መበል 13 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ከድበሎም ዝግባእ ዓበይቲ ነጥቢታት !!

ብቅድምያ ክሳብ ሐዚ ክስታካከል ዘይካአለን ነቲ ዱሙቅ ታሪክና ውን ፀሎሎ ዝቀብእ ነቶም ጀጋኑ ሰማእታትና ዝኮኑ ስድራ ስውአት አዚዩ ኣብ ዘስካክሕ ድክነትን ድሕረትን ዝርከቡ ብዓይኒ ላምባዲና ተአሊሾም ከም ሰቦም ሂወት ዘስተማቅርሉ ኩነታት ብቁልጡፍ ምምችቻው።
~ ~ ~ ~ ~
ንአካል ጉደአት ትግራይ ውን ተመሳሰሊ ሰጉምቲ ክውሰድ አለዎ። ንቀፃሊ ዎሎዶ ዕጥቅን ስንቅን እዩ ዝኮነና ምክንያቱ ንመን ኢለ ክቃለስ ዝብል ወለዶ ንከይፍጠር ይገብር እዩ።
~ ~ ~ ~ ~-
እቲ ብጣዕሚ ኣገዳስን እዋናውን እቲ ኣብ ትግራይ ብ4 ቲኡ ኣንፈት ከም ዓለባ ሳሬት ዱር ሰሪሑ ኣብ መሓውር ወይ ብርኪ ትግራዋይ ከም ቁርዲድ ተጣቢቁ ዝርከብ ቆንጫጭ ድክነት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ሱር መሰረቱ በቂሱ ከም እሳተ ጎመራ ብማግማ መልክዕ ለብሊቡ ድርምስሙሱ ዘውፅእ ሓዲሽ ብሳይነስ ዝተዓጀበ ፖሊሲ ወይ ማርሺ ቀያሪ መምርሒ ክእውጅ ግዴታን ናይ ግዴታ ውዴታ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብጅግንነቱ እምባ ኪሎ ማንጀሮ ዝኣክል ፀላኢ ደምሲስና ሓንቲ ንእሽተይ ኮሮምታ ድክነት ነከፍርስ ስለ ዘይፀግም።
~ ~ ~ ~ ~
እቲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዝኒ ትግራዋይ ብዘረባ ጥራሕ ዘፅመማናን ዘደንፅወናን እንተሃለዋ ሰናይ ምምሕዳር network ወገንተኝነት ስልጣንካ ብዘይ አግባብ ምጥቃም ግላውነት ዝብላ ዘረባታት ኣብዚ ጉባኤ ናይ መወዳእታ ኬላ ወይ ሉጋም ክግበሮም ይግባእ። ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ናይ መሻመገልያ ቃላት ዘይኮናስ ከም መድሓኒት Expairdate ዝሐሎፈ ስለ ዝከነ ህዝባዊ ውድብና ክትግንዘብ ይግባእ።
~ ~ ~ ~ ~
እቲ ረብዓይ ትርግታ ህዝቢ ትግራይ ዘይምድማፅ እዩ። ትግራይ ብቡቁዓት ደቃ ንከይትምራሕ ዝፀንሐ አሳራርሐ ብተሎምዶ ብውሽጣዊ ኣስራርሐ ህወሓት ይብሉዎ ብዙሐት ተንተንቲ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ ክድርመስ ወይ ክቅየር አለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
ብፍላይ እቲ ዘመናዊ ብቁዕ ስብእናን አተሐሳስባን ዝወነነ ብሳይነሳዊ ሙጡቅ ኢኮኖማዊ በዓል ሞያ ሱልጡኑን ዝተካሐነ ናይ ሊቅ ሊቃውንቲ ዶ.ር አርከበ ዑቁባይ ኣብ ትእምት ይኩን አብ ካሊእ ሰክተራት ኢኮኖሚ ክልልና ቦታ ዘይምሃብ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ምንዓቅ ሓሊፉ ካሊእ ትርጉም የብሉን። ድልየት እንተዘይብሉ ውን ብዕሊ ክግለፅ ይግባእ። ካልአት በቢሞዮኦም ዘለው ሰብ ሞያ ውን ጡጡሕ ባይታ ክዋሃቦም ይግባእ። ምክንያቱ ድማ ትግራይ ከም ወላድ መካን ካብ ምካን ከብቅዕ አለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
ስለ ተምሃሮ ዩንቨርስቲ ተጋሩ ዘየጣዕስ ውሳኔ ክመሐላለፍ ይግባእ።
~ ~ ~ ~ ~
ትግራይ ብሃበ ተረከበ ዝናጋዕ ኢኮኖሚ ኣብ ሓሸዋ ዝቆመ ዘይኮነስ ካብ ኮኮሒ ንላዕሊ አዚዩ ዝጠንከረ ሙዑል ኢኮኖምያዊ ዝህነፀሉ ንፁሩን ካብ ልቢ ዝመንጨወ ናይ ስራሕ ድልየት ህዝባዊት ውድብና ንከተበስረና ብሃንቀውታ ንፅበ።
~ ~ ~ ~ ~
ርክብ ህዝቢታት ትግራይን ኤርትራን ብኣውሎ ንፋስ ዝናጋዕ ዘይኮነስ ብጡንኩር ሕውነታዊ ፍቅሪ ዝተሃነፀ ኩቡር መንነት ስለ ዝኮነ ማንም መፂዩ ከም ፀብሒ ደበስ ከም ድልየቱ ዝሕምሶ ዘይኮነስ ብምክብባሩን ብሕውነቱን ሎሚ ውን ከም ቀደሙ ዓለም ዘስደመመ ዝምድንኡ ኣብ ፁኑዕ መሰረት ዝቀመ ቁዋም ንመላእ ዓለም ብዘይዳግም መልክዕ አብዚ ጉባኤ ክጋዋሕ አለዎ።
~ ~ ~ ~ ~
መናእሰይ ትግራይ ብፖለቲካ አዚዮም ዝበሰሉ ሽግራት ፈታሕቲ ብኢኮኖሚ ቀልጢፎም ኢዶም ዘይህቡ ፃዕራማት በላሕቲ ብማሕበራዊ ህይወት ካብ ጫትን መስተን ወይ አደንዘዝቲ ነገራት በዓልቶም ነፃ ብምውፃእ ብቁጠባዊ ካብ ባዶ ጁቡ ተናጊፎም ንትግራይ ብሙሉእ ዓቅሞምን ፍልጠቶምን ተረኪቦም ብፅንዓትን ጅግንነትን ንዝቅፅሎም ወለዶ ስረ ወለዶም ከይሽሯረፉ ከመሐላልፉ ዝክእልሉ ጡጡሕ ባይታ አብዛ ጉባኤ እዚአ ብዘይዳግም መልክዑ ክራጋገፅ አለዎ። ምክንያቱ እቲ ሐዚ ዘሎ ህልዊ ኩነታት ማለት አብ ተጋደልቲ ነበርን መናእሰይን ዘሎ ዓብዪ ክፍተት ቀልጢፉ ይተአረም።
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ መጠቃላሊ ፅሑፈይ ትግራይ ብኩሉ መደያዊ ምንቅስቃስ ብሳይንስ ትምራሕ አዝያ ጠንካራን ምዕብልትን ደቃ ትግራይ ከም ምድረ ገነት ዝብህግዋ እምበር ከም ምድረ ሲኦል ዝስከፍዋ ክትከውን የብላን። ካብዛ ግዜ እዚአ ትበልፅ ግዜ የለን እና ዓድና ነድሕን።
* * * * *
ኣንፀበራቃዊ ዓወት አብ ርእሲ ዓወት ንሓፍሰሉ ጉባኤ ንኮኮነልና ይምነ!!!!!

ንሕና ብተግባር ዘሰርሕ እምበር ፀብፃብ ዘሰምዕ ካደረ አይድልየናንን !!


ትብፃሕ ናብ ዝተከበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ አነ ብውልቀይ ኣይተ ጌታቸው ዝቀረቡዎም ሓሳባት በተደጋጋሚ ይከታተል እየ። ብፍላይ ኣብ ሃገር ጀርመን ንኣባለት ማሕበረሰብ ተጋሩ ዝቀረቡዎ ሓሳብ ንተጋሩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ህወሓት ውድቡኩም ፣ ውድብና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥፍአት ከም ዝፈፀመት ዝኣመነ ኣመራርሓ ህወሓት ሓደ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምኻኑም ምስ ረአኹ ሕዚ ኣሚኖም እዮም በዝብል ተስፍ ገይረና ነይረና፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እወ ሓቂ እዩ ህወሓትን አመራርሓ ህወሓትን ንህዝቢ ትግራይ ዝሰረሖቶም ሰራሕቲ ዓይኒ ዘለዎ ይረኢ፡፡ ሕዚ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ተአምኖ ኣላ እምበር ብኣግባቡ አይትመረሖን ዘላ፡፡ ሎሚ ከም ትማሊ መንገዲ ንፅህ አይመስልንን፡፡ እዚ ንዓካቱኩም ግልፂ እዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ከም ትማሊ ህወሓት ናብ ቃልሲ እንትተወፅእ ንህዝቢ ትግራይ ዘከበረቶ ፡፡ ሎሚ ግን ዘላ ህወሓት ፣ ዘሎ አመራረሓ ዝብኢ ናብ ገዛኡ ክሳብ ዝአቲ ዝደቀሰ አመራሪሓ ይብዝሕ፡፡ ሎሚ ትማሊ ዝመስሎ በታሪክ ህወሓት እናዘመረ ዝድቀስ ፣ ብናይ ህዝቢ ታሪክ ንውልቀኡ ሰማይ ዝሰቅል አመራረሓ ህወሓት ቆፅሪካ አይወዳእንን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እታ ሀገር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብብቕዓቶምን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝፈለጡ መናእስይ እዮም ዝመረሑዎ ዘለው። ሰለዚ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ክባሃል ህወሓት ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ መሪሕነታ መሉእ በሙሉእ በመናእሰይ ትቀየር። ትግራይ ዓቕሚ ዘለዎም ብሱላት መናእሰይ መሊእዋ እዩ።
~ ~ ~ ~ ~
ትብፃሕ ናብ ጌታቸው ረዳ ዝበልኩሉ ምክንያት አብዚ ሰዓት ህወሓት ከቀነዑዎ ግዚኡ እትመስል ህወሓት ክሀነፁ ዝክእሉ ዶክተር ደብፅዮን ፣ጌታቸው ረዳን ተስፋ ሰለዘሕደረኩ እዮ፡፡ ሐዚ እንረኦ ዘለና ግዘ አይጥዑመኑን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
1. ሓደ ጉዳይ ነፃነት ሚዲያታት ትግራይ (ትግራይ ፐv)

2.ኣብዚ ሰዓት ኣመራረሓ ናብ ህዝቢ ይከይድ እምበር (ንኣብነት አመራሓታት ኦሮሚያ ፣ ደቡብን ) አብ እንዳ ህወሓት ግና ንበይኑ እዩ። ህዝቢ ካብ ጨርጨር ፣ሑመራ፣ዘላምበሳ፣,ራያ ፍትሒ ክደሊ ክሳዕ መቐለ ምምፃፅ ይሕዘን፡፡

3. ንሕና ብተግባር ዘሰርሕ እምበር ፀብፃብ ዘሰምዕ ካደረ አይድልየናንን፡፡

4.ንሕና ንባዕሉ ሰማይ ሰቂሉ ፀገም ህዝቢ ወረዱ ዘይረኢ ዕቡይ አመራርሓ አይጠቀመናን።

5.ንሕና ምስ ህዝቢ ዝውዕል እምበር ኣብ እንዳ ውስኪ ንባዕሉ ሓቢኡ ዘውዕል ከንቲባ አይጠቀመናንን፡፡

6.ንሕና ሰላም ፈጢሩ ንህልውና ህዝቢ ዝፅዕር በተግባር ዘረኢ እምበር ንባዕሉ ልዕሊ ኩሉ ሰቂሉ ዘሓዘ ዘይብሉ ዝፍክር አመራረሓ አይጠቀመናንንን።
~ ~ ~ ~ ~
እማ ክንደይ ኢና ክንዝርዘሮ ፣ ህወሓት በፍላይ ምስ መናእሰይ ትግራይ ወይ ሓቢራ ናብ መስመር ትእተ ወይ ከዓ ዘለዋ ግዘ አዝዩ ሓፂር እዩ 9 ወርሒ እንተዘይኮኑ ደኪመ እየ አይሰምዕን ትብል፡፡ መናእሰይ ሓድሽን ወሎዶ ምእንቲ ህልውና ህዝቢ ህልውነኡን ቁንዕ መንገዱ ይምረፅ።ንህወሓት ትፅቢቱ በዚሒና፡፡

ትግራይ ንዘለአለም ትነብር አሜን !!
yaabtsega@gmail .com .

ዓደይ ዓደይ ካብ ምባል ብዝዘለለ ፍቕሪ ዓድና በኢኮኖሚ ክትዓቢ አብ…!!


ዓደይ ዓደይ ካብ ምባል ብዝዘለለ ፍቕሪ ዓድና በኢኮኖሚ ክትዓቢ አብ ውሸጢን ወፃኢን እንረከብ ተጋሩ ፈተውቲ ትግራይ ፃዕሪ ንገብር።
~ ~ ~ ~ ~
ዋሕስ ህዝብና ዕቤየት ኢኮኖሚና እዩ፡፡‹ሳዕስዕ እሞ ስራሕካ አይትረስዕ፡፡ አብ ሰሙናት ዝሰራሕኩምዎ ሰራሕ ጉዳይ መንነት ባህሊን ዝኮነ አሽንዳ /ዓይኒ ዋሪ እንካዕ ደስ በለኩም። ከሉኩም አብ ዕቤየት ባህልናን መንነትና ዘካነ አሸንዳ ንዕቤቱ አብርቲዕኩም ዘሰራሕኩም ሚዲታት ፣ ውልቀ ሰባት ፣ ሰብስልጣን ዝመስገን ክነመስገነኩም ንፈቱ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
በሉ ዝረሰዕናዮ ዕዮ ገዛ ፣ ጉዳይ ኢኮኖሚ ትግራይ ፣ ከተማታት ትግራይ ከምቲ ትማሊ ዝጀመረናዮ በሓደ ንዕስል።
~ ~ ~ ~ ~
1.አብ ውሸጢ ከተማታት ትግራይ ዝረከቡ ሰብ ሃፍቲ አብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝረከቡ ሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ትግራይ ፈተውቲ ትግራይን በቢልዮን ካፒታል ዓበይቲ ኘሮጀክትታት አብ ሰራሕ ካአቱ ፃውዒት ይገበር፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2..አብ ሓላፍነት ዝረከቡ ትግራይ ኢንድስትሪ ፓርክ ልምዓት ኮረፓሬሽን አብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ጨንፈር መስሪቱ በሓቦ ዝሰርሑ ሙሁራት መናእሰይ ይመድብ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
3. አብ ኢንድስትሪ ዝሳተፍ ሰብ ሃፍቲ ውዕሊ ወሲዶም ዋሕስ ኩሉትና ኢኮኖሚ ትግራይ ንክዓቢ አብ ውዕሊ ምፍፃም ሰብ ሰልጣን ፍሉይ ሓገዝ ይገበሩሎም።
~ ~ ~ ~ ~
!4. ትግራይ ምስቲ ዘለው ሰላምን ድሕነት ፀጥታ ንሰብ ሃፍቲ ወፃኢ አብ ሰራሕቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክሳተፉ ፃውዕት ገይሩ ዝምልከቶ አካል ክስረሐሉ ይገበር።
~ ~ ~ ~ ~
5. አብ ዘሓለፋ ትግራይ ካብ ትእምት ትካላት ወፃኢ ካልኦት ዓለምለኻዊ ትካላት ናይ ውልቀ ትካላት አብ ትግራይ ክይሳተፍ ዝተገበሩሉ ሰነ ልቦና በሙሉእ ይልዓል፡፡ አብዚ ጉዳይ ዝተሳተፍ ሰበሰልጣን በሕጊ ይተሓተቱ፡፡ ውሕስናና ዕቤት ትግራይ ኢኮኖሚ ዝካነ ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ በስም ትካላት ትእምት ካልኦት ሰብሃፍቲን ናይ ወፃኢ ትካላትን አብ ትግራይ ከይሳተፍ ዘገብር አካል እንተሃልዮ አያምበል ክባሃል ይግባእ፡፡ዘሓለፈ ይአክለና፡፡
~ ~ ~ ~ ~
6. ሰብ ሃፍቲ ወሸጢ ዓዲን ወፃኢን በአግሮ ፕሮሰሲንግ ፣በዕንፀይቲ ሓፂን መፂን ፣በጨርቃ ጨርቅን ቆርበት ውፅኢታት ፣ ብፕላስቲክን ኬሚካል ፣ ብፋርማሲ ዘፍር ውዕሊ ክወሰዱ ይገበር።
~ ~ ~ ~ ~
7. ከተማ ኢንቨስትመንነት ካብ ግዘ ናብ ግዘ ክዓቢ አብ ኩሉን ከተማታት ትግራይ ኢንድስትሪ ፓሪክ ኮረፓሬሽን ካብ ሳልሳይ ወገን ነፃ ኮይኑ ሰብ ሃፍቲ መሬት ወሲዶም ቀልጢፎም ናብ ሰራሕ ክአቱ ፣ጉዳይ ምቁረራፅ መብራህቲ ፣ ጉዳይ ንኢንቨስትመንት ዝኮውን መሬት ዝበሉ ፀገማታት ዝመልከቶም አካላት መፍትሒ ይገብሮሎም፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አይንዶንጊ ንፍጠን ፡ ዕቤት ኢካኖሚ ትግራይ ዋሕስ ኩላትና እዮ፡፡ ንዕቤት ኢኮኖሚ ተጋሩን ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ፈተውቲ ትግራይን አብርቲዖም ክሰርሑ እዋናዊ ፃዕሪና ይኩን፡፡
yaaab tsega@gmail.com

ሕብረትና ሓድነትና ዋሕስ ህልውና እዮ !!ንመላእ ተጋሩ መናእሰይ ፈተውቲ ትግራይን፣

<> ፍቅሪ ካባኩም ንክንመሃር
<> ፅንዓት ካባኩም ክንመሃር
<> ካብ ሕነ ምፍዳይ (በቀላ)ዝረሓቐ አታሓሳስባ ካባኩም ክንመሃር
<> ትዕግስቲ ካባኩም ክንመሃር
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ኩሉ ጥዑም ስብዕናኩም ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዝመሓላለፍ እንትከውን ዝሓለፍ 30 ዓመታት ካብ ዉሸጢ ትግራይ ዝወፁ ጎቦታት ዘንቀጠቀጡ ጆጋኑ አሕዋትና አቦታትና ሎሚ ንዘሎ ትውልዲ ጆጋኑና ዝሰርሑዎ ቅያ ታሪክ ዘይልዋወጥ ሰብዕና ዝፈጠርሩዎ አርሒቂካ ምሕሳብ ብናእሸተይ ማዕበላት ዘይናወፅ ምኻኑ ነመስከረሉ ግዘ ዝበፅሐ ይመስል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ማዕዶና በአካል ንሪኦም ዘለና በእዝንና ንሰምዖም ዘለና በምኽንያት ዘርኦም ዘፍናቀሉ ዘስደዱ ዘለው አሕዋተና ሓዘንና በርቱዑ ሰሚዒታዊ ዝገብረና እኮ እንተኮነ ሕብረትና ወያናይ ሓድነትና ሳዓራይነት ዳግማይ ናብ በትኡ ዝመልሶ እምበር ንድሕሪት ዘምለሰና አይኮነን፡፡ እዚ ውሽጣዊ ሰሚዒትና ንፁህ ሕሊና ዘለዎም ካልኦት ኢትዮጵያን አሕዋትና ድማ ጠንቅቆም ይፈልጡ እዮም፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እኩይ ዕለማ ሒዞም ናይ ጥፍአት ዕለማ ዘሓዙ ጉጅለታት ንዓመታት አብ ልዕሊ ህዝቢና ድፍን ፀልኢ ፕሮፓጋንዳ ዝኮኑ ብመንጋ ዘአምኑ ብመንጋ ፍትሒ ዘህቡ ፍፅም ሰርዓት አልቦነት ዘዓሰሎም ጉጅለታትት ንሕና ተጋሩን ትግራይ ሐዚ እውን ከም ቀደም ጠንቂቅና ንፈልጦም ኢና፡፡ እንካዕ ሎሚ አብ ሓራ መሬትና ትማሊ እውን በናይዚኦም ናይ መንጋ ጠራዕራዕ ንድሕሪት አይተመለስናናን፡፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ እዞም ናይ መንጋ ባህሪ ዘለዎም ዕቡያት እታ ሃገር ናብ ዘይትወፀሉ ሰርዓት ኦልቦ መንገዲ ንምውሳድ አብ መንገዲ ይረከቡ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ንሕና ድማ ዘሓለፈ ዘመፀናሉ መንገዲ ንዓና አምሂረና ዳግማይ ሓይሊን ሕብረትናን ሓድነትና የጠነከረልና እምበር ናታቶም ናይ ጥፍአት መንገዲ አይእተወናንን፡፡ ሰለዚህ ትማሊ በፅንዓት ፣ ብሕብረት ፣ ብሓድነት መስውአቲ ከፍልና ከምዘሓለፍናዮ ሎሚ ‘ውን ከምትማሊ በወነ ብብልሓት እዙይ ኣብ እኩይ ተግባር ዝፍፅሙ ዘለው ሓይልታት ሓብሪና ብሕብረት እናመከትና ሓራ መሬትና ፀጥታን ድሕነት ንሕልውሉና ናይ ሕድሕድ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ዕዮ ገዛ ክከውን ይግባእ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ንሶም ዘድልዮዎ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ምግጫይ ተግባር ንሕና ናታቶም አጀንዳ ሰለባ ከይኮና ክብሪት በዘይምቅባል ናታቶም አጀንዳ ጥራሕ ዝባኑ በምውፃእ ዝቀረየ ህዝቢ ኢትዮጵያ አብ ጎንና ክስለፍ ዝክእል ስራሕ በሕብረት ምስራሕ አዝዮ አገዳሲ እዮ።
~ ~ ~ ~ ~
ናይ ክልል አመራርሓ ናይ ካልኦት ክልልት አመርርሓ ንፌዴራል መንግስት እዚ እኩይ ተግባር ጠጠው ንክብል ፅዕንቶ ንምሕዳር ካልኦት ኢትዮጵያውያን አብ ጎንና ክስለፉ አብረትዕና ንስራሕ፡፡ፈተውትና በምውሳክ ናይ ፀላእትና ቁፅሪ ናይ መንጋ ሓሳብ በምመካን ሓሳቦም ንመክቶም፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ከም ተጋሩ ግና ህዝቢ ምናዓቅ ምፅራፍ ምውራድ ናትና መግልፂ አይኮነን፡፡ ናይ ሰማዕታትና አዕፅምትና አይናራክስን፡፡ ሕብረትና ሓድነትና ዋሕስ ህልውና እዮ፡፡ ምስ ህዝብና ንዕሰል፡፡ ብዙሓት ሎሚውን ከም ትማሊ አብ ጎኑና ከም ዘለው አይንረስዕ፡፡ ትግራይ ብደቃ ተከበራ ትንብር አሜን፡፡
*** ፀጋዘኣብ ካብ ሀዋሳ ***

ንጥፍኣትና ዝኣጎድዎ ሓዊ ንዓኣቶም ክልብልቦም ጀሚሩ’ሎ !!

ብኣዴንን ኦህዴድን ምስ ገበታ ዘይሳነዩሉ ሕማሞም እታ እንኮ ዘላፈነቶም ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ልዕልነትካ ምርግጋፅ እትብል ኣጀንድኦም’ያ፡፡

~ ~ ~ ~ ~
እዚ ባህታ’ዚ ንኽሰምረሎም ድማ ቀይዲ በተኽ ዝኾነ ሓይሊ ክግብል ፣ ኣብ ልዕሊ ስርዓትን ሕግን ዝሕንግድ ኣካይዳ ክነግስ ፈቒዶም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓይሊ ብግሉፅ መንገዲ ክመርሕዎን ከሞግስዎን ርኢናን ሰሚዕናን።
~ ~ ~ ~ ~
ኦህዴድ ምእንተ እዛ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ዝሰመያ ዕድል ክብል ድሕሪ ግዜ ዕሾኽ ክኾንዎ ምስ ዝኽእሉ ሓይልታት ኦሮሚያ ከይተረፈ ማይን ጸባን ኮይኑ፡፡ እዚ ሕዚ መንጋ ዝብልዎ ዘለዉ ሓይሊ ቄሮ ፍንዉን ዘሰክፍን ኣንፈት ክኽተል ድማ መሪሑን ኣተባቢዑን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብኣዴን ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰላማውያን ተጋሩ ዘነፃፀረ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ንዝፈፀመ ፋኖ ዝብል መጸውዒ ዝተሸለመ ቀይዲ በተኽ ሓይሊ መዐንደሪ መሀለሊ ሜዳ ኣመቻችዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እዚ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ቤተመንግስቲ ምእታው ዝብል ሸቶ ዝነበሮ ኣካይዳ ውዒሉ ሓዲሩ ንህዝብን ሃገርን ዝተርፍ መዘዝ ከምዝህልዎ ዘይጠፍኦም እኳ እንተኾነ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ኣንፈት ክጋልቡ ግን ኣይተሰኮኑን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ንኹሎም ዓይነት ጸገማት ምንጮም ህወሓት ጥራይን ጥራይን ምኳኑ ኣጽንኦት ኣብ ዝሃቡሉ ኣካይድኦም ፅልኢ እናዘርኡ ሞትን ዕንወትን እንትሓፍሱ ህዝቢ ስግኣቱ እናገለጸ ለበዋ ዘቅረበሎም እኳ እንተነበረ ብጣቅዒት ሰኺሮም ክፍክሩ እምበር ክሰኽኑ ኣይመረጹን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ሃዋርያታት ለውጢ ተባሂሎም ስእልታቶም ፈቆዶ ጎደና እንትትስቀል እቲ ኣጉል ውዳሰ ጽሕዩ ሃገርን ህዝብን ብብቅዓት ምምራሕ ምስ ዝብል ረዚን ፈተና ፊት ንፊት ከምዝፋጠጡ ወይከ ኣይተሰወጦምን፡፡ ቀቲሉን ዘሪፉን ክበልዕ እንከሎ የዒስ ዝበልዎ ሓይሊ – ምኽንያት ዝገበሮም ወይ ኣብ ዓይኒ ዘእተዎ ኣማራጺ /ምንጩ/ ምስነጸፈ ኣፍደገ ቤቶም ከምዘንኳሕኩሕ ፈጺሙ ኣይተረኣዮምን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ሕዚ እምበኣር ብህወሓትን ብህዝቢ ትግራይን ዘመኽንዩሉ ኣንፈት ጸሓይ እናዓረቦ እዩ፡፡ እቲ ክንዲ እምባ ዝኸውን ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ህዝቢ ንተጋሩ ብምግፋዕን ብምዝራፍን ምላሽ ዘይርከቦ ምኳኑ እተበስር ፀሓይ ክትበርቕ ጀሚራ’ላ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ጃዋርን መራሕቲ ናይቲ ኣብ 3 ተኸፊሉ ዘሎ ኦነግን ምስቲ ውሽጣዊ ኣረኣእያ ኣባላቱ ዝተሸርሸሮ ኦህዴድ ከም ማይን ጸባን ውሂዱ ዝቅጽል ዓቅምን ዓቅልን እንተሃልይዎምስ ክንርኢ።
~ ~ ~ ~ ~
መራሕቲ ብኣዴን ከይተረፉ ተጠሊዖም ዘወደስዎ ቄሮ እቲ ዝሓንገደ ኣካይድኡ ብኦህዴድስ ይትረፍ ብጃዋርን ካሊእን ልጓም እንተረኺቡስ ክንርኢ።
~ ~ ~ ~ ~
መራሕቲ ብኣዴን ኣብ ዝኸሰረ ተቀባልነት ህዝቢ ኾይኖም ኣብ ኣደባባይ ንወያነ ብምኽሳስን ኣጀንዳ ምስፍሕፋሕ እናልዓሉ ብምፍካርን ዝሰርሕዎ ድራማ ቀልቢ ተመልካቲ ገዚኡ ዝቅጽል እንተኾይኑስ ክንርኢ።
~ ~ ~ ~ ~
በዓል ገዱ ነቲ ዝቦኽቦኸ መንደቅ ኦህዴድ ኣሚኖም ተጸጊዖም ሃዋርያታት ለውጢ ኢና ብምባል ዘሰጎምዎ ዕላማ ሕዚ ክሳብ ወሎን ወልድያን መሬት ኦሮሚያ እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ይመጽእ ካብ ዘሎ ሓይሊ ኦነግ ከውሊ እንተኾይኑዎምስ ክንርኢ።
~ ~ ~ ~ ~
ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ ዝቆመ ( ኣ.ብ.ን. ) ዝብል ስያመ ዝሓዘ ፓርቲ ብኣዴን ንዝሕተተሎም ጸገማት ህዝቢ ኣምሓራ ተበሊጹ ብዘጥረዮ ተቀባልነትን በዓል ገዱ ዘወደስዎ ቀይዲ በተኽ ኣካይዳን ጽባሕ ካብ ዝፈጥሮ ማዕበል መን ከምዝወሓሶምስ ክንርኢ።
~ ~ ~ ~ ~
ህዝቢ ትግራይ እናተገፍዐ ልቢ የዕብዩ ስቅ ዝበለ ርዝነት ሕግን ስርዓትን ብወረያ ወረ ዘይኮነስ ብረዚን ዋጋ ስለዝፈልጦ ፣ እንትጠሓስን እንትገሃስን ድማ እንታይ ሳዕቤን ከምዘኸስት ኣፀቢቑ ስለዝርዳእን እዩ። ሕዚ እቲ ፖለቲካዊ ስኽራን ይነፍስ ኣሎ፡፡ እቲ ግመ ተገሊሁ እቶም ዘይሳነዩ ዕላማታት ዝተሓንገጡ ዕላማታት ተፋጢጦም ኣለዉ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ተጋሩን ህወሓትን ተሓተቲ ዝኾኑሎም ገዘፍትን ዝተዋህለሉን ሕቶታት ህዝቢ ፣ ንፋኖን ቄሮን ዝተኣተዉሎም መፅብዓታትን ምስቶም ንገዛእ ርእሶም ሃዋርያታት ለውጢ ዝሰመዩ ሰባት ተፋጢጦም ኣለዉ።
~ ~ ~ ~ ~
እቲ ክሙገስ ዝጸንሐ ቀይዲ በተኽ ኣካይዳ ብህዝብታት እዛ ሃገር ተኾኒኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ሃዋርያታት ጽዕንቶ ክሕይል ስለዝገበረ ዝረፈዶ ለበዋ ልዕልነት ሕጊ ክሰብኩ ንሰምዕ ኣለና እንታይ ግድኹም ንጥፍኣትና ዝኣጎድዎ ሓዊ ንዓኣቶም ክልብልቦም ጀሚሩ’ሎ።
(ዮሴፍ ኪዳነ)

ብሩህ መፃኢ ትግራይ !!ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታትና ኣብ ዝኸፍአ ቅልውላው ምስ ምህላው ተታሓሒዙ ትግራይ ግዳይ ናይቲ ክፍጠር ዝኽእል ህውከት ከይትኸውን ንኣብዛሓ ትግራዋይ ናብ ፍርሕን ስግኣትን ሸሚምዎ ይርከብ፡፡ብወገነይ እዚ ጭንቀት እዚ ትኽክል ኣይመስለንን ዝብለሉ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክዝርዝር

 

1.ህዝቢ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ወሸጢ ውድብ ህወሓት ዘጋጥም ብዝነበረ ሓደጋ ምብስባስ ተስፋ እናቆረፁን ኣብ መንጎኦም ኣፈላላያት እናተራእየን ኣብ ዝመፀሉ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ብግልፂ ምምጓት ኣብ ዝጀመረሉ እቲ ኩነታ

ክዕብብን ክጠናኸርን ጀሚሩ ጥራሕ እንተይኮነስ እታ ፀገማታ ንምእላይ ዳግማይ ብዕምቆት ምሕዳስ ኣሳሊጣ ኣብ ትግበራ ዝቀረዩዋ ነገራት ኣብ ምትዕርራይ ዝነበረት ውድብ ህወሓት ተወሳኺ ዓቅምን ትምህርትን ስለ ዝረኸበት ዓቅምታታ ዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ ፅኑዕ መሰረት ንምርጋፅ ዘኽእላ ኣጋጣሚ ዝተጠቀመትሉ ብምኳና፡

2.ዋላ እኳ ኦህዴድ ኣብ ውድባዊ ጉባኤ ንምስላጥ ዘኽእልዎ ምድላዋት እንተዛዘመ ይኹን እምበር ናይ ቄሮ ምንቅስቃስ ካብ ደገ ብዝመፁን ኣብ ውሽጢ ብዝፀንሑን ሓይልታት ናይ ስልጣን ህረፍ ምንቋት ብፍላይ ድማ ኦነግ ብርክት ዝበላ ከባቢታት ብዕጡቅ ሓይሊ ምውራሩ ተታሓሒዙ ካሊእ ቅልውላው ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገራዊ ፖለቲካ ንምፅላውን ንምቅያርን ዝወጠንዎ ስለ ዝኸሽፍ፡፡

3.ብኣዴን ፅኑዕ መርገፂ ዝሓዘ ኣይመስልን ካሊእ ይትረፍ ጉባኤ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ እኳ ክሳብ ሐዚ ኣይገለፀን፡፡ በቲ ካሊእ ገፅ ፋኖ ዓቅሞም ባንዴራ ሒዝካ ካብ ምፍካር ንላዕሊ ዝኸይድ ኣይመስልን እቲ ምንታይ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ናይ ኣምሓራ ልዕልነት ብኦሮሚያ እናተመንጠለ ብፀሓይ ቀትሪ ብምርኣዮም በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኣብ ጎኖም ዝስለፍ ህዝቢ ኣምሓራ ውሑድ ብምኳኑ ከም ኣብነት ቅማንትን ኣገውን ልኣላውነትና ተኸቢሩ ዓርስና እንመሓድረሉ ክልል ናይ ምኳን ሕቶ ይመለሰልና ይብሉ ስለ ዘለው፡፡እቲ ካሊእ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ኣካይደኦም ምንፃግ ዝጀመረ ምኳኑ፡

4.ዛጊድ ዘይተደመሩ ክልል ሱማሊ፡ዓፋር፡ብኽፋል ደቡብን ካልኦቶምን ህዝብታት ንሰላም ቅሩባት ምኳኖም ካሊእ ውፁዕ ደላይ ሰላም ህዝቢ ውን ብዙሕ ምኳኑ ካሊእ ይትረፍ ምስ ትግራይ ኣብ ዝጎራበቱ ከባብታት ዝርከብ ህዝቢ ኣምሓራ ሽማግለታትን ዓበይቲ ዓድን መሪፁ ብግልፂ ዕርቂ ምሕታት ጀሚሩ ኣሎ፡

5.ኣብ መሪሕነት ዶ/ር ኣብይ ዝተጀመሩ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ጥዕና ከም ዘይብሎም ሰለ ዝተነቃሓሎምን ኣብታ ሃገር ተደጋጋሚ ቅልውላው ይኽሰት ምስ ምህላው እቲ “ለውጢ” ብዝብል መርቂኑ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ልቡ ምምላስ ምጅማሩ፡፡

6.ወዮ ደኣ ንሕና ተጋሩ ክንዲ እቲ ታሪኽ እንሰርሖ ኣይንስንድን ወይ ኣይንዛረብን እምበር ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ናብ ክልላዊ መሪሕነት ካብ ዝመፅእ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ተመዝጊቦም እዮም፡፡ቅድሚ ኩሉ ለውጢ ክለዓል ዘለዎ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለው ተጋሩ ኣብ ጉዕዞ መሪሕነት ደብሪፅ ዓርሰ እምነት (self confidence) ከሕድሩ ምኽኣሎም ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ንመናእሰይ ብዝህቦ ትኸረትን ዴሞክራሲያዊ መትከሉን ንህዝባዊ ተቀባልነት ጉልበት ክውስኽ ዝገበርዎ እዮም፡፡

ክንዲ እቲ ውሽጣዊ ዓቅሙን ናይ ስራሕ ውፅኢቱን ብዙሕ ዘይተዘመረሉ ደብሪፅ ልዕሊ ቃላት ናይ ተግባር መራሒ ምኳኑ ብዙሓት ዝመስከርዎ ሓቂ ኮይኑ ናብ ኣውራ መሪሕነት ህወሓት ካብ ዝኣቱ መብዛሕትኦም ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምም/ርን ስራሕቲ ብመፅናዕቲ ክስርሑ ስለ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ግዱሳት ሙሁራት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ብዝተፈላለየ ዘፈራት ብምውዳብ መፅናዕቲታት ክካየዱ ገይሩ እዩ፡፡

መብዛሕትኦም ዝተኻየዱ መፅናዕቲታት ዝተዛዘሙ ኮይኖም ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ከይዲ (Process) ይርከቡ፡፡ ናይቶም ውፅኢቶም ዝተነፀሩ መፅናዕቲታት በቢ ብርኩ ርኢቶታት እናተዋሃበሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ መበል 13 ጉባኤ ቀሪቦም ክፀድቁን ናብ ተግባር ክውዕሉን ትፅቢት ይግበር፡፡

በቲ ካሊእ ገፅ ዋላ ‘ኳ ካብ ደገ ዝመፁን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፀንሑን ንመስመር ህወሓት ዝቃወሙ ስልጣን ንምሽዋም ኣፈላላይ ከይፈጥሩ ዘስግእ እንተኾነ ይኹን በቲ ሐዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ እሂን ምሂን ጉዕዞ ዴሞክራሲ ክፍታሕ ስለ ዝኽእል ብቀንዱ መናእሰይን ሙሁር ሓይልን መሰረት ዝገበረ፡ተሳትፎ ደ/ኣንስትዮ ብኮታ እንተይኮነስ ብተግባር ዝበቅዓሉ መስርሕ ዘዋደደ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ስርዓት መዋቅር ምሕደራ ብምትእትታው ነቲ ብውሽጥን ብደገን ዝለዓል ዝነበረ ፈተና ኣብ ውሽጢ ስጡም ሕብረት ብምፍጣር ሽርሒ ፀላእቲ ግዳም ብምብርዓን ሕልሚ መፃኢት ትግራይ ከምዝጋሃድ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡

—————-//—————-

(ኪሮስ ለገሰ)

ንሕበር ! ንስመር ! ንደማመፅ !!

“ዝገብርስ’ያ ነድኡን ኣይነግር !” ክቡራትን ክቡራንን! ከም ተጋሩ መለለይና ዝኾነ ዓብዪ ክብሪ ኣያታትና ኣስጢምና ክንሕዝ ይግባእ እብል ኣለኹ፡፡ ከም ወለድና ናይ ተግባር ሰባት ንኹን። ኣብ ዘይረብሑ ኣጀንዳታት ተፀሚድና ግብረ-መልሲ ክነወንጭፍን ሒሳብ ክነወራርድን ሒር-ዲግ እናበልና ወርቂ ዝኾነ ጊዜና ክነባኽን ኣይግባእን እብል ኣለኹ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብብዙሓት ሰባት ክበሃል ፀኒሑ እዩ፡፡ ግናኸ ሕዚ እውን ክደግሞ ! ክስልሶ ! እቲ ኩነታት ክሳብ ዘይተፈትሐ እንተተዘራረብናሉ ፅቡቕ እዩ፡፡ብፍላይ ኣብ ሚድያ እንነጥፍ ኣካላት ንሕበር ! ንስመር ! ንደማመፅ ! ምእንተ ምንታይ? ፈለማ ከም ሰብ መጠን ምእንተ ባዕልና !!!! ቐፂሉ ድማ ምእንተ እቲ ለባምን መስተውዓልን ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ትግርኚ።
~ ~ ~ ~ ~
ሕዚ ኮ “ኣነ ይበልፅ ! ኣነ’ባ ይቕድም ! ኣነ’ባ ፈላጢ ውሽጠ ምሽጥር ! ወዘተ” ዝበሃለሉ እዋን ኣይኮነን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
“ዓደየ ዓደየ፣ ትግራይ ዝዓደየ፣
ወዮ እንሓብረሉ፣ ወዮ እንሰምረሉ ሎሚ ዶ ኣይኮይ የ!”
ዝብል ዘይሃስስ ድሙቕ ዜማ ወለድና እስኪ ነዳምፅ! ነተግብር!!!!
~ ~ ~ ~ ~
እንበኣር ከሳይ ብሽም 11 ለከቲት 11 ዝኾነ መበገሲ ሓሳባት እኒሀላትኩም እሞ ኣማዕቢልና ንጠቐመለን፡- ንመጀመሪ እየን ዋኢ ናይ ኣይተስተዋሕድዋተን ሃየ !
~ ~ ~ ~ ~
“Less is More!” እዩ ዝብል ኣብ ናይ John Hopkins University Communication Strategy እንረኽቦ ቓላት፡፡ “Think BIG, Start SMALL, act NOW!” እውን ይብል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
1) ጥላል ሓበሬታ፡- ሓደ ነገር ቅድሚ ምልጣፍና ብዕቱብ ክነፃርዮ ይግባእ፡፡ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ክንገብሮም እንኽእል መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ፡- ፍልፍላቱ? ኣድላይነቱ? ሓደግኡ? ጥቕሙ ወዘተ ምዕዛብ ይከኣል፡፡ ብመንፊት እንተዘይፈለናዮስ ዋላ ብሚሐ እውን ዶ ዝሩቕ ዝሩቕ ኣቢልና ምልጣፍ ክኣብየና እዩ?! እንተወሓደ እቶም ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ገስረጣት ኣወጊድና ነመሓላልፎ ንማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
2) ዓይነት ሓበሬታ፡- ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይነዓቕን፡፡ ብፍላይ ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን፡፡ ግን ድማ እንታይ? መን? ንመን? መዓዝ? ብኸመይ? ዝብሉ ነገራት ምርኣዮመ ኣይኸፍእን፡፡
3) ክብደት ሓበሬታ፡- ረዘንቲ ሓበሬታታት እንተኾይኖም ቕድሚ ምልጣፍና ፈለማ ብውሽጢ መስመራት ነንባዕልና ክንነጋገረሎም ይምረፅ፡፡ ዋላ ቴሌፎን ንጠቐም፡፡ ምልጣፍ ዘየድሊ ኮይኑ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና፡፡ ቀሊል እንተኾይኑ ወይ ድማ ሓደገኛ እንተኾይኑ (ንኻልእ ተልእኾ ዘፍሽል/ዘዕውት) ማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
4) ሜላታት ርክብ፡- ንኹሉ ዓይነት ሓበሬታ ፌስቡክ ምጥቃም ናይ ግድን ኣይኮነን፡፡ ንኣብነት ብቐሊሉ “ዋርደን” ሲስተም ክንጥቀም ንኽእል ኢና፡፡ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 10 ደቓይቕ ናብ ኣሻሓት ሰባት በፂሑ ብተመሳሳሊ ናባና ክምለስ ይኽእል እዩ፡፡ SMS ምጥቃም ወይ ምድዋል (ተመራፂ) ይከኣል እዩ፡፡ ምስ እዙይ ተተሓሒዙ ኣብ kንk ዘሎ ዘይምዕሩይ ኣጠቓቕማ አዩ፡፡ እንተተኻኢሉ ንናይ ባዕልና ዋኒን እንተኾይኑ ናይ ባዕልና ንጠቐም፡፡ ኣዚዩ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምጥቃም ሓደግኡ እዩ ዘመዝን ዘሎ፡፡ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
5) ምድግጋም (ምቅብባል)፡- እዙይ ኣዚዩ ኣድላይን ከም በዝሒ ሰራዊት ኩናት ዝጠቅምን ሜላ ኣተሓላልፋ ሓበሬታ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ሓደ (ሓንቲ) ምስ ለጠፋ(ፈታ) ብሓንሳእ ክንቀባበላ ይግባእ፡፡ ብወገነይ ኣብዚኣ ዓባይ ድኽመት ዘላትና ኮይኑ ይስመዐኒ፡፡ ፈለማ እቲ ሓበሬታ ብቶም ልዕል ክብል ዝተጠቐሱ ሜላታት እንተ ደኣ አረጋጊፅናዮ እንተነኣሰ ኣብ ሓቃውነቱ ኣይንጠራጠሮን ማለት እዩ፡፡ ናትና ስለዝኾነ፡፡ እዙይ ድማ ብዘይ ሰጋእ መጋእ ናበ ኩሉ ነባፅሖ የኽእለና ኣሎ ማለት እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
6) ኣጀንዳና ናይ ባዕልና፡- ብወሳናይ መልክዑ ዝበዝሕ ጊዜና ኣብ ናይ ትግራይና ኣጀንዳ ክንፃወት ይግባእ፡፡ ኢትዮጵያዊ ኣተሓሳስባ ክፀልወና ግድን እዩ፡፡ ናትና ኣጀንዳ እውን ፎተና ፃላእና ካብቲ ሃገራዊ ዛዕባታት እዩ ዝፍልፍል፡፡ ኮይኑ ግና ዝኾነት ሓበሬታ ምስ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕን ጥራሕን ክነተኣሳስራ ኣለና፡፡

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ናይ ሞትን ሕውየትን ጌርና ስለ ዝወሰድናዮስ እዋን ኣዝመራን ክረምትን እውን ሪሰዕናዮ ኢና ዘለና፡፡ ስለዚ ሓበራዊ ኣጀንዳታት (ዛዕባታት) ክህልዉና ይግባእ፡፡ እቲ ሰብኣይ ኮነ ኢሉ ዘዝደርበየልና ሓደገኛ ዘረባታት ከም ቆሎ ሓረስታይ እናተቓባበልና ቐዘምምም እናበልናየን ንቕኒ ኣለና፡፡ እዙይ ብቕልጡፍ ክእረም ዘለዎ ጉዳይ እዩ፡፡ ንሕና ኢና መቐነይን ዘየደቅስን ዛዕባ እናሰንደውና ጫው ጫው ክነብሎም ዝግበአና፡፡ ብዝተፀንዐን ብዝተወበን መንገዲ ክንገብሮ ይግባእ! ሕዚ!
~ ~ ~ ~ ~
7) አዝመራስያ ቀቅድሚኣ ዝኸደ እንበር ደድሕሪኣ ዝኸደስ ኣይጥቀመላን፡- ምስላ ተጋሩ ወለድና እዩ፡፡ ንነገራት ቀቅድሚኦም እንበር ደድሕሪኦም ክንከይድ ኣይብልናን፡፡ እዙይ ማለት ግና ዝተነገረ ዘረባ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት መን ቀዲሙ ለጠፈ ኣይኮነን እቲ ቁም ነገር፡፡ በጃኹም እናጎየና ናብ ምልጣፍ ኣይንኺድ፡፡ ዝተፈፀመ ፍፃመ እንተኾይኑ እማ ሃፂፅካ ምልጣፍ ጉድኣቱ እዩ ዝዓዝዝ፡፡

ንስሕተት እውን ይዳርገካ፡፡ “ ሓረስታይ ሃገርና እኮ ኣንፈት ንፋስተ ተዓዚቡ፣ ዳመና ሪኡ፣ ዓውደ-ኣዋርሕ ቖፂሩ እዩ ዘርኢ ኣስጢሑ ንኣዝመራ ቀቅድሚኣ ኾይኑ ዝፅበያ! በሉ ሓበሬታ ቐዲምካ ምርካብ፣ ወይ ኣጀንዳ ቐዲምካ ምቕራፅ ኸምዚኣ እያ ደቂ ሩባይ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
8) እሩምን ርቱእን ኣንደበት ይሃልወና፡- መዳመፅቲ ንኹን! እንተኽኢልና ሽዱሽቲኦም ህዋሳት ስምዒት ፀንቂቕና ንጠቐመሎም! (6th Sense organ is about Systems Thinking)፡፡ ሓደ ሓደ ተኣነፍቲ (ተኣፈፍቲ) ነገራት ካብ ምድብራይ ንቆጠብ፡፡ ጊዜያዊ ኣእምሮና ካብ ምፍሳሕ ወፃኢ ንህዝብና እንድሕር ዘይጠቕምዎሲ ንምንታይ ዘይተርፈና? ንምንታይ ሕልፍ/ሸልል ዘይንብሎ?? (ትግራዋይ ዶ ሸለል ይብል እዩ ዶ ኢልኩም ሓቀይ?) ንልመዳ ደኣ!!!! ነስተውዕል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ባዕልና ዘየድሊ ክፍተት ንዘይምፍጣር ምጥንቃቕ የድሊ፡፡ ሕዚ ዘለዉ ነገራት ከም ዝኣረገ ኩዋና ባዕላቶም ከምዝፈርሱ ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚ ግና ጊዜ ዝሓትትን ብትልሚ ዝፍፀምን ክኸውን ይግባእ፡፡ ነዙይ እውን ብትዕግስትን ብጥንቃቐን ክንመርሖ እዩ ዘለና፡፡ ትዕግስቲ ማለት ድማ ኣስተርሒኻ፣ እግርኻ ሰቒልካ፣ ዊስኪ እናጨለጥካ ምድቃስ ኣይኮነን፡፡ “ምስ ጊዜ ንጉየ” ኢልካ ድማ ከም ሓዊ ሃር ሃር እናበልካ ኣፍካ ዘዘምፀአልካ ምዝራብ፣ ምልጣፍ/ ምፅሓፍ፣ ሼር ምግባር፣ ላይክ ምግባር እውን ኣይኮነን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ብፍፁም! ብኣግባቡ ዝተመርሐን ዝተወደበን ተግባራዊ ምንቅስቓስ እዩ ዘዕውተና፡፡ “ኣዋጅ ኩናት ሓንቲ መዓልቲ እያ እተድልያ!” እኮ ኢሉና እቲ መስተውዓሊ መራሒና! ልክዕ ከምኣ እያ ማለተይ ዘይኮነስ “ኣዋጅ ጥፋኣት” ብተነፃፃሪ ዝቐለለ እዩ ንምባል ተደልዩ ይመስለኒ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
9) ስትራተጂካዊ መሓዙትና ነለሊ፡- ኣብ ካልእ ቦታታት (ብደቡብ ይኹን ብሰሜን)፣ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኔት ወርክታትና ምዝርጋሕ የድሊ፡፡ እዙይ ከመይ ከምዝዕመም ድማ ትፈልጡዋቶ ኢኺም ደቂ ኣያይ (ተጋዳላይ ቃል ኣሚን ወይ ሓጂ ዙፋር ኣብ ውሽጠይ)፡፡ ዋላ ዕረ እናጠዓመና ምሳና ዘይቃደው ዕላማ ዘሎዎም ኣካላት እውን ኣስተብሂልና ንቕረቦም፡፡ “ናይ ፀላእየይ ፀላኢስ ፈታውየይ!” ዝበሃል ምስላ እውን ንጠቐመሉ፡፡ እወ ብደንቢ ንጠቐመሉ! ዝነበረ፣ ዘሎም ዝቕፅልን ኣካይዳ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
10) ብራንድ፡- ሓበራዊ ዝኾኑ ዘረዳድኡ ቃላት ይሃልዉና፡፡ ከከም ወቕቱ ዝቀያየሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ከምቲ “ድራር ምሸት” ዝበሃል ዝነበረ . . . ሎሚ ድማ ድራር ሰሙን ወይ ድራር ወርሒ ክንብሎ ንኽእል፡፡ ንኣብነት ኣብዚ ለምቕነ፡- “ዝበሃል ሰብ፣ ሓደ ሳውየ፣ እቲ ሰብኣይ፣ ወዘተ…
~ ~ ~ ~ ~
11) ስልጠና! ስልጠና! ስልጠና! መብዛሕትኡ ኣብዚ ማሐበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሰብ ብተራ ስምዒትን ብፍቕሪ ሃገርን ልቡ ዝረሰነ እንበር ሞያ ኮምዩኒኬሽን ሃሊኡዎ ኣይኮነን ዝሳተፍ ዘሎ፡፡ ኩነታት ስለ ዘገደዶ እዩ፡፡ ኮምዩኒኬሽን ድማ ዓብዪ ሞያ እዩ፡፡ ኣብዚ ሎሚ እዋን ድማ ሰዓቤኑ ክንደየናይ ከቢድ ሙኻኑ ኩላትና እንሪኦ ዘለና ግሁድ ሓቂ እዩ፡፡ ካብ ብረታዊ ኩናት ንላዕሊ ይዛይድ ኣሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ኣንቱም ዝሓሸ ሞያ ኮምዩኒኬሽን ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን በጃኹም ሕፅር ዝበሉ ናይ ስልጠና መድረኻት ኣዳልዉልናታ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ኣዳራሽ እንበር ካልእ ወፃኢ ኣይሓትትን! በቢ ንኡሳን ውዳባታት (ጉጅለታት) ምክያድ ይከኣል እዩ፡፡ ዋላ ኣብ መቐለ ትጀመር፡፡ እታ ናይ እኒ መሓሪ ዮሃንስ ውዳበ ክትጅምሮ ትኽእል እያ፡፡ ሎምቕነ ድማ ሓደ ሓደ News Netwrokታት እውን ንርኢ ኣለና፡፡ ስለዚ ንሳተን ንሓግዘን! ንወደብ! ምብትታን ይትረፍ! ይኣክል!
የቐንየለይ !
ፍረጀጋኑ

ደብርፅ ሰቒሉ !!ላ እኳ ኣብ ቅንዕንኡ፣ ሓቀኝነቱ፣ ትሕትንኡ፣ ዓቕሙን ኩለመድያዊ ስብእንኡን ዝኾነ ይኹን ጥርጣረ ነይሩኒ ኣይፍለጥ ኣብ ክእለት ዘረባን ህዝባዊ መደረ ምግባርን(articilation and public speech) ግን ዝጎድሎ ከም ዝነበረ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዝስማዕማዕ ይመስለኒ።

ቅንጥብጣብ ተባሂሉ እውን ተዘቂሩ እዩ(ቅንጥብጣብ= ደብረፅዮን፣ ምላስና ሰንበር= ኣብይ ተባሂሎም ተሰይሞም ሰሚዕና ኢና)። ትሕዝቶ ዘረባ ደብረፅዮን ግን ኩሉ ሻዕ ዝወፆ የብሉን፣ በዚኣ ድማ ሐዚ እውን ዳርጋ ኩሉ ዝስማዕማዕ ይመስለኒ።

ክእለት ዘረባ ብተሞክሮን ልምድን ዝማሓየሽ ምዃኑ ካዓ ካብዘን ናይ ለመቕነ ኮንፈረሳት(ፎረም ምሕደራ ትግራይን ዓለም-ለኻዊ ዓብዪ ኮንፈረን ሙሁራት ተጋሩን) ደብርፅ ከም ተሳታፊ ዝህበን ዝነበረ ሪኢቶታት ኮነ ከም መራሒ ኣብ መእተውን መደምደምታን ዝገበሮ ዝነበረ መደረታት ምርኣይ ዝካኣል ይመስለኒ።

እቱ ንኹሉ ሓቛፋይ፣ ልዝብ ዝበለን ትሕትኛ ዝተመለኦን ኣዘራርብኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘረባዊ ክእለቱ እውን ግን ከምቱ ልዕል ኢለ ዝገለፅክዎ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሳቓሊ እዩ ነይሩ። ውሕዘት ዘረብኡ(coherence) ዝገርም እዩ ነይሩ።

እዙይ ኢለ ግን ሐዚ እውን ደጊመ ደጋጊመ ንደብርፅ ዝብሎ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ነቱ ልዑል ትፅቢትን ተስፋን ዝገበረሉ ህዝቢ ዝመጣጠን ተግባርን ስጉምትን ክገብር ከም ዘለዎ እየ ዝምሕፀኖ። ብስሩ እውን ካብ ብጥቕሉል ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢልካ ቃል ምእታው ምእንታን ንኣና ንዜጋታት እውን ንቑፅፅር ክጥዕመና ናይ ሓፂር፣ ማእኸላይን ነዊሕን ትልሚ ተባሂሉ ብዝርዝር እንታይ ክግበሩ ከም ዝተሓሰቡ ብግልፂ እዩ ክቐርበልና ዝግባእ።ምእንታን እቱ ህዝቢ ኣመኔታ ክህልዎን ነቶም ኣብ ነዊሕ እዋን ክስርሑ ዝሕሰቡ እውን ብተስፋ ክፅበን ግን ሐዚ ግዜ እንተይሃበ እቶም ናይ ሓፂር እዋን ዝብሃሉ ስጉምትታት ብተግባር ከሪአና ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እንተዘይኮይኑ ልዑል ትፅቢት ናብ ልዑል ቅልውላውን ተስፋ ምቑራፅን ከይሰጋገር ስግኣት ኣለኒ።

እዛ ከምቲ ኣቦይ ዜናዊ(ኣቦ መለስ) ቅድሚ 14 ዓመት(ብ1996 ዓ/ም) ንኢንፎቴመንት ዝብሃል መፅሄት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ-መሕትት “ኣብ ዓድዋ ዝሰረቐን ስራሕ ዘበላሸወን ብዘጥፍኦ ገበን ክሕተት እናተገበኦ ካብ ዓድዋ ኣልዒልካ ናብ እንትጮ ምምዳብ እዩ ዘኒሀ” ዝበልዋ ግን ሐዚ እውን ክትተርፍ እዩ ዘለዋ። ሐዚ እውን እዛ ተግባር እዚኣ ቀፂላ ንሪኣ ኣለና ኢና።

ንኣብነት ኣብ ዓድግራት ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ኣጥፊኡ ተባሂሉ ካብ ሓላፍነቱ ዝተባረረን “ብሕጊ እውን ክሕተት ይእለሽ ኣሎ” ዝብሃል ዝነበረን ስብኣይ ናብ መቐለ ኣምፂእኻ ኣብ ጓጓኻ ሓቚፍካ ከምኡ እውን ንቐፃሊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ኣለዋ ተባሂላ ተስፋ ዝግበረላ ትካል መፅናዕትን ምርምርን “ክመርሕ” ምግባር ንዓይ ክስረት እዩ።

እዚኣ ዝገበረ ድማ ብዋናነት ደብርፅ እዩ ይብሃል ኣሎ(እቶም ናይ ቀደም ከምኡ ዝልማዶም ከምኡ ምግባሮም እውን ብዙሕ ስለ ዘይገርመኒ)፣ ሐዚ እውን ከምኡ እንተቐፂሉ እቱ trend ካዓ ሓደገኛ እዩ ዝብል ሪኢቶ ኣለኒ እሞ ከምቱ “ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ” ዝብሃል ንደብረፅዮን እውን ብገንኡ ክንእርሞ ይግባእ ይብል። ኣያም በል ደብርፅ ዋ!!

( ኣብርሃ ሃ/ዝጊ)

ባህላዊ ሚድያ ተምቤን !!

አብ ተምቤን፡- 

√ ፍልሰታ
√ አውርስ
√ ሕምበጣ
√ አሸንዳን
√ ንዓስታሊለይን አብ ወርሒ ነሓሰን መስከረምን ዝንፀባረቑ ባህላውን ሃይማኖታውን ትውፊታት እዮም፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ተምቤነይቲ ባህሎም አውርስን ሕምበጣን ኩሉ ግዜ ካብ ነሓሰ 16 ክሳብ መስቀል /መስከረም 17 / ቐትሪ ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ዕለት 16 ከሳብ 21 ነሓሰ ካብ ንጉሆ ክሳብ ምሸት ይፅወት ፡፡ ቀዳምን ሰንበትን እንትቕፅል ድማ ካብ 16-24 ይቕፅል፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ሃገርና ብዙሓት ሕብራውያን ሃይማኖታውን ባህላውን ብዓላት ዝንፀባረቑ እንትኸውን ካብአቶም ሓደ ወርሒ ነሓሰ ዝንፀባረቕ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
√ እዚ ናይ ፍልሰታ ሰሙን አውደ አመት
“አዋልዲሃ—-”
√ አብ ክልል አምሓራ ከባቢ ላስታ/ዋግህምራ/ ሻደይ
√ አብ አኽሱም ከባቢ ዓይነዋሪ፡
√ አብ ኩሉ ካባቢታት ትግራይ አሸንዳ
√ አብ ገለ ከባቢታት ድማ ማርያ ብዝብል ይፅዋዕ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ትግራይን አምሓራን ባህላዊ እሴቱ ከም ተሓለወ ኮይኑ አብ ተምቤን ብፍሉይ አውርስን ሕምበጣን ዝፃወትሉ አብዙ እዋን እዙይ እዩ፡፡ አብ ተምቤን ባህላዊ ፀወታ አውርስን ሕምበጣን ብዓላት ፍልሰታን ናዓስታሊለይን /እሴቶም/ ከም ሓደ አባል ስድራ ቤቶም የዕርዮም ዝናፍቑዎን ብፍላይ ድማ ምስ ብዙሓት ፅቡቕታ ነገራት ሓቢሩ ዝመፅእ ምዃኑ የዕርዮም የስተማቕሩዎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብዙ እዋን እዙይ ሓቢሮም ዝዝከሩ ደርፎም፣ እንስሳ በሊዐን ፀጊበን ብዙሕ ፀባ ዝሕለባሉ ምዃነን፣ ናይ እንስሳ ውፅኢት አብ ውስን እዋን ዝርከብ ልግዐ አብዙ እዋንዚ ዝርከብ ምዃኑ፣ ምስ ውሽጣዊ ባህላዊ ዘይቤ ዘለዎ አገላልፃ ፍቕሮም፣ ምስ ሸዊት ቀውዒ ወዘተ ሓቢሩ ዝመፅእ ባህላውን ሃይማኖታውን ፀወትኦም ብምዃኑ ብፍሉይ ይናፍቑዎ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አብ ትግራይ አዋልድ ዓንቢበንን ፀቢቐንን ዝርኣያሉ እዋን እንትኸውን ባህላዊ ኽዳን ተኸዲነን፡አሻንዳ ተዓጢቐን ክዘላ ይቕንያ፡፡ አብ ተምቤን ድማ ፍልሰታ ዕለት 16 ፈላማ ኩሎም መናእሰ ወዳትን አዋልድን ዘለዎም ባህላዊ ኽዳን ተኸዲኖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ንቤተ ክርስቲያኖም 3+ ግዜ ይዘሩዋ፡፡ ብድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ምስላምን ምስጋና ምቕራብን ንቐፃላይ ዓመት ዕቖረንን ናብ መፃወቲ ሜድኦም ይኸዱ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
እቱ ካብ ትግራይ ፍሉይ ዝገብሮ ህዝቢ ተምቤን ጥራሕ ናይ በይኑ ዝኾነ ፀወታ አውርስን ሕምበጣን ይፃወቱዎ፡፡ እዚ እውን እዩ ህዝቢ ተምቤን ብባህላዊ አፀዋውትኡ ፍሉይ ዝገብሮ፡፡ ኽረምቲ ብሕምበጣን አውርስን አሕሊፉ አብ እዋን ሓጋይ ከም ትግራዋይ ትልሂት ዝፃወት፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
እዙ ባህላዊ እሴትን ሃይማኖታዊ ትውፊትን ንመዐቀቢ ሕብረተሰባዊ ንቡር/Social Norm/ ይጥቀመሉ፡፡ ሕብረተሰብ ተምቤን ብሃይማኖቱን ብልማዳዊ ባህሉን ዘይቕበሎም ተግባራት እንተጋጥሙ ብሓባራዊ ደርፊ/ወናኒ ዘይብሉ ደርፊ/ ይኹንን፡፡ ካብ ሃይማኖቶም ቀፂሉ ዝርአን ዝኽበርን መሐለዊ ክብሪ ሕብረተሰብን ስነ-ምግባርን ገይሮም ይጥቀሙሉ፡፡ ውሽጣዊ ስምዒቶም ዝገልፁሉ ባህላዊ ሚድያ ተምቤን እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ክኾን ዝግብኦን ኾይኑ ዝተረኸበን እናገናዘቡ ይደርፉ፡፡ ውሽጣዊ ስምዒቶም ብዜማን ግጥምን ይገልፁዎ፡፡ ውልቀ ተሓታቲ ድማ የብሉን፡፡ እቱ ብጣዕሚ ዝገርም ባህላዊ ፀወታ ተምቤን አብ ዝሓለፉ ናይ ነገስታት ዘመን እውን ንመንግስታት ከይተረፈ ብሽሙር ይነቕፉ፡፡ አይሕተቱን ድማ፡፡ ምኽንያቱ እቱ ደርፊ ብእከለ ወፂኡ አይብሃልን፡፡ ውልቀ ተሓታቲ ዘይነበሮ ዓብይ ናይ ዴሞክራሲ መንፀባረቒ ባህሊ እዩ፡፡ መንግስታት እውን እቱ ዝተወቐሱሉ የስተኻኽሉ እምበር መን ምስ ቆልዑ ይጓየ ይብሉ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ባህላዊ ፀወታ አውርስ ፍልሰታ ንጉሆ ዕለት 16 ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ንጉሆ ክሳብ ምሸት ዝፃወቱዎ ኮይኑ ክሳብ ነሓሰ 21 ይፀንሕ፡፡ ንሓሰ 21 ክፃወቱ ውዒሎም መወዳእታ ስለዝኸውን ምሸት እውን ክፃወቱ ይሓድሩ፡፡ ኡዙይ ድማ ናዓስታሊለይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምሸታዊ ፀወታ ኾይኑ ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ክሳብ ድሮ መስቀል ዝፀንሕ እዩ፡፡ ድሮ መስቀል ሽግ አብሪሆም ዓኾ ዓኾኾይ እናበሉ ክፃወቱ ይመሰዩ፡፡ ደመራ 3+ግዜ ዘይሮም ናብ አውርስ መፃወቲ ሜድኦም ይኸዱ፡፡ ክፃወቱ ሓዲሮም ንጉሆ ሽግ ለኲሶም ናብ ደመራ ይኸዱ፡፡ መወዳእታ ንዓስታሊለይ ድማ ይኸውን፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ምቅራብ ፍልሰታን ፍቕሪ ባህላዊ ፀወትኦምን ንምግላፅ ጓሶት በየሜድኡ ኮይኖም አንውሕ አቢሎም ብምዝያም ይገልፁ፡፡ ምናልባት ዝተፋቐሩ መናእሰያት በዙ ባህላዊ ደርፎም ፍቕሮም ይገልፁ፡፡ መን በበይ ከምዘሎ ብደርፊ ይድሃዩ፡፡ ክደርፉ ከለዉ እንስሳቶም አዕይሞም ይፃወቱ፡፡ ፍልሰታ ብናይ ዝሓለፈ ዓመት ዜማን ግጥምን ደርፊ እናደረፉን እናፋፀዩን ይናፍቑዋ፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ደናግል/አዋልድ/ ንዝፈትወኦ ወድ ዓደን አውርስ ክብል እንትአቱ ብሕምበጣ ይገልፃሉ፡፡ ዝፈትወኦ እንትአቱ ክሕምብጣ ይአትዋ፡፡ ሓደሓደ ግዜ ድማ ክልተ ኾይነን ይሕምብጣሉ፡፡ አዋልድ አሸንዳ መርበቢ ገመድ ከም ሎሚ ፋብሪካ ከይተስፋሕፍሐ ወዳት ዝፍሕሱዎ ነይሩ፡፡ ገመድ ፍሓሰለይ ልብለኦ ድማ ንቐረባ ቤተሰበን ወይ ዝፈትወኦ ወድ ዓደን እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ተምቤን ንፀወታ አውርስን ሕምበጣን ዝናፍቑዎ ፡-
1ይ/ ምስ ፅጋብ ፀባን ልጊዐን ዝመፅእ ምዃኑ፣
2ይ / ዳኛ ዘይብሉ ሓባራዊ ስምዒት ዝግለፀሉ ዴሞክራሲያዊ ባህሎም ምዃኑ፣
3ይ/ ምስ አፍላ ዕድመን ፍቕርን ዝጓዓዝ እውን ብምዃኑ፣
4ይ/ አድናቖቶም ዝገልፁሉ ግን ድማ ብናይ አዝማሪ ዓይነት ናይ ውልቀሰብ ወደሳ ዘይኮነስ ሕ/ሰባዊ ተቐባልነት ምዃኑ ካብ ብዙሓት ትሕዝቶታቱ እቶም ውሑዳት እዮም፡፡
~ ~ ~ ~ ~ ~
ከም ዝፍለጥ ወድ ሰብ ንሰለስተ ነገራት ተገዛኢ እዩ፡-
1ይ/ ንሕጊ-ሃይማኖት፣
2ይ/ ንሕጊ -መንግስቲ፣
3ይ/ ንሕብረተሰባዊ ንቡር/Social Norm/ ወዘተ ተገዛኢ ይኸውን፡፡ ካብዚኦም ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ከምሰብ ክትወስዶ የዕርዩ ይኸብድ እዩ፡፡ ክትመርሖ እውን ክመርሐካ እውን አፀጋሚ እዩ ዝኸውን፡፡ ካብዚ ብምብጋስ ሕ/ሰብ ተምቤን ካብ ዘንፀባረቖም መእረሚ ደርፍታት፡-
ሓንቲ አዶ ጓለን ቖኒነን ይልእኽአሞ ፀባ ዝፀገበ መንእሰ ይረኽባ ነጊፉ ነጊፉ ይሰዳ፡፡
ቖኒነ ሰዲደ፤ ባዕለይ ተዋሪደ፡ ተባሂሉ ተደሪፉለን፡፡
ሓንቲ ብዕድመ ዕብይ ዝበለት ሰብይቲ ንሓደ ንኡስ ትውሸም፡
ዓርሳ ክንድ ሰማይየ፡ውሽማኣ ማማይየ፤ ተባሂሉ ተደሪፉላ፡፡
እታ ናይ ቀረባ ድማ፡ መብራህቲ ብርእሲ ዓብይ ዓዲ ሓሊፉ እንትኸይድ፡
“ ፃዕዳ ሽራኹ መንእሰይ፤ ዘሊሉ ኸይዱ ብርእሰይ” ተባሂሉ ተደሪፉ እዩ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
ፀወታ ተምቤን ዋዛ ምስ ቁምነገር እዩ፡፡ በቢዓመቱ ድማ ሓዱሽ ደርፊ አሎ፡፡ እንድያወም “ንሃፍታም ዝኸውን ጓሳን ንናዓስታሊለይ ዝኸውን ደርፍን አይስኣንን” ይብሉ ተምቤን፡፡ ብቻ ዘይተመቸዎም ካብ ንቡር ውፅእ ዝበለ ኩነታት እንተጋጥሞም እከለ ደሪፉዎ ከይተብሃለ መላእ ተፃዋታይ እናተቐባበለ ብምድራፍ የዳምቖ፡፡ ዝሰረቐ ይድረፈሉ፡፡ዝሸርሞጠ ይድረፈሉ፡፡ ብቻ ብባህላዊ መንገዲ ሕብረተሰባዊ ንቡር ይሕልዉሉ፡፡ ብዘይጠርናፊ ይእከቡ፡፡ ብዘይ ደራሲ ይገጥሙ፡፡ብዘይ ሙዚቀኛ ይፃወቱ፡፡
~ ~ ~ ~ ~
አውርስ መቦቆሉ ተምቤን ይኹን ድኣ እምበር ብኩታ ገጠም ዝፃወቱዎ ዓዴት ካብ አኽሱም፣ ፀለምቲ ካብ ሰሜን ጎንደር፣ ላስታ ዋግህምራ አገው፣ ስሓርትን ሳምረን ካብ እንደርታ፣ፅጌረዳን ገርዓልታን ይዝውተር ነይሩ፡፡አመፃፅአ እቲ ፀወታ ምስ ነገደ እስራኤል ዘተሓሕዙዎ አለዉ፡፡ ንዝበለፀ ፅንዓት ግን ዝተፈላለዩ መፅሓፍቱ ከምዘለዉ ዝሕብሩ አካላት አለዉ ።
( Biwa Hawi )

ብውነ ንዝተጠቐመሉ ናይ ቴሌቭዥን ሚድያ ምውናን ዳርጋ ናይ ኒኩለር ኣፅዋር ምዕጣቕ እዩ!!

ሎሚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን መንግስትታት ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝቦም ምምራሕ ወይ ናይ ኣውሮፓውያን ፖሊሲ ምቕባል እንተኣብዮም ኸምቲ ቀደም ናብ በረኻ ኣቲኻ ብረት፣ ታንኪ ፣ መድፍዕ ኣዕጢቕኻ ምቅላስ እንተይኮነስ ናይቲ ማሕበረሰብ ሳይኮሎጂ (ስነልቦና) ኣፅኒዒኻ ብመንግስታዊን ሶሻል ሚድያን ተጠቒሞም ናይ ቐለም ወያነ ምኽያድ እዩ ኮይኑ እቲ ቃልሲ።

ትማሊ ዘይድፈሩ ዝነበሩ መራሕቲ ኣዕራብ ሃገራት ኸም ኣብ ግብፂ ፣ ቱንዙያ ፣ሊብያ ፣ የመን መራሕቶም ብሶሻል ብሚድያ ካብ ወንበሮም ክዕለው ሪኢና ኢና። ኣብ ሃገርናውን ከም ኢሳትን VOA ዝመሳሰሉ ምስ ሶሻል ሚድያ ተሓባቢሮም “ሰላማዊ መፈንቕለ መንግስቲ” ዝመስል ከይዲ ኣብ ሃገርና ተፈፂሙ እዩ ዝብል ሓሜት ኣሎ።

ኣብዚ ሰዓት ብፌደራል መንግስቲ ዝውነኑን ክልላዊ ሚድያታትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሳራጭውዎ ዘለው መርዛማትን ዘርኣዊን ሓሳባት ግብረ መልሲ ዝህብ ፕሮግራም ብቴሌቭዥን ትግራይ እንተዘይተሰሪሒሎም ዘስዕብዎ ሓደጋ ኣዝዮም ከበድቲ እዮም።

በዚ መንፅር እዙይ ኹነታት ሓደሽቲ ፕሮግራማት ብኢንግሊዘኛ ፣ኦሮሞኛ ፣ኣማሕርኛ፣ ዓፋርኛ ብምጅማርን ነዚ ሽፋን ዝህቡ በላሕቲ ጋዜጠኛታትን ሪፖርተራትን ኣብ ኩሉ ኸባቢታት ኢትዮጵያ ኽህልዉ ብምግባር ዝኣረገ ፕሮፖጋንድኦም እውን ምፍሻል እትኽእል ክልል ምግባር ይካኣል እዩ።

ብዝኾነ TV ትግራይ ተፈራሕን ማእኸል ናይ ሚድያን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ንምግባር ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ብመፅናዕቲ ከም ብሓዱሽ ክዋቐር ዝግበኦ ትካል እዩ።
(ቴድሮስ ሓዱሽ)