ትብፃሕ ናብ ሙሁራትን ሰብ ሃፍትን ትግራይ – በሓቂ ድኹማት ኢና..!

ካብ ገብረ ስላሴ

እቶም ሎሚ ኣምሪርና ንነቕፎም ዘለና ናይ ስድሳታት ወለዶ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ሰራዊት ምስ ዝወነነ መንግስቲ ገጢምካ ለውጢ ክመፅእ ይከኣል እዩ ኢሎም ኣሚኖም ተቓሊሶምስ ዝበሉዎ ድማ ሓቂ ኮይኑስ ኢትዮጵያ ብሓዱሽ ፖለቲካዊ ቕዲ ንኽትከይድ ገይሮምዋ። እሞ ድማ ብዝሒ ሙሁርን ገንዘባዊ ዓቕሚን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን።

ኣብቲ ዝተኻየደ ብረታዊ ቓልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ደርግን ተሰሊፎም ሓደ ብሓደ ብህዝቢ ትግራይ ዝተስዓሩ ሓይሊታት ብቲ ዝመጽአ ለውጢ ሑጉሳት ከምዘይኮኑን ቃልሶም ብኻልእ መልክዕ ከምዘካይዱን ብንጉሁኡ ምእዋጆም ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ።

ቂሞም ዘወራርዱሉ ኣብ ኢዶም ዝተረፎም መሳርሒ ድማ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚን ቴክኖሎጂን ተጠቒምካ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ዘይቋርፅ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ምክያድን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብስሚዒት ኣለዓዒልካ ናይ ፅልኣት ተሓባባሪኦም ምግባርን እዩ። እዚ ብዝተወሰን መልክዑ ተሳኺዑሎም እዩ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። እንተነኣሰ ኢትዮጵያ ብናይ ተጋሩ ልዕልና ትግዛእ ዘላን ህዝቢ ትግራይ ድማ ፍሉይ ተጠቃሚ ናይዚ ስርዓትን ከምዝኾና ገይሩ ዝተረድአ ተራ ዜጋ ውሑድ ኣይኮነን።

ኣባላት ኢህወዴግ ዝኾኑ ከም ብኣዴንን ኦህዴድን’ኳስ ናይ ትግራይ ልዕልና ኣሎ ኢሎም ኣሚኖም፣ ኣእሚኖም ህዝቢ ኣለዓዒሎምሉስ ውጺኢቱ ድማ ካብ ናይ ፀለመ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኣካላዊ ጥቕዓት ክሰጋገር ኪኢሉ።

ናይ ሀዚ ትግራዋይ ወለዶ ብዝሒ ሙሁር፣ ገንዘባዊ ዓቕሚ፣ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኢንተርኔትን ሞባይል ስልኪን ወናኒ እንዳሃለወ ኣብ ልዕሊኡን ህዝቡን ዝወርድ ፕሮፓጋንዳዊን ኣካላዊን ጥቕዓት ብዘድምዕ ኣገባብ ምቅላስ ከመይ ኢሉ ኣቢዎ? እዞም ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ዝበየኑልና ሓይሊታ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ (ኢሳት ቴለቪዝን፣ ሎሚውን መንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ እንተይተረፈ ጨዊዮም) ገይሮም ቐትሪን ለይትን እንትዝምቱና ዝወነንናዮ ናይ ትምህርቲ፣ ገንዘባዊ ዓቕሚ፣ ቴክኖሎጂን ካልኦት ዕድላትን ተጠቒሚና ንዚ ዘይቋርፅ ሽርሒ ብብቕዓት ምምካት ከመይ ኢሉ ይኣብየና?

ዕስለ ወታሃደራት ነበር እንተይተረፉ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኮይኖም ኣንፃር ሕሉፍ ታሪኹን ህልውንኡ ቐትሪን ለይትን ተይተሓለሉ እንትሰርሑ ሙሁር ትግራይ ዓቕሙ ኣበይ ኣተወ? ሃፍታም ትግራይ ኢዱ መን ኣሰሮ?

እንተነኣሰ ሓደ ተወዳዳሪ ዝኾነ ቴሌቪዥን ምጥያሽ ከመይ ኢሉ ኣቢዩና? ምሸት ምሸት ፎቖዶ እንዳ መስተ ብኣሽሓት ክተጥፍእ ዘይሰሳዕኻስ እታ ዝነኣሰት ክፋል ሃፍትኻን ፍልጠትካን ዘላቒ ውሕስና ህዝብኻ ናብ ዘሕይለልካ ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ዘይተውዕሎ እንታይ ኣዕዊሩካ? ብስሩባ እንታይ እስካብ ንኸውን ኢና ንዝጽበ ዘለና? ኩሉ ገዲፍካ እታ ዝነኣሰት ንሕሰብ፤ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ወርሒ 5 ዶላር፣ ኣብ ዓዲ ዝነብር ኩሉ ሙሁር ኣብ ወርሒ 30 ቅርሺ፣ ኣብ ዓዲ ዝነብር ኩሉ ሃፍታም ትግራዋይ ወርሓዊ 200 ቅርሺ እንተዝውፊ እኮ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ነፃ ሚዲያ ምኽፋት ምተኽኣለ።

ሓገርን ህዝቢን ንምጥፍእኳ እንተየቋረጹ ዝውፍዩ ዘለዉ..! እዞም ሕቶታት ሙሁር ትግራይን ኣብዚ ስርዓት ዝተፈጠረ ዕድላት ተጠቒሙ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ሃፍቲ ዘፍረየን ትግራዋይ ክምልሶም ዘለዎ ኣገዳስቲ ሕቶታት እዮም። ሃገር ኣብ ሓደጋ ተወዲቓ ቐንዲ ተጎዳኢን ከሳሪን እቲ ሙሁርን ሰብ ሃፍቲን እዮም። ድኻ ድኣ ኣይነበሮ ኣይጠፍኦ። እሞ ኣንቱም ሰባት ዘረባን መረረትን እንተበዝሐ ዋጋ የብሉን። ናብ ተግባር (Action) ምስግጋር ጥራይ እዩ ዘድሊ።

ትፈልጡዶ ሓየሎም …!!

ትፈልጡዶ ሓየሎም ………. (Rev. Gen. Hayelom Araya)
ሓዱሽ ኣርኣያ/ሓየሎም/ ሰነ 24/1948 ዓ/ም ወጋሕታ ካብ ኣብኡ ደጃዝማች ኣርኣያ ካብ ኣዲኡ ወ/ሮ ሮማን ኣየነው ኣብ ዓዲ ነብሪ ኢድ ተወሊዱ። ዕድመ ቁልዕነቱ እናደፈአ እንትኸይድ 1ይ ብርኪ ትምህርቱ ካብ 1955 ክሳብ 1961 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ፣ 7ይን 8ይን ድማ ካብ 1962 ክሳብ 1963 ዓ/ም ኣብ ሽረ/እንዳስላስ/፣ ቀፂሉ እውን 9ይን 10ይን ድማ ካብ 1964 ክሳብ 1965 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ እንትምሃር 11ን 12ን ክፍሊ ድማ ካብ 1966 ክሳብ 1967 ዓ/ም ኣብ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሰባ ዛዚሙ።
ሓየሎም ካብ ቀደሙ ወፅዓ ዘይፈቱ ስብ እንትብደል ምርኣይ ኣዚዩ ዘሰክሖ ነገር እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ልክዕ ከምታ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተወለደላ ኣብ ወርሒ ሰነ 1967 ዓ/ም ምስ ወዲ ሓፍቱ ብርሃነ መስቀል ብሙዃን ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ እንዳሃለወ ንምግዳል ደደቢት ወሪዶም። እዞም ክልተ ጀጋኑ ናብ ደደቢት እንትወርዱ ሓየሎም ናይ ኣብኡ ደጃዝማት ኣርኣያ ብረት ብርሃነ መስቀል እውን ብወገኑ ናይ ኣኩኡ ኣይተ ፍቕረ ኣርኣያ ብረት ተዓጢቆም እዮም ናብ ወድብ ተፀምቢሮም። ሓየሎም ድሕሪ እቲ ዝተወሃቦ ወታደራዊን ፖለቲካዊን ስልጠና ከም ታራ ተዋጋይ ኮይኑ ተመዲቡ። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ጥንካረን ወነን ሓየሎም እንዳሓየለ እንትኸይድ ዝተዓዘቡ መራሕቲ ውድብ ንሓየሎም ጠመተ ገበሩሉ። በዚ መሰረት
1. ካብ የካቲት ክሳብ ሰነ 1968 ዓ/ም ምኽትል መራሒ ጋንታ ኮይኑ፣

2. ካብ ሓምለ 1968 ዓ/ም ክሳብ ሕዳር 1969 ዓ/ም ኣብ ሓይሊ 11 ሙሉእ መራሒ ጋንታ ኮይኑ፣

3. ካብ ታሕሳስ 1969 ዓ/ም ክሳብ 1970 ዓ/ም መጀመሪያ ፈለማ መራሒ ሓይሊ 11 ዳሓር ድማ መራሒ ሓይሊ 73 ኮይኑ፣

4. 1971 ዓ/ም ድማ ፈለማ መራሒ ቦጦሎኒ 50 ዳሓር ድማ መራሒ ቦጦሎኒ 30 ኮይኑ
5. ክረምቲ 1971 ዓ/ም 1ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣብ ማይ ኣባይ እንትካየድ መራሒ በርጌድ 542 ኮይኑ ፣

6. ብ1975 ዓ/ም ኣብ ተከዘ አብ ዝተኻየደ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣባል መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ፣
ሓየሎም ካብ 1968 ዓ/ም ጀሚሩ ውድብ ምስ ኢድህ፣ ኢህኣፓ፣ ጀብሃን ከምኡ ድማ ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ውራራት ደርጊ ኣብ ዝገበረቶም መረርቲ ግጥማት ንባዕሉ ኣብ ዓውደ ኵናት ኣቲዩ እንዳተዋገአን እንዳዋገአን ዓብይ ጅግንነት ፈፂሙ እዩ። ሓየሎም ኣብዞም ፈተንቲ መድረኻት ብዘመዝገቦ ወታድራዊን ፖለቲካዊን ብቕዓት ኣብቲ 1975 ዓ/ም ኣብ ተከዘ ዝተኻየደ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣባል መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑ ተመሪፁ። እቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓላፍነቱ ክሳብ 1987 ዓ/ም ተሰኪሙ ጉቡኡ ተዋፂኡ እዩ።

ኣብ 1975 ዓ/ም ምስ ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ብምዃን ክሳብ 1978 ዓ/ም ናይ ርጅን 3ተ ወታድራዊ መራሒ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ።
ሓየሎም ካብ ዝተሳተፈሎም ወሰንቲ ግጥማት፣

1. ኣብ መቐለ ኦፕሬሽን ኣግኣዚ ዘደንቕ ስርሒት ካብ ምሕንፃፅ ጀሚሩ ክሳብ ተግባር ዝተዋስአ ጅግና፣

2. ብ1980 ዓ/ም ብናይ ህወሓት ተበግሶ ኣብ ሙጉላት ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተገበሩ መጥቃዕቲ፣

3. ብ1981 ዓ/ም ኣብ ምድምሳስ 604 ኮርን ትግራይ ሓራ ኣብ ምውፃእን ንደርጊ ዘዛብዐን ጅግና፣

4. ኣብ ወፍሪ ሰላም ብቓልሲ ካብ ክሳድ ጉዶ ክሳብ ሰሜን ሽዋ ነፃ ዝገበረ፣

5. ን20 ኣዋርሕ ግንባራት ሃይቅን ሰሜን ሽዋን ንፋስ መውጫን ጋይንትን ወገራ ዘየቋረፀ ውግእ ዝመረሐ ዝተዋገአን
6. ብወፍሪ ቴድሮስ ንጎንደርን ጎጃምን ሓራ ዘውፅአ፣

7. ወፍሪ ቢሉሱማ ወልቂጡማ ካብ ወለጋ ክሳብ ኣምቦ ሓራ ዘውፅአ፣

8. ወፍሪ ዋለልኝ ካብ ሃይቅ ክሳብ ደብረ ብርሃን መላእ ከባቢታት ሰሜን ሽዋ ሓራ ዝገበረ፣

9. ወፍሪ ወጋገ ንኣዲስ ኣበባ ንምሓዝ ዝተኻየደ ውግእ ዝተኻፈለ፣

10. ድሕሪ ኣዲስ ኣበባ ምቁፅፃር ናብ ጅጅጋ ሱማል ሃረር ድሪዳዋ ድቡብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ሱዳንን ዝተበታተነ ሰራዊት ደርግ፣ ኦነግን ኣብ ምእራይ ዝተኻየዱ ግጥማት መሪሑ ዘዐወተ።
ሓየሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት 7 ጊዜ ተወጊኡ እዩ። ግን ዕጥቁ ፈተኽ እንተይኣበለ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ደው ኢሉ ዝተወሃቦ ዕማማት ኣብ ምፍፃም ይጓየይ ነይሩ። ሓየሎም ውግእ እንትመርሕ ቁሩብ ነዃል እንተጋጢሙ ወይ ደርጊ ብርትዕ እንተኢሉ ብሬን ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚት ብፆቱ ኣቲዩ ብምውጋእ ነቲ ዂናት ብዓወት ክዛዘም ይገብር። እምበኣርከስ ካብቶም ሓየሎም ኣብ ባሕሪ ዂይናት ኣትዮ እንዳተዋገአ ካብ ዘጋጠምዎ ቁንጣር ክብል፣

1974 ዓ/ም ስንቃጣ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ተወቂዑ ዝወደቀ እንትኾን ግን ብድጋፍ ብፆቱ ካብ ከብዲ ፀላኢ ክወፅእ ኪኢሉ እዩ።

ኣብ ከባቢ ብዘት ምስ ኢህኣፓ ኣብ ዝተገበረ ግጥም ሓየሎም ንሓይሊ 73 ሒዙ ብምእታው እንትኳሻሕ መውጋእቲ ኣጋጢሙዎ ነይሩ። ግን ካብ ማእኸል እቲ ውግእ ከይወፀ ነቲ ወፍሪ ብዓወት ዛዚሙዎ።
1981 ዓ/ም ኣብ ማይ ነብሪ ኣብ ባሕሪ ውግእ ኣቲዩ እናመረሐ ብጥይት ተወቒዑ ይወድቕ። ሓየሎም እቲ መወቃዕቲ ዋላ ከቢድ ይንበር እቲ ወግእ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝነበረ ካብቲ ዓወደ ዂናት ክወፅእ ኣይመረፀን እንትርፊ ግቡ ኡፈፂሙ ክስዋእ። ስለዚ ነቶም መቓልስቱ ግና ሓንቲ ሓደራ ሂቡዎም። ከምዚ ድማ በለ “ብፆት እንተተሰዊአ ክሳደይ ቆሪፅኩም ውሰድዋ” ኢሉዎም ምሰ ፀላኢ ምኩሻሕ ቀፀለ። ሰራዊት ደርግ ንሓየሎም ኣብ ከበባ ኣእቲዩ ክሕዞ ተጓየየ። ግን ኩሉሻብ ትብዓት ሓየሎም ዝተዓንገሉ ብፆት ንሓየሎም ብዋዛ ክፍለይዎ ኣይደለዩን። ከም ብሓዱሽ ተወዲቦም “ ክሳድ ሓየሎም ኣይቁረፅን” ብምባል ህጁም ናብ ፀላኢ ብምእታው ፍርቆም እንዳተዃሽሑ ፍርቆም ድማ ንሓየሎም ተሰኪሞም ኣውፀእዎ።
ሓየሎም ድሕሪ እቲ ውግእ ብዓወት ምዝዛሙ ብፆት ሒዞሞ ናብ ተምቤን እዮም ከይዶም። ምኽንያቱ ኣብ ተምቤን ኣኼባ ተጋደልቲ ክጅመር ቀሪቡ ነይሩ። ናብዚ ከርክብ ምእንቲ ድማ ተምቤን ኣቲዮ። እቶም ብፆቱ ንሓየሎም ብቓሬዛ ተሰኪሞም ናብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ሒዞሞ እንትኣትዉ ካብ መሪሕነት ጀሚሩ ክሳብ ታራ ተጋዳላይ ኩሉ ተላዒሉ ብዕልልታን ጣቒዒትን ተቐቢሉዎ። ሓየሎም እውን ነቲ ዝነበረ ኣኼባ ተጋዲሙ ወዲእዎ።
ሓደ እዋን ድማ ኣብ ወልድያ ሓየሎም ሰራዊት መሪሑ እንዳኸደ ከሎ ሓደ ናይ ደርጊ ሰላሊ ንሓየሎም ክቐትል ተላኢኹ ናብ ወልዲያ ይኣቱ። ኣጋጣሚ ድማ ኾይኑ ሓየሎም ሰራዊት መሪሑ እንትመፅእ ኣማዕዲዩ ይሪኦ ሞ ነታ ብረቱ ኣብ ማእኸል ዕንጨይቲ ኣሲሩ ልክዕ ገባር ነጋዲ ዕንጨይቲ መሲሉ ብጥቃ ሓየሎም ብምሕላፍ ወስኒ ቦታ ብምሓዝ ነታ ብረት ፈቲሑ ናብ ሓየሎም ኣነፃፂሩ ክዕምር እንትብል ሓደ ተጋዳላይ ኣማዕዲዩ ስለ ዝረኣዮ እቲ ተጋዳላይ ቀልጢፉ ብሙብራኽ ነቲ ሰላሊ ወቒዑ የወድቖ። ህይወት ሓየሎም ካብ መስዋእቲ ኣምለጠት።

5. ኣብ ሰቆጣ እውን ኣብ ከቢድ ግጥም ኣትዮ ብደርጊ ተኸቢቡ ነይሩ። ግን እቶም ኩሉሻብ ዝፈትዎም ብፆቱ ካብ ምንጋጋ ፀላኢ ኣውፂኦሞ እዮም።

6. ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ወፍሪ ቢሉሱማ ወልቂጡማ እውን ኣብ ከበባ ደርጊ ኣቲዩ ምስ ብፆቱ ኮይኑ ፈንፂሑ ወፂኡ እዩ።

7. ጥቅምቲ 15/1970 ዓ/ም ኣብ መስመር ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎን ኣጉላዕን እትርከብ ማይ ፅዩቕ ትበሃል ቦታ ኣላ። ኣብዛ ቦታ ደርጊ ብ15 መኻይን ገይሩ ተጋደልቲ ኣብ ስንቃጣ ኣለው ተባሂሉ ከጥቅዕ ይወፍር ነይሩ። ኣብ መንጎ ነዚ ሓበሬታ ዝበፅሖ ሓየሎም ንሓይሊ 30 ሒዙ ኣብቲ ማይ ፅዩቕ ዓሪዱ ይፀንሕ። ኮለኛ መኻይን ደርጊ ልክዕ ስዓት 12፡30 ኣጋምሸት ተርኢለን መፃ። ሓይሎም ድማ ኣቀዲሙ ስለዝኸሸፈን ካብ ብፆቱ ኣርፒጂ ተቐቢሉ ናብቲ መገዲ ተፀጊዑ ቦታ ብምሓዝ ነተን ሰለስተ ኦራላት ኣቃፂሉዎን። ብድሕሪኡ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ክሳብ ዝወዳእ ዕዉት ስራሒ ትሰሪሑ እቲ ግጥም ድማ ብዓወት ሰራዊት ህወሓት ተዛዚሙ።
8. መስከረም 1976 ዓ/ም ተጋደልቲ ኣብ ጥቓ ከተማ መኾኒ ንምዕራብ ገፅ ቦታ ሒዞም ዕረፍቲ ክወስዱ ሓየሎም ትእዛዝ ሂቡን ባዕሉ ግና ናብ ከተማ መኾኒ ብምእታው እንዳኣቦይ ነጋሽ ገብርሄት ደብሪ ደይቡ ኮፍ በለ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ደርጊ ተጋደልቲ ኣብ ከባቢ መኾኒ ከምዘለዉ ሓበሬታ በፂሑዎ ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዝንቀሳቐስ ፍሉጥ ኣሃዱ ኣዞንዞንዶን ኣምሪሑ ናብ መኾኒ መፀ። ብቁልጡፍ ድማ ምስታ ኣብ ወሰን መኾኒ ዝነበረት ኣሃዱ ከቢድ ውግእ ይጅምር። እቲ ሓይሊ ዂናት ብርቱዕ ስለዝነበረ ናብ ብማእኸል ከተማ ኣተወ። ሓየሎም ድማ ካብታ ደብሪ ወሪዱ ሽጉጡ ኣውፂኡ ግቡኡ ክዋፃእ ጀመረ። ዝተወሰኑ ተጋደልቲ በቲ ሓየሎም ዝነበረሉ ኣንፈት ስለዝመፁ ሓየሎም ነቲ ግጥም ክመርሕ ጀመረ።
ኣብ መንጎ ግን ሓንቲ ተጋዳሊት ተወቒዓ ትወድቕ። ሓየሎም ድማ ካብ ሓደ ብፃይ ብሬን ሃበኒ ኢሉ ብምቕባል ናብታ ተጋዳሊት ተሃንዲዱ ብምኻድ ብፆት ቀልጢፍኩም ኣውፅእዋ ኢሉ ነታ ብሪኑ ኣብ መሬት ተኺሉ ብኹሉ ኣንፈት እንዳተወርወሩ ዝመፁ ዝነበሩ ደርጋዊያን ክዓፅድ ጀመረ። እቶም ተጋደልቲ ድማ በቲ ናይ ሓየሎም ተኹሲ ሽፋን ስለዝረኸቡ ነታ ብፂት ተሸኪሞም ኣውፂኦማ። ሓየሎም እውን ብፆቱ ኣርኪቦሙሉ ብሓደ እንዳተዋግኡ ነታ ኸተማ ገዲፎም ናብቲ መአከቢ ቦታ ኣተው።
ሓየሎም ኣብተን ዝነበራ መረርቲ ግጥማት 7 መወጋእቲ ዘጋጠሞ እንትኾን ክሳብ ድሕሪ ዓወት ኣብ ርእሱ፣ ኣፍንጩ፣ ኣብ ብርኩ ዓረር ጥይት ዘይወፀ ኩሉሻብ እንዳቐንዘዎ ኣብ ወፍሪ ምርግጋዕን ልምዓታዊ ስራሕትን ክጓየ ጀሚሩ ነይሩ። እታ ኣብ ኣፍንጩ ዝነበረት ሚሒር ካብ ምቑንዛው ሓሊፋ ዳርጋ ንምትንፋስ ክተፀግመሉ ምስ በለት ክትወፅ ገይሩዋ እዩ። እተን ዝተረፈ ድማ ብፍላይ እታ ኣብ ርእሱ ዝነበረት ግዜ እንተወሲዳ ሓንጎሉ ክትጎድኦ ከምእትኽእል ዶክተራት እንተለመንዎ ናይ ሓየሎም መልሲ ግና ካባይ ዝገድድ ክንደይ ጠያይቲን እስኮጆን ዘለዎም ተጋደልቲ ኣለው። ንሶም እኳ ነዚ ተፃዊሮም ይጉዓዙ ኣለው። ስለዚ ፈለማ ንዓቶም እንተኣነ ድሓን ስለዝኾንኩ ንምንቅስቓሰይ ክቅፅል እየ ኢሉ ብምእባይ ካብቲ ሕክምና ወፂኡ እዩ።
ሓየሎም ሕድሕድ ወታደራዊ ውዕሎታት ይፅሕፍ ነይሩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ፀብፃብ ኣዳሊዩ ይልእኽ ነይሩ። ከም ኣብነት ካብቶም ዓበይቲ ወፍርታት ኦፕሬሽን ኣግኣዝን ወፍሪ ሶርዶን ብዝግባእ ፀብፂቡ ናብ ወለዶ ክሓልፍ ዝገበረ ናይ ቀለም ኪኢላ እውን ነይሩ። ኣብዚ ተወሳኺ መዘክር ዝኾነ ሓደ ኣብነት ክገልፅ ፣

ኣብ 1977 ዓ/ም ኣብ ጨርጨር ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ንዝተሰውኡ መቓልስቱ ሽላ መረብ፣ ዓይነታ ንዝተብሃሉ ብፆቱ ሓዊሱ ንኹሎም ስውኣት ዝገልፅ ግጥሚ ፅሒፉ ሰራዊት ኣብ ዝተኣከበሉ መድረኽ እንዳነበዐ ኣንቢቡዎ እዩ።
ከም ሓደ መራሒ ሰራዊት ኣብ ኣተሓሕዛ ተጋደልቲ ካብ ዝነበርዎ ዘይርስዑ
ኣብ መጋለ ፍሉይ ሽሙ ዳንደ ኣብ ዝተበሃለ ቦታ ላዕሎት መራሕቲ ሰራዊት ኣብ ገምጋም እኒሀው። በቲ መፅረይ ተጋደልቲ ዝነበረ ገምጋም ጌገኛታት ኮይኖም ዝተረኸቡ መራሒቲ ቦጦሎኒ ከይተረፉ ይርከቡ። በቲ ገምጋም መሰረት ቅፅዓት ይውሰን። እቲ ቅፅዓት ድማ ካብ መጋለ ናብ ራያ ዝወስድ መገዲ ምፅራግ ነይሩ። እዞም ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ ነቲ ዝተወሃቦም መደብ ኣብ ማዕልቲታት ወዲኦም ናብ ሓየሎም ደብዳቤ ይፅሕፉሉ። ሓየሎም ድማ ናቶም ኣብ መጋለ ዘለዉ ተረኛታት መገብቲ 3 ኣጣል ሓሪዶም ምግቢ ከዳልዉ ነጊሩዎም መኪና ሒዙ ናብቲ ናይቶም ዝቕፅዑ ዝነበሩ ብፆት ከይዱ ነቲ ዝሰርሕዎ ድሕሪ ምርኣይ በሉ ኩላትኩም ደይቡ ኢሉ ክንዲ ዓቕማ ነታ መኪና መሊኡ ናብ ሩባ መጋለ ወሲዱ ነብሶም ክሕፀቡ ገበረ። ብድሕሪኡ ንኹሎም ፀዊዑ እቲ ዝተዳለወ ምግቢ ምስ ጨዋታን ሳሓቅን ሓዊሱ ምስጋበዞም ንፅባሒቱ በቃ ቅፅዓት ወዲእኹም ኢሉ ናብ ክፍልታቶም ሰዲዱዎም።/ካብዞም ዝተቐፅዑ ሰባት ሎሚ ኣብ ምክልኻል ሃገር ብርኪ ማዓርግ ጀነራልነት ካብ ዘለዉ ይርከብዎም። ትፈልጡ ዶ ዳርጋ ኩሎም ተጋሩ ጀነራላት ፍርያት ሓየሎም ከም ዝነበሩ? ሎሚ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ጀነራላት ኣባላት ናይታ ብሓየሎም ትምራሕ ዝነበረት ሓይሊ 73 ከምዝነበሩ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ።
ሓየሎም ካብ ባዕልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ኣልጋነሽ መለስ 2 ቆልዑ ወሊዱ እዩ። ነቶም ደቁ ድማ ብሽም ዝተሰውኡ ጀጋኑ ተጋደልቲ እዩ ሰይምዎም።

1. ዳንኤል ሓየሎም /ዳንኤል ኪ/ማርያም /ጅፍዒት/ ብ1971 ዓ/ም መራሒ ቦጦሎኒ ዝነበረ ኣብ ሰለኽለኻ ዝተሰወአ ተጋዳልይ ንምዝካር፣

2. ብርሃነ መስቀል ሓየሎም / ናብ ቃልሲ ምስኡ ዝወፈረ ወዲ ሓፍቱ ተጋዳላይ ብረሃነ መስቀል ኣብ 1969 ዓ/ም ኣብ ሓኽፈን ዝተሰወአ ብፃዩ ንምዝካር ክብል ሸይምዎ።
ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኣብ ዓውደ ግጥም ዘይወደቀ ጀግና ሓየሎም ኣርኣያ ለካቲት 6/1988 ዓ/ም ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ናይ ሻዕቢያ ዕሱብ ዝተተኮስት ጥይት ተወቒዑ ተሰዊኡ።
ጅግና ሓሊፉ ሽሙ ግና ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ይነብር ኣሎ።

ብለካቲት 6/1988 ዓ/ም ድሕሪ መስዋቲ ጅግና ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርኣያ ንዕኡ ንምዝካር ኣብታ ዓመት ዝተወለዱ ቆልዑ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሓየሎም ተባሂሎም ተሰይሞም።
ፍልፍል ፣ ካብ ሓበን ፍረ ቃልሲ

ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ክለምሳ ዝተገበራ ትካላት ትግራይ !!

ካብ ግርማይ ካሕሳይ

ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ክለምሳ ዝተገበራ ትካላት ትግራይ!

1. ትግርኛ ቴሌቪዥን፣

ቕድም ዝተመረፁ ድራማታት ተቕርብ ነይራ፣ ዜና እውን ማዕረ ማዕረ ምስ አምሓርኛ ይቐርብ ነይሩ፣ ደርፍታት እውን ደስ ዝብሉ ነይሮም ሎሚ ድራማ እንተቕረበት እውን ዘይስሕብ ብነፃ ግድእዮም አርእዩልና እናበልዋ ወይ ክተሰላችወና ምእንቲ ስልችው ዝበለ ድራማ ተቕርበልና እቶም ብሉፃት ዝነበሩታ እኒ በዓል ብርሃነ፣ ገይፀ፣ ብርሆን ዝመሳሰሉ እውን ስራሕቶም ዘቕርበሎም ሲኢኖም ይኹኑ እስፖንሰር ሲኢኖም ካብ ቴለቭዥን ትግርኛ መደብ ካብ ዝጠፍኡና ዓማውቲ አቑፂሮም።

ዜና እውን ከም ሎሚ ብአምሓርኛ ዝሰማዕኻዮ ብትግርኛ ፅባሕ ትሰምዖ ተሰሓሒቶም እኳ ቐዲሞም አቕሪቦም አይፈልጡን ፍልፍል ሓበሬተኦም እውን ዜና አምሓርኛ እዩ ፡፡ ብትሕዝቶ ማዕረ እዩ ጥራሕ ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ታሕታይ ማይጨውን ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ኩንታል እኽሊ ተሓፊሱ ወዘተ ዝትብል እያ ዝፍለያ።

ደርፊ ክትጋብዝ እንተኾይና ድማ ናይ ቃልሲ ዝትትንክፍ እንድሕር ዘይኮይና ናብ ቴለቭዥን ናይ ምቕራብ ዕድላ ትሑት እዩ ። ዕድመ ንለካቲትን ጉንበት 20ን ናይ በረኻ ደርፊ ን2ተ ወርሒ ትእንግደኻ;; ብዝኮነ ህሉውቲ ሙውቲ ካብ ዝትኸውን ነዊሕ ኾይኑዋ አሎ።

2.  ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣

እዛ ማሕበር እዚአ ዝሰርሓቶም ጥዕና ኬላታት፣ ትምህርትቤታት፣ አብ ክረምታዊ ትምህርቲ እትገብሮ ዝነበረት ድጋፍ፣ ቃላሚኖን ኤምአይቲን ዝመሳሰሉ ትካላት ዝገበሮቶ አስተዋፅኦ ዘይናዓቕ ነይሩ። ነዊሕ ራኢታት ነይረምዋ።

ሎሚ ናብ ወረዳ ከፋፊሎም ሃላዋቶ ናብ እንተራጠረሉ ብርኺ በፂሑ፣ ሃፋትም ናብ ማእኸል ሃገር ምግዓዞም እናሕዘነና ንሳ እውን ናብ አዲስ አበባ ኸይዳ ብ 150 ሚልዮን ከባቢ ብዲዛይኑ አሎ ዝበሃል ህንፃ ሰሪሓ አመሪቐ ኢላትና ። ቅስሚ ብዙሓት ግዱሳት ወገናት ተሰይሩ።

3 . ኤም አይቲ ፦

እዙ ዩኒቨርሲቲ እዙይ አብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ እዩ ተባሂሉ ካብዝግመት ዝነበረ ትኻል እዩ። ንትግራይ ዋልታን ማእገርን ኾይኑ ከገልግል እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ትኻል ንፉዓት ተምሃሮ ተሰባሲቦም ለውጢ ከምፅኡ ተሓሲቡ ዝተተኸለ እዩ።

ይኹን እምበር እቶም ዝተመረቑ ንትግራይ ቅድሚ ምግልጋሎም ዳርጋ ብምልኦም ናብ አዲስ አበባ እዮም ተወሲዶም አብ ክልል ውሽጢ ዘገልግሉ ዳርጋ አይትረክብን።

ተወዲቦም አብ ቑልፊ ፀገማት ክልልና ዘድሃቡ ስራሕቲ ክሰርሑ አብ ክንዲ ዝግበርን እቲ ሐዚ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ዋና ዕንቕፋት ኾይኑ ዘሎ ናይ አሰራርሓ ስርዓት አብ ምዝማን ክነጥፉ አብ ክንዲ ዝግበር ከም ስግአት ተራእዮም ክብተኑ ወይ እውን ብዙይ እተው ዝበሎም የለን ምባል ይከአል። ዋላ ገሊኦም እውን ናብ ትእምት ክሰማረዩ እንተተገበረ እንታይ ክሰርሑ ከም ዝግበኦምን ዝኸታተሎም ስለዘይነበረን ኩሎም ለቒቖም ወፂኦም እዮም።

እዙ ኹነታት ከምኡ ኢሉ ቐጺሉ ደሓር ድማ ናብ መቐለ ዩንቨርሲቲ ይፀምበር ተባሂሉ ዝነበሮ ራኢኡ ተሓንኺሉ ምስ ሃገሩ ጎሰስ ይብል አሎ ። እዙይ እንተተኻኢሉ እንተዝምለስን ዓርሱ ኺኢሉ እንተዝጉዓዝን ምመረፅኹ ነይረ።

4 . ሳርት ፡

እዛ ትካል እዚአ አብ ትግራይ አለዋ ዝበሃላ ናይ መስኖ ግድባት ብአአ ዝተሰርሓ እየን:: እንታይ ከምዝገበርት ዋላ ሕንቕል ሕንቕሊተይ እንተኾነ ግን ክትፈርስ ተፈሪዱላ ሆረየ ዝበሃል መፂኡ ግን እዙይ እውን አይቐፀለን ብ900 ቅርሺ ገባር ገዚኡ ብ100 ቅርሺ ሸይጥወን።

ብድሕሪ ምፍራስ ሳርት እኒሆ ገረብ ሰገን እውን ምውዳእ አብያትና ከንአን ኾይናትና። ሐዚ ዳግማይ ውልደታ አዐርየ ይምነ

5 . ሰርከስ፣

ሰርከስ ትግራይ ሙዚቐኛታትን ስፖርተኛታትን አብ ምፍራይ ወሳኒ ግደ ዝነበራ ትካል እንትትኸውን ግን እዚአ እውን ከምቲ ቕድም ትኹረት ዝወሃበላ ዝነበረን በቢኸተምኡ ጨንፈራት ዝነበራን ሎሚ ድምፃ እውን ሰሚዕና አይንፈልጥን። ሐዚ እዚአ እውን ትኹረት የድልያ ዝብል ፅኑዕ እምነት አለኒ።

6.  ማረት ፣

ማረት የላይ ዋላ አይትበሃል ግን ንገባር አብ ክንዲ እትልውጥ ብኸቢድ ወለድን ዓብዪ ናይ ወለድ መጠንን ንገባር እናኽፈለት ገባር ናብ ዝበአሰ ድኽነት ተዳሪጉ እዙይ ናይ መሪሕነት ፀገም እዩ። ክንደይ ገንዘብ በተንና፣ ክንደይ መለስና እምበር ክንደይ ገባር መነባብርኡ ተለወጠ አብ ዝብል ስለዘየድሃበት ናይ ክልልና ፓራሳይት እያ ኾይና ዘላ።

ሱዑዲ እንተዘይትህሉ ነይራ ክንደይ ሰብ ክእሰር ከምዝነበረ እንትሓስብ ንባዕለይ ይገርመኒ። ካብ ማረት ዘይተለቐሐ መንእሰይን ገባር አሎ ምባል ከቢድ እዩ። እዙይ ከምዘሎ ኾይኑ እቲ ሽፋን ፅቡቕ እንዳሃለወ ድጋፍን ክትትልን ግን ይጎድል ነይሩ። ሐዚ እውን መሊአ ናብ ሓደጋ እንተየምረሐትን ዘድሕና አኻል ትደሊ።

7 . ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ፡

ብድፍኑ ሱቕ ምባል ይሓይሽ፣ ምንባብ ሎሚ ናይ ፋራ ኾይኑ፣ ምምሃር ዋጋ ዘይብሉ ኾይኑ ተሪፉ፣ ዘቛርፅ ተምሃሪ በዚሑ፣ 10 ክፍሊ ማሕንቖ ዝኾነቶ ተምሃራይ እናበዝሐ ይኸይድ አሎ፣ አብ ዩንቨርሲታት ዝነበረ ናይ ተጋሮ ፀብለልታ ሎሚ የለን

ብወገንኹም ዘርዝሩ

የቐንየለይ !

እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ !!

ካብ ገረብ ፃና

እቲ ናይ ወልድያ ተግባር ( ግባሮ ) መሕዘንን መሕረርን ፈረቓን! እዚ ጉዳይ ሎሚ ዝጀመረ ወይ ሎሚ ጀሚሩ ዘቋርፅ ኣይኮነን።

ዘመን ተተርኢሱ ዝመፀን ክቕፅል ውን እንፅበዮን ስለዝኾነ ፣ ንዚ ናይ ዘመናት ጠብንን ሕስድን ዝዓይነቱ ኣንፃር ትግራዋይነት ናይ ዘመናት ምድላውን ርሑቕ ጠማታይነትን ይሓትት! ሎሚ ስለዝተኸሰተ ሎሚ ደርጓዕጓዕ ኢልካ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን።

1)  መንቀሊኡ እንተፈሊጥካ ዝፈሰሉ ፈለግ ቀዲምካ ምድላው ይሓትት።

2) ናይ ሎሚ ክልተ ሰለስተ ሞትን መቑሰልትን ፅባሕ ብክንደይ ከምብዝራባሕ ክትፈልጥ መንቀሊኡ ክትፈልጥ ትግደድ።

3) ስለዚ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ንዚ ውጥም ቅልቅል ብዘላቕነት ብከመይ ትምክቶ ዝብል እዩ። ምስትውዓል ይሓትት!

3.1) ቅድም ቀዳድም ናብ ውሽጥኻ ክትምልከትን ውሽጣዊ ፀገማትካ፣ድኽመታትካ ብምንፃር ንዐኦም፡ክትቀርፍ ምቅላስ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።

ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ማሕበረሰብ ብሕሉፍ ታሪክ ኣይነብርን። ብናይ ባዕሉ ታሪክ እምበር። ሕሉፍ ታሪክ ፍናንን ተመኩሮን ጥራይ እዩ ዘስንቕ።

3.2) ኣብ ዓንኬል ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ክንድ ድላዩ ቆራፅ እንተኾነ መጋበርያ ፀላእቱ ካብ ምዃን ዓዲ ኣይውዕልን። ምኽንያቱ ነቲ ሓደ ፀገም እንትብጥስ እቲ ኻልእ ስለዝሓልኮ።

3.3) ብምዃኑ መቐይሮ ኣተሓሳስባና ኣብ ምብጣስ ነቲ ጠሚሩ ሒዙና ዘሎ ዓንኬል ክኸውን ኣለዎ።

3.4) ሕብረት መናእሰይና ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ሕብረት ዝድረኸሉ ዓውዲ ግን ወሳኒ እዩ። ኣብ ዓውዲ ስፖርት ከምዝዓሰለ ኩሉ:-

3.4.1) ኣብ ስራሕን ናይ ስራሕ ዲስፕሊንን ንመንግስቲ ከይተፀበየ ክዓስል ይግባእ።

3.4.2) ኣብ ትምህርቲን ምርምርን ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ፈጠራን ክዓስል ኣለዎ።

3.4.3) ኣብ ዘመናዊ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ባህሊ ዕቋርን ክዓስ፣ ሓቢርካ ምብላዕ ምስታይ ጥራይ ዘይኮነ ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ምዕባይን ዝሕመረቱ እወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ይግባእ።

3.4.4) ብሓፈሻ ንሕ/ሰብ ዝግደስ ኣተሓሳስባ እንተገዊዱ ደረጃ ማሕበራዊ ምትእምማን ትግራይ ነቕ ናብ ዘይብል ፀፍሒ ይድይብ እዩ።

ስለዚ እዚኦም ብጥቕላለ ኩለመዳይ ዕብየት ክነመዝግብ መሰረት እዮም ክንፅፉ። ቀፂሉ ነቲ ሕጂ ኣደዳ ጓሂ ይገብረና ዘሎ መንገዲ ወይ ግብረእንስሳዊ ኣከያይዳ ብዘላቕነት ክፈርስ ይጅምር።

ዲቦይቲ ዓይማሎ ! ሙራደ – ቃል ወምዕራገ ጸሎት ማርያም ዲቦ

ወረዳ አፅቢ ወንበርታ አብ ምብራቓዊ ዞባ ትግራይ እትርከብ እንትከውን ካብ ዋና ከተማ ክልልና ከተማ መቐለ አብ 70 ከ/ሜ ርሕቐት ብአንፈት ሰሜን ምብራቅ ትርከብ ፡፡ አብዛ ወረዳ ሰለስተ ዕሸል ከተማታትን 16 ገጠር ጣብያታት አጠቃሊላ ዝሓዘት ኮይና ልዕሊ 130 ሽሕን ልፅሊኡን ህዝቢ ይነብረላ፡፡

ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ፣ባህላውን ፣ተፈጥሮኣውን ሓድግታትዝወነነትእያ ፡፡ካብዚኣቶም ድማ ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰርሑ አብያተ ክርስትያናትት ንኣብነት ሚካኤል እምባ፣ ሚካኤል ደብረ ሰላም፣ ጊዮርጊስ ዘሬማ፣ ሚካኤል ባርካ፣ ሚካኤል ቃጡን፣ ሚካኤል መረሮ፣ ማርያም ውቕሮ ደራ፣ ቂርቆስ ኣገዎን ካልኦትን እንትኾኑ ብመንደቕ ዝተነደቑ ጥንታውያን ገዳማት ድማ ገዳም አሲራ መቲራ፣ ማርያም ዲቦ፣ ስላሴ ጉንድፍሩ፣ስላሴ ኣፅቢን ካልአትን ይርከብዎም።

ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ህወሓት ዝዋፈረሎም ዝነበሩ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ከም ዒንደለት፣ ረጎዶ፣ ነላየን ጉምብዓትን ዝበሃሉ እንትህልውዋ ሁራ ሰለስተ ድማ ቀንዲ ባህላዊ ፀዋታን መግለፂ መንነት ህዝቢ እታ ወረዳ እዮም ።

ኣፅቢ ወምበርታ ደኒ ዴስኣ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝተጎዝጎዛ ወረዳ ብምዃና ብሕታዊት ሰለስቲኡ ዓይነት መስሕብ ዘለዋ ወረዳ ክትከውን ይገብራ። ካብተን ብርክት ዝበላ መስሕባት ወረዳና ካብ ባሕሪ ማንካ መላለዪ ፅሑፍ ዝስዕብ ተዳሊዩ አሎ።

አብ ጣብያ ቃልኣሚን ቁሸት ሓይሎቦሐለ ዝርከብ እንትከውን ካብ ከተማ ኣፅቢ ንኣንፈት ምብራቕ ኣስታት 15 ኪ/ሜትር ርሒቃ ትርከብ ፡፡ ካብ ከተማ ኣፅቢ ናብ ማርያም ዲቦ ክትጓዓዝ ከለኻ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት “ተፈሣሕኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር″ (ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኺድ አብ ዝበሉኒ ግዜ ደስ በለኒ) ከምዝበሎ እናተሓጎስካን ደስ እናበለካን እዩ ዝኽየድ።

ንምንታይሲ እቲ ተረግፆ መንገዲ ለምለም ዝኮነ ሳዕሪ መሪሑ ናብ ጥቅጥቅ ዝበለ ዱር እንትወስደካ ንፁህ አየር እናተንፈስካ መዓዛ ቅዱሳን እናጫነካ ከምኡ እውን ኣዕፅምቲ ዘለምልም ናይ መላእኽቲ መዝሙር ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ዝመፁ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት እናሰማዕኻ እንትጓዓዝ ድኻምካ ኣረሲዖም ፍሉይ ታሕጓስ ብምፍጣር ናብቲ ገዳም ብወነን ብሓቦን ክትብፅሕ ዝረድኡ ምስሕባትናእዮም።

ገዳም ማርያም ዲቦ ዝርከበሉበረኻ ዓይማሎ ይበሃል።ትርጉሙ ድማ ዔይሙ አሎ ማለት እዩ ።ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝገልፅዎ መድሃኔአለም አብቲ ቦታ ብአምበሳ አምሳል ዔይሙ ከም ዝተገለፀ ይዛረቡ።

ገባር እቲ ቤተ ክርስትያን ዝርከበሉ ከባቢ እውን ቦሐለ እንትበሃል ካብ ክልተ ቃላት ዓፋርኛ ማለት እውን ቡሖን ሌን ዝተወሰደ እንትከውን ክልተ ዓይነት ትርጉም አለዎ ።

ቡሖ ማለት ዕንፀይቲ እንትከውን ሌ ማለት ድማ ማይ ማለት እዩ ። ነበርቲ እቲ ካባቢ እውን ቡሖሌ እንትትርጉሙ ዓዲ ዕንፀይትን ማይን ኢሎም ይትርጉምዎ።ብሓፈሻ እንትርአ ገዳም ማርያም ዲቦን ከባቢኣን ምስ ጎረቤት ክልልና ክልል ዓፋር ትዋሰን ብምኳና ብርክት ዝበሉ ከባብታት ካብ ዓፋርኛ ዝተወሰደ ሽም አለዎም።

አመሰራርታ ገዳም ማርያም ዲቦ

ገዳም ማርያም ዲቦ ኣብ መበል 6ይ ክፍለ ዘበን ማለት እውን ብ515ዓ/ም ከምዝተሰርሐ ዓበይቲ ዓዲ ቦሐለ ይዛረቡ። ብ523ዓ/ም ብሃፀይ ካሌብ ገዳም ንምኳን ተሓሲቡ ብ 537ዓ/ም ብዘበነ ንግስነት ሃፀይ ገ/መስቀል ከም ዝተገደመ ነበርቲ እቲ ኸባቢ ይገልፁ።

እዚ ገዳም ኣብ ጥቅጥቅ ዝበለ ዱር ዝተሃነፀሉ ዋና ምኽንያት መነኮሳት በዓቶም አፅኒዖም ካብ ዝርብሽ ነገር ብምርሓቕ ሕልናኦም ብምእካብ ብፆምን ፀሎትን ተወሲኖም ንምንባር ከም ዝኾነ እመሆይ ወለተ መድህን ሃይለስላሴ ይገልፃ ።እቲ ኻሊእ ምሽጢር ድማ ቅዱሳን ኣቦታት እምኒ ተተርኢሶም፣ ኣውሊ ልሒሶም፣ ናይ አራዊት ድምፂ ናይ አጋንንቲ ጎንፂ ተዓጊሶምን ጥረ ቆርጢሞምን እታ ተሰፈ ዝገብርዋ መንግስተ ሰማያት ንክወርሱ ክምዝኮነ እመሆይ ወለተ መድህን ይገልፃ።

ገዳም ማርያም ዲቦ ክትምስረት ከላ ከባቢ 600 መነኮሳት ከም ዝነበርዋን ከምኡ እውን ብጣዕሚ ዝበቅዑን ናይ ቅድስና ሂወቶም ባዕሉ መድሃኔ አለም ን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስኦም ክምዝተቐመጠ ብዙይ ምክንያት እውን እቲ ከባቢ ዓይማሎ ማለት እውን ዓይሙአሎ አሎም ከምዝሰመይዎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ።ፅላት ማርያም ዲቦ ካብ አኽሱም ብህሩየ እግዚእ ዝተብሃለ ካህን ከም ዝመፀትን ብማርያም ድንግል መሪሕንት ናብ ዲቦ ከም ዘምፃአን ከምኡ እውን 12 ካህናት ብቅዱስ ሚካኤል ሓገዝ ካብ ጉንዳ ጉንዶ ብምምፃእ ንክትግልገል ብራእይ ንካህን ህሩየ እግዚእ ክም ዝተገለፀትሉን ክትግልገል ከም ዝገበረን መምህር አባ ሃይለስላሴ ገ/ መድህን ይዛረቡ።

አሰያይማ ገዳም ማርያም ዲቦ

ማርያም ዲቦ ዝብል ሽም ዝተውሃበሉ ምክንያት እቲ ቀንዲ ብስዓብቲ እምነት ኦርተዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅድስት ድንግልማርያም ልዕሊ ኩሉ ምዃና ንምግላፅ “ዲበ ኩሉ” ካብ ዝብል ቃል ዲበ ተፈልዩ ናብ ማርያም ተወሲኹ ማርያም ዲቦ ተባሂላ ክትፅዋዕ ክኢላ።ብሓፂሩ ዲበ ኩሉ ማለት ማንም ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ከም ዘየለ ንምግላፅ እዩ።

እዚ ቤተ ክርስትያን እዙይ ብእምኒ መንደቅ ዝተሰርሐ እንትኸውን ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ናይ ጥንቲ ሓድግታት ዝወነነ ቤተ ክርስትያን እዩ ፡፡ እዚ ቤተ ክርስትያን ጥንታውነቱ ንክሕደስ ተባሂሉ ምሉእ ብምሉእ ዝፈረሰ እንትከውን ንማዕፆ አይነኾን ንሞጉእ ንነዊት አይንኮን ንዐርፊ አሎም ዝጨርሑ ዝመስሉ ጭሓማት ፅሕድታትን አዋሊዕን ዓይማሎ መስከርቲ ጥንታውነቱ ብምዃን ነቲ ቤተ ክርስትያን ከሊሎም ብምሓዝ ግርማን ሞገስን ንክላበስ ገይሮምዎ እዮም፡፡ ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ዝነብሩ መነኮሳት ለይቲ ብሰኣታት ቀትሪ ብፀሎተ ቅዳሴ ዝተወሰኑ እንትኮኑ ካብታ ዘላቶም ትርፊ ግዜ ብምጥቃም ‘ስራሕ ዝፈትሐ አእምሮ ናይ ሰይጣን ቤተ ፈተነ እዩ”ብምባል ኣብ ሕርሻ፣ ምርባሕ ከፍቲን አብ ሰራሕቲ ማእለማን ብምውፋር ወጊድ ድክነትን ልመናን ኢሎም ንአገልግሎት እታ ቤተ ክርስትያን እናውዓልዎ ይርከቡ ።

ስለዚ እዚ ጥንታዊ ገዳም ዘለውዎ ፀጋታት ንኢኮቱሪዝምን ሃይማኖታዊ ቱሪዝምን ረብሓ ንምውዓል ፍሰት ቱሪስት ደቂ ዓድን ወፃእን ዓመት ካብ ዓመት ዘይዛሪ ንምግባር ህዝብን መንግስትን ብምውዳድ እዞም ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ስራሕቱ ትኩረት ክወሃቦም ይግባእ።

እቲ ቤተክርስትያን፡ –

ናይ መንገዲ ፀገም

መዕረፊ አጋይሽ ፀገም

ናይ ሙዝየም ፀገም

ናይ ማይን መብራህትን ሕፅረት

ብርሰት አግራብ

ናይ ምልላይ ሕፅረት ሰለ ዘለዎ መንግሰታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ትኩረት ክህብዎ ይግባእ ፡፡

ሓድግታትና መግለፂ መንነትና!!!

ብቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝም ወረዳ አፅቢ ወምበርታ ዝተዳለወ!!!

ሕዳር 21/2010ዓ/ም

ብዙሕ ዘይተዘረበሉ ፅኑዕ እምነት!!

ካብ የማነ ኣባዲ

ሃይለ ተኽሉ ይብሃል። ትውልዲ ዓዱ ኣብ ኣኽሱም እዩ። ሃይለ ትምህርቱ ብዝግባእ ድሕሪ ምዝዛም መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ። ብፍላይ ኣብ 1967 ዓ/ም ኣብ እምባጊዮርጊስ ዝበሃል ከባቢ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ጎንደር ተቐይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ1968 ዓ/ም ኣብ ከተማ ጎንደር ኮይኑ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና እንታይ ከም ዝመስል ክፍለጥ ፀዓርዓር ክብል ጀመረ።በቲ ተበጉስኡ መሰረት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፅሑፋት ረኺቡ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እንዳመዛዘነ ምንባቡ ቀፀለ።

እምበርከስ ኣብዚ እዋን እዩ ነይሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ተማሃሮን መምህራንን ኣብ ልዕሊ እቲ ጨቋኒ ስርዓት ናይ ተቋውሞ ሰልፊ ኣብ መዓልቲ ሸቃሎ መይደይ ገበሩ። ኣብዚ እዋን ሃይለ ነቲ ሰልፊ ብምምራሕ ንድኽመታት እቲ ዘሎ ስርዓት ክቃወም ጀመረ።

ነዚ ኣብ ከተማ ጎንደር ተወሊዑ ዘሎ ዓመፅ ዝተዓዘቡ ወታደራት ደርጊ ነቲ ናዕበኛ ብምብታን ነቶም ቀንዲ መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእተዉዎም። ካብቶም ነቲ ሰልፊ ዝመርሑ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ሃይለ ንእሽተይ ሓዉ ዓይኑ ዓይኑ እንዳራኣዮ ካብ ገዛ ወሲዶም ኣሰርዎ። ሃይለ ኣብ ዝሑል ንዓይንኻ እንተንቆሩኻ ዘይትርእየሉን ብሕማቕ ጨና ዝተዓፈነ ቤት ማእሰርቲ ንዕስራን ሽድሽተን መዓልቲ ኣሰርዎ። እቲ ማእሰርቲ ንሃይለ ከቢድ እዩ ነይሩ፣ ግን ድማ ተፃዊሩዎ። ድሕሪ 26 መዓልቲ ከቢድ መጠንቀቅታ ተዋሂቡዎ ተፈትሐ።

ሃይለ ወላ ማእሰርቲ የሰኮኖ እምበር ኣብ ልቡ ዝተወለዐ ፖለቲካዊ ቅዋም ግን ድቃስ ከሊእዎ ብንቕሓት ክንቀሳቐስ ጀመረ። ብመሰረት እዚ ኣብ ጎንደር ምስ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ርክብ መስሪቱ ብዛዓባ እዋናዊ ኩነታት ክመያየጥ ጀመረ። በቲ ዝወሰዶ ዓርሰ ተበግሶ ድማ ምስ ስርዒት ህወሓት ተራኸበ። ነቲ ምንቅስቓስ ድማ እንዳስፈሖ 3 መምህራን፣ 2 ሰራሕተኛታት ባንኪ፣ሓደ መመሓደሪ ሆቴል፣ 3 ሰራሕተኛታት መንግስታዊ ትካልን 2 ነጋዶን ዝሓቆፈ ሓደ ዋህዮ መስሪቱ እዩ።

ነቲ ኣብ ጎንደር ዝነበረ ምንቅስቓስ ብቐረባ ትዕዘብ ዝነበረት ህወሓት ንሃይለ ክንደያ ዝብል ናይ ቃልሲ ሽም ብምሃብ ርክባ ምስ ክንደያ ቀፀለት። ካብ መይዳ ዝመፁ ተጋደልቲ ምስ ክንደያ እንዳተራኸቡ ሓበሬታታት ክቀያየሩ ጀመሩ። ክንደያ ድማ እቲ ዝጀመሮ ስራሕ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ክሰፍሕ ገበሮ።

ክንደያ እዚ ጥራይ ኣይገበረን የግዳስ ነቲ ዝፈትዎ ንእሽተይ ሓው ኣብነት ምእንቲ ክኾን ናብ መይዳ ንክኸይድ ገበረ። ንእሽተይ ሓዉ ኣታኽልቲ ድማ ብ1969 ዓ/ም ንታዕሊም ናብ በረኻ ትግራይ ኣቲዩ ተሰሊፉ። ክንደይ ድማ ብ1970 ዓ/ም ንተወሳኺ ዕማም ናብ ኣኽሱም ተቐየረ።

ኣብ ኣኽሱም ድማ ምስ ናይ ህወሓት ስርዒት ወዳቢ ዝነበረ ነጋሽ …….

ከቅፅል እዩ ።

ንግዝያዊ ፖለቲካዊ ሃልክታት ኣንፃር ትግራይን ትግራዋይነት ኣይንሰለፍ !!

ካብ መሓሪ ካሕሳይ

መረባና መረባ ፌስቡክ ሎምቕነ ኣብዝተሳለጠ መረፃ መሪሕነት ህወሓት ኣድሂቡ ክልተ ዓይነት ኣመለኻኽታታት ክተተኣናግድ ቀንያ።

ብሓደ ወገን ትግራይ ኣብ ኢድ ደቂ ዝተወሰነ ክፋል ከባቢን ኣዝማድን ደቂ ሕመኛታትን ክትወድቕ የብላን  ብዝብሉን።

በቲ ኻሊእ ገፅ ድማ ትግራይ ፀባብ እንዳሃለወት ቑሸትን ጎጥን፣ ትውልድን መረበትን እንዳፈላለኹም ኣብ ሓድነትና ንፋስ ኣይተእትው ብዝብሉ ሃንቺ መንቺታት ተመሊኣ ፀኒሓ።

ኣነ ዶማ ተሎጊመ ሓሳበይ ለይገለፅኹ ክቓርዋ :- ልኣይ ሃምልርድኣኒ ትግራይ ኽሊቲኦም ባህሪታት ልወነነት ፀባብይ ሰፋሕይ እያ።

ካብ ፋጫጋማ ሽካዕ ራማ፣ ካብ ተምቤን እስካብ ኽዐን፣ ካብ ሑመራ ክሻዕ ቦራ ለሎ ህዝብና ተዋሲቡን ተዛሚዱን፣ ተዋሊዱን ተዋሂዱን ኣነን ንስኻን ንምፍላላይ ብዘፀግም ተሓዋሺሉን ተሓዋዉሱን እዩ።

ብዘይ ቓል ዓለም ንነጋገር እንተኾይንና ወጀረታይነት ይኹን ወልቀተይነት፣ እንደርታነት ይኹን ዓጋመነት መግለፂ ዘርእን ዓሌትን ከይኾነ መግለፂ ትውልዲ ቦታን ኣተዓባብያን ምስ ኣተዓባብያ ዝመፁ ድምር ከባቢያዊ ኣነባብራን ባህልን ስነልቦናን ላዛን እዩ።

ናይ ኣሽሓት ዘመናት ዓበይቲ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ዝተገበረላ፣ ሸውዓተ ትውልዲ ኣጣሊልኻ መርዓን ውስብትን ኣብ ዝፍፀመላ ዓዲ ተፈጢርኻ ኣነ ንፁህ ተምቤናይ እየ ኣነ ራየታይ ጥራሕ እየ ምባል ካብ የዋህነት ሓሊፉ ኻሊእ ክኸውንን ኣይኽእልን።

ስለዝኾነ ድማ ትግራይ ታሪካን ዛንታኣን፣ ትውፊታን ያታኣን ካብ ቆዳ ስፍሓታ ብኣሽሓት ዕፅፊ ዝገዘፈላ ብፍቕርን ሰነያን እንነበረላ ክንዲ ግምባር ብዕራይ ዘይትመልእ ፀባብ መረበት ተጋሩ እያ።

ብኻሊእ ወገን ምስ ምውናን ሰፊሕ ታሪኽ ተተሓሒዙ ኣብ ትሕቲ ትግራዋይነት ዝብል ሙቁርን ጥዑሙን ሓቋፋይ መንነት ብምኽንያት ጂኦግራፍያዊን ታሪኻዊን ኣጋጣሚታት ትግራዋይነቶም ዘይለቐቑ ብዙሓት ከባቢያዊ ስርዓተ ኣነባብራን ኣጠቓቕማ ላዛን፣ ኣከዳድናን ኣከያይዳን ተፈጢሮም እዮም። በዚይ ኣቢሉ እውን ኣብ ከይዲ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንዓለም ዝርድእሉ  ፍሉያት ከባቢያዊ ስነ ልቦናዊ ኣመላኻኽታታት ክምዕብሉ ክኢሎም።

ስለዝኾነ ድማ ንትግራይ ወኪሉ ኣብ መሪሕነት ዝቕመጥ ወኪል ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ዝመስልን፣ ብዝሓነትን ሓድነትን እቲ ህዝቢ ብዘንፀባርቕ መልክዑ ነቶም ፍሉያት ስነ ልቦናዊ ኣረዳድኣታት ኣነፂሩ ብዝርዳእ፣ ድሌት ኩሎም ከባቢታት ብኣጋኡ እናተረድአ መፍትሒታት ብዘቐምጥን ብልሕን ንቕሓትን ዘማልአ ብማዕረ ብፂሒት ዝተቓነየ ክኸውን ይግባእ።

ካብዚ ብዝተረፈ ኣብዚ ኣብ ማሕበረሰብ ሚድያ እንነጥፍ ተጋሩ ሃልኪን ግትርነትን ብዝሓቖፈ መልክዑ ክልተ ጫፋት እናተሓዝና ገሊና ክንዲ ግዛዕ ዝኸውን ፀገም እናርኣና ፀገማት ብምንእኣስን ብምዕባጥን ምንም ዝተፈጠረ ነገር ከምዘየለ ብምምስኣል እቶም ጉድለታት ብጋንኡ ንከይፍትሑ ብምእጃል ።

ገሊና ኸዓ ብጣዕሚ ኣናእሽቲ ዝኾኑ ፀገማት ምስ ዝፍጠሩ ክንዲ ከረን ጉመሳ ወጣጢርና ኣብ ህዝብና ዘየድሊ ስግኣትን ምዕብርባራትን ብምፍጣር መይዳ ትግራይ መጫወቲ ጠላዕ ካብ ምግባር ክንመሓር ይግባእ።

ሐዚ እንፅሕፎም ፅሑፋት ኣብ መፃኢት ሓዳስ ትግራይ ዝህልዎም ኣተረጓግሟታትን ኣረዳድኣን ኣብ ግምት ብምእታው ንባዕልና እውን ዘይንሓፍረሎምን ዘይንሽቑሮሮሎምን ብቕንዕና ዝተመልኡ ክኾኑ ይግባእ።

ብግፍዓዊ ቕትለት 2 ህፃውንቲ ዝተኸሰሰ ተኸሳሲ ኣይተ መዝገበ ደስታ ብዕድመ ልክዕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ንኽቕፃዕ ተወሲኑዎ !!

ተኻሳሲ ኣይተ መዝገበ ደስታ ገ/ሂወት ዝተበሃለ ዕለት 17 መስከረም 2009 ዓ.ም. ሰዓት 10፡00 ኣጋምሸት ኣብ ከተማ መቐለ ክ/ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ሰላም ወለዶም ፈዊሶም ኣዕቢዶሙኒ’ዮም ካብ ዝብል ቂም ተበጊሱ ንየሕዋት ህፃውንቲ ያሬድ ገ/ኪሮስን (ወዲ 8 ዓመት) ሃፍቶም ገ/ኪሮስን (ወዲ 11 ዓመት) ሓውኩም’የ ንዑናይ ኢሉ ናብ ግቢ ሓወልቲ ብምውሳድ ሓዱሽ ብዝገዝኦ ካራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላቶም ሓሪዱን ወጊኡን ስለዝቐተሎም ዓንቀፅ 559(1)(ሀ) ሕጊ ገበን ተመሓላሊፉ ተደራራቢ ገበን ከቢድ ቅትለት ሰብ ፈፂሙ እዩ ዝብል ክሲ ብዞባ ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣብ ማእኸላይ ቤ/ፍርዲ ከተማ መቐለ ክሲ ቀሪቡዎ። ብእምነት ተኸሳስን ብተወሰኽቲ መርትዖታትን መሰረት ተኻሳሲ ጥፍኣተኛ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ።

እቲ ማእኸላይ ቤ/ፍርዲ ሓሳብ መቕፃዕቲ ዓቃቢ ሕግን ተኸሳስን ሰሚዑ፡ ግፍዓውነት ናይቲ ገበን ብሞት ከቕፅዕ ዝኽእል እኳ እንተነበረ ተኸሳሲ መቃለሊ ስለዝተረኸቦ፤ መቃለሊ ዘለዎ ድማ ብዓንቀፅ 117 (1) ሕጊ ገበን መሰረት ብሞት ክቕፃዕ ስለዘይኽእል ተኸሳሲ ኣይተ መዝገበ ደስታ ገ/ሂወት ብዕድመ ልክዕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ንኽቕፃዕ ዕለት 13 ሕዳር 2010 ዓ.ም. ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ወሲኑሉ እዩ።

እዚ ውሳነ ብላዕለዋይ ቤ/ፍርዲ ዝመሓየሸሉ ወይ ዝልወጠሉ ኩነታት እንተጋጢሙ ተኸታቲልና ክነፍልጥ ኢና።

ውፅኢት ገምጋም ህወሓት !!

ካብ ወዲ ሓየት

ናይ ሎሚ ዘበን ናይ ህወሓት ገምጋም ብደገን ውሽጥን ብሓያል ዋዒ ዝተሰነየ እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ምሕረት ዘይብሉ ነቐፌታን ዓርሰ-ነቐፌታን ፣ ንለውጢ ዝቖረፀ ሓቀኛ ውድባዊ ወነን ስምዒትን ከም ዝነበረ ይዝረብ፡፡ ብደገ ዝነበረ ሃንቀውታዊ ስምዒት ክዓ ብዙሕ ዓይነት እዩ፡፡

እቶም ኣነ ዝተዓዘብኩዎም ስምዒታት ጥቕልል ብዝበለ ክልተ ዓይነት እዮም፡፡

ብቲ ሓደ ወገን እታ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣወንታዊ ለውጢ ሒዛ ክትወፅእ ልቡ “ተረግ ተረግ” እናበለ ዝፅበ ትግራዋይ መንእሰይ ዝተርኣየሉ እንትኸውን ብቲ ካሊእ ክዓ “ህወሓት ኣብ ክልተ ወይ ሰልስተ ተፈንጪላ” ዝብል ሰበር ዜና ክሰምዑ ዝተሃንጠው ፀረ-ህዝብና ዝኾኑ ሓይልታት ዝተዓዘብናሉ እዩ፡፡

ብዚ መዳይ እዙይ እንትርአ እቲ ገምጋም ድሌት እቶም ፀረ-ህዝብና ዝኾኑ ሓይልታ ዘቕሃመን ነቲ ብሃንቀውታ ኣወንታዊ ለውጢ ዝፅበ ዝነበረ ትግራዋይ ድማ ዓብይ ተስፋ ዝሃበ ዕዉት ገምጋም ነይሩ ምባል ይካኣል፡፡

ይኹን ድኣ እምበር እቲ ውድብ መሊኡ ተለዊጡ ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ገና ብዙሓት ነገራት ይተርፉዎ እዮም፡፡ ብናተይ እምነት ፍርቂ ወይ ትሕቲ ፍርቂ መንገዲ እዩ ከይዱ ዘሎ፡፡ ለውጢ ክልተ ነገራት ወይ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ናይ ግድን ከማልእ ኣለዎ፡፡

ንሳቶም እውን ለውጢ ሓይሊ ሰብን አሰራርሓን እዮም፡፡ ገምጋም ብለውጢ እንተዘይትሓጊዙ ዝህልዎ ጥቕሚ ብጣዕሚ ንኡሽተይ እዩ፡፡ እስካብ ሕዚ ዝርኣናዮ ለውጢ ናይ ሰብ እዩ፡፡ ንሱ እውን ገና ኣብ መጀመርታ ደረጃ እዩ ዘሎ፡፡ እስኪ እንታይ ከም ዝመስሉ ሓደ ብሓደ ንርኣዮም፡፡

1. ለውጢ ሓይሊ ሰብ፡-

ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለፅኩዎ ለውጢ ተኻይዱ ንምባል ሓይሊ ሰብ  (Man power ) ወይ ኣሰራርሓታት ወይ እዉን ክልቲኦም እንተተለዊጦም እዩ፡፡ ናይ ሰብ ለውጢ ዝግበር እቲ ሓዱሽ ሰብ ንዝወሃቡዎ ሓደሽቲ (ዝተመሓየሹ) ኣሰራርሓታት ክፍፅምን ከፈፅምን ወይ ክዓ ዘየኺዱ ነባራት ኣሰራርሓታት ቀይሩ ዝሐሸ ውድባዊ ለውጢ ንምምፃእ እዩ፡፡

ኣብ ዘለዉ ፅቡቓት ኣሰራርሓታት ናይ ኣተገባብራ ፀገማት እንተሃልዩ እዉን ንዓዓቶም ብትኽክል ይትግብር፣የተግብር እዉን፡፡ ናይ ህወሓት እንትንርኢ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ለውጢ ገይሩ ኣሎ፡፡ ነቲ ገምጋም መሰረት ገይሩ በቢደረጃኡ ከም ዝቕፅል እየ ዝግምት፡፡ እቶም ሓደሽቲ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብ ዝበዝሑ ዓቅምን ጉልበትን ዘለዎም፤ ህዝባውነትን ውፍየትን እንተሃልዩዎም ድማ ዝሐሸ ስራሕ ክሰርሑ ይክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

ክብሪ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ ሰማእታትን ብሓቂ ይቃለሱ ንዘለው  ጀጋኑን!!!

Strategic ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋ ግን የብለይን፡፡ Strategic ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብዘይነበረ ሓዱሽ ሰብ (new blood) እቲ ቦታ እንትትካእ እዩ፡፡ እቲ ዝተገበረ ግን ናይ ፀወታ ካርዲታት ምብዋዝ (shuffling) እዩ፡፡ ምክትል ኣቦ ወንበር ዝነበረ ዶ.ር ደብረፅዮን ሐዚ ኣቦወንበር ኮይኑ፡፡ ካርድታት(cards) እንትንብውዞም ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ወይ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ይቀያየሩ፡፡ ናይቲ ፀወታ ሕጊ ግን ኣይቕይርን፡፡ ስለዙይ ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ክንርኢ ንኸውን እምበር ስትራተድያዊ ለውጢ ዝህሉ ኣይመስለንን፡፡

2.ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ፡-

እዙይ ኣብ መዋቕር፣መተሓዳደሪ ደንብን ካልኦት መምርሕታትን ዝግበር ለውጢ ክኸውን ይኽእል፡፡ ኣነ እቲ ለውጢ ሙሉእ ዝብሎ ኣብቲ ገምጋም ዝተርኣዩ ጎደሎታት መሰረት ገይሩ ዝግበር ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ እንተተገይሩ እዩ፡፡ ካብቲ ኣብ ሰባት ዝተገበረ ለውጢ ንላዕሊ ኣብዙይ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝበለፀ ይጠቅም ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡

እዛ ውድብ ሃይማነታዊ ውድብ ኣይኮነትን፡፡ ስለዝኾነ ምስ ሃገራዊን ዓለምለኻው ፖለቲካዊ ኮነታት ዝስማዕማዕ ለውጢ ምግባር ኣድላይ እዩ፡፡

ብናተይ እምነት ፖለቲካ ንፅፅራዊ ምንቅስቃስ ( ቅዋም እምበር ፍፁም ኣይኮነን(it is relative not absolute):: ብተወሳኺ እውን ነቲ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ከይኣቱ ከቲሩ ሒዙዎ ዘሎ ፀገም ተፀኒዑ ንዑዑ ዝፈትሕ ናይ ኣሰራርሓ ምትዕርራይ ምግባር የድሊ፡፡ እዙይ እንተተገይሩ እቲ ገምጋም ዝበለፀ ውፅኢታዊ ይኸውን፡፡

እቶም ኣባላት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝፅበዮም ዓብዩ ዕዮ ገዛ እዙይ እዩ፡፡ ካብቲ ናይ ሰባት ለውጢ ቀፂሉ እንፅበዮ እዙይ እዩ፡፡ ብድሕሪ እዙይ ዝሐሸት ህወሓት ከም እንርኢ ተስፋ ኣለኒ፡፡

ክብሪ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ ጀጋኑና! !