባቢ፡ ቤት ንብረቶም ሓዲጎም፡ ነብሶም ከድሕኑ፡ ሃዲሞም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ እምነት ትካላትን ኣብ ፖሊስ ጣቢያን ተዓቚቦም ከምዘለዉ ዘዘራረብናዮም ውልቀ ሰባት ሓቢሮም።
በቲ ዘጋጠሞም መጥቃዕቲ ንብረቶም ዝዓነዎምን፡ ህይወቶም ንከድሕኑ ምእንቲ፡ ዲጋ፡ ኣብ ዝበሃል ፖሊስ ጣቢያ ተዓቚቦም ዝርከቡ፡ ቢቢሲ ዘዛረቦም ውልቀ ሰባት፡ ካብቶም ዝሞቱ ተወለድቲ ትግራይ ከምዝርከቡዎም እኳ እንተሓበሩና፡
ምክትል እቲ ፖሊስ ጣቢያ ኮማንደር ሳጅን ኢተፋ መዝገቡ ግን፡ እቶም መወትቲ ካብ ብሄረ ኦሮሞን አምሓራን ጥራሕ ምዃኖም ሓቢሩ።
የይኹን ‘ምበር ፡ ሳጅን ኢተፋ፡ ኣብ ወረዳ ዲጋ ጥራሕ፡ ትሽዓተ ሰባት ከምዝሞቱን ኣስታት ሸውዓተ ሚእቲ ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይን ኣምሓራን ከኣ ኣብቲ ፖሊስ ጣቢያ ተዓቚቦም ከምዘለዉን ገሊጹ።
ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ቡኖ በደሌ ኣቶ ተመስገን አያናንን፡ ከምኡ እውን ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ አቶ ለይኩን ተካልኝን፡ ኣብ ከተማ በደሌ፡ ኣብ ወረዳታት ጮራን ዴጋን መን ከምዝጸወዖም ዘይፍለጡ ዘይሕጋውያን ሰልፍታት ተኻይዶም ከምዝነበሩ አረጋጊጾሙልና።
ካብ ሓለፊ ቢሮ ፀጥታን ኮምኒኬሽንን ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምዘረደአና፥ ኣብቲ ኸባቢ ዝተወለዐ ሰልፊ ስዒቡ ዝመፀ ህውከትን ዕግርግርን ናብ ዝምታን ምዕናው ንብረት ተቐይሩ።
ኣይተ ተመስገን ከምዝበሉዎ፥ ንብረቶም ዝተወረሮም ውልቀ ሰባት፥ ዓርሶምን ንብረቶምን ካብ ጥፍኣት ንምክልኻል ኣብ ዝወሰዱዎ ስጉምቲ ተዅሲ ኣሰሚዖም። በዚ ምኽንያትን ዝጠፍአ ሂወትን ፥ ኣብ ካልእ ከባቢን እቲ ዞባ ብዝተፈጠረ ህውከትን ዕግርግርን ብድምር ናይ ዓሰርተ ሓደ ሰባት ሂወት ክሓሊፍ ክኢሉ፥ ኢሎም።
ብተወሳኺ ሓላፊ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ኦሮምያ ኣይተ ኣዲሱ ኣረጋ ከምዝበሉዎ፥ ኣብ ዞባ ቡኖ-በደሌ፥ ወረዳታት ጮራን ዴጋን ብዝተፈጠረ ጎንፂ 8 ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞን፥ 3 ተወለድቲ ብሄረ ኣመሓራን ሂወቶም ከምዝሓለፈ እዩ።
“እዚ ክኹነን ዝግበኦ አፀያፊ ተግባር እዩ” ብምባል ግዳይ እቲ ዕግርግርን ጎንፅን ንዝኾኑ ስድራታት ክፀናነዑን ክብርትዑን ተማሕጺኖም።
ዋላ’ኳ እዚ ተግባር ዝፈፀመ ኣካል መን ከምዝኾነ ብግልፂ ተዘይተጠቐሱ፥ “መንግስቲ ክልል ኦሮምያ፥ ረብሓ ህዝቢ ንምሕላው ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዘየሐጎሶም ክራይ ሰብሰብቲ ኣካላት እዮም” ክብሉ ገሊፆም።
ብተመሳሳሊ መልክዑ፥ ሓላፊ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ኣምሓራ፡ ኣብ ፌስቡኮም ከምዝበሉዎ፥ ኣብ ዞባ ቡኖ-በደሌ ወረዳ ዝተፈፀመ ጎንፂ፡ መንግስቲ ብቕርበት ይከታተሎ ከምዘሎ ገሊፆም፡ ቁፅሪ መወትቲ ድማ ከምቲ ልዕል ክብል ብክልል ኦሮምያ ዝተጠቕሰ ደጊሞም ፀሪሖም።
እቲ ጎንፂ መልክዕ ብሄር ክትሕዝ ምግባር ድማ ሓደጉኡ ከምዝዛይድ ፅሒፎም።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም፥ 11 ጥቅምት 2010 ንብሮድቻስቲንግ ኦሮምያ ኔትወርክ ኣብ ዝሃቡዎ መግለፂ፥ “ኣብዚ ክልል ዝኽሰቱ ዘለዉ ጎንፅታት ነውግዝ። ከምዚ ዓይነት ተግባር ንህዝቢ ኦሮሞ ዘርብሕ ኣይከነን። ፈፀምቲ እቲ ተግባር ድማ ፀረ-ህዝብ ኦሮሞ ጉጅለታት እዮም” ኢሎም።
ነቲ ፀገም ፍታሕ ንምርካብ መንግስቲ እቲ ክልል፡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሳለጠ ምዃኑ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም።

********/////********

የሕዝን እዩ !!

****×****

ካብ ዳዊት ገ/ሚካኤል

√ ናይ ኦሮምያ ናይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሓላፊ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋን:
√ ናይ ኣማሓራ ናይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሓላፊ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን :
ኣብ ኦሮምያ ብዝወረደ ነናይ ክልሎም ::ተወለድቲ ዜጋታት መቕተልትን ንብረቶም ምቅፃልን ምዝራፎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ብዝወረደ በደል ንዝተሰመዖም ሓዘኔታ ወገናዊነቶም ሓዘኖም ንህዝቦም ገሊፆም::
ኣቶ ንጉሱ ጥላሁንም እቲ ጉዳይ ብፅሞና ንከታተሎ ኣለና ክንከታተሎ ውን ኢና ብምባሎም ምስ ህዝቦም ብምውጋኖም ክምስገኑ ይግባእ::
እቲ ዝገርምን ዘሓዝንን ግን ጥራሕ ተወለድቲ ኣምሓሩን ተወለድቲ ኦሮሞን ኣይኮኑን ተቐቲሎም እንደውም እንተዘይበዚሖም እውን
ከምቲ  Bbc ትግርኛ ዝበሎ ቑፅሮም ዘይተፈልጡ ተጋሩ ይቕተሉን ንብረቶም ይቃፀልን ኣሎ ኢሉ ምዝጋቡ ኹልና ርኢና ኢና
ንዚኦም ግን ዋላ ሓደ ተንፈስ ዝበለሎም ሰብ የብሎምን እዙይ ኸዓ የሐዘን ኢዩ::
ሂወት ተጋሩ ኢትዮጵያውያን በከንቱ ክጠፍእ የብሉን ዝዛረበሎም ሰብ እኳ እንተዘይሃልዩ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ግን ብማዕረ ረኣዩዎ።

********//////*********

ደስ ዘይብል !!
****×****
ሕዚ ንሕና ተጋሩ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዘሎ ዘሓመቐ ኩነታት መሰረት ተጋሩ ሕዚ ኣዙዩ ሓድነት : ምርድዳእን ብሱል ሓበሬታ ምልውዋጥ ኣዙዩ ኣገዳሱሲ እዩ::

ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንነጠፍ ተጋሩ ድማ ብፍላይ ብቋንቋ ኣማሐርኛ ንፅሑፎ ፅሑፋት ኣዙዩ ጥንቃቐ ዘድልዩ እዩ::ሓይልታት ፀረ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑ ንካሊእ ሓደገኛ ኣጀንዳ ክጥቀምሉ ስለዝኽእሉ ለዛን ቁምነገረን ብዘለዎ ኣግባብ ብመነፀር ረብሓ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን መሰረት ገይርና ክኸውን ይግባእ::ነቶም ዘሓመቑን ኣብ ገበን ኢዶም ኣሎዎም ንብሎም ኣመራርሓ ውልቀሰባት ንምንቃፍን ንምቅዋምን እቲ ዘሎ ኩነታት ምስተረጋገዕ ክኸውን ይግባእ::

ከምቲ ዓርክና ሃፍታይ ዝበሎ ኣብ ማእኸል ሃገር ዘለኹም ኣሕዋትን ኣሓትን። ምስቲ ዘሎ ህልው ኩናታት ጠቓሚ ሓበሬታት እንትህለወኩም ብውሽጢ መስመር ክትልእኹ ትኽእሉ። ደስ ዘይብል ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና’ሞ በዚ ማሕበረዊ ሜድያ ንጥንቃቐ ጠቓሚ መልእኽታት ምልውዋጥ ይከኣል እዩ። ውዳበታት ሰለዘይብልና ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ፈይስቡክ ንጠቐመሉ። ንኽፋት’ኳ ክንደይ ይሰርሕሉ ኣለዉ።

********/////********

ተቓወምቲ ሃገርና vs ቤንጃሚን!!
*******×*******×******

ካብ ኣብርሃ ሃ/እዝጊ
“ሆሆኒ ኣታ ኣየሕርሱናን ግዲ” በለ ሽፍትነት ይተረፈኒ ብሰላም ሓሪሰ እየ ዝበልዕ ደጊምስ ኢሉ ምስ ወሰነ ንኽኸትር ምቹው ባይታ ዝረኸበ ሓደ ሽፍታ ነበር፡፡ እሞስ ኣየምህሩናን ግዲ እዞም ኩሉ ሻዕ ጌጋ ዝኣመሎም ለዋሃት ደቂ ዓድና!!

Animal Farm ኣብ እትብል ጆርጅ ኦርዌል ቅድሚ 72 ዓመት ዝፀሓፋ ልበ-ለድ(ኣብ ዝኾነ እዋን ኮይንካ እንትተንብቦ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ግን ሎሚ ኮይኑ እዩ ዝስመዐካ) ሓደ በንጃሚን ዝብሃል እንስሳ ገፀ-ባህሪ ኣሎ፡፡ እዙ እንስሳ ፍሉይ ባህሪኡ ሓደ ሓዱሽ ነገር ናብ ኣእምርኡ ብዝመፀ ቁፅሪ እቲ ቅድሚኡ ሒዝዎ ዝነበረ እናደምሰሰ ምኻድ እዩ፡፡ እናተምሃረ ABC ይበፅሕ እሞ D ኢሉ ንኽማሃር እቶም ቅድሚኡ ዝተምሃሮም ABC ደምሲሱ ከም ሓዱሽ እዩ ክሕዝ ዝፍትን፡፡

እሞ እንታይ እዩ ዶ ኢልኩም? እቶም ንኢህወዴግ(ብናቶም ኣፀዋውዓ ወያነ/ህወሓት) ንቃወም ኢና ዝብሉ ተቓወምቲ ሃገርና ሲ ናይ ቤንጃሚን እካባት ድዮም ኢለ እየ፡፡ ከመይ በሉ፥ ከመይ ዝብል ለባም!! ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ተደጋገሚ ስሕተት ይፍፅሙ እሞ ተጋጊና ነይርና ኢሎም ይንስሁ፥ ነቲ ጌጋ ዝበልዎ ድማ መሊሶም እንትፍፅምዎ ትዕዘብ(በዚ በዳይ እኳ ሓቂ ተሐሽ ምስቲ ገዛኢ ውድብ ማዕረ እዮም)፡፡ ብዝኾነ ኣነ ሎሚ ዘገረመለይ እቲ “ንህወሓት ንቃወም ኣለና” እናበሉ ብተግባር ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጅምላ ምውንጃልን ሓደጋ ከንፀላሉ ምግባርን ብተደጋገሚ ናብ ክሳራ ከም ዝዳረጎም ምርዳእ ከመይ ይኣብዮም ዝብል እዩ፡፡

ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ዋላ ይፅልእዎ እሞ ንበል ንህዝቢ ከም ህዝቢ(እሞ ካዓ ህዝቢ ትግራይ) ዒላማ ምግባር ግን ከም ስልቲ ቅድም ኢሉ ከም ዘየዋፀኦም ከዋፅኦም እውን ከም ዘይኽእል ከመይ ምርዳእ ይሳኣኖም ኣቱም ሰባት!!? ሓደ ኣሽምባይ ዶ ኣብ ልዕሊኡ ኲናት ኣዊጅካስ ዋላ ከምኡ እንተይገበርካ እውን በይንኻ ጥራሕ ብምቅላስ ብቐሊሉ ናብ ዓመት ከም ዘይብፅሕ ምርዳእ ክኽእሉ ነይሩዎም፡፡ ካልኣይ ዋላ እውን እንዶ እሺ ንኢህወዴግ ብምውራድ ተመሲሉሎም ንበል፥ ድሕሪኡ ኸ እሞ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከፅንትዎ ድዮም ዝሓስቡ ዘለዉ? እዙይ ዕብደት ካብ ምዃን ሓሊፉ ኩውንነት እውን ዝጎድሎ እዩ!! ከመይ ግን ኣብዙ ዘበን እዙይ ከምዙይ ዝበለ ድንቁርና ክህሉ ኪኢሉ?

ካሊእስ ይትረፍ እቲ ናይ ፅልኢት ኣበ-ነብሶም ዝኾነ ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም ካብ ተሞክርኡ ብምብጋስ ኣብ ትግራዋይ ዘነፃፀረን ንትግራዋይ ዘይሓውስን ቃልሲ ኣብዛ ሃገር ከም ዘይዕወት ብተደጋገሚ እንትምዕዶም ( ንኣብነት ዓሚ ናይ ጎንደር ምስ ኣጋጠመ ሚዒዱዎም ነይሩ) ከመይ ምዝካር ይኣብዮም? ዶስ ቤንጃሚንነት እዩ ሕማሞም? ምዃንስ ፅልኢት እኮ ፈውሲ ዘይብሉ ሓደገኛ ሕማም ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገርካ እዩ ዝሽፍነካ!!
ኣብየት-ህወሓት ግን ከመይ ዝተዓደለ ውድብ እዩ፥ ብናይ ባዕሉ ጥንካረ እንተይኮነስ ብናይዛ ሃገር ተቓወምቲ ዝፍፅምዎ ፋወልን ድንቁርናን ኣስተርሕዩ ዝነብር ውድብ እዩ!!
*** ልቢ -በሉ:- ኩሎም ተቓወምቲ ማለተይ ኣይኮንኩን፡:***

********/////********

ክሕተቱ ይግባእ !!
****×****

አትሌት መረስዒት ገብረእግዚአብሄር ትባሃል :: ተወሊዳ ዘዓበየትሉ ኣብ ትግራይ እዩ::ንልዕል13 ዓመታት ኣብ ኢትዮዽያ ንግድ ባንክ ጋንታ ስፖርት ኣብ አትሌቲክስ ስፖርት እናገልገለት ፀኒሓ እያ:: ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓድና ወፃእን 13 ናይ ወርቂ ሚዲላታት ንክለባ ዘምፅእት ኣብ ልዕሊ ምዃና ናይ 7 ውድድራት በዓልቲ ምሉእ ሪከርድ እውን እያ ፡፡

እዛ ጅግና ወገንና አትሌት መረስዒት ብሃንደበት ምብራራ ካብቲ ጋንታ ስፖርት ኣመራርሓ ዝገልፅ ደብዳቤ በፂሕዋ ኣሎ፡፡ እዛ ጅግና አትሌት ዝተባረረትሉ ምኽንያት ብተደጋጋሚ ናብ ዝምልከቶም ቀሪባ እንተሐተተት እውን ጉቡእ መልሲ ዝህባ ኣይረኸበትን፡፡ 

~ ~ ~ ~ ~
ካብ ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ውድድራት ተነፂላ ክትተረፍ ንዝገብሩ ናይቲ ጋንታ ኣመራርሓ ዘለዋ ቅሬታ ንሚድያ ምግላፃ ሲዒቡ ዝተውሃባ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብሉ ናይ ጋንታኣ ኣባላት እውን ኣለው፡፡ ብዛዕባ እዚ ናይ ክልልና መንእሰይ ስፖርትን ቢሮ ሓላፊ ተሓቲቶም ከምዝበልዎ ተኾይኑ ‘’ መረስዒት ገብረእግዚአብሄር መጥቓዕቲ ካብ ዝበፅሓ ፀኒሓ እያ፡፡ ኩሉ ኣብ ከብዳ ሒዛ ናይ መፃኢ ግዜ ተስፋ ገይራ ትሰርሕ ነይራ፡፡ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ካልኦት አትሌታት እውን ይፍፀም እዩ ፡፡ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ መጥቓዕቲ ጠጠው ንክብል እናሰራሕና ኢና፡፡ ምስ ንግድ ባንክ እናተዘራረብና ኢና እቲ ሓደ ናብ ዝነበረቶ ጋንታ ንክትምለስ ተዘይኮይኑ ኣድላይ ድጋፍ ብምግባር ናብ ካሊእ ጋንታ ስፖርት ክትኣትወሉ ትኽእል መንገዲ እናሰራሕና ኢና ዘለና ፡፡ ነቲ ድርጊት ዝፈፀሙ ኣመራርሓ ንክሕተትሉና ናብ ኢትዮዽያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን አቕሪብና ኢና ’’ ኢሎም፡፡
~ ~ ~ ~
እቶም ቢሮ ሓላፊ ከምኡ ይበሉ ‘ምበር ክሳብ ሕዚ ከምቲ መግለፂ ዘሃብሉ ዝተኸደ መንገዲ ከምዘየለን ክሳብ ሕዚ ዝተውሃባ ፍትሒ ይኹን ሑገዝ ከምዘየለ ነዛ ጅግና ኣትሌት ብቀረባ ዝፈልጥዎ ወገናት ገሊፆምለይ ኣለው::
ናይዚ መጥቃዕቲ መበገሲ ምኽንያት ዝተፈለጠ እንተኾነ እውን ብህፁፅ ፍትሒ ክትረክብ ነሓትት፡፡ ኣብ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ አትሌታት ወገናትና ዝበፅሖም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዝምልከቶም ኣካላት ዝናኣሰ ዓቕሚ ዘለዎም ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እዚ ስቕ ምባሎምን ምምራፆምን ኣዙዩ የሓዝን እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋንታ ስፖርት ኡመራርሓ ክሕተቱ ይግባእ:: ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣትሌታት እናተፈፀመ ዘሎ መጥቓዕቲ ተሪርና ብምቅዋረምን ብምቅላዕን እጃመና ንፃወት ::ብህፁፅ እውን ጠጠው ክብል ይግባእ::

ከምዝተቐተሉ !!

******×*****

ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባቢ ኢሉኣባቦራ፣ ብሰንኪ እቲ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ዝተልዓለ ዕግርግርን ህውከትን ዛጊድ ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ተወለደቲ ብሄር ትግራይን ኣምሓራን ከምዝተቐተሉ ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ብፍላይ ኣብ ገጠራት ከባቢ በደሌ፡ ብዙሕ ንብረት ከምዝዓነወን ብፍላይ ድማ ናይ ተወለድቲ ትግራይን ኣምሓራን ሕርሻ ቡንን ስራሕቲ ንግዶምን ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተቓፀለን እቶም ግዳያት ገሊፆም።
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ድማ ህይወቶም ከድሕኑ ኣብ ፖሊስ ጣብያን ፎቓዶ ጫካን ተሓቢኦም ከምዘለዉ ቢቢሲ ብስልኪ ደዊሉ ዘዘራረቦም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም።
ካብቶም ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝርከቡ ሓደ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ተወላዲ ትግራይ ግዳይ እቲ ሓደጋ “ሕገ መንግስቲ ሃገርና ብርኡይ ተጣሒሱ፡ ኣብ ገዛእ ሃገርና ንብረትና ተወሪርና” ብምባል፡ መጥቓዕቲ ይፍፀም ከምዘሎ ገሊፁ።

ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ፖሊስ ጣብያ ጥራሕ ኣስታት ሓደ ሽሕ ሰብ ካብ ትማሊ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንጎሆ ተዓቑቡ ብፖሊስ ይሕሎ ከምዘሎን ሰበይቱን 3 ደቁን’ውን ኣብ ፍርሕን ጸበባን ከምዘለዉ ንቢቢሲ ኣረዲኡ።
ካልእ ቢቢሲ ደዊሉ ዘዘራረቦ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝርከብ ተወላዲ ብሄረ ትግራይ ብወገኑ፣ ኣብ ኢሉኣባቦራ ኣስታት 30 ዓመታት ከምዝተቐመጠን ”ሰሪሒና ዘጥረናዮ ንብረት ‘ወያነ ብድጎማ ዝሃበኩም እምበር ኣይናትኩምን’ እናበሉ የቃጽልዎን የዕንውዎን ኣለዉ” ኢሉ።

” ልቢ ገይረ ኣብ ዝዓበኹሉ፡ ዓደይ ዝብሎ ከባቢ ከምዚ ክገጥመኒ’ዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን” ብምባል፡ ኩነታት እቲ ጸገም ከምዘተሓሳስቦ ዝገልጽ ግዳይ እቲ ሓደጋ፡ ደጊም ህይወቱን ህይወት ደቁን ከትርፍ እምበር ቀጻሊ ኣብኡ ክነብር ተስፋ ከምዘይብሉ ሓቢሩ።


ተወላዲ ብሄረ ኣምሓራ ዝኾነን ቢቢሲ ምእንተ ደሕንነቱ ሽሙ ዘይገለጾን ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝርከብ ካልእ ፍልፍልና ብወገኑ፡ ብኣካል ዝፈልጦም 2 ሰባት ከምዝተቐተሉን፡ ሰብ ፎቖዶ ጫካ ተጣፊኡ ስለዘሎ እምበር ቁጽሪ መወትቲ ክዛይድ ከምዝኽእል እውን ገሊጹ።
ብሰንኪ እቲ ህውከትን ዕግርግርን መንገድታት ስለዝተዓፀዉ፥ እቶም ኣብ ጭንቂ ዝርከቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ለቒቖም ክወጽኡ

ከምዘይከኣሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።
ማእኸላይ መንግስቲ ብህፁፅ እንተዘይበፂሑሎም ደሕንነቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከምዝወድቕ ድማ እቶም ግዳያት ይዛረቡ።
ቢቢሲ ናብ ሓላፊ ቢሮ ኮምኒኬሽን ክልል ኦሮምያን፥ ሚኒስትር ጉዳያት ኮምኒኬሽን ፌደራል መንግስትን ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መብርሂ ንክህቡሉ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ከምዝተፈፀመን፥ ብዙሓት ምምዝባሎምን ዝዝከር’ዩ።

********//////*********

ኩሉ ዘጥዕመሉ ፍጡር ነይሩ።

*****×*****×*****

ብዛዕባ ምግዳሉ ዘሎ እምነት ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ፤ ልዕሊ እቲ መለስን ኣባይን ዝገለፅዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ ቃላት እዩ። ምግዳል ማለት ፤ ንዘመናት ተዋሪዱ ዝነበረ መንነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ እዩ። ምግዳል ጅግንነት ንዝብል ኣምር ትክከለኛ ትርጉሙ ምልባስ እዩ። ምግዳል ማለት ኣብ ዘይተረፍ ዓወት ተሳቲፍካ ምስ ባዕላ ምሰ ታሪኸ ሰላም ከም ምብህሃል ይቑፀር። ህዝቢ ትግራይ ንተጋዳላይ ከም መኽሰብ እዩ ዝሓስቦ። ኣብቲ እዋን ምግዳል፤ ህዝቢ ተጋዳላይ ብጥቕኡ እንትሓልፍ፤ ከም መጠን ውላዱ ከይሞቶ እናፀለየ፤ ከም መጠን በዓል ዕላማ ውላዱ ድማ ብግንባርካ’ምበር ብሑቖኻ ጥይት ወቒዓትካ ከይሰምዕ እናበለ ይስንዮ ነይሩ።

ከም ሰብ ይርህርህ ፤ ከም ተቓላሳይ ድማ ኣይግዛእን ንምባል ይፀንዕ። ንመስዋእቲ ደቁ ከም ሽልማት ይቖፅሮ ነይሩ።
ከምኡ ብምኳኑ ተጋዳላይን ምግዳልን ኣበር ዘይርከቦ ሓቂ ነይሩ። ተጋዳላይ ኣነ እትብል ቃል ዘምፅኣ፤ ንመስዋእትነት ክቕድም ኣብ ዝደልየሉ እዋን ነይሩ። ኣነ ክስዋእ ንስኹም ስዓቡ ይብል። ኣብ መንጎ ተጋዳላይ ናይ ስራሕ ዕማም ኣፈላላይ እምበር፤ ጉይትነትን ጊላነትን ፈፂሙ ኣይሕሰብን። መራሒኻ ሰሪሑ ኣርእዩ እዩ ዝመርሓካ። እዙይ ጅግንነት ኣብቲ ውድብ ተርእዮ ዘይኮነስ ባህሊ ንክኸውን ገይርዎ።
“ድርኹኺት ሞት ረጊፁ ተኳሳይ ትንፋሱ እንትሓልፍ መኽመስመሳይ” ኢሉ እያሱ ዘዜመሉ ተጋዳላይ ብትኽክል ስለዝተዓዘቦ እዩ። ነቑጣታት ፀላኢ ብደቓይቕ ከም ኳና ኽረምቲ ሃደሽደሽ ምባል ባህሊ ነይሩ። ኣርብዓ ሓምሳ ሽሕ ሰራዊት ዝሓዘ ፀላኢ ኣብ ሳልስቲ ከም ጨው የሕቅቕ ነይሩ። መራሕቲ ስርዓት ደርጊ ከይተረፉ ዝምስክርዎ ተኣምር ተሰሪሑ።

ተጋዳላይ ትግራይ ን604 ኮር ኣብ ሽረ ምስወሓጦ፤ ኣብ ዓለም ወተሃደራዊ ታሪኽ ተገይሩ ዘይፈልጥ ክብል መንግስቱ ሃይለማርያም ባዕሉ ዝመስከረሉ ስርሒት፤ ኣካል ታሪኽና እዩ።
ኣብ ኵናት ጉና ዝተወቕዑ ተጋደልቲ ናብ ሕክምና ብቐሊሉ ከይወፁ ፀላኢ ብመድፍዕን ለከበድቲ ብረታትን ዓፊኑ ወንዘር መበሊ እንተስእኖም፤ ነቶም ውቑዓት ብኾበርታ ዓኹሊሎም ከም መደራጋሕ በቲ ሰማይ ጠቀስ ጎቦ ንታሕቲ እናሰደዱ መጥባሕቲ ኣሃዱ (ትርያጅ) ክቕበልዎም ይገብሩ ነይሮም።

ተጋዳላይ ኣብ ርእሲ መጉዳእቱ ከም መደራግሕ እንትንከራሮ እህ ኣይትወፆን። እዙይ መለኮታዊ ሓይሊ ዝተወሰኾ’ምበር ዕላማ በይኑ ዝፈፀሞ ክሳብ ዘይመስል መስደመም ነይሩ። ኣብ ኵናት መራኛ ኣብ ልዕሊ ታንኪ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሓዊ ዝተፍእ ኣፈሙዝ ታንኪ ብሓደ ኢዶም ተንጠልጢሎም እታ ታንኪ እናኸደት ብሓደ ኢዶም ቡምባ ዝዳራበዩ ተጋደልቲ ነይሮም። መስተንክር ዝብሃል ነገር ቋንቋ ጥራሕ እዩ ከይትብሉ። ተጋዳላይ ማለት መስተንክር እዩ። ከምቲ ሓደ እዋን ተጋዳላይ ስየ ኣብርሃ ዝበሎ ፤ ተጋዳላይ ትግራይ ይዋጋእ ጥራሕ ዘይኮነስ ተደልዩ ውግእ ይሰርሕ።

ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ ትግራይ ንምንታይ ከምዝዋጋእ ንምንታይ ከምዝጋደል ፤ ናይ መወዳእታ ሽትኡ ኣበይ ምዃኑ እውን ኣንዳዕዲዑ ዝፈልጥ በሊሕ ነይሩ። ንቕሓት ተጋዳላይ ሓደ ካብቲ ካልእ ዝበላለፀሉ ርኡይ ክፍተት ኣይነበሮን። ኣብ ዝኾነት ርእሰ ጉዳይ ሓደ ትንተና ጀሚሩ ተይከምበተ ነቲ ካልእ እንተቕቢልዎ ፤ ካብ ሓደ ኣፍ ከም ዝወፅእ ሓሳብ ክትፈልዮ ብዘይትኽእል መንገዲ ይዛዝሞ። ተጋዳላይ ሓውን ማይን እዩ ነይሩ።

የዋህ እዩ። ንፀላኢኡ ብዘየዳግም እንትወቅዕ ንህዝቢ ድማ ብዘየላጢ ይኣምን። ህዝባዊ እምነት ተጋዳላይ ዶብ ኣይነበሮን። ብሓፂሩ በቲ ሓደ እዋን መለስ ዜናዊ ዘቐመጦ ክግለፅ ይኸእል “ህዝቢ ማለት ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ህዝቢ እዩ።” ወይ ብናይ ኣቦይ ስብሓት ናይ ቀረባ እዋን ኣበሃህላ ክግለፅ ይኸእል፤ “ንሕና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንላዕሊ ብተግባር ንህዝቢ ኤርትራ ንሓሊ፤ ካብ መንግስቲ ኣማሪካ ንላዕሊ ንህዝቢ ኣማሪካ ንሓሊ”። እዙይ ኣብ እዋን ምግዳል ትክክለኛ ወሰነ ትርጉሙ ዘላበሶ ተጋዳላይ ትግራይ እዩ።

ናይ ኩለ ጊዜ ጭርሖን መትከልን ኣቦይ ስብሓት ነጋ “ ህዝቢ ዝኣመነ ይዕወት” እዩ። ኣቦይ ስብሓት ከም ውልቀ ተጋዳላይ ሕዝውን ኣብዛ እምነት ‘ዚኣ ማዕተቡ ዝበጠሰ ኣይመስለንን።
ደርጊ ተደምሲሱ ንማእኸልን ወሰናወሰን ሃገርን ምስኣተና፤ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ኦሮሞን ደቡብን ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ እዩ ብተጋዳላይ ተሓብሒቡ። ሽዑ መዓት ብቋንቁኡ ዝዛረቡ ውድባት ነይሮም። ኦነግ፤ ተኩቹማ፤ ጃራ ኣባ ገዳ፤ ኢስላሚክ ኦሮሞ፤ ወዘተ ዝብሃሉ ውድባት ነይሮም። ንህዝቢ ኦሮሞ ግን ብቅድሚቱ ከይኮነስ ብድሕሪት ክሳዱ ሓሪዶሞ ይፀንሑና ነይሮም።

መጨረሽኡ ተጋዳላይ ትግራይ ነቲ ሓራዳይ ኣብ ዝኣተዋ ኣትዩ ክሳብ ገምገም ሱዳን ቱሉ ወለል ሲዒቡ ኣቃቢፅዎ። ጀነራል ፃድቃን ብ1985 ዓም መወዳእታ ኣብ ኦነግ ዝበፅሐ ስምብራት ክግምግም ኣብ ወለጋ ነቀምቲ ካብ ኦህዴድ ህወሓትን ብኣዴንን መራሕቲ ሰራዊት ኣኪቡ ፤ ኦነግ 90% ከምዝተደምሰሰ፤ ነቲ ስራሕ ንሱ ድማ እንግዳዕ ተጋዳላይ ትግራይ ከምዝወገኖ እንትገልፅ ውን ይብለኒ።

ተጋዳላይ ለጋስ እውን እዩ። ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ እትውሃቦ ዝነበረት ናይ ጁባ 50 ቕርሺ ፍርቃ ንመስርሒ ሓወልቲ ሰማእታት የውፍያ ነይሩ። እወ ብድምር ተጋዳላይ ትግራይ፤ ከምቲ ክቡር ጀነራል ብፃየይ ፃድቃን ኣብ መፅሄት ውራይና ቁፅሪ 18 ብሓደ ቃል ዝገለፆ “ኩሉ ዘጥዕመሉ ፍጡር ነይሩ።”
ነጥቢ መቐይሮ::

ብዛዕባ ተጋዳላይ ትግራይን ዝተዓወተሉ ገድለ መዋእሉን ንዘመናት ምተፃሕፈ። ልዕሊ እቲ ዕድመ ምግዳሉ ልዕሊ አቲ ቁፅሩ፤ እንተላም መፃሕፍቲ ምተፃሕፈ። ዛንታ ተጋዳላይ ግን በቲ ዝጀመሮ ተፃሒፉ ንኸውዳእ ታሪኽ ዝዓደለቶ ኣይመስልን። ተጋዳላይ ትግራይ ገና ብዕሸሉ 5 ብረት ዝተዓጥቁ ፀላእቲ ገጢሞሞ፤ በብሓደ ጊዜ መዲቡ ኣሕቒቕዎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕድሕድ ሜትሮ መሬት ህይወት እናገበረ ንደርግ ኣቃቢፁ፤ ኣብ እዋን መንግስቲ ስግግር፤ ቁፅሮምን ዕላመኦም ናብ ዘይፍለጥ በቢመዓልቱ ከም ጫቍት እናተጫጭሑ ናብ ዝሓድሩ ፀላእቲ ግጥም ኣትዩ። ተተኮሱልካ ከይትትኩስ ተባሂሉውን፤ እታ ሰብ ወፍዩ ዘቖማ ዕላማ ከይትሽረፍ ኢሉ ዓይኑ እናረአየ ብጥይት ፈራሓት ተቀዲሙ። እዚ ኩሉ ኣበሳ ግና ካብ ውድቡ ዘይኮነስ ካብ ግዳማዊ ፀላኢ ዝመፆ ስለዝነበረ ኩሉ ኣሜን ኢሉ ተቐቢልዎ። ተጋዳላይ ትግራይ ድሕሪ እዚ ኩሉ መንገዲ፤ ብዙሕ ነገር እንትሓስብ ብቀርኒ ውድብ ዝውቅዓሉ መዓልቲ ኣሎ ኢሉ ግን ሓሲቡ ኣይፈልጥን። ውድብ ባዕላ ቀርና ሲሒላ ልዕሊ ደርግን ሽሾ ፀላእትን ፤ ዓይነብርኪ ተጋዳላይ ወቒዓ ሰባቢራ ከፍ ተብሎ እያ ኢሉ ማንም ዝሓለሞ ኣይነበረን።

እዋኑ 1985 ዓም አዩ ። ኣብ እዋን መሰጋገሪ መንግስቲ ፤ መዓት ዝሸደነ ሬጣጥን ዓርጣምን ወቃቒዕና ንህዝባዊ መንግስቲ ክነቕብል ኣመኬላን ኳኵቶን ፀሪግና ሰጥ በሊ መሬት ምስበልና፤ ውድብ ተገምጢላትና። ገሊኦም ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ድፍኢት ካብተን ደርጊ ኣብ ምድምሳስ እንትርፊ ቁርፀኝነት ካልእ ዘይነበረን ኣሓት ውድባት ዝመፀ እዩ ይብሉ። ነቲ ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ዓብላልነት ህወሓት ፈሪሖሞ ይብሉ። ካብ 150 ክሳብ 200 ሽሕ ሰራዊት ሒዙ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ህወሓት፤ ህዝባዊ መንግስቲ እንትምስረት ዓብላልነቱ ክንኪ ኣለዎ ዝብል ሓያል ድፍኢት ፈጢሮም። ምምጥጣን ክህሉ ኣለዎ ኢሎም። ሽዑ መራሕቲ ህወሓት ግዳማዊ ድፍኢት ከርውዩ ተረቢፆም ይብሃል። መለስ ቅድም ክብል ማለሊት ጠፊኣ እንትብሃል “ኣጣፈኣኣ እዩ ዘይጥዓመኒ ምበር ክትጠፍእ ነይርዋ” ኢሉ ነበረ። ከምኡ ኢሉ እንተኣሚኑ እቲ ኣብ ቀብሪ ማለሊት ዝውዓለ ኣሰራርሓ ኣብ ህወሓት ክድገም ኣይምተገበኦን። ግን ኮይኑ።

ፈለማ ብምንታይ ክንቅንሶ? ኢሎም ዝጨነቆም ይመስለኒ። ደሓር ነገር ዘዝደለየ ኣብ ሕምባሻ ፀብሒ ክደሊ ጀመረ። ነገርያ ዝደለየስ ኣብ ሕምባሻ ፀብሒ ደለየ። ተጋዳላይ ትግራይ ጉሒፍካ ንዓዱ ምስዳድ፤ እንድሕር ክተርፍ ኢሉ ድማ 3 ብርኪ ኣውሪድካ ክቕኒ፤ ኣባላት ካልኦት ውድባት ግና ብሓደ ጊዜ ከም ጦር ንክትኮስ ብኣመራርሓ ህወሓት ውዲት ተፋሒሱ።

ኮነ ድማ፤ በታ ኣብ ኣእምሮ ተጋዳላይ ፍፁም ዘይትርሳዕ ዓመተ ምሕረት( ዓመተ ብርሰት) ንሳ ተጋዳላይ፤ ደው በል ተገምገም ተበሂሉ። ኣብ ዘዘለዎ ቦታ ብሓንቲ ፀሓይ ደው ኢሉ። ንሕድሕድ ተጋዳላይ ኣብታ ደው ዝበላ ክቢ ኣዅሊሎምሉ። ካብታ ክቢ ከይወፃኻ ተለፋለፍ ተባሂሉ። “እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይቃለስ እዩ ዘሎ ፤ እቲ ተጋዳላይ ግን ይሓሚ እዩ ዘሎ፤ ስለዚ እንታይ ሓሚኻ ?” ብዝብል ማይ ቀጠነ ሕቶ ከም ቆርበት ወጢሮሞ። ንሕድሕድ ተጋዳላይ ረመፅ ኣጉሂሮም ኣብ ጥራሕ እግርኻ ደው ኢልካ ተንፈኽፈኽ ኢሎሞ። እቲ ዓረር ከም ወለባ ኣብ ግንባሩ ክትዓልብ ድምብርፅ ዘይበለ ተጋዳላይ፤ ቁሩብ ኣፉፍኖት ናብራ ክርኢ ብምጅማሩ፤ ሻቡ በፂሑ ርዒዲ። ጋርጋር ዝብል ፍሉሕ ማይ ናብ ከብዱ አእትዮምሉ።

ከም ዕስለ ህበይ ዝሓዙ ከቢቦም ኣብ ማእኸል ጎልጎል ኣብ ጥራሕ ኢዱ ኣብ መፈንጥራ ኸርዲኖሞ። ትንፋሱ እተዊ ውፂ ተሳሒጉን ተመግዲሩን። እዝግን ህዝብን ዘይፈትዎ፤ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ሜኑ( ዝርዝር መረዳእታ) እሞ ድማ ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብዘየለ፤ ፖለቲካዊ ጠላዕ፤ ርሱዕ ምሱዕ ክትብላዕ ተባሂሉ። ተጋዳላይ ብቐትሩ ክፅልምቶ ተገይሩ፤ ብጀግንኡ ስሪኡ ክፈትሕ ዓቕሉ ኣፅቢቦምሉ። ንገሊኦም ተጋደልቲ ( ብፍላይ ንኪነት) ካብ ወፃኢ በፂሖም እንትመፁ ደው በል ተጎርጎር ተባሂሉ ንበይኖም ኬላ ተሰሪሑሎም።

ተጋዳላይ፤ ሽሾ ፀላእቲ ከጓይይ ንሓንቲ መዓልቲኳ ሩፍ ኣይበለን። ሕምየት ኣበይ ኣርኪቡሉ እዩ ። ብስሩውን ኣይፈልጦን። ግን ንመለስ ትሓሚ ኔርካ፤ ንስየ እስካንያ ኣለውኦ ኢልኩም፤ ኣርከበ ክራባት ኣሲሩ፤ ስዩም ሰበይቲ ቀይሩ፤ ብጠቕላላ እቲ ኣመራርሓ ልስሉስ ናብራ ጀሚሩ መችይዎ እናበልካ ትሓሚ ኣለኻ ተባሂሉ። ካልእ ኣብ መትከል ዝተገብረ ግምገማን ኣፈላላይን ኣይነበረን። ውፅኢት እዚ ጉልሓይ ገምጋም መሕዘንን መዋረድን ኮይኑ። ምናልባት ሽዑ 3 ብርኪ ዕብየት ደይቦም ከበሮ ሓምሓም ዝወቐዑ ኣባላት ኣሓት ውድባትን መራሕትን ኣይነብሩን ኣይብሃልን።

ተጋዳላይ ትግራይ ግን ተበቲኑ ከም ደቂ ዛግራ። (እዙይ ንዓመታት ንዝመራመሩ ክገድፎ)። ብዙሓት ደቂ ከተማ ወይ ቁሩብ ርኹባት ዝኾኑ ተጋደልቲ ፍቓድ ሓቲቶም ከይዶም ገዝኦም ተሪፎም። ከምኡ ገሚቱ ዝሰደዶም ድማ ባዕሎም ስለዝተሻላሸሉሉ እሰኒ ኢሉ። ብዙሕ ተጋዳላይ ብመትከል ኣልቦ ዝተበላሸወ ግምገማ ላሕሊሕኻ ተባሂሉ ተረፊቱ። ቀደም ሓደ ተጋዳላይ እንተተረፊቱ ከም ዓብይ ነውሪ ዝፈፀማ ማሕበረሰባዊ ምግላይ ይበፅሖ ከምዘይነበረ፤ ሕዚ ግን ሳላ ስሑት ግምገማ 85 ዓም ህዝባዊ ምርፉት ተፈፂሙ። እቲ ብዘይ ውድብ ካልእ ዝፈልጦ ማእገር ዘይነበሮ ጭል ዝበለ ገባር ፤ ልዕሊ 50 ሽሕ ተጋዳላይ ብተሃድሶ ኮምሽን ጠማትነት ናብ ጠረፍ ሱዳን መንደር ኣውሮራ ኪድ ጫዓን ጎኖቕን ለቢድካ ተጣየሽ ተባሂሉ። ከይዱ። ፀኒሑ ኣብ ወራር ሻዕቢያ ንዓ ተወሓሰና ንክብሃል ሻቡ ግን ኣማራፂ ስለዝተሓጠጠ፤ ምስ ተመን ገባብል ኣብ እግሪ ዓጥዓጥ ሰፊሩ። ድሕሪኡ ኩሉ ኣተሓሳስባታት ተለዊጡ።

ፍልፍል : ካብ ውራይና ኣስር ማዕበል

********/////**********

ፀሓይ ዝወቅዖ ሓቂ ‘ዩ !!

****×****×****

ካብ ፍስሃ መረሳ

ነቲ ዝበሽቀጠ ካብ ምፅራግ ወፃኢ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን !!
እቲ ዘሎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይምዕሩይን ብዙሓት ህዝቢ ዘልዕሎም ፀገማት መፍትሒ ዘይረከብሉ እዋን ከምዝኮነ መንግስቲ ባዕሉ ዝተቀበሎ ፀሓይ ዝወቅዖ ሓቂ እዩ፡፡ ናይቲ ፀገም መበገሲ እቲ ክመርሕ ሓላፍነት ዝተውሃቦ ገዛኢ ፓርቲ ብምክንያት ምብስባሱን ኣብ ድልዱል ፖለቲካዊ ቁመና ብዘምህላዉን ኩሎም ፀገማት እናተደርደሩ ኣብ ገሊኡ ናብ ግጭትን ቅልውላውን ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ፡፡ ናይቲ ፓርቲ ምብስባስ ቀንዲ መግለፂኡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ንህዝቢ ምግልጋል ገዲፉ ንጥቅሙ ደው ዝበለ ሓይሊ ኮይኑ ብቲ ሓደ ገፅ ሃፍቲ ህዝቢ እናገሓጠ ንዕኡን ንመሻርክቱን ክጠቅም እንትንቀሳቀስ ብካሊእ ገፅ ስርዓት እናፍረሰ ህዝቢ ኣደዳ ጉቦን ወገንነትን ክቃላዕ ብምግባር ህዝቢ ፍትሒ ክስእን ብምግባር ቀንዲ ጠንቂ ሰናይ ምም/ር ብምኻን ብድምር ውፅኢት ኣብ ሞንጎ ህዝቢን መንግስቲን ዘሎ ዝምድና ክልሕልሕ ብምግባር ነቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ናብ ሓደጋ ክኣቱ ገይርዎ እዩ፡፡

እዙይ ኩሉ ከምቲ ገሊኡ ናይ ባዕሉ ፀገም ክሓብእ እቲ ፀገም ፀላእቲ ዝፈጠርዎ እዩ ዝብሎ ዘይኮነስ ነቲ ዝርዓት ናብ ሓደጋ ዘእትዎ ዘሎ ባዕሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዝኒሀ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብን ናይ መንግስትን እየ ዝብል ሓይሊ እዩ ፡፡ ተጋዳላይ ስብሓት ነጋ ሓደ ጊዜ ከምዝበሎ ካብ ሽዕብያ ንላዕሊ ቀንዲ ፀላኢና ናይ ውሽጥና ሕመቅን እዩ ዝበሎ እቲ ቀንዲ ሽግር ፈጣሪ ህዝባዊ ውግንንኡ ሓጢጡ ደርብዩ ንሽሙ ናይ ወያናይ ዴ/ራስያዊ ካባ ተኸዲኑ ህዝቢ እናድመየ ዝውዕል ዘሎ ፀረ ህዝቢ በዓል ስልጣን ብንፁር ተፈልዩ ክፅረግ ተዘይኪኢሉ ሐዝውን መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን ፡፡

ኩሉ እዙይ ገይረ ኣብዙይ በፂሓ ዓወታት ሓፊሰ ወዘተ እንተበለ ነቲ ቀንዲ ሽግር ዝፈትሕ መፍትሒ ነቲ ስርዓት ክበላሾ ዝገበረ ዝበስበሰ ሓይሊ ክፅረግ ተዘይኪኢሉ ተመሊሱ ከምካንሰር ነቲ ጥዑይ እናለከመ ከም ወረረሽን እናተላበደ ነቲ ስርዓት ካብ ሰሩ ነቂሉ ብምድርባይ ውልቃዊ ድሌታቱ ከማልአሉ ዝክእል ስርዓት ንምምፃእ ብዝተወደበን ብስውር መንገዲ ካብ ምቅላስ ንድሕሪት ዘይብል ከምዝኮነ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ሓቂ ስለዝኮነ ኣብዝሐዚ እዋን መሰረታዊ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ክሳዕ መስዋእቲ ዘክፍል ቃልሲ ገይሩ ነቲ ዝበሽቀጠ ፀረ ህዝቢ ክራይ ኣካቢ ክውገድ ቀፃሊ ቃልሲ ክገብር ይግባእ ፡፡

እዚ ጭርሖ እዙይ ክንዴይ ዓመት ተጨሪሑ ክሳዕ ሐዚ ብመንፅር ፍትሒ ምርግጋፅ ታይ ዝኣክል ለውጢ መፂኡ ??

*********//////*********♦

ያፅንዕ !!
***×***
ሕዚ ዘለናዩ ግዜ ህወሓት ምስ ኢህአዴግ ዝነበሮን ዘለዎን ጥምረት ምስ ናይ ባዕሉ ህልውና ናይ ህዝቢ ረብሑን ብምርኣይ ዳግም ብዕምቀት ክሪኦን ከፅንዕን ዝግባእ እዋን ኢና ዘለና::
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ክንብል ከለና  ካብ ረብሓ :ዕላሞን መሰልን ኣንፃር ብምብጋስ ጥራሕ እዩ ። ቀደም : ቀደም ህወሓት ዝፍለጠሉን መለለይ ባህሪኡ ምንባሩ ዝፍለየሉ ህዝባዊነቱ ናይ ኢህአዴግ ዓንዲ ኮይኑ ምግልጋሉ ካብ ዝጅምር ጀሚረ ዓንድነቱ እናጠፍእ ምምፅኡ ይፍለጥ ።

ምናልባት ውድብ ህወሓት ንዓቕሚ ከይበፅሕ ናብ ምስረታ ኢህአዴግ እንትኣትው ናይ ባዕሉን ጠጠው ዝበለሉ ህዝባዊን መሰረታዊ ዕላማታቱ ዘውርዱ ኩነታት ንክፍጠሩ ዕድል ከፊቱ እዩ ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣመራርሓ ህወሓትን  ኣብ ክልተ ክምቀልን  ውዴብ ክሳብ ምድኻም ንክበፅሕ ምኽንያት ዝኾነ ኢህአዴጋዊ ኣርኣእየን ንዓቕሚ ከይበፅሕ ንሃገርን ንመንግስትን ዓንዲ ንምዃን ብምፍታኑ እዩ ።
~ ~ ~ ~ ~
ብጭብጥ ናይ ተቓላሳይ መንፈስ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንምውዳብ ምፍታን ጉቡእ እዩ ። ኮይኑ ግና ኢህአዴግ እንትምስረት ናይ ተቓላሳይ መንፈስ ይትረፋ ዋ ጠረን እውን ኣይነበሮን ። ህወሓት ዓንዲ ንምዃኑ ፍቃደኛ ስለዝነበረ ውሑዳት ናይ ብአዴን ( ኢህዴን ) ተጋደልቲ ድማ ናይ ህወሓት እሙናት ኣዕርኽቲ ብቆራፅነት ስለዝተቃለሱ ኢህአዴግ ናይ ተቃላሳይ ባህሪያት ሒዙ ምፅንሑ ኩለና ንፋልጦ ጉዳይ እዩ ።
~ ~ ~ ~ ~
ሕዚ ውሽጡ ክነፅንዖ ከለና ግን ኢህአዴግ ብኣይተ መለስ ዜናዊ ብልሓትን ጥንካረን ተፀጋጊኑ ብሓይሊ ይክውከው  ዝነበረ ሓይሊ እዩ ።ስለዚ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝፍጠር ዘሎ ንሕንሕ ሲዒቡ ናይ ህወሓት ዓንዲነት ካናግዕ ከሎ ብዓይና ሪኢና ኣለና ።
~ ~ ~ ~ ~
ፈለማ ንህወሓት ኣብ ክልተ ፈንጪልዎ ቀፂሉ ናይ ህወሓት ብቕዓት ዝፈታተኑ ናይ ውሽጢ ጠንካራ ሰባት ( ኣባላት ) ብገምጋምን ብፀርፍን ንክብተኑን ንክወፁን ገይሩ።ክፋል ናይ ህወሓት ግራ ክንፊ ኢህአዴጋዊ ኣርኣእዩኡ ፀጋጊኑ  ናብ ቅድሚት ቀፀለ :: ንጊዚኡ እውን እንተኾነ ስራሕ ህወሓት ካብ ዓንዲነት ናብ ማእገርነት ተለዊጡ ። ህወሓት ፖለቲካዊ ስብእንኡ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሞራል ህዝቢ ትግራይን ናይ ቀፀላይ ተስፋ ንክሕለው ኣብ ምግባር ኣብ መንታ መንገዲ ውሽጢ ኣቲው ። ድሕሪ ምፍንጫል ናይ ኢህአዴግ ዓንዲ ይኹን ማእገር ንምዃን ዓቕሚን ድሌየትን እንትንእሶ ተዓዚብና :: ሪኢናዩ እውን ።

ሕዚ በዓሉ ኢህአደግ ዘፅገዕም ናይ ኣንበሳ ናይ ስልጣን ብፂሒት ዝነበሮም ሰባት እናለቐቑ ኣብ ኢህአዴግን ህወሓትን ነገር እናፈልፈሉን እናዋቁዑን ከምዘለው  ምርኣይ ይካኣል ። ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ተጋዳላይ ዝነበረ ህወሓት ‘ ምበር ኢህአዴግ ኣይኮነን።ስለዝኾነ እውን ብቁልጡፉ እቲ ልጓም እናለቀቐ ይርከብ ። ስለዚ ውድብ ህወሓት ምእትእስሳሩን ርክቡን ኢህአዴጋዊ ጥምረቱን መሊሱ ከፅንዕ ኣለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
ፍልፍል : ካብ ኣምባሳደር ሓለፎም

**********///////************

ተጋሕጊሑ !!

****×*****

ሕዳር ፅዮን ብዝቀረበት ቁፅሪ እዚ ተጋሕጊሑ ዘሎ ህንፃ ይረኣየኒ፡፡
መንግስቲ ትግራይን ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸልን ቤዛኻትኩም እቲ ዓመት ዓመት ዝመፅእ ንምስላምን ክኸይድን ተሳሊሙ ክምለስን ነዚ ህንፃ ዝርእይ ህዝቢ ” ኣየ መንግስቲ ትግራይን ኣመሓደርቲ ዞባ ማእኸልን ዝመረትኩም ፣ዝበስበስብኩም ፣ወትራ ኣብ ጠቐነ ትውዕሉ ፣ይትዝምኑ ፣ብኸፍኩም ታሪኽ እንዳተዓየነ ዘይተስተውዕሉ ፣ወትራ ሕቱኽቱኽ” ኢሉ ከይፀርፈኩም ሱቅ ኢልኩም ሓሞኽሽቲ ለኺኹም ኣምዕርግ ኣብልዎ::

መቸስ እቲ መልሲ “መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኣይኣቱን እቶም ዝፃረፉ ድማ ተፃሪፎም ይተርፉ”ከምዝኾ ይፍለጥ’ዩ፡፡
ክስታይ’ባ !
ስታድዮም ትግራይ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ 100 ሚሊዮን ተመዲቡሉዶ ነይሩ ሓቀይ?
እሞኸ?

ካብ ተስፋይ ብርሃነ

~ ~ ~ ~ ~

ሪኢቶ ሓፋሽ !

+++ ብስሩ ‘ባ እቲ ኣብቲ እንዳማርያም ዘሎ ህንፃስ ብመን እዩ ዝስራሕ? መን እዩ ሓላፍነት ወሲዱ ዘስረሖ ዘሎን ከይተሰርሐ ከምዘለዎ ብምግታሩ ሓላፍነት ወሲዱ ምኽንያት ዘይምስርሑ ንህዝቢ ዝገልፅን?? +++

+++ ይኔስኮ ጥንታዊ ቅዲ የብሉን ኣይቅበሎም ስለዝበለ እዩ ደው ኢሉ ወይ ምፍራስ ወይድማ ንሶም ብዘዕርይዎ ሓድሽ ምስትክካል ፕላን።ምስራሕ እዩ:: +++

+++ ነዚኣ ሓሲቦም ነታ ኣብኣ ዝነበረት ዓባይ ዳዕሮ ቆሪፆም እቲ ከባቢ ጋሕ ክብልን ከውሒ መሲሉ ክረአ ንዝገበሩ ሰባት ማርያም ኣይትምሓሮም:: +++

+++ ናይ ወልቀሰባት እንተ ዝኾውን ወሪሶም ንሸጥዋ ነይሮም። ታሪኻዊ ቦታ እንዳ ነብሪኢድ ተኽለን ገዛፈለስቲ ዘይንሱ ኣምሲሎም እንዳ ኣንጭዋን ተመን መንበሪ ጌረማቶ።
ወይ ኣይሰርሑ ወይ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ኣይስርሑ እታ ኸተማ ብጎብነይትን ብናይ የኔስኮ ሓገዝን ንመልከዓት ነይራ ኩፋኣት ቁርዲዳት እንተዘይ ይህልው ነይረም። +++

************/////////***********

ኮሪዖም ክቕመጡላ!!
******×******
እቲ ናይ ተቓውሞ ሓይሊ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ካብ ደገ ብዝመፅእ መርዛም ዝኾነ ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳን ተልዓሉ ብዝብል ጫውጫውን እዩ ዓዲ ዝሕመስ ዘሎ።
~ ~ ~ ~ ~
እቲ ቅልውላው ዓብይን ዓሚቑን እዩ ዝብል ኣረኣእያ ኣለኒ። እዙይ ዓብዪ ስግኣት ዘይኮነ ምዃኑ ዘረጋግፀለይ ሰብ ይደሊ እየ። ዘይኮነ ክኸውን እውን ይደልዮ እየ።


ናይ ሽግግር መንግስቲ ይምፃእ፤ ናይ ዕርቂ መንግስቲ ይምፃእ ገለመለ ዝብሃል ብምልኡ ንኣይ ኣይሰርሕን። ሓዱሽ መንግስቲ ነጣይሽ ዝብሃል ነገር ኣይቅበሎን። ምክንያቱ እቲ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ካብ ዝኾኑ ጉጅለታት ተኣኪቦም ዘቕርብዎ ሓሳብ ዝሓሸ ሕጋውነትን ተቐበልነትን ኣለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ 1993 ምክፍፋል እዋን ካብቲ ፍረ ነገር ናይቶም ክትዓት እቲ ስምዒታት የመና ገሊሁ ስለዝነበረ በቲ ሕዚ ዘሎዎ ኣካይዳ እንተከይዱ ዓዲ ክጥፍእ እዩ ዝብል ኣረኣእያ እዩ ነይሩኒ
~ ~ ~ ~ ~
እቶም ዝርኣዩ ዘለዉ ፀገማት ኣብ ዘለውሉ እዋን፤ ኣቱም ሰባት ከመይ ኢና ንርእዮም ዘለና? እንታይ ኢና ንገብር ዘለና? ህዝቢ ትግራይስ ኣብ ክልተ ሓዊ ዲና ገዲፍናዮ ክንከይድ? መፍትሒ ዶ ክነምፅኣሉ ኣይብልናን? ምባል ፀላኢ ዘብል እንተኮይኑ እንታይ ክብል ከምዘለኒ ኣይርድኣንን።


ዝብሉ እቲ ውድብ ክድሕን እንተደልዩ ተቓውሞ የብለይን ጥራይ ዘይኮነስ ክዕሪ ክድሕን እየ ዝደልዮ።
ስለዚ ኣብ ጉዳይ ህወሓት ንኣይ እቲ ፈላማይ ምርጫ ከምቲ ህዝቢ ዝደልያ ክትከውን ምግባር እዩ።
ካብ እኒ ስብሃት፣ ኣባይን ስዩምን ንላዕሊ ነቲ ውድብ ዕድመ ልክዑ ዘወፈየ ሰብ የለን። ምስ ወፁ እንደገና ክመኽሩ መዓት መከራ እዮም ረኺቦም። እዚ ከምኡ ኮይኑ ክኸይድ ኣይኮነን።
~ ~ ~ ~ ~
እቲ ቀዳማይ ነገር ዝለዓል ዘሎ ሓሳብ ከይረኣኻ ነዚ ኣፃልኡና ነዚ ድማ ንሕና ንፈትዎ ኢና እሞ ኣፋትውና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ መጀመርታ ክቕንጠጥ ዘለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
ዓደይ ስለዝኾነ ኣባይ ወልዱ ፀላኢ ስለዝበለኒ ኣይገድፍን። ነቲ ህዝቢ እየ ዝርኢ። ይትረፍ ዶ ኣባይ ወልዱ እቲ ውድብ እውን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብምልኡ ፀላኢ እዩ እንተዝብለኒ ንትግራይ ካብ ምቅላስ ኣየቋርፅን። በቃ ንሱ እዩ። ተፈጢረሉ እየ። እቲ ዘሎ ፀገም ኩላትና ብሓባር ኮይንና ክንፈትሖ ንቀፄላይ እውን ደቅና ደቅደቅና ዓድና ኢሎም ኮሪዖም ክቕመጥሉ ብፅሒትና ክነውፊ ይደሊ እየ።”

ዓሚ ከምዛ ሎሚ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ፅቡቕ ዘይኮነ ኩነታት ኣመልኪቱ ሌ/ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ንውራይና ካብ ዝተዛረቦ ዝተወሰደ እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ብፃይ ሌ/ጀ ፃድቃን ኣብ መቐለ 2ይ ብርኪ ሃፀይ ዮሃንስ ተኸታቲሉ። 12 ክፍሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ነጥቢ ብምርካቡ ኣብኡ ከሎ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣባል ማገብት ኮይኑ እውን ሰሪሑ። ብ1968 ዓ.ም ምስ ኣፈወርቂ ገ/ትንሳኤ ዝተብሃለ ንእሸቶይ ሓው ብሓባር ናብ ቃልሲ ተፀምቢሮም። ኣብ ገድሊ ካብኡ ዝድለ ኩሉ እናተዋፀአ ከሳብ ዓወት ዘሊቑ። ካብ 1983 ዓ.ም ክሳብ 1986 ዓ.ም ኣብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኢታ ማጆር ሹም ኮይኑ ሰሪሑ። ድሕሪ ስግግር መንግስቲ ካብ 1987 ዓ.ም ክሳብ 1993 ዓ.ም እውን ከምኡ ኢታማጆር ሹም ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ጉባኤ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ዝፀንሐ እንትኸውን ናይቲ ውድብ ወታደራዊ ላዕለዋይ ኣመራራሓ እውን ኮይኑ ብውፍይነትን ብጅግንነትን ጉቡእ ፈፂሙ እዩ::
~ ~ ~ ~ ~
ብ 1993 ዓ/ም ብምኽንያት ኣብቲ ውድብ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ መስመር ኣፈላልያ ብድሕሪኡ ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ወሪዱ:: ሕዚ ኣብ ውልቀ ስርሑ ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ መሃንድስ ኲናት ዝኾነ ብፃይ እዩ።

************///////*************

ነባር ተጋዳላይ !!
****×****
ብተደጋጋሚ ከምንዕዞቦን ከምንሪኦን ዘለና ሓደ ሓደ ወገናት እኹልን ዕምቀት ዘለዎ አፋልጦ ብዛዕባ ተጋዳላይ ህወሓት ከምዘይብሎምን : ተጋዳላይ ኩሉ ከምቶም ሕዚ ኣብ ዝላዕለ ስልጣን ዘለው ውልቀሰባት ጥራሕ ገይርካ ምርኣይን ብዘይ ጭቡጥ መረዳእታ ” ተጋዳላይ እዩ ” ክባሃል ከሎ ዝተፈላለየ ስምዒትን ኣርኣእያን ዘፅባሩቑ ብዘይፍላጥ ይመስለኒ::

ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነባር ተጋዳላይ ህወሓት ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ጫፍ እቲ ጭማራ ተሰሊፉ፤ ብየማነ ፀጋም ተፀሚዱ ዝቐለሰ ተስታይ እዩ። ብተግባራዊ ብርዒ ታሪኽ ዝፀሓፈ እዩ። ኣብ መንገዱ ህዝቢ ኣትቢዑ፤ ካብ ህዝቢ ብዋጋ ዘይትመን ተሞክሮ ዝሰነቐ፤ ሕሉፍን ህልውን ኩነታት ዝፈልጥ እዩ::


ደፋርን ግልፅን ስለዝኾነ ጥራሕ ኣብ ነዊሕን ሓፂርን መንገዲ ዝተንጠብጠበ ኣሎ። ነገራት ከይተመጠነ ተመጣጢንካ ተባሂሉ ምስ ገበታ ክእለቱ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዝተረሰዐ ውን ኣሎ። እዚ ኩሉ ሐዚ ብዘይኝምንም ኣፈላላይ (ኩሉ ንዓዱ ስለ ዝግደሽ) እቲ ዘለዎ ተሞኩሮ ተተቒሙ ዘወፍዮ ነገር ከወፊ ናብ ቅድሚት መፂኡ ዝዝትየሉ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ኣካል ሕብረተሰብ ነዚ ስርዓት ክወልዶ’ኳ ዘየፀገመሉ ፤ በሰር እንትገጥሞ ክነግፈሉ ዝኸብዶ ኣይኮነን። እምበኣርከስ፤ ኩሉ በብሽሙ ክፅዋዕ ዝደሊ ሰብ ንተጋዳላይ ዘግለለ ኣካይዳ ክመርፅ ኣይግባእን። እዚ ካብ መኣዲ ምፍላይ ኣይኮነን፤ ኣካል እቲ ለውጢ ኮይኑ ክስለፍ ቦታ ክመዓራረየሉ ግድን እዩ።


ብህይወት እናሃለወ ንምንታይ ካብ መኣዱ ክፍለ ከምዝግበር ዘሎ ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ውህሉል ተሞክሮ፤ ቅኑዕ ሓበሬታ ኣብ ዝርከቦ ፍልፍል ኬድካ ሓቂ ንክትሓውር ፍርሕን ሕግብግብን ክርአ ኣይምተገብኦን። ኣብዚ ግዘ እቶም ብርክት ዘበሉ ተጋደልቲ ሓሳባቶም ብፅሑፍን ብዘረባን እንዳገለፁ እቲ መንገዲ ንምሕባር ይተግሁ ስለ ዘለዎ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ እዩ።

ሓይልና ነተኣኻኽብ፡ መንገድና ንነፅር!
እቲ ህልው ኩነታት ዓድና ቀልብኻ ሂብካ ጠመተ ክትገብረሉ ዝሓትት ኮይኑ ስለ ዘሎ፤ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ቀልቢ ገይሩ ብዛዕባ ኩነታት ዓዱ እናዘተየ እዩ ምባል ይከኣል። ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ንቲ ዘሎ ከይዲ ተገዲሹ ዝተከታተሉለን እንታይ ንግበር ኢሉ ዝማየጠሉን (ብዝተበተነ) ኩነታት እዩ ዝኒሀ።

~ ~ ^ ~ ~
እዙይ ግን መልክዕ ሒዙ ብዝተወደበ መልክዑ ክሕሰበሉ ዘለዎ አዩ። “ህውከት ይሰድድ በረከት” ዝብል ብሂል ከም ዘሎ እቲ ኣብዛ ዓዲ ውጥም ቅልቅል ዝብል ዘሎ ፀገማት ቀልጢፍና ናብ ረብሓና ክንቅይሮ ይግባእ። እዙይ ደማ ይከኣል እዩ፤ ዝከኣለሉ ምኽንያት እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ንለውጢ ተለዓዓሉ ብምህላውን እቶም ንምንቅስቓስ ሕብረተሰብ ክመርሑ ዝኽእሉ ሓይልታት ቅሩባት ኮይኖም ምህላዎምን እዩ።
ካብ ጭቡጥ ኩነታት ዓድና ተበጊስና እንትንዛረብ ንዚ ኩነታት መልክዕ ከትሕዝዎ ገሊኦም እውን ክመርሕዎ(ብፍላይ እቲ ሙሁር መንእሰይ) ዝኽእሉ ሓይልታት ኣብቲ ዝግበኦም ቦታ ኣለው ምባል ኣይከኣልን። ስለዚ ንቐደም ንዞም ወሰንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ናብ ሓበራዊ ድረኽ ኣምፂእና ብሓባር ክዝትዩን እንታይነት እቲ ፀገም ተረዲኦም መፍትሒ ከናድዩን ክንገብር ኣለና

*************///////*****************-

ዝተረጋገዕት !!
****×****
መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኢህአዴግ ካብ ዝፍለጠሎም ባህሪያት ሓደን ዋና ን ናይ ሃገርና ኢትዮጵያን ፀጥታ ብምሕላውን ሰላም ክህልው ብምግባር ምዃኑ ይፍለጥ ። ካሊእ ነገር ይትረፋ እሞ ዴሞክራሲ፣ፍትሒ ፣ሰናይ ምምሕዳር ፣ወዘተ ዝባሃል ጉዳይ በዓሉ ኢህአዴግ ብበ እዋኑ ዘኣመነሉን ዝዛረቦን ናይ ሃገር አጀንዳ እዩ ።


ሕዚ ግን ኣዙዩ ግራ ዘኣትው ነገር እናተፈፀመ እዩ። ከይሓሰብናዩ ናብ ዝላዓለ ዘይምርግጋዕ እናኣተውና ዘለና ይመስለኒ። እቲ ዋና ቁምነገር  ኩሎም ሕቶታት ክምለሱ ዝኽእሉ ዝተረጋገዕት ሃገር እንትህልው ጥራሕ እዩ።

ስለዚ ሕዚ ዝተፈጠረ ሓደገኛ ሽፍትነት ምስ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ክትሓሓዝ ምግባርን ፖለቲካዊ ምኽንያት ምሃብ ኣይካኣልን።ኢህአዴግ ከም ዓብይን ልምዲ ዘለዎ ውድብ መጠን ንታ ሃገር ከረጋጋዓ ዘይኻኣለሉ ምኽንያት ንምፍላጥ ኣዙዩ ከቢድ ይመስል። ናይ በዓሉ ናይ ውሽጢ ምብልሻውን ፀገምን ናብ ወፃኢ እናጠመተ ዘሎ ይመሰል ንመብዛሕቴና ዜጋታት ከምንዕዘቦ ዘለና ዛዕባ እንተኾይኑ።
ፈለማ ብዘላትና ኽብሪቲ ሃገር ንኹራዕ !

**********//////***********

የተዓዛዝብ እዩ !!

****×****

“ንኣቶ ኣባዱላ ንምድሓን ካልእ ተዋስኦ ምስራሕ ኣየድልን”


ሕገ-መንግስቲ ሃገርና ከምዝብሎ-ንዓመፅ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ዘለዓዕሉ ዘረባ ይኹን ፅሑፍ ብሕጊ ከምዘሕትት እዩ።
እሞ ክንድ ግዛዕ ዝኾን ኣመራርሓ ውድብን ኣፈ ጉባኤን “ክብሪ ውድበይን ህዝበይን ስለዝተተንከፈኒ እየ ለቒቐ።”
ክብል ከሎ፣ ትርጉሙ ዝተተንከፍካ ውድብን ህዝብን ተልዓል ዶ ኣይኮነን ?

ስለዚ ነዚ መለዓዓሊ ዘረባ ተርጒሙ “ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ” ናይዘይ ምኽሳስ መሰሎም ተላዒሉ ዝብል ዜና ክንሰምዕ እምበር፣
“ዓመፅ ኦሮምያ ተወለድቲ ደቡብ እዮም ኣካይዶምዎ ዝብል ተዋስኦ ኣይኮነን”።


ኣብዚ ነውራም ናዕቢ ኢድ ዘለዎ ኩሉ ክሕተት ግቡእ እኳ እንተኾነ”ዋና ተዋሳኣይ”ገዲፍካ ኣብ ገፀ-ባህሪ”ግዜ ምጥፋእ የተዓዛዝብ እዩ።

ካብ ዳንኤል ኣስመላሽ

*********///////**********

ኣዝመራ !!

****×****

Continue reading “እዋናዊ”